Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2045(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0059/2011

Внесени текстове :

A7-0059/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2011 - 4.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0120

Приети текстове
PDF 303kWORD 47k
Вторник, 5 април 2011 г. - Страсбург
Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Полша - Podkarpackie - Производство на машини
P7_TA(2011)0120A7-0059/2011
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2011 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/013 PL/Podkarpackie machinery, подадено от Полша) (COM(2011)0062 – C7-0056/2011 – 2011/2045(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0062– C7-0056/2011),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламента за ЕФПГ),

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0059/2011),

A.  като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда,

Б.  като има предвид, че обхватът на ЕФПГ беше временно разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза,

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ,

Г.  като има предвид, че Полша поиска помощ във връзка с 594 случая на съкращения (от които 200 в целевата група за подпомагане) в три предприятия с предмет на дейност в обхвата на разделение 28 („Производство на машини и оборудване“) от класификацията NACE Rev. 2 в регион по NUTS II Podkarpackie в Полша,

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ,

1.  Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; в това отношение смисъл оценява подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, заедно с предложението за мобилизиране на фонда; изразява надежда, че ще бъдат постигнати допълнителни подобрения на процедурата в рамките на предстоящите прегледи на ЕФПГ;

2.  Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са били съкратени в резултат от глобализацията и финансовата и икономическата криза; изтъква ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; призовава все пак за оценка на дългосрочната реинтеграция на тези работници на пазара на труда като пряко следствие от мерките, финансирани от ЕФПГ;

3.  Подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли;

4.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа информация относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни и в своите годишни доклади;

5.  Приветства факта, че вследствие на многократно отправяните искания на Парламента за първи път в бюджета за 2011 г. са включени бюджетни кредити за плащания в размер на 47 608 950 EUR в бюджетния ред за ЕФПГ 04 05 01; припомня, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно заслужава целево разпределение на средства, чрез което да се избегнат трансфери от други бюджетни редове, както се случваше в миналото, което може да възпрепятства постигането на различните цели на политиките;

6.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

7.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/013 PL/Podkarpackie машиностроително предприятие, подадено от Полша)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2011/249/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност