Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2054(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0016/2011

Внесени текстове :

A7-0016/2011

Разисквания :

PV 04/04/2011 - 21
CRE 04/04/2011 - 21

Гласувания :

PV 05/04/2011 - 4.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0122

Приети текстове
PDF 372kWORD 83k
Вторник, 5 април 2011 г. - Страсбург
Ролята на жените в селското стопанство и селските райони
P7_TA(2011)0122A7-0016/2011

Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2011 г. относно ролята на жените в селското стопанство и селските райони (2010/2054(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз, по-специално членове 2 и 3, и Договора за функционирането на Европейския съюз, по-специално членове 8, 153 и 157,

–  като взе предвид Решение на Съвета № 2006/144/ЕО от 20 февруари 2006 г. относно стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони (период на програмиране от 2007 г. до 2013 г.)(1),

–  като взе предвид Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2008 г. относно положението на жените в селските райони на ЕС(3),

–  като взе предвид заключенията от семинара на тема „Жените в устойчивото развитие на селските райони“, състоял се на 27–29 април 2010 г. в Cáceres по инициатива на испанското председателство на ЕС(4),

–  като взе предвид Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета(5),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0016/2011),

Многофункционални селски райони

А.  като има предвид приоритета, който се придава на устойчивото селскостопанско развитие на селските райони и на дългосрочната и устойчива способност за действие на икономическите субекти в Европа, както и това, че специфичният потенциал на по-слабо населените земеделски райони следва да се използва и развива по един стойностен начин и така че да гарантира непрекъснатата им заселеност,

Б.  като има предвид, че регионите, които съгласно рамковите условия се отличават с икономическа и културна самостоятелност и с действащ регионален търговски обмен, могат да реагират по-стабилно на измененията в световен мащаб,

В.  като има предвид, че конкурентното, многофункционално селско стопанство представлява една изключително важна основа за устойчиви стратегии за развитие и за по-мащабни предприемачески действия в много региони, и като има предвид, че този потенциал все още не се оползотворява напълно във всички региони като част от процеса на една по-голяма диверсификация на стопанската дейност,

Г.  като има предвид, че селските райони са особено засегнати от застаряване на населението, ниска гъстота на населението, а в някои райони и от обезлюдяване,

Д.  като има предвид, че в бъдеще – поради демографските промени, емиграцията и общото намаляване на дяла на жените в населението на някои селскостопански райони – или няма да бъде възможно местното снабдяване със стоки и услуги от първа необходимост, основното здравеопазване, предучилищното, училищното, професионалното и университетското образование и допълнителната квалификация, както и подходящи възможности за културен живот и прекарване на свободното време да бъдат осигурени в достатъчна степен със съществуващата инфраструктура в селските райони, или тези структури ще се сринат под икономическия натиск,

Е.  като има предвид, че от 26,7 милиона редовно заети лица в селското стопанство в Европейския съюз 42 % са жени и че най-малко едно от всеки пет стопанства (около 29 %) се управлява от жена,

Ж.  като има предвид, че значителният принос на жените за местното и общностното развитие не е отразен адекватно в тяхното участие в съответния процес на вземане на решения,

З.  като има предвид, че принципът на равенство между половете представлява основно изискване съгласно стратегията Европа 2020 и следва да бъде насърчаван, за да се засили активното участие на жените в икономическите и социалните дейности и да се гарантира зачитане на правата на човека,

Жените в селския живот и селското стопанство

И.  като има предвид, че в контекста на икономическите и обществените промени през последните десетилетия животът на жените в селските райони се промени и стана по-разнообразен и че не на последно място самите жени инициираха и формираха тези промени, като обаче социалното и икономическото положение на жените варира значително както в различните държави-членки, така и в рамките на всяка от тях,

Й.  като има предвид, че в съвременното общество жените поемат една многофункционална роля в зависимост от своята индивидуална семейна и професионална ситуация и че дори при това ролево многообразие те съумяват да допринесат значително за напредъка и иновациите на всички социални равнища и за повишаването на качеството на живота, особено в селските райони,

К.  като има предвид, че по-специално в селските райони семейните грижи и грижите за възрастните хора обикновено се предоставят от жени,

Л.  като има предвид, че благодарение на дългогодишните усилия в областта на политиките спрямо жените и на интензивното обществено насърчаване на образованието, консултирането, инициативите за създаване на предприятия, включително в рамките на втория стълб на ОСП, бяха постигнати значителни успехи в подобряването на условията на живот на мъжете и жените в селските райони,

М.  като има предвид, че въпреки високата степен на индивидуализиране на начина на живот, основно предизвикателство пред жените и мъжете остава съчетаването на професионалната дейност и социалните и културните ангажименти, от една страна, и отговорността към семейството, от друга страна,

Н.  като има предвид, че в условията на съвременното общество това „многофункционално предизвикателство“ може да бъде посрещнато само с помощта на службите, институциите и структурите за подпомагане, които трябва да са финансово достъпни и на разположение по места,

О.  като има предвид, че многофункционалната роля на жените в селските райони може да допринесе значително за изграждането на съвременния имидж на жената в нашето общество,

П.  като има предвид, че както сред мъжете, така и сред жените, равнището на безработица в селските райони е ниско и в действителност много от жените никога не участват на пазара на труда, така че те нито са регистрирани като безработни, нито са включени в статистиката за безработицата,

Р.  като има предвид, че социалното осигуряване на жените, работещи в селското стопанство, включително съпругите на земеделските стопани с допълнителни приходи (смесени източници на приходи, самостоятелна заетост на еднолични търговци и самостоятелна заетост на непълно работно време), както и на временните работници и работниците мигранти, представлява изключително важен елемент от едно съвременно и устойчиво развитие на селските райони,

С.  като има предвид, че собственикът на земеделското стопанство е единственото лице, посочено в банковите документи за целите на субсидиите и кумулираните права, и също така е единственото лице, което представлява земеделското стопанство в сдружения и групи,

Т.  като има предвид, че селският туризъм, който включва осигуряването на стоки и услуги в селските райони чрез семейни и кооперативни туристически предприятия, представлява нискорискова икономическа дейност, създава работни места, дава възможност за съчетаване на семейните задължения с работата и насърчава населението в селските райони да остане в тях,

Селските райони като жизнено и икономическо пространство

1.  Припомня, че насърчаването на равенството между половете представлява основна цел на ЕС и неговите държави-членки; подчертава важността на това, този принцип да бъде включен в ОСП като начин за насърчаване на устойчивия икономически растеж и развитието на селските райони;

2.  Посочва, че е необходимо да се положат усилия за създаване на условия на живот в селските райони, съобразени с действителността в тях, но съответстващи на тези в градските райони, така че жените и техните семейства да имат причина да останат и да водят успешен живот в селските райони;

3.  Призовава селските райони да бъдат насърчавани като многообразно и интегративно икономическо и жизнено пространство, като при това се използват ключовите функции, познанията и компетентността на жените;

4.  Поради това призовава Комисията да се въздържа от по-нататъшно намаляване на дела на селскостопанските разходи в общия бюджет в преговорите по следващата многогодишна финансова рамка;

5.  Подчертава, че многообразните, ориентирани включително към услуги земеделски предприятия (напр. земеделски туризъм, директна търговия, социални услуги като грижи за възрастни хора и деца, обучение в земеделските стопанства в контекста на целодневното училищно образование) представляват основата на инфраструктурата на снабдяване в селските райони и трябва да получат устойчива подкрепа от общата селскостопанска политика; поради това призовава такива услуги да бъдат насърчавани чрез ОСП, което ще открие нови перспективи и платена заетост за жени, а също така ще улесни в значителна степен съчетаването на семейния и професионалния живот;

6.  Призовава за насърчаване на стратегиите за развитие със собствена динамика, при които по-специално се подкрепя креативността на хората, живеещи в селските райони, като същевременно се използват специфичните традиционни ресурси на всяка общност в селските райони;

7.  Подчертава значението на създаването на жизнена, динамична среда в селските райони с разнообразно население; във връзка с това подчертава значението на наличието на адекватни възможности за развитие и предизвикателства за младите жени;

8.  Призовава да бъдат създадени такива рамкови условия в селските райони, че жените от всички поколения да останат в своята непосредствена среда и да могат да допринесат за нейното съживяване и развитие;

9.  Подчертава значението на правилата за ранно пенсиониране за земеделските стопани и селскостопанските работници с оглед на условията на живот на жените в селските райони; призовава държавите-членки, които още не са направили това, да приложат тези правила;

10.  Във връзка с това призовава за по-нататъшни усилия за оборудване на всички селски райони с най-съвременна ИТ-инфраструктура, преди всичко адекватен достъп до широколентова връзка, и за предприемане на действия за улесняване на достъпа до информационни и телекомуникационни технологии и за насърчаване на равните възможности с оглед на такъв достъп и подходящо обучение за ползването му; посочва, че ниското равнище на достъп до широколентова връзка възпрепятства растежа на малките предприятия в селските райони в целия ЕС; поради това настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да поддържат ангажимента си за подобряване на предоставянето на широколентова връзка в селските райони като начин за подпомагане на тяхната конкурентоспособност;

11.  Призовава за насърчаването и подпомагането на електронните форми на предприемачество, като напр. е-бизнес, сред жените в селските райони, които ще създадат възможност за извършване на икономическа дейност независимо от разстоянието до големите градски центрове;

12.  Посочва, че както и в градските райони, от съществено значение е да се подобри качеството и достъпността на инфраструктурата, структурите и услугите за ежедневието в селските райони с цел да се даде възможност на мъжете и жените да балансират своя семеен и професионален живот и да се съхранят общностите в селските райони; това би обхванало структури за грижи за деца като част от инфраструктурата на земеделските стопанства (като напр. „детски ясли в земеделското стопанство“ и други предучилищни структури), здравни и образователни структури (включително за учене през целия живот), институции и грижи за възрастни хора и други зависими членове на семейството, осигуряване на заместници в случай на болест и бременност, местно снабдяване със стоки от първа необходимост и възможности за прекарване на свободното време и културен живот; призовава да бъдат създадени такива рамкови условия за селскостопанската политика, че да се даде възможност на жените в селските райони да използват своя потенциал за осъществяването на едно многофункционално и устойчиво селско стопанство;

13.  Призовава държавите-членки да използват структурните фондове и Кохезионния фонд, за да преодолеят липсата на добра транспортна инфраструктура в селските райони и да приложат положителни политики за подобряване на достъпа до транспорт за всички, по-специално за хора с увреждания, тъй като транспортът продължава да бъде фактор за затвърждаване на социалното изключване и неравенството в обществото, които засягат преди всичко жените;

14.  Призовава политиката за развитие на селските райони да бъде насочена повече към иновативните и устойчиви условия за живот и работа в селските райони;

15.  Призовава институциите на Европейския съюз, държавите-членки и регионалните и местните органи да подкрепят проектите, с които се насърчава и консултира създаването на иновационни първични селскостопански производствени предприятия в селските райони, способни да осигурят нови работни места, по-специално за жени, в такива сфери на дейност като: добавяне на стойност към селскостопанските продукти и търсене на възможности за продажбата им, използване на нови технологии и принос към икономическата диверсификация на района, както и предоставяне на услуги, които дават възможност за съчетаване на професионалния и семейния живот;

16.  Посочва, че във връзка с иновативните форми на предлагане следва да се използва натрупаният положителен опит от вече осъществените проекти, свързани с жените, от втория стълб на ОСП (по-специално Ос 3 и Leader +) и че следва да се идентифицират случаи на най-добри практики;

17.  Призовава стратегиите за развитие на селските райони да наблягат повече на ролята на жените за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“, по-специално инициативите, фокусирани върху иновациите, изследванията и развитието;

18.  Във връзка с това приветства проектите на ЕСФ по програмата EQUAL, които се стремят да създадат яснота във връзка с положението на жените в селското стопанство и селските райони и да го подобрят;

19.  Призовава за приемането на нов регламент за ЕЗФРСР, като в него бъдат предвидени специални мерки за подкрепа на жените през програмния период 2014-2020, които да имат благоприятно въздействие върху заетостта на жените в селските райони;

Жените в селскостопанската икономика

20.  Призовава Комисията и държавите-членки да дадат своя принос за създаването на една информативна база данни относно икономическото и социалното положение на жените и тяхната предприемаческа дейност в селските райони, както и да оптимизират оценката на вече съществуващите данни (напр. чрез Евростат), за да могат да бъдат приспособени съответните политическите мерки;

21.  Изразява убеждението си, че предвид условията в селските райони следва да се запазят и доразвият специфичното за селските райони образование и консултиране на жените, по-специално във връзка с финансовото управление на земеделските стопанства;

22.  Счита за препоръчително изграждането на европейска мрежа на жените (или на техните асоциации) в селските райони и насочва вниманието към успехите, постигнати чрез мерки по втория стълб;

23.  Признава важната роля на съществуващите мрежи, обединяващи жените на различни равнища, по-специално по отношение на местното насърчаване на селските райони и възприемането им от обществеността; обръща внимание на необходимостта от по-голямо обществено признание и по-голяма политическа и финансова подкрепа за тези мрежи на местно, национално и европейско равнище с оглед на техния значителен принос за постигане на по-голямо равенство, по-специално по отношение на обучението за жени в селските райони и за започване на проекти за развитие, включително информационни кампании за прегледи, гарантиращи ранното диагностициране на характерните за жените ракови заболявания (рак на шийката на матката, рак на гърдата, и т.н.); призовава държавите-членки да подкрепят засиленото участие на жените в политическия процес, включително подходящото представителство на жените в управителните структури на институциите, предприятията и асоциациите;

24.  Призовава за адекватни плащания за жените в селските райони от страна на социалните системи, които да вземат предвид специфичната за жените ситуация по отношение на заплащането на труда им и правата им на пенсия;

25.  Приветства във връзка с това Директива 2010/41/ЕС и призовава държавите-членки да приложат директивата по един ефективен начин колкото се може по-скоро, така че да бъде гарантирано:

   че съпругите/съпрузите на земеделските стопани или съжителстващите с тях на семейни начала партньори получават социална закрила;
   че самостоятелно заетите жени земеделски стопани и съпругите на земеделските стопани получават съответните майчински надбавки;

26.  Обръща внимание на това, че особено в селските райони са необходими устойчиви стратегии за поддържане на професионалната компетентност на жените, които решават да прекъснат работа, за да се посветят на семейството или на полагането на грижи; призовава за улесняване на съвместяването на професионалния и семейния живот, така че да се даде възможност за различни видове професионална дейност на жените и за запазване и доразвиване на тази дейност;

27.  Изтъква, че „диверсифицирането на земеделските стопанства“ представлява един все по-важен аспект на селското стопанство; отбелязва, че ролята на жените в инициирането, разработването и управлението на проектите за „диверсифициране на земеделските стопанства“ е от голямо значение;

28.  Призовава да се насърчават предприемаческият дух и инициативите на жените, по-специално посредством насърчаване на собствеността сред жените, мрежи на жените предприемачи и създаване във финансовия сектор на улеснен достъп за жените предприемачи от селските райони (включително отделни самостоятелно заети жени, самостоятелно заети жени на непълно работно време с ниски приходи и млади жени) до инвестиции и кредити – така че да им се предоставят по-ефективни възможности за действие на пазара и да им се даде възможност да изградят предприятия, от които да получават стабилни доходи; призовава също така за предприемане на действия за подобряване на предприемаческото мислене и умения на жените с цел насърчаване на представителството им в управленските органи на предприятията и асоциациите;

29.  Призовава компетентните национални, регионални и местни органи на властта да насърчават участието на жените в местни групи за действие и развитието на местни партньорства по програмата LEADER, както и да гарантира балансираното участие на мъже и жени в техните управителни съвети;

Жените в селското стопанство

30.  Призовава в стратегиите за развитие на отделните предприятия и на регионите професионалната компетентност на жените в областта на селското стопанство и извън него да се отчита в по-голяма степен; подчертава колко важно е за жените земеделски стопани и за другите жени в селските райони да могат да се квалифицират и обучават като производители и предприемачи и призовава Комисията и държавите-членки, в сътрудничество с регионалните и местните органи, организации от селските райони и сдружения на жени и земеделски стопани, да създадат нови стимули за насърчаване на участието на жените в работната сила, за премахване на всякаква дискриминация срещу жените на работното място и за подобряване на обучението на жените, включително чрез насърчаване на по-добър достъп до следдипломно обучение и специализирани курсове в образователни институции, за предлагане на съответстващи мерки за развитие на селските райони по ос 3 на програмите за развитие на селските райони и за насърчаване на съществуващите инициативи; посочва, че тези мерки ще допринесат за борбата срещу социалната изолация в селските райони и че опасността от изпадане в бедност е по-голяма за жените, отколкото за мъжете;

31.  Призовава за подкрепа на политическите усилия за насърчаване на ролята на жените в селското стопанство, като се улесни от фактическа и правна гледна точка упражняването от жените на предприемаческа дейност в областта на селското стопанство, включително с оглед на собствеността на земеделските стопанства, така че въз основа на споделяната от тях отговорност за предприятието, те да участват в по-голяма степен в неговите права и задължения, към които наред с другото спадат представителството на интереси в земеделските органи и ефективното участие във всички приходи от дейността;

32.  Призовава да бъде предоставена подкрепа на организациите на жените и на земеделските стопани, които играят важна роля за насърчаването и инициирането на нови програми за развитие и диверсифициране, по такъв начин, че жените да могат да приложат на практика нови идеи с цел разнообразяване на производствените дейности и предоставянето на услуги в селските райони;

33.  Счита, че като част от предстоящата реформа на ОСП, нуждите на жените в селските райони и ролята на жените, работещи в земеделските стопанства, следва да бъдат взети под внимание и да им бъде дадено предимство що се отнася до достъпа до някои услуги и помощи, в съответствие с териториалните нужди във всяка държава-членка;

34.  Изразява убеждението си, че в средносрочен план във всички политически, икономически и социални органи в селскостопанския сектор следва да бъде постигнато подходящо представителство на жените, така че в процеса на вземане на решения да бъдат отразени гледните точки на мъжете и жените; подчертава значението на въвеждането на конкретни мерки в полза на жените, с цел да бъде гарантирано, че жените участват в тези органи на равни начала;

35.  Призовава Комисията и държавите-членки да улеснят подобрения достъп до земя и кредити за жените, за да насърчат установяването на жените в селските райони и като участници в селскостопанския сектор;

36.  Призовава да бъде направен обзор на досегашните стратегии за социално осигуряване на жените в селското стопанство (жени земеделски стопани, селскостопански работници, сезонни работници и т.н.), включително прилагането на Директива 2010/41/ЕС, в контекста на специфичното за отделните държави имуществено и данъчно право, и събраният опит да бъде използван за разработването на адекватно социално осигуряване на жените в селското стопанство в държавите-членки;

37.  Подчертава, че европейските политики, свързани с условията на живот на жените в селските райони, трябва също така да отчитат условията на живот и труд на жените имигранти, наети като сезонни селскостопански работници, особено по отношение на необходимостта от подходящо настаняване, социална закрила, здравно осигуряване и здравеопазване; изтъква необходимостта от отдаване на възможно най-голяма значимост на труда на тези жени;

38.  Призовава Комисията да включи в своя обобщен доклад, който трябва да бъде представен през 2011 г. съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), задълбочен анализ на въздействието на мерките, предприети по отношение на положението на жените в селските райони;

o
o   o

39.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 55, 25.2.2006 г., стр. 20.
(2) ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.
(3) ОВ C 66 E, 20.03.2009 г., стр.23.
(4) Документ на Съвета 09184/2010.
(5) OВ L 180, 15.7.2010 г., стp. 1.

Правна информация - Политика за поверителност