Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2054(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0016/2011

Predkladané texty :

A7-0016/2011

Rozpravy :

PV 04/04/2011 - 21
CRE 04/04/2011 - 21

Hlasovanie :

PV 05/04/2011 - 4.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0122

Prijaté texty
PDF 308kWORD 84k
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg
Úloha žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach
P7_TA(2011)0122A7-0016/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2011 o úlohe žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach (2010/2054(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej články 2 a 3, a na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej články 8, 153 a 157,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/144/ES z 20. februára 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka (programové obdobie 2007 – 2013)(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2008 o situácii žien vo vidieckych oblastiach Európskej únie(3),

–  so zreteľom na závery seminára na tému Ženy v udržateľnom rozvoji vidieckych oblastí, ktorý sa uskutočnil 27. – 29. apríla 2010 na podnet španielskeho predsedníctva EÚ v Cáceres(4),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS(5),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0016/2011),

Multifunkčné vidiecke oblasti

A.  keďže trvalo udržateľný hospodársky rozvoj vidieckych oblastí a udržateľná dlhodobá funkčnosť hospodárskych jednotiek v Európe patria k prioritám a keďže špecifický potenciál pomerne riedko osídlených poľnohospodárskych oblastí sa by sa mal využívať a rozvíjať užitočným spôsobom a tak, aby sa zabezpečilo, že tieto oblasti budú naďalej obývané,

B.  keďže regióny, ktoré sú podľa rámcových podmienok hospodársky a kultúrne samostatné s fungujúcimi regionálnymi cyklami, môžu stabilnejšie reagovať na globálne zmeny,

C.  keďže konkurencieschopné a multifunkčné poľnohospodárstvo predstavuje nevyhnutný základ trvalo udržateľných stratégií rozvoja a ďalekosiahlejšieho podnikateľského konania v mnohých regiónoch a keďže tento druh potenciálu v rámci väčšej diverzifikácie hospodárskej činnosti sa ešte vo všetkých oblastiach plne nevyužíva,

D.  keďže vidiecke oblasti sú mimoriadne ovplyvnené starnutím obyvateľstva, nízkou hustotou obyvateľstva a v niektorých oblastiach i vyľudňovaním,

E.  keďže v dôsledku demografických zmien, sťahovania obyvateľstva a všeobecného znižovania podielu žien na obyvateľstve sa v budúcnosti v mnohých vidieckych oblastiach nebude dať prostredníctvom existujúcich infraštruktúr uspokojivo zabezpečiť zásobovanie tovarom a službami každodennej potreby, základná lekárska a ošetrovateľská starostlivosť, predškolské vzdelávanie, školské, profesijné a akademické vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie, ako aj dostatočné kultúrne ponuky a ponuky na voľný čas, respektíve tieto zariadenia zrušia z ekonomických dôvodov prevádzku,

F.  keďže z 26,7 milióna ľudí pracujúcich pravidelne v poľnohospodárstve v EÚ je približne 42 % žien a najmenej jeden poľnohospodársky podnik z piatich (asi 29 %) riadi žena,

G.  keďže značný príspevok žien k miestnemu a komunálnemu rozvoju sa primerane neodráža na ich účasti v príslušných rozhodovacích procesoch,

H.  keďže zásada rodovej rovnosti je základnou požiadavkou v rámci stratégie Európa 2020 a mala by sa podporovať s cieľom zvýšiť aktívne zapojenie žien do hospodárskej a sociálnej činnosti a zaručiť dodržiavanie ľudských práv,

Ženy vo vidieckom živote a vidieckom hospodárstve

I.  keďže na pozadí hospodárskych a spoločenských zmien sa realita života žien na vidieku za posledné desaťročia zmenila a stala rôznorodejšou a keďže ženy samotné hrali nemalú úlohu pri iniciovaní a uskutočňovaní zmien, pričom ich hospodárska a sociálna situácia sa medzi jednotlivými členskými štátmi, ako aj v rámci týchto štátov výrazne líši,

J.  keďže ženy v modernej spoločnosti na seba v súvislosti so svojim osobným rodinným a pracovným zázemím preberajú multifunkčné úlohy a práve táto rôznorodosť úloh im umožňuje výrazne prispievať k pokroku a inováciám na všetkých úrovniach spoločnosti a k zvýšeniu kvality života, najmä na vidieku,

K.  keďže rodinnú starostlivosť a opateru starších ľudí poskytujú najmä na vidieku často ženy,

L.  keďže vďaka dlhoročným politickým snahám žien a intenzívnej verejnej podpore vzdelávania, poradenstva, iniciatív na zakladanie podnikov, okrem iného v rámci druhého piliera SPP, boli pri zlepšovaní životnej situácie mužov a žien na vidieku zaznamenané pozoruhodné úspechy,

M.  keďže napriek výraznej individualizácii spôsobu, akým ľudia žijú, zostane aj naďalej hlavnou výzvou žien a mužov spojiť zamestnanie a sociálnu a kultúrnu angažovanosť na jednej strane so zodpovednosťou za rodinu na strane druhej,

N.  keďže táto viacfunkčná výzva sa v modernej spoločnosti môže plniť len s využitím podporných služieb, zariadení a štruktúr, ktoré musia byť cenovo dostupné a dosiahnuteľné,

O.  keďže viacfunkčná úloha ženy na vidieku môže citeľne prispieť k vyhraneniu moderného obrazu ženy v našej spoločnosti,

P.  keďže miery zamestnanosti mužov i žien sú vo vidieckych oblastiach nízke a mnoho žien vlastne nie je nikdy aktívnych na trhu práce, takže nie sú evidované ako nezamestnané, ani nefigurujú v štatistikách nezamestnanosti,

Q.  keďže sociálne zabezpečenie žien pracujúcich v poľnohospodárstve vrátane manželiek poľnohospodárov s dodatočným príjmom (kombinácie príjmov, samostatne alebo čiastočne samostatne zárobkovo činné osoby), ako aj pracovníčok na dobu určitú či migrujúcich pracovníčok je nevyhnutný prvok moderného a trvalo udržateľného rozvoja vidieka,

R.  keďže majiteľ poľnohospodárskeho podniku je jedinou osobou, ktorej meno sa uvádza na bankových dokumentoch a v súvislosti so subvenciami či nadobudnutými právami, a zároveň je jedinou osobou, ktorá zastupuje poľnohospodársky podnik v združeniach a skupinách,

S.  keďže vidiecky cestovný ruch zahŕňajúci poskytovanie tovaru a služieb na vidieku prostredníctvom rodinných a družstevných turistických podnikov je nízkorizikovým podnikaním, vytvára pracovné miesta, umožňuje spájať rodinné povinnosti s prácou a podnecuje vidiecke obyvateľstvo, aby zotrvalo na vidieku,

Vidiek ako životný a hospodársky priestor

1.  poukazuje na to, že podporovanie rodovej rovnosti je kľúčovým cieľom EÚ a jej členských štátov; zdôrazňuje, že je dôležité začleniť túto zásadu do SPP na podporu udržateľného hospodárskeho rastu a rozvoja vidieka;

2.  poukazuje na to, že vo vidieckych oblastiach sa treba snažiť o vytvorenie takých životných podmienok, ktoré spĺňajú nároky mesta, no sú prispôsobené vidieckej realite, s cieľom ponúknuť ženám a ich rodinám dôvody na to, aby zostali na vidieku a boli tam úspešné;

3.  požaduje podporu vidieka ako mnohotvárneho a celistvého prostredia, v ktorom ľudia môžu pracovať a podnikať, a využívanie kľúčovej úlohy žien, ich odborných znalostí a schopností na tento účel;

4.  vyzýva preto Komisiu, aby sa v priebehu rokovaní o nasledujúcom viacročnom finančnom rámci zdržala ďalšieho znižovania podielu poľnohospodárskych výdavkov v rámci celkového rozpočtu;

5.  zdôrazňuje, že široká škála vidieckych podnikov vrátane podnikov zameraných na služby (napríklad agroturizmus, priamy predaj, sociálne služby, akými sú opatera starších ľudí a detí, vyučovanie na farmách v rámci celodennej výučby) je dôležitým pilierom poskytovania služieb na vidieku a mala by udržateľným spôsobom dostávať podporu zo spoločnej poľnohospodárskej politiky; žiada preto, aby boli tieto služby podporované prostredníctvom SPP, čím sa ženám otvoria nové perspektívy a príležitosti plateného zamestnania a významne sa uľahčí zladenie rodinného života a práce;

6.  žiada, aby sa podporovali stratégie rozvoja, ktoré majú vlastnú dynamiku, ako prostriedok podpory osobitnej kreativity mužov a žien na vidieku a aby sa zároveň využívali špecifické tradičné zdroje každej vidieckej komunity;

7.  zdôrazňuje význam životaschopného a dynamického vidieckeho prostredia s rozmanitým obyvateľstvom; v súvislosti s tým vyzdvihuje význam vhodných príležitostí a výziev rozvoja pre mladé ženy;

8.  žiada vytvoriť na vidieku také rámcové podmienky, aby mohli ženy všetkých generácií zostať vo svojom vlastnom prostredí a prispievať k jeho oživeniu a rozvoju;

9.  zdôrazňuje význam opatrení na skorý odchod poľnohospodárov a poľnohospodárskych pracovníkov do dôchodku s ohľadom na životné podmienky žien vo vidieckych oblastiach; vyzýva tie členské štáty, ktoré zatiaľ tieto opatrenia nevykonali, aby tak učinili;

10.  v tejto súvislosti žiada vyvíjať ďalšie snahy o vybavenie všetkých vidieckych oblastí najmodernejšou infraštruktúrou v oblasti informačných technológií, predovšetkým prístupom k širokopásmovému pripojeniu, a žiada, aby sa prijali opatrenia na uľahčenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám a aby sa podporili rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o tento prístup a náležité školenie o využívaní; poukazuje na to, že nedostatočné širokopásmové pripojenie brzdí rast malých podnikov v mnohých vidieckych oblastiach v celej EÚ; naliehavo preto žiada Komisiu a členské štáty, aby si plnili svoj záväzok zlepšovať poskytovanie širokopásmového pripojenia na vidieku ako spôsob zvyšovania konkurencieschopnosti;

11.  žiada, aby boli medzi ženami vo vidieckych oblastiach podporované elektronické formy podnikania – napr. e-podnikanie –, ktoré umožňujú podnikať bez ohľadu na vzdialenosť od veľkých mestských oblastí;

12.  poukazuje na to, že podobne ako v mestských oblastiach je rozhodujúce zlepšovať kvalitu a dostupnosť infraštruktúry, zariadení a služieb využívaných v každodennom živote na vidieku, aby muži a ženy mohli zladiť svoj rodinný a pracovný život a aby sa zachovali komunity vo vidieckych oblastiach; to by zahŕňalo zariadenia starostlivosti o deti v rámci poľnohospodárskej infraštruktúry (napríklad jasle a iné predškolské zariadenia v poľnohospodárskych podnikoch), zdravotnú starostlivosť, vzdelávacie zariadenia (vrátane zariadení na celoživotné vzdelávanie), inštitúcie a starostlivosť o starších ľudí a iné závislé osoby, náhradné služby v prípade choroby a tehotenstva, miestne obchody s tovarom každodennej spotreby a zariadení pre voľný čas a kultúru; požaduje stanoviť poľnohospodársko-politické rámcové podmienky tak, aby sa ženám na vidieku umožnilo uplatniť svoj potenciál na dosiahnutie multifunkčného a udržateľného poľnohospodárstva;

13.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby využívali štrukturálne fondy a Kohézny fond s cieľom napraviť nedostatok dobrej dopravnej infraštruktúry vo vidieckych oblastiach a zaviedli pozitívne politiky na zlepšenie prístupu k doprave pre všetkých, najmä ľudí so zdravotným postihnutím, pretože doprava je naďalej faktorom upevňovania sociálneho vylúčenia a nerovnosti v spoločnosti, ktoré postihujú predovšetkým ženy;

14.  vyzýva, aby sa politika rozvoja vidieka viac zameriavala na vytváranie inovačných a udržateľných životných a pracovných podmienok na vidieku;

15.  vyzýva inštitúcie EÚ, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby podporovali projekty zamerané na podporu a poradenstvo pri vytváraní inovatívnych podnikov venujúcich sa primárnej poľnohospodárskej výrobe vo vidieckych oblastiach, ktoré môžu ponúknuť nové pracovné miesta obsadzované predovšetkým ženami, a to v týchto oblastiach: zhodnocovanie poľnohospodárskych produktov a hľadanie obchodných odbytísk pre tieto produkty, využívanie nových technológií a prispievanie k hospodárskej diverzifikácii v tejto oblasti a poskytovanie služieb umožňujúcich zladenie pracovného a rodinného života;

16.  poukazuje na to, že v súvislosti s inovačnými formami ponuky by sa mali využiť pozitívne skúsenosti získané z projektov zameraných na ženy, ktoré sa už realizovali v rámci druhého piliera SPP (najmä os 3 a program Leader +), a hľadať príklady najlepšieho postupu;

17.  žiada, aby stratégie v oblasti rozvoja vidieka kládli osobitný dôraz na úlohu žien pri pomoci plniť ciele stratégie Európa 2020, najmä pokiaľ ide o iniciatívy zamerané na inováciu, výskum a vývoj;

18.  v tejto súvislosti víta projekty ESF/EQUAL, ktorých cieľom je objasňovať a zlepšovať postavenie žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach;

19.  požaduje, aby nové nariadenie o EPFRV stanovilo osobitné opatrenia na podporu žien v programovom období 2014 – 2020, ktoré by mali pozitívny vplyv na zamestnanosť žien vo vidieckych oblastiach;

Ženy vo vidieckom hospodárstve

20.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prispievali do informatívnej databázy o hospodárskom a sociálnom postavení žien a o ich podnikateľskej činnosti vo vidieckych regiónoch a optimalizovali využívanie údajov, ktoré už sú dostupné (napr. prostredníctvom Eurostatu), v záujme prispôsobenia politických opatrení;

21.  je presvedčený, že vzhľadom na podmienky na vidieku treba udržiavať a rozvíjať odbornú prípravu a poradenstvo pre ženy so zameraním na špecifické otázky vidieka, najmä čo sa týka finančného riadenia poľnohospodárskych podnikov;

22.  domnieva sa, že je žiaduce usilovať sa o vytvorenie európskej siete vidieckych žien (alebo siete ženských združení), a poukazuje na úspechy dosiahnuté prostredníctvom opatrení druhého piliera SPP;

23.  uznáva dôležitú úlohu existujúcich ženských sietí na rôznych úrovniach, najmä pokiaľ ide o miestnu podporu vidieka a ich vnímanie zo strany verejnosti; poukazuje na potrebu zabezpečiť väčšie spoločenské uznanie a politickú a finančnú podporu pre tieto siete na miestnej, národnej a európskej úrovni, a to vzhľadom na ich významný príspevok k dosahovaniu väčšej rovnosti, najmä pokiaľ ide o odbornú prípravu žien vo vidieckych oblastiach a iniciovanie miestnych rozvojových projektov, vrátane informačných kampaní o vyšetreniach s cieľom zabezpečiť včasné diagnostikovanie rakoviny u žien (rakovina krčka maternice, rakovina prsníka atď.); vyzýva členské štáty, aby podporovali intenzívnejšiu účasť žien na politickom procese vrátane ich primeraného zastúpenia v orgánoch inštitúcií, podnikov a združení;

24.  požaduje adekvátne zabezpečenie žien vo vidieckych oblastiach zo sociálnych systémov, zohľadňujúc osobitné postavenie žien v súvislosti s plateným zamestnaním a nárokom na dôchodok;

25.  víta v tejto súvislosti smernicu 2010/41/EÚ a vyzýva členské štáty, aby ju účinne a čo možno najskôr vykonávali, najmä s cieľom zabezpečiť, aby:

   manželskí a životní partneri poľnohospodárov a poľnohospodárok získali sociálnu ochranu;
   samostatne zárobkovo činné poľnohospodárky a manželky poľnohospodárov mali zaručené primerané dávky v materstve;

26.  poukazuje na to, že najmä na vidieku sú potrebné udržateľné stratégie na zachovanie zručností potrebných na výkon povolania v prípade žien , ktoré sa rozhodnú prerušiť pracovnú činnosť, aby sa starali o rodinu alebo opatrovali inú osobu; žiada, aby sa uľahčilo zlaďovanie pracovného a rodinného života s cieľom umožniť ženám zapojiť sa alebo zostať zapojené do rôznych foriem práce a toto zapojenie ďalej rozvíjať;

27.  poukazuje na skutočnosť, že „diverzifikácia poľnohospodárstva“ je čoraz významnejším aspektom vidieckeho hospodárstva; poznamenáva, že ženy zohrávajú významnú úlohu pri iniciovaní, rozvíjaní a riadení projektov „diverzifikácie poľnohospodárstva“;

28.  požaduje, aby sa povzbudzoval podnikateľský duch a iniciatívy žien, najmä presadzovaním vlastníctva žien, sietí podnikateliek a zavedenia takých podmienok vo finančnom sektore, ktoré by podnikateľkám na vidieku (vrátane samostatne zárobkovo činných a čiastočne zárobkovo činných žien s nízkym príjmom a mladých žien) uľahčili prístup k investíciám a úverom, a účinnejšie tak posilnili ich postavenie na trhu a umožnili im budovať podniky, z ktorých si môžu vytvoriť stabilné živobytie; žiada tiež, aby sa prijali opatrenia na zlepšenie podnikateľského prístupu a zručností žien s cieľom podporovať ich zastúpenie v riadiacich orgánoch podnikov a združení;

29.  vyzýva príslušné vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, aby povzbudzovali zapojenie žien do miestnych akčných skupín a do rozvoja miestnych partnerstiev v rámci programu Leader a aby tiež zabezpečili rodovo vyváženú účasť v ich správnych radách;

Ženy v poľnohospodárstve

30.  žiada, aby sa pri podnikových a regionálnych stratégiách rozvoja väčšmi zohľadňovali poľnohospodárske i nepoľnohospodárske zručnosti žien potrebné na výkon povolania; zdôrazňuje, aké je dôležité, aby poľnohospodárky a ďalšie ženy vo vidieckych oblastiach mohli získavať kvalifikácie a absolvovať odbornú prípravu ako výrobkyne a podnikateľky, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s regionálnymi a miestnymi orgánmi, vidieckymi organizáciami a ženskými a poľnohospodárskymi združeniami vytvárali stimuly na podporu účasti žien na pracovnom procese, odstránenie akejkoľvek diskriminácie žien v zamestnaní a zlepšenie odbornej prípravy žien, a to aj podporovaním ľahšieho prístupu k postgraduálnemu vzdelávaniu a ku špecializovaným kurzom vo vzdelávacích zariadeniach, a aby navrhli zodpovedajúce opatrenia na rozvoj vidieka v rámci osi 3 programov rozvoja vidieka a podporovali existujúce iniciatívy; poukazuje na to, že tieto opatrenia prispejú k boju proti sociálnemu vylúčeniu vo vidieckych oblastiach a že riziko chudoby je väčšie u žien ako u mužov;

31.  požaduje, aby sa povzbudzovali politické snahy zamerané na podporenie úlohy žien v poľnohospodárstve tým, že sa im fakticky aj právne uľahčí vykonávanie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve, a to aj čo sa týka vlastníctva podnikov, aby sa na základe svojej spoluzodpovednosti v poľnohospodárskych podnikoch užšie podieľali na ich právach a povinnostiach, ku ktorým okrem iného patrí zastupovanie záujmov v poľnohospodárskych orgánoch a efektívny podiel na všetkých podnikových príjmoch;

32.  žiada, aby sa podporovali organizácie žien a poľnohospodárov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri povzbudzovaní a iniciovaní nových rozvojových programov a diverzifikácie, a to takým spôsobom, ktorý ženám umožní realizovať nové myšlienky s cieľom diverzifikovať výrobu a poskytovanie služieb vo vidieckych oblastiach;

33.  domnieva sa, že v rámci pripravovanej reformy SPP by sa mali zohľadniť potreby žien vo vidieckych oblastiach, ako i úloha žien pracujúcich v poľnohospodárstve, a mali by sa stať prioritou, pokiaľ ide o prístup k určitým službám a podpore v súlade s územnými potrebami jednotlivých členských štátov;

34.  je presvedčený, že v strednodobom horizonte by mali mať ženy primerané zastúpenie vo všetkých politických, hospodárskych a sociálnych orgánoch v poľnohospodárskom odvetví, aby sa v rozhodovacích procesoch prejavili tak spôsoby vnímania žien, ako i mužov, zdôrazňuje, že je dôležité zaviesť osobitné opatrenia v prospech žien, aby sa zabezpečilo zastúpenie žien v týchto orgánoch na základe rovnosti;

35.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ženám uľahčili lepší prístup k pôde a úverom s cieľom povzbudiť usídľovanie žien vo vidieckych oblastiach a ich zapájanie do odvetvia poľnohospodárstva;

36.  požaduje zhrnutie doterajších stratégií sociálneho zabezpečenia žien pracujúcich v poľnohospodárstve (poľnohospodárok, pracovníčok v poľnohospodárstve, sezónnych pracovníčok atď.) vrátane plnenia smernice 2010/41/EÚ s ohľadom na majetkovo-právnu a daňovo-právnu situáciu špecifickú pre jednotlivé krajiny a poskytnutie tohto súboru skúseností na účely rozvoja primeraného sociálneho zabezpečenia žien v poľnohospodárstve v členských štátoch;

37.  zdôrazňuje, že európske politiky týkajúce sa životných podmienok žien vo vidieckych oblastiach musia tiež zohľadňovať životné a pracovné podmienky prisťahovalkýň zamestnaných na farmách ako sezónne pracovníčky, najmä pokiaľ ide o potrebu adekvátneho ubytovania, sociálnej ochrany, zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti; kladie dôraz na to, že je potrebné prácu týchto žien čo najviac oceniť;

38.  vyzýva Komisiu, aby do svojej súhrnnej správy, ktorá má byť zverejnená v roku 2011 v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), začlenila hĺbkovú analýzu vplyvu opatrení prijatých s ohľadom na situáciu žien vo vidieckych oblastiach;

o
o   o

39.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 55, 25.2.2006, s. 20.
(2) Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 66 E, 20.3.2009, s. 23.
(4) Dokument Rady 09184/2010.
(5) Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia