Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2104(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0054/2011

Pateikti tekstai :

A7-0054/2011

Debatai :

PV 04/04/2011 - 22
CRE 04/04/2011 - 22

Balsavimas :

PV 05/04/2011 - 4.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0123

Priimti tekstai
PDF 297kWORD 77k
Antradienis, 2011 m. balandžio 5 d. - Strasbūras
ES lėšų panaudojimas branduolinių elektrinių eksploatavimui nutraukti naujose valstybėse narėse
P7_TA(2011)0123A7-0054/2011

2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES lėšų panaudojimo branduolinių elektrinių eksploatavimui nutraukti naujose valstybėse narėse veiksmingumo ir efektyvumo (2010/2104(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Stojimo Sutarties protokolą Nr. 4 dėl Ignalinos branduolinės elektrinės Lietuvoje ir protokolą Nr. 9 dėl Bohunicos V1 branduolinės elektrinės 1 ir 2 blokų Slovakijoje, ir į protokolo dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos 30 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarybos reglamentus dėl protokolo Nr. 4 dėl Ignalinos branduolinės elektrinės Lietuvoje įgyvendinimo(1), dėl protokolo Nr. 9 dėl Bohunicos V1 branduolinės elektrinės 1 ir 2 blokų Slovakijoje įgyvendinimo(2) ir dėl finansinės Sąjungos paramos, susijusios su Kozlodujaus branduolinės elektrinės Bulgarijoje 1–4 blokų eksploatavimo nutraukimu (Kozlodujaus programa)(3),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl finansinių išteklių, numatytų skirti branduolinių įrenginių eksploatavimui nutraukti (COM(2007)0794), ir pridedamą dokumentą „Eksploatavimo nutraukimo ES finansavimo duomenys“ SEC(2007)1654),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 24 d. Komisijos rekomendaciją dėl branduolinių įrenginių eksploatavimui nutraukti skirtų finansinių išteklių valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A7–0054/2011),

A.  kadangi trys ES šalys kandidatės – Lietuva, Slovakija ir Bulgarija – eksploatavo seno tarybinio modelio branduolines elektrines, kurias buvo sutarta uždaryti, ir kadangi stojimo derybose buvo numatytos konkrečios šių trijų branduolinių elektrinių blokų pirmalaikio uždarymo datos,

B.  kadangi ES pripažino, kad dėl pirmalaikio šių branduolinių elektrinių blokų uždarymo ir jų eksploatavimo nutraukimo uždėta didžiulė finansinė ir ekonominė našta, kurios atitinkamos valstybės narės negalėjo pakelti, todėl Stojimo sutartyse, taip pat vėlesniuose Tarybos reglamentuose dėl šių sutarčių įgyvendinimo atitinkamoms valstybėms narėms numatyta teikti finansinę paramą, kadangi vis dėlto nebuvo aiškiai nuspręsta, ar iš paramos lėšų turėtų būti padengtos visos eksploatavimo nutraukimo išlaidos arba atlyginta už visas ekonomines pasekmes; pažymi, kad ir Bulgarija, ir Slovakija šiuo metu lieka elektros energiją eksportuojančios šalys,

C.  kadangi ši parama užtikrina, kad būtų taikomos priemonės, susijusios su šiais klausimais:

   eksploatavimo nutraukimo (parengiamieji uždarymo darbai, parama reguliavimo institucijai, būtinų dokumentų, susijusių su eksploatavimo nutraukimu ir licencijavimu, parengimas, saugi priežiūra ir stebėsena po uždarymo, atliekų tvarkymas, atliekų ir panaudoto kuro saugojimas ir nukenksminimas, taip pat išmontavimo darbai),
   energetikos (modernizacija ir turimos infrastruktūros atnaujinimas aplinkos apsaugos požiūriu, uždarytų blokų gamybos pajėgumų pakeitimas, energijos tiekimo saugumo ir energijos naudojimo efektyvumo didinimas ir kitos priemonės, kuriomis prisidedama prie būtino restruktūrizavimo ir energetikos infrastruktūros atnaujinimo),
   socialinių pasekmių (parama elektrinės personalui siekiant užtikrinti aukšto lygio darbų saugą laikotarpiu iki išmontavimo po uždarymo ir darbuotojų perkvalifikavimas, kad galėtų atlikti naujas eksploatavimo nutraukimo užduotis),

D.  kadangi parama pradėta teikti iki įstojimo ir prieš uždarant atitinkamus blokus, kol vyko administracinis pasirengimas, lėšos buvo kaupiamos tarptautiniuose elektrinių eksploatavimo nutraukimo rėmimo fonduose,

E.  kadangi branduolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimas ir jų atliekų tvarkymas yra techniškai sudėtingas procesas, kuriam reikia didelių finansinių išteklių ir kuris susijęs su aplinkos, techniniais, socialiniais ir finansiniais įsipareigojimais,

1.  pažymi, kad Lietuva, Slovakija ir Bulgarija įvykdė savo stojimo sutartyse numatytus įsipareigojimus iki nurodyto laiko uždaryti atitinkamų trijų branduolinių elektrinių blokus: Ignalinos branduolinės elektrinės 1 blokas uždarytas 2004 m. gruodžio 31 d., o 2 blokas – 2009 m. gruodžio 31 d.; Bohunicos branduolinės elektrinės 1 blokas uždarytas 2006 m. gruodžio 31 d., o 2 blokas – 2008 m. gruodžio 31 d.; Kozlodujaus branduolinės elektrinės 1 ir 2 blokai uždaryti 2002 m. gruodžio 31 d., o 3 ir 4 blokai – 2006 m. gruodžio 31 d.;

2.  taip pat pažymi, kad visos trys valstybės narės mėgino iš naujo derėtis dėl savo politinių įsipareigojimų, susijusių su reaktorių uždarymu, ir todėl procesas sulėtėjo;

3.  pažymi, kad yra teisinis pagrindas teikti finansinę paramą; pažymi, kad sumos nustatomos kasmet Komisijai priėmus sprendimą, pagrįstą atskirais metiniais jungtinio programavimo dokumentais, pagal kuriuos gali būti užtikrinama patvirtintų vystymo ir finansavimo projektų kontrolė;

4.  pažymi, kad dėl ribotos ES patirties ir duomenų eksploatavimo nutraukimo srityje nuspręsta teikti finansinę paramą ir nenumatyta galimybė nustatyti didžiausią finansavimo ribą; pažymi, kad net parengus eksploatavimo nutraukimo planus ir strategijas vis dar nebuvo aiškių didžiausios finansavimo ribos nustatymo sąlygų, todėl klausimą dėl papildomo finansavimo buvo galima spręsti bet kuriuo etapu ir kiekvienu atskiru atveju;

5.  mano, kad Bendrijos parama skirta šioms trims valstybėms narėms remti, kad jos pakeltų finansinę ir ekonominę naštą, kuri joms tenka dėl nustatytų pirmalaikio uždarymo datų, ir padengtų daugelio svarbių eksploatavimo nutraukimo darbų išlaidas, investuotų į energetikos projektus, didinančius energetinę nepriklausomybę, ir prisidėtų prie socialinių pasekmių, kylančių dėl branduolinių elektrinių uždarymo, mažinimo; vis dėlto pažymi, kad šiais trimis atvejais branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimo išlaidos viršijo planuotą ES paramą ir ko gera taip pat viršys pradines sąmatas; be to, pažymi, kad didelė dalis lėšų panaudota energetikos projektams finansuoti, o ne pagrindiniam finansinės paramos tikslui – nutraukti branduolinių elektrinių eksploatavimą – įgyvendinti;

6.  mano, kad Europos Sąjungos solidarumo koncepcija veiksmingai padeda sušvelninti ekonomines ankstyvo uždarymo pasekmes energetikos sektoriuje; vis dėlto pažymi, kad tuo metu, kai buvo rengiamas šis pranešimas, eksploatavimo nutraukimas buvo tik pradedamas;

7.  pažymi, kad aptariamų branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimui vykdyti turėtų būti skiriamas didžiausias prioritetas siekiant užtikrinti visų Europos gyventojų saugumą ir sveikatą;

8.  baiminasi, kad dėl finansinių išteklių, skirtų eksploatavimo nutraukimo priemonėms finansuoti, trūkumo bus vėluojama nutraukti branduolinių elektrinių eksploatavimą ir kils grėsmė aplinkai ir žmonių sveikatai;

9.  pabrėžia, kad saugumo užtikrinimo klausimas – visų svarbiausias vykdant aptariamų trijų pirma laiko uždarytų branduolinių elektrinių blokų eksploatavimo nutraukimą; taigi ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares atsižvelgti į tai ateityje priimant bet kokius sprendimus, susijusius su branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimu apskritai ir ypač su šiomis trimis eksploatavimo nutraukimo programomis; ragina Komisiją užtikrinti tinkamą bendrą su valstybėmis narėmis koordinavimą ir nustatyti aiškius projektų užbaigimo tvarkaraščius;

10.  susirūpinęs pažymi, kad trijų aptariamų eksploatavimo nutraukimo programų detalieji eksploatavimo nutraukimo planai iki šiol neužbaigti ir todėl nepakanka duomenų apie kalendorinius grafikus, konkrečių projektų kainą ir jų finansavimo šaltinius; todėl ragina atitinkamas nacionalines institucijas užbaigti planus, o Komisiją ragina pranešti apie proceso eigą ir pateikti detalųjį ilgalaikį eksploatavimo nutraukimo projektų finansavimo planą; skatina Komisiją aiškiai apibūdinti ES finansavimo, reikalingo šiems planams įgyvendinti, apimtį;

11.  ragina Komisiją ieškoti galimų būdų, kaip suderinti eksploatavimo nutraukimo finansavimo tvarką ES, atsižvelgiant į valstybių narių taikomas strategijas, jų nacionalines administravimo struktūras, ir supaprastinti pačią lėšų administravimo tvarką taip, kad nepakenktų eksploatavimo nutraukimo saugai ir saugumui;

12.  pažymi, kad nėra aiškiai pasiskirstyta dalyvių finansinė atsakomybė ir dalyvių atsakomybė vykstant eksploatavimo nutraukimo procesui; mano, kad Komisija visų pirma turėtų būti atsakinga už ES paramos panaudojimą, taip pat mano, kad parama turėtų būti valdoma bendrai su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB);

13.  mano, kad būtų pageidautina, jog sudarant sutartis būtų taikomas Bendrijos abipusiškumo principas, naudingas Europos įmonėms, ypač taikant principus, nustatytus 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių savo veiklą, inter alia, energetikos sektoriuje, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 58 straipsnyje;

14.  pažymi, kad bendra Europos Sąjungos finansinė parama trims valstybėms narėms iki 2013 m. pabaigos sieks 2 847,78 mln. eurų; pabrėžia, kad, nors esama skirtumų tarp šių branduolinių elektrinių, ypač susijusių su kuro saugojimu, iš esmės įgyvendinant programas taikoma ta pati technologija; vis dėlto pažymi, kad skirtos sumos labai skirtingos: Ignalinai (2 blokai) – 1 367 mln. EUR; Bohunicai (2 blokai) – 613 mln. EUR; ir Kozlodujui (4 blokai) – 867,78 mln. EUR;

15.  pažymi, atsižvelgdamas į 2009 m. pabaigoje turėtus duomenis, kad valstybėse narėse padėtis, susijusi su išmokėtomis sumomis, yra skirtinga: Ignalinai numatyta skirti iš viso 1 367 mln. EUR, įsipareigota skirti 875,5 mln. EUR (64,04 %), išmokėta 760,4 mln. EUR (55,62 %), Bohunicai – iš viso 613 mln. EUR, įsipareigota skirti 363,72 mln. EUR (59,33 %), išmokėta 157,87 mln. EUR (25,75 %), Kozlodujui – iš viso 867,78 mln. EUR, įsipareigota skirti 567,78 mln. EUR (65,42 %), išmokėta 363,149 mln. EUR (41,84 %), visų pirma dėl skirtingo numatyto uždarymo laiko;

16.  mano, kad būtina visiškai skaidriai valdyti lėšas ir naudoti išteklius; pripažįsta patikimo ir skaidraus finansinių išteklių valdymo ir tinkamos išorės priežiūros svarbą siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją energijos rinkoje; rekomenduoja užtikrinti skaidrumą ir visuomenės dalyvavimą šioje srityje;

17.  atsižvelgia į toliau išvardytus auditus ir vertinimus: „Eksploatavimo nutraukimo pagalbos Lietuvai ir Slovakijai laikotarpio vidurio vertinimą“ (2007), Europos Komisijos visų trijų programų 2007 m. vidaus auditus, Europos Audito Rūmų (EAR) atliktus 2008 ir 2009 m. centrinės programų valdymo agentūros auditus, susijusius su Ignalina, EAR auditą siekiant parengti 2008 m. patikinimo pareiškimą (angl. DAS), EAR 2009 m. įgyvendinamumo tyrimą, ir atkreipia dėmesį į tebevykstančius veiksmus: rengiamą Komisijos komunikatą, kurio tikimasi 2011 m. pradžioje, Komisijos vykdomą išorės finansinį tarptautinio Bohunicos eksploatavimo nutraukimo paramos fondo auditą, EAR visos veiklos, susijusios su visomis trimis programomis, auditą;

18.  mano, kad turint mintyje dideles sumas pinigų, naujus lėšų panaudojimo būdus, nežinomus veiksnius, kurių atsiranda proceso metu ir kurie lemia daug tolesnių pakeitimų, pritaikymų ir papildomų sumų skyrimą, atlikta per mažai auditų ir jų aprėptis atrodo nepakankama; apgailestauja, kad Komisijos 2007 m. rugsėjo mėn. laikotarpio vidurio eksploatavimo nutraukimo pagalbos Lietuvai ir Slovakijai vertinimas neapima Bulgarijos (ji tuo metu jau gavo pagalbą);

19.  apgailestauja dėl to, kad Komisija nepateikia Europos Parlamentui finansinių išteklių, numatytų branduolinių įrenginių eksploatavimui nutraukti, naudojimo metinių ataskaitų; todėl ragina Komisiją stebėti ir kasmet Parlamentui pranešti, ar lėšos panaudojamos geriau ir ar tikėtina, kad sukauptos lėšos, skirtos konkrečių branduolinių elektrinių blokų eksploatavimui nutraukti, bus panaudotos per kitus trejus metus;

20.  ragina Komisiją atlikti analizę ir įsitikinti, kad yra galimybė iki 2013 m. skirti lėšų būsimiems eksploatavimo nutraukimo projektams, ypač turint mintyje tai, kad Bohunicos elektrinės eksploatavimo sustabdymo licencijos bus išduotos 2011 m. liepos mėn., Kozlodujaus – 2011 m. pabaigoje ir 2012 m. pabaigoje;

21.  ragina Komisiją prieš skiriant papildomai ES lėšų pateikti lyginamąją informaciją apie pradinius ir persvarstytus įvairių eksploatavimo nutraukimo procesų etapų grafikus, taip pat apie priemones energetikos ir socialinėje srityse;

22.  ragina Komisiją pranešti apie konkrečius patobulinimus, susijusius su valstybių narių valdymo komiteto įsteigimu 2007 m. siekiant padėti jai įgyvendinti paramos programas, ir nurodyti nuo to laiko įvykusius procedūros pasikeitimus;

23.  pažymi, kad vis dar vyksta EAR auditas; mano, kad auditas turėtų padėti atskleisti lėšų panaudojimo tikslus ir jų veiksmingumą, padėti parengti įgyvendinamus pasiūlymus ir įvertinti tolimesnį lėšų poreikį uždarymo darbams atlikti; mano, kad šis išsamus veiklos auditas turėtų padėti išsiaiškinti:

   ar lėšos naudotos numatytiems tikslams įgyvendinti,
   ar buvo tinkamai parengtos ir įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros,
   ar paskirti pinigai padėjo padidinti eksploatavimo nutraukimo veiklos saugumą,
   ar pagal viešųjų pirkimų procedūras užtikrinama, kad dalyvaujančios bendrovės užtikrintų saugumą pagal ES standartus,
   ar kokia nors veikla domisi Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF),
   ar siekiant veiksmingai panaudoti įgytą patirtį ir anksčiau parengtus ir finansuotus projektus buvo tinkamai koordinuojamos trys vykdomos programos; kokiu požiūriu eksploatavimo nutraukimo programos iš dalies sutapo (pvz., parengti keli panašūs projektai, susiję su saugojimu, darbuotojų kvalifikacija ir kt., kuriuos buvo galima pritaikyti kitoms atominėms elektrinėms ir sutaupyti lėšų);

24.  siūlo, atsižvelgiant į būsimą veiklą, kuri turi būti finansuojama iš ES skirtų sumų 2007–2013 m. laikotarpiu, išsiaiškinti šiuos klausimus:

   ar jau parengti planai ir strategijos yra galutiniai, ar vis dar yra galimybė į juos įtraukti naują veiklą ir atitinkamas papildomas lėšas,
   ar jau parengti bendri laikino saugojimo pajėgumai ir procedūra, pagal kurią šalyje parenkama galutinė radioaktyviųjų atliekų šalinimo vieta,
   ar vis dar reikia numatyti daugiau lėšų energetikos projektams, ar būtina pagrindinį dėmesį skirti eksploatavimo nutraukimo projektams,
   ar vienai atominei elektrinei taikyta patirtis ir projektai turėtų būti taikomi ir kitoms atominėms elektrinėms, jei iki šiol taip nedaroma;

25.  susirūpinęs pažymi, kad nėra visų trijų projektų ES koordinatorių ir ekspertų grupės, kuri suteiktų galimybę eksploatavimo nutraukimo programą vykdyti kaip vientisą projektą remiantis ES patirtimi ir sudarytų sąlygas šių trijų atvejų sąveikai;

26.  pabrėžia, kad reikia glaudžiau koordinuoti šias tris programas siekiant užtikrinti geresnį veiklos planavimą ir dalijimąsi patirtimi, įgyta jas įgyvendinant; mano, kad visai Europos Sąjungai gali būti naudinga patirtis, įgyta nutraukiant reaktorių darbą, kai ekonomiškai netikslinga juos eksploatuoti; taigi ragina visas susijusias šalis įgyti ir kaupti eksploatavimo nutraukimo patirtį ir užtikrinti, kad būtų tinkamiausiai naudojamasi patirtimi ir duomenimis, kuriuos įgijo kitos valstybės narės branduolinių elektrinių eksploatavimo srityje;

27.  ragina Komisiją sudaryti koordinavimo grupę, kuri būtų atsakinga už:

   galutinio plano parengimo ir tikslaus jo grafiko nustatymo priežiūrą,
   iki šiol paskirtų lėšų panaudojimo priežiūrą,
   nustatymą, ar vis dar reikalingos ES priemonės, ir, jei reikalingos, už tikslios ES dalyvavimo apimties nustatymą,
   sprendimus dėl atsakomybės, įskaitant Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) vaidmenį, ir eksploatavimo nutraukimo proceso užbaigimo priežiūrą;

28.  pažymi, kad finansuojant eksploatavimo nutraukimo darbus turėtų būti taikomas principas „teršėjas moka“ ir kad branduolinių elektrinių operatoriai turėtų užtikrinti, jog branduolinių įrenginių gamybos ciklo metu būtų kaupiami atitinkami finansiniai ištekliai, kurių reikia būsimo eksploatavimo nutraukimo sąnaudoms padengti;

29.  pažymi, kad dėl pirmalaikio reaktorių sustabdymo nesukauptos planuotos reikiamos sumos atitinkamuose nacionaliniuose fonduose, skirtuose visoms išlaidoms, susijusioms su elektrinių eksploatavimo nutraukimu, padengti;

30.   atsižvelgdamas į įvairias valstybių narių taikomas strategijas, ragina Komisiją ieškoti galimų būdų, kaip suderinti eksploatavimo nutraukimo finansavimo tvarką ES siekiant užtikrinti, kad būtų laiku sukaupti reikiami finansiniai ištekliai ir kad nebūtų pakenkta eksploatavimo nutraukimo saugai ir saugumui;

Ignalinos branduolinė elektrinė

31.  džiaugiasi tuo, kad dauguma Ignalinos programos energijos vartojimo efektyvumo ir elektros energijos tiekimo užtikrinimo projektų šiuo metu įgyvendinama arba jau įgyvendinta;

32.  susirūpinęs pažymi, kad labai vėluojama įgyvendinti pagrindinius atliekų infrastruktūros valdymo projektus (naudoto kuro saugojimo ir atliekų saugyklos projektą), todėl atsirado papildomų išlaidų, palyginti su pradine sąmata; pažymi, kad beveik išseko neveiklumo galimybė ir kad delsa gali pradėti trukdyti viso eksploatavimo nutraukimo planui ir atitinkamai padidinti išlaidas; ragina Komisiją pranešti projekto tvarkaraščio pakartotinio vertinimo rezultatus;

33.  pažymi, kad didelė lėšų dalis paskirta energetikos projektams, kad vis dar reikia daug lėšų eksploatavimui nutraukti ir nacionalinių lėšų tam nepakanka: valstybiniame Ignalinos branduolinės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fonde iki šiol sukaupta vos daugiau kaip 100 mln. eurų (nors vien techninės eksploatavimo nutraukimo išlaidos galėtų būti nuo 987 mln. iki 1 300 mln. eurų) ir didelė šios sumos dalis naudojama nesusijusiems su eksploatavimo nutraukimu projektams finansuoti; ragina, ypač valstybes nares, imtis atitinkamų priemonių šiuo klausimu;

Bohunicos branduolinė elektrinė

34.  džiaugiasi Bohunicos programos įgyvendinimo pažanga;

35.  pažymi, kad nors numatyta Bendrijos parama branduolinės energetikos objektų, ypač V1 reaktorių, eksploatavimui nutraukti, taip pat tiekimo saugumui užtikrinti, nacionalinis atominis fondas neatidėjo nė kiek lėšų, kurios būtų skirtos specialiai šiuo metu vykdomam A1 eksploatavimo nutraukimo projektui finansuoti;

36.  pažymi, kad labai vėluojama įgyvendinti kai kuriuos eksploatavimo nutraukimo projektus, pvz., zonos fizinės apsaugos sistemos rekonstrukcijos, istorinių atliekų apdorojimo projektą ir laikinos radioaktyviųjų atliekų saugyklos Bohunicos elektrinėje statybos projektą; ragina Komisiją ir Slovakiją imtis veiksmų siekiant išvengti vėlavimo ir nekelti grėsmės numatytai eksploatavimo nutraukimo darbų eigai;

Kozlodujaus branduolinė elektrinė

37.  džiaugiasi gerais Kozlodujaus programos įgyvendinimo techninės ir finansinės veiklos rezultatais ir tuo, kad persvarstyta 1–4 blokų eksploatavimo nutraukimo strategija buvo pakeista taip: pradinė atidėto išmontavimo strategija pakeista neatidėliotino ir nepertraukiamo išmontavimo strategija;

38.  susirūpinęs pažymi, kad energetikos projektams įgyvendinti naudojama didelė dalis paskirtų valstybės lėšų; ragina Komisiją stebėti likusių energetikos projektų įgyvendinimą ir pranešti rezultatus; ragina per likusį Kozlodujaus programos vykdymo laikotarpį įgyvendinti daugiau eksploatavimo nutraukimo ir atliekų tvarkymo projektų;

39.  pabrėžia, kad reikalingas visapusis valstybinės įstaigos, skirtos radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti (angl. SERAW), ir Kozlodujaus branduolinės elektrinės, kurios dabar atitinkamai atsakingos už 1–2 blokus ir 3–4 blokus, administracinis koordinavimas; ragina Bulgariją analizuoti ir laiku įgyvendinti būtinas priemones, siekiant pagerinti pasidalijamąjį valdymą, ir (arba) pereiti prie bendro 1–4 blokų valdymo;

o
o   o

40.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Bulgarijos, Lietuvos ir Slovakijos vyriausybėms.

(1) OL L 411, 2006 12 30, p. 10.
(2) OL L 131, 2007 5 23, p. 1.
(3) OL L 189, 2010 7 13, p. 9.
(4) OL L 330, 2006 11 28, p. 31.

Teisinė informacija - Privatumo politika