Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2104(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0054/2011

Predkladané texty :

A7-0054/2011

Rozpravy :

PV 04/04/2011 - 22
CRE 04/04/2011 - 22

Hlasovanie :

PV 05/04/2011 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0123

Prijaté texty
PDF 304kWORD 84k
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg
Financovanie EÚ v oblasti vyraďovania jadrových elektrární v nových členských štátoch z prevádzky
P7_TA(2011)0123A7-0054/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2011 o efektívnosti a účinnosti financovania EÚ v oblasti vyraďovania jadrových elektrární v nových členských štátoch z prevádzky (2010/2104(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na protokoly zmluvy o pristúpení (Protokol č. 4 o jadrovej elektrárni Ignalina v Litve, Protokol č. 9 o bloku 1 a 2 jadrovej elektrárne Bohunice V1 na Slovensku a článok 30 Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie),

–  so zreteľom na nariadenia Rady o vykonávaní Protokolu č. 4 o jadrovej elektrárni Ignalina v Litve(1), Protokolu č. 9 o bloku 1 a 2 jadrovej elektrárne Bohunice V1 na Slovensku(2) a o finančnej pomoci Únie v súvislosti s vyradením blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku z prevádzky (program Kozloduj)(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o využívaní finančných zdrojov vyčlenených na odstavenie jadrových zariadení (KOM(2007)0794) a sprievodný dokument nazvaný Údaje EÚ o financovaní vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky (SEK(2007)1654),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie z 24. októbra 2006 o správe finančných prostriedkov na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky(4),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0054/2011),

A.  keďže tri kandidátske krajiny EÚ – Litva, Slovensko a Bulharsko – prevádzkovali jadrové elektrárne starého typu, o ktorých sa rozhodlo, že budú uzatvorené, a v prístupových rokovaniach boli dohodnuté pevné dátumy odstavenia blokov v troch uvedených jadrových elektrárňach,

B.  keďže EÚ uznala, že predčasné odstavenie a následné vyradenie týchto blokov v troch jadrových elektrárňach z prevádzky znamenalo výraznú finančnú a hospodársku záťaž, ktorú nemohli plne hradiť tieto členské štáty, a preto sa v zmluvách o pristúpení i v následných nariadeniach Rady o ich vykonávaní stanovilo poskytnutie finančnej pomoci uvedeným členským štátom; keďže však nebolo jasne stanovené, či by pomoc mala pokryť plné náklady na vyradenie z prevádzky alebo kompenzovať všetky hospodárske dôsledky; konštatuje, že Bulharsko a Slovensko sú aj v súčasnosti naďalej čistými vývozcami elektriny,

C.  keďže pomoc umožňuje opatrenia v týchto oblastiach:

   vyradenie z prevádzky (prípravné práce na odstavenie, podpora regulačných orgánov, vypracovanie dokumentácie potrebnej na vyradenie z prevádzky a vydanie povolení, bezpečná údržba a dohľad po odstavení, nakladanie s odpadom, uskladňovanie odpadu a vyhoreného paliva, jeho dekontaminácia a demontážne práce),
   energetika (modernizácia existujúcich zariadení a ich obnova z hľadiska životného prostredia, náhrada výrobných kapacít odstavených blokov, zlepšenie zabezpečovania dodávok energie a energetickej efektívnosti a ďalšie opatrenia, ktoré prispievajú k potrebnej reštrukturalizácii a modernizácii energetickej infraštruktúry),
   sociálne dôsledky (podpora personálu elektrárne pri udržiavaní vysokej úrovne bezpečnosti v čase pred demontážou po odstavení zariadenia a rekvalifikácia zamestnancov na nové úlohy pri vyraďovaní z prevádzky),

D.  keďže pomoc sa začala poskytovať pred prístupom a pred odstavením príslušných blokov a finančné prostriedky sa akumulovali v medzinárodných podporných fondoch na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (IDSF), zatiaľ čo pokračovali administratívne prípravy,

E.  keďže vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s ich odpadom je technicky zložitá operácia, ktorá si vyžaduje značné finančné zdroje a je s ňou spojená environmentálna, technická, sociálna a finančná zodpovednosť,

1.  konštatuje, že Litva, Slovensko a Bulharsko splnili svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy o pristúpení a príslušné bloky v troch jadrových elektrárňach včas odstavili: blok 1 jadrovej elektrárne Ignalina bol odstavený 31. decembra 2004 a blok 2 31. decembra 2009; blok 1 jadrovej elektrárne Bohunice V1 bol odstavený 31. decembra 2006 a blok 2 31. decembra 2008; bloky 1 a 2 jadrovej elektrárne Kozloduj boli odstavené 31. decembra 2002 a bloky 3 a 4 31. decembra 2006;

2.  ďalej konštatuje, že všetky tri členské štáty sa v súvislosti s odstavením reaktorov pokúsili znovu rokovať o svojich politických záväzkoch, čo viedlo k odkladom tohto procesu;

3.  konštatuje, že na poskytovanie finančnej pomoci existuje právny základ; berie na vedomie, že sumy sú stanovené na každý rok rozhodnutím Komisie na základe jednotlivých ročných kombinovaných programových dokumentov, čo umožňuje zaručiť kontrolu vývoja a financovania schválených projektov;

4.  konštatuje, že pre obmedzené skúsenosti EÚ s vyraďovaním elektrární z prevádzky a pre obmedzené množstvo údajov o tejto oblasti sa o finančnej pomoci rozhodlo bez možnosti vymedzenia finančného stropu; konštatuje, že presné podmienky pre stanovenie stropov neexistovali ani potom, ako boli navrhnuté plány a stratégie vyraďovania z prevádzky, čo viedlo k tomu, že o ďalšej finančnej pomoci sa muselo rozhodovať podľa jednotlivých etáp a na základe jednotlivých prípadov;

5.  domnieva sa, že cieľom pomoci Spoločenstva je poskytnúť týmto trom štátom podporu pri vyrovnávaní sa s finančnou a hospodárskou záťažou, ktorú zapríčinili pevné termíny predčasného odstavenia, a pokryť náklady na mnohé významné činnosti v oblasti vyraďovania z prevádzky, investovať do energetických projektov s cieľom znížiť energetickú závislosť a pomôcť so zmiernením sociálnych dôsledkov vyradenia elektrární z prevádzky; konštatuje však, že vo všetkých troch prípadoch náklady na vyradenie elektrární z prevádzky prekročili výšku plánovanej pomoci EÚ a pravdepodobne prekročia aj pôvodné odhady; ďalej konštatuje, že veľká časť finančných prostriedkov bola použitá na energetické projekty, a nie na hlavný cieľ finančnej pomoci, ktorým je vyradenie jadrových elektrární z prevádzky;

6.  domnieva sa, že koncepcia solidarity EÚ účinne prispela k zmierneniu hospodárskych dôsledkov predčasného odstavenia elektrární v odvetví energetiky; konštatuje však, že v čase prípravy tejto správy je samotné vyraďovanie z prevádzky naďalej v počiatočnej fáze;

7.  konštatuje, že vyraďovanie príslušných jadrových elektrární z prevádzky by malo mať v záujme bezpečnosti a zdravia všetkých obyvateľov Európy najvyššiu prioritu;

8.  obáva sa, že nedostatok finančných prostriedkov na opatrenia v rámci vyraďovania z prevádzky povedie k odkladu vyradenia jadrových elektrární z prevádzky a ohrozí životné prostredie a ľudské zdravie;

9.  zdôrazňuje, že otázka bezpečnosti má rozhodujúci význam pre vyraďovanie predčasne odstavených blokov troch uvedených jadrových elektrární z prevádzky; vyzýva preto Radu, Komisiu a členské štáty, aby to mali na pamäti pri prijímaní všetkých budúcich rozhodnutí o vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky vo všeobecnosti, a predovšetkým v prípade týchto troch programov vyraďovania z prevádzky; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila primeranú koordináciu s členskými štátmi a aby stanovila presné harmonogramy dokončenia projektov;

10.  so znepokojením konštatuje, že podrobné plány vyraďovania z prevádzky v rámci uvedených troch vyraďovacích programov ešte neboli dokončené, v dôsledku čoho neexistujú informácie o harmonogramoch, nákladoch na jednotlivé projekty ani o ich zdrojoch financovania; naliehavo preto vyzýva príslušné vnútroštátne orgány, aby dokončili plány, a Komisiu, aby o tom podala správu a aby pripravila podrobné dlhodobé finančné plány pre projekty vyraďovania z prevádzky; vyzýva Komisiu, aby jasne opísala rozsah financovania z prostriedkov EÚ potrebný na realizáciu týchto plánov;

11.  vyzýva Komisiu, aby preštudovala, ako by sa dali pozmeniť metódy financovania operácií vyraďovania elektrární z prevádzky z prostriedkov EÚ so zreteľom na stratégie použité v členských štátoch a ich vnútroštátnych administratívnych štruktúrach a zjednodušiť pravidlá pre správu prostriedkov tak, aby nemali vplyv na bezpečnosť činností v rámci vyraďovania z prevádzky;

12.  konštatuje, že neexistuje jasné rozdelenie zodpovednosti medzi účastníkmi na strane financovania a účastníkmi na strane procesu vyraďovania z prevádzky; domnieva sa, že hlavnú zodpovednosť za realizáciu pomoci EÚ by mala mať Komisia a že by sa mala zaviesť spoločná správa s EBRD;

13.  domnieva sa, že na účely zadávania zákaziek by bolo žiaduce uplatňovať kritérium vzájomnosti v rámci Spoločenstva v prospech európskych podnikov, pričom by sa mali uplatňovať najmä zásady uvedené v článku 58 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich okrem iného v odvetví energetiky;

14.  konštatuje, že celková finančná pomoc z EÚ týmto trom členským štátom do konca roka 2013 dosiahne 2 847,78 milióna EUR; poukazuje na to, že hoci existujú rozdiely medzi jadrovými elektrárňami, najmä čo sa týka skladovania paliva, programy používajú v zásade rovnakú technológiu; konštatuje však, že v pridelených prostriedkoch sú značné rozdiely: Ignalina (2 bloky) – 1 367 miliónov EUR; Bohunice (2 bloky) – 613 miliónov EUR; a Kozloduj (4 bloky) – 867,78 milióna EUR;

15.  konštatuje na základe údajov dostupných na konci roku 2009, že je rozdielna situácia medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o vyplatené sumy: Ignalina – spolu 1 367 miliónov EUR, pridelené 875,5 milióna EUR (64,04 %), vyplatené 760,4 milióna EUR (55,62 %); Bohunice – spolu 613 miliónov EUR, pridelené 363,72 milióna EUR (59,33 %), vyplatené 157,87 milióna EUR (25,75 %); Kozloduj – spolu 867,78 milióna EUR, pridelené 567,78 milióna EUR (65,42 %), vyplatené 363,149 milióna EUR (41,84 %), a to najmä pre rozdielne načasovanie odstavenia;

16.  považuje za nevyhnutné, aby sa fondy spravovali a ich prostriedky využívali absolútne transparentne; uznáva význam náležitého a transparentného riadenia finančných zdrojov s primeranou vonkajšou kontrolou s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž na trhu s energiou; odporúča v tejto oblasti transparentnosť a účasť verejnosti;

17.  berie na vedomie tieto dokončené audity a hodnotenia: „Hodnotenie v polovici obdobia, ktoré sa týka pomoci pri vyraďovaní jadrových elektrární z prevádzky v Litve a na Slovensku“ (2007), interné audity (EK) všetkých troch programov v roku 2007, audity riadiaceho výboru členských štátov (CPMA), ktoré uskutočnil Európsky dvor audítorov (EDA) v rokoch 2008 a 2009 v súvislosti s elektrárňou Ignalina, audit EDA pri príprave vyhlásenia o vierohodnosti z roku 2008, štúdia EDA o uskutočniteľnosti z roku 2009; a berie na vedomie tieto prebiehajúce činnosti: oznámenie Komisie očakávané začiatkom roku 2011, externý finančný audit (EK) fondu pre Bohunice BIDSF, úplný audit výkonnosti (EDA) týkajúci sa všetkých troch programov;

18.  domnieva sa, že vzhľadom na veľký objem príslušných finančných prostriedkov, nedostatočné skúsenosti s využívaním fondov, neznáme faktory, ktoré sa v procese vyskytli, a následné početné zmeny, úpravy a prideľovanie dodatočných prostriedkov sa množstvo a rozsah vykonaných auditov zdajú nedostatočné; vyjadruje poľutovanie nad tým, že hodnotenie v polovici obdobia týkajúce sa pomoci pri vyraďovaní jadrových elektrární z prevádzky v Litve a na Slovensku zo septembra 2007 vypracované Komisiou nepokrývalo aj Bulharsko (ktoré už v tom čase dostávalo pomoc);

19.  vyjadruje hlbokú ľútosť nad tým, že neexistujú výročné správy Komisie pre Európsky parlament o využívaní finančných prostriedkov vyčlenených na vyraďovanie jadrových elektrární z prevádzky; vyzýva preto Komisiu, aby monitorovala situáciu a podávala Európskemu parlamentu každoročne správy o zlepšeniach vo využívaní finančných prostriedkov a o tom, či je pravdepodobné, že akumulované finančné prostriedky určené na vyradenie týchto konkrétnych blokov troch jadrových elektrární z prevádzky sa vyčerpajú v nasledujúcich troch rokoch;

20.  vyzýva Komisiu, aby uskutočnila analýzu s cieľom ubezpečiť sa, že existuje možnosť prideľovať finančné prostriedky na budúce projekty vyraďovania z prevádzky do roku 2013, najmä preto, že povolenie na vyradenie z prevádzky bude vydané pre Bohunice v júli 2011 a pre Kozloduj koncom roku 2011 a koncom roku 2012;

21.  vyzýva Komisiu, aby pred akýmkoľvek ďalším prideľovaním prostriedkov EÚ predložila porovnávacie informácie o plnení pôvodných a revidovaných harmonogramov jednotlivých etáp procesov vyraďovania z prevádzky, ako aj o opatreniach v oblasti energetiky a v sociálnej oblasti;

22.  vyzýva Komisiu, aby podala správu o konkrétnych zlepšeniach, ktoré nastali v dôsledku ustanovenia riadiaceho výboru členských štátov v roku 2007, ktorý jej má pomáhať pri plnení programu pomoci, a aby podala správu o procesných zmenách, ku ktorým odvtedy došlo;

23.  berie na vedomie, že audit EDA ešte prebieha; navrhuje, aby tento audit pomohol odhaliť ciele využívania finančných prostriedkov a jeho efektivitu, ako aj realizovateľné návrhy do budúcnosti, a aby vyhodnotil dodatočné finančné prostriedky potrebné na vyradenie z prevádzky; navrhuje, aby audit – keďže ide o úplný audit výkonnosti – objasnil:

   či boli finančné prostriedky použité na účely, na ktoré boli určené,
   či boli postupy verejného obstarávania správne pripravené a dodržané,
   či pridelené finančné prostriedky prispeli k zvýšeniu bezpečnosti pri vyraďovaní z prevádzky,
   či postupy verejného obstarávania zaistili, že zúčastnené spoločnosti dodržia bezpečnostné normy EÚ,
   či sa niektorými činnosťami zaoberá OLAF,
   či existovala medzi tromi súčasnými programami správna koordinácia, aby sa mohli efektívne využiť skúsenosti z projektov, ktoré boli pripravené a financované skôr, a v akých smeroch sa programy vyraďovania z prevádzky prekrývali (keďže napr. existuje niekoľko podobných projektov v súvislosti so skladovaním, kvalifikáciou zamestnancov atď., ktoré sa mohli v jednotlivých jadrových elektrárňach prispôsobiť, čo by prinieslo úspory);

24.  navrhuje, že pokiaľ ide o budúce činnosti, ktoré sa majú financovať z pridelených prostriedkov EÚ v rokoch 2007 – 2013, treba objasniť aj ďalšie otázky:

   či sú súčasné plány a stratégie už úplné, alebo je naďalej možné, že budú pridané ďalšie činnosti, a teda aj pridelené ďalšie finančné prostriedky,
   či sú celkové dočasné skladovacie kapacity plné alebo nie a či je alebo nie je dokončený postup výberu konečného miesta na uskladňovanie konečného rádioaktívneho odpadu v danom štáte,
   či je ešte potrebné vyčleniť na energetické projekty ďalšie finančné prostriedky, alebo či je potrebné zamerať sa na projekty vyraďovania z prevádzky,
   či by sa v prípade, že sa tak doteraz nestalo, skúsenosti a projekty z jednej jadrovej elektrárne mali využiť aj v ostatných jadrových elektrárňach;

25.  so znepokojením konštatuje, že neexistuje tím koordinátorov a odborníkov na úrovni EÚ pre všetky tri projekty, ktorý by umožnil, aby sa s programom vyraďovania z prevádzky zaobchádzalo ako s jedným balíkom podľa skúseností EÚ, čo by umožnilo synergiu medzi všetkými tromi prípadmi;

26.  zdôrazňuje, že na zaistenie lepšieho plánovania činností týchto troch programov a výmeny získaných skúseností je potrebná lepšia koordinácia medzi nimi; domnieva sa, že aj EÚ ako celok môže mať prospech z týchto skúseností pri vyraďovaní reaktorov zo služby na konci ich hospodárskeho života; vyzýva preto všetky zainteresované strany, aby vypracovali a zhromaždili najlepšie postupy pri vyraďovaní z prevádzky a aby zabezpečili čo najlepšie využitie získaných skúseností a údajov v iných členských štátoch s jadrovými elektrárňami;

27.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila koordinačný tím, ktorý by mal byť zodpovedný za:

   dohľad nad vypracovaním konečného plánu s jasným harmonogramom,
   dohľad nad využívaním doteraz pridelených finančných prostriedkov,
   stanovenie, či je stále potrebná účasť EÚ, a ak áno, určenie presnej úrovne účasti EÚ,
   rozhodovanie o zodpovednosti vrátane úlohy EBRD a dozor nad dokončovaním procesu vyraďovania z prevádzky;

28.  konštatuje, že pri financovaní operácií vyraďovania z prevádzky by sa mala uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“ a že prevádzkovatelia jadrových zariadení by mali zaručiť, aby sa počas doby životnosti jadrových zariadení vyčleňovali primerané finančné zdroje na pokrytie budúcich nákladov na vyraďovanie z prevádzky;

29.  konštatuje, že predčasné odstavenie reaktorov zabránilo plánovanému nahromadeniu potrebných finančných prostriedkov v príslušných vnútroštátnych fondoch určených na pokrytie všetkých nákladov spojených s vyradením elektrární z prevádzky;

30.  vzhľadom na rôzne stratégie uplatňované členskými štátmi vyzýva Komisiu, aby preskúmala možné spôsoby zosúladenia prístupov k financovaniu vyraďovania z prevádzky v EÚ s cieľom zabezpečiť včasnú akumuláciu potrebných finančných zdrojov bez toho, aby sa ohrozila bezpečnosť a zabezpečenie procesu vyraďovania z prevádzky;

Jadrová elektráreň Ignalina

31.  víta skutočnosť, že väčšina projektov programu Ignalina v oblasti energetickej efektívnosti a zabezpečovaní dodávok elektriny sa v súčasnosti vykonáva alebo je už dokončená;

32.  so znepokojením konštatuje, že v prípade kľúčových projektov riadenia infraštruktúry na nakladanie s odpadom (projekt skladovania vyhoreného paliva a ukladania odpadu) došlo k závažným meškaniam, ktoré zapríčinili v porovnaní s pôvodným odhadmi dodatočné náklady; konštatuje, že časová rezerva systému je už takmer vyčerpaná a že meškania môžu postupne dostať celý plán vyraďovania z prevádzky do kritickej situácie, čo by neúmerne zvýšilo náklady; vyzýva Komisiu, aby podala správu o výsledkoch opätovného hodnotenia časového harmonogramu projektu;

33.  konštatuje, že veľká časť finančných prostriedkov bola pridelená na energetické projekty, že sa vyžadujú ešte značné prostriedky na vyradenie z prevádzky a že vnútroštátne prostriedky na pokrytie týchto nákladov nie sú postačujúce: v štátnom fonde na vyradenie jadrovej elektrárne Ingalina z prevádzky sa zatiaľ naakumulovalo len niečo vyše 100 miliónov EUR (zatiaľ čo iba technické náklady na vyradenie z prevádzky sú 987 až 1 300 miliónov EUR) a značná časť z tejto sumy sa použila na iné projekty než vyradenie z prevádzky; žiada, aby v tomto smere boli prijaté náležité opatrenia, a to predovšetkým opatrenia daného členského štátu;

Jadrová elektráreň Bohunice

34.  víta pokrok v plnení programu Bohunice;

35.  konštatuje však, že zatiaľ čo pomoc Spoločenstva je projektovaná na vyradenie jadrových zariadení z prevádzky, predovšetkým reaktorov V1, a na zabezpečenie dodávok, vnútroštátny jadrový fond nevyčlenil žiadne zdroje určené osobitne na financovanie prebiehajúceho projektu vyraďovania z prevádzky A1;

36.  konštatuje však, že v prípade uskutočňovania niektorých projektov vyraďovania z prevádzky, ako je rekonštrukcia systému fyzickej ochrany oblasti, projekt nakladania s „historickým odpadom“ a výstavba dočasného skladiska rádioaktívneho odpadu v Bohuniciach, došlo k závažným meškaniam; naliehavo žiada Komisiu a slovenskú stranu, aby prijali opatrenia na predchádzanie meškaniam a zabránili ohrozeniu plánovaného pokroku prác na vyraďovaní z prevádzky;

Jadrová elektráreň Kozloduj

37.  víta celkovo dobré technické a finančné plnenie programu Kozloduj a preskúmanie stratégie vyraďovania z prevádzky pre bloky 1 – 4, ktorá bola zmenená z pôvodnej stratégie odloženej demontáže na stratégiu okamžitej postupnej demontáže;

38.  so znepokojením konštatuje, že energetické projekty majú dosť vysoký podiel na prideľovaní vyčlenených verejných prostriedkov; vyzýva Komisiu, aby sledovala plnenie zostávajúcich energetických projektov a podala o výsledkoch správu; žiada, aby sa zvýšil podiel projektov v oblasti vyraďovania z prevádzky a odpadu v zostávajúcom období plnenia programu Kozloduj;

39.  zdôrazňuje, že je potrebná komplexná administratívna koordinácia medzi Štátnym podnikom pre rádioaktívny odpad, ktorý je v súčasnosti zodpovedný za bloky 1 – 2, a jadrovou elektrárňou Kozloduj, zodpovednou za bloky 3 – 4; vyzýva bulharskú stranu, aby zanalyzovala a urýchlene zaviedla potrebné zlepšenia v súvislosti s týmto rozdeleným riadením a/alebo ustanovila spoločné riadenie pre bloky 1 – 4;

o
o   o

40.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam Bulharska, Litvy a Slovenska.

(1) Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 10.
(2) Ú. v. EÚ L 131, 23.5.2007, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 189, 13.7.2010, s. 9.
(4) Ú. v. EÚ L 330, 28.11.2006, s. 31.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia