Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2044(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0060/2011

Předložené texty :

A7-0060/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/04/2011 - 4.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0124

Přijaté texty
PDF 292kWORD 46k
Úterý, 5. dubna 2011 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Česká republika – UNILEVER
P7_TA(2011)0124A7-0060/2011
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2011 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/010 CZ/Unilever, Česká republika) (KOM(2011)0061 – C7-0055/2011 – 2011/2044(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2011)0061 – C7-0055/2011),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 této dohody,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.°1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2) (nařízení o EGF),

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0060/2011),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila patřičné legislativní a rozpočtové nástroje, jež mají poskytovat další pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn uvnitř modelů světového obchodu, při jejich opětovném začleňování na trh práce,

B.  vzhledem k tomu, že u žádostí podaných po 1. květnu 2009 byla působnost EGF dočasně rozšířena i na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí,

C.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie propuštěným pracovníkům by v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EGF měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji,

D.  vzhledem k tomu, že Česká republika požádala o pomoc v souvislosti s 634 případy ztráty zaměstnání (pomoc má být zaměřena na všechny z nich) v podniku Unilever ČR, spol. s.r.o. činném v maloobchodním odvětví v regionu NUTS II Střední Čechy,

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EGF,

1.  žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z EGF; v tomto směru oceňuje vylepšený postup zavedený Komisí v návaznosti na žádost EP o rychlejší uvolňování grantů, jehož cílem je předkládat rozpočtovému orgánu hodnocení Komise týkající se způsobilosti žádosti o prostředky z EGF spolu s návrhem na uvolnění prostředků z EGF; doufá, že v rámci nadcházejících přezkumů EGF dojde k dalšímu zkvalitnění postupů;

2.  připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EGF, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu na pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje úlohu, kterou může EGF hrát při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce; vyzývá však k vyhodnocení dlouhodobé integrace těchto pracovníků na trhu práce, která je přímým důsledkem opatření financovaných z EGF;

3.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EGF má být zajištěno, aby EGF podporoval opětovné začleňování jednotlivých propuštěných pracovníků do pracovního procesu; znovu poukazuje na to, že podpora ze strany EGF nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření na restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

4.  vyjadřuje politování nad skutečností, že nařízení o EGF ve své stávající podobě nevyžaduje prošetření finančního zdraví, možných daňových úniků či situace ohledně státní podpory u nadnárodních společností, jejichž restrukturalizace opravňuje uvolnění prostředků z EGF; domnívá se, že by tento problém měl být řešen v rámci nadcházejícího přezkumu nařízení o EGF, aniž by však byl ohrožen přístup propuštěných pracovníků k tomuto fondu;

5.  konstatuje, že informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EGF, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; znovu vyzývá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařadila komparativní hodnocení těchto údajů;

6.  vítá skutečnost, že po opakovaných žádostech Parlamentu vykazuje rozpočet na rok 2011 poprvé prostředky na platby ve výši 47 608 950 EUR v rozpočtové položce EGF 04 05 01; připomíná že EGF byl vytvořen jako oddělený konkrétní nástroj s vlastními cíli a lhůtami, a zaslouží si proto vlastní přidělené prostředky, čímž se zabrání převodům z jiných rozpočtových položek, k nimž docházelo v minulosti a jež by mohly bránit dosahování různých politických cílů;

7.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

8.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady podepsal toto rozhodnutí a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/010 CZ/Unilever, Česká republika)

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí 2011/233/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí