Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0249(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0028/2011

Předložené texty :

A7-0028/2011

Rozpravy :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Hlasování :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Vysvětlení hlasování
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Přijaté texty
PDF 569kWORD 262k
Úterý, 5. dubna 2011 - Štrasburk
Kontrola vývozu zboží a technologií dvojího užití ***I
P7_TA(2011)0125A7-0028/2011

Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu přijaté dne 5. dubna 2011 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití (KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Návrh byl pozměněn takto(1):

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení – pozměňující akt
Nadpis
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (přepracované znění)
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1
(1)  Podle nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, by zboží dvojího užití (včetně softwaru a technologií) mělo při vývozu ze Společenství podléhat účinné kontrole.
(1)  Podle nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000 pozměněného nařízením Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití1, by zboží dvojího užití (včetně softwaru a technologií) mělo při vývozu z Unie, při jeho tranzitu přes Unii, nebo pokud je dodáváno do třetí země na základě zprostředkovatelských služeb poskytovaných zprostředkovatelem se sídlem v Unii, podléhat účinné kontrole._________
1 Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2
(2)  Je žádoucí dosáhnout jednotného a konzistentního uplatňování kontrol v celém Společenství s cílem zabránit nekalé hospodářské soutěži mezi vývozci ve Společenství a zajistit účinnost bezpečnostních kontrol ve Společenství.
(2)  Je žádoucí dosáhnout jednotného a konzistentního uplatňování kontrol v celé Unii s cílem zabránit nekalé hospodářské soutěži mezi vývozci v Unii, dosáhnout harmonizace oblasti působnosti všeobecných vývozních povolení a podmínek jejich používání a zajistit účinnost bezpečnostních kontrol v Unii.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3
(3)  Komise ve svém sdělení ze dne 18. prosince 2006 nastínila myšlenku vytvoření nových všeobecných vývozních povolení Společenství s cílem zjednodušit současnou právní úpravu, podpořit konkurenceschopnost průmyslu a vytvořit rovné podmínky pro všechny vývozce ve Společenství při vývozu některého zboží do některých míst určení.
(3)  Komise ve svém sdělení ze dne 18. prosince 2006 nastínila myšlenku vytvoření nových všeobecných vývozních povolení Unie s cílem zjednodušit současnou právní úpravu, podpořit konkurenceschopnost průmyslu a vytvořit rovné podmínky pro všechny vývozce v Unii při vývozu některého zboží do některých zemí určení.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Dne 5. května 2009 Rada přijala nařízení (ES) č. 428/2009. V souladu s tím bylo nařízení (ES) č. 1334/2000 zrušeno s účinkem od 27. srpna 2009. Příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1334/2000 se nadále použijí pouze pro žádosti o vývozní povolení podané před 27. srpnem 2009.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4
(4)  Aby mohla být vytvořena nová všeobecná vývozní povolení Společenství pro vývoz některého necitlivého zboží dvojího užití do některých necitlivých zemí, je třeba změnit příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1334/2000 a doplnit nové přílohy.
(4)  Aby mohla být vytvořena nová všeobecná vývozní povolení Unie pro vývoz některého specifického zboží dvojího užití do některých konkrétních zemí, je třeba změnit příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 428/2009 a doplnit nové přílohy.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5
(5)  Příslušné orgány členského státu, v němž je usazen vývozce, by měly mít možnost nepovolit použití všeobecných vývozních povolení Společenství podle tohoto nařízení vývozci sankcionovanému za přestupek spojený s vývozem, který lze potrestat odnětím práva používat tato povolení.
(5)  Příslušné orgány členského státu, v němž je usazen vývozce, by měly mít možnost nepovolit použití všeobecných vývozních povolení Unie podle tohoto nařízení vývozci sankcionovanému za přestupek spojený s vývozem, který lze potrestat odnětím práva používat tato povolení.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6
(6)  Nařízení (ES) č. 1334/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
(6)  Nařízení (ES) č. 428/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 428/2009
Čl. 13 – odst. 6
2a)  V článku 13 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
'6.  Veškerá oznámení požadovaná podle tohoto článku se provádějí bezpečnými elektronickými prostředky, včetně bezpečného systému, který je zřízen v souladu s čl. 19 odst. 4.„
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 b (nový)
Nařízení (ES) č. 428/2009
Čl. 19 – odst. 4
2b)  V článku 19 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
'4.  Komise po konzultaci s Koordinační skupinou pro dvojí užití zřízenou na základě článku 23 stávajícího nařízení zavede bezpečný a zašifrovaný systém výměny informací mezi členskými státy a, je-li to vhodné, Komisí. Evropský parlament je informován o rozpočtu tohoto systému, jeho rozvoji, dočasné i konečné struktuře a fungování a o nákladech na tuto síť.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 c (nový)
Nařízení (ES) č. 428/2009
Článek 23 - odst. 2a (nový)
2c)  V článku 23 se doplňuje nový odstavec za odstavec 2, který zní:
'2a.  Předseda Koordinační skupiny pro dvojí užití předkládá Evropskému parlamentu výroční zprávu o činnosti, hodnocených otázkách a konzultacích skupiny a dále seznam vývozců, zprostředkovatelů a zúčastněných subjektů, s nimiž konzultovala.'
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 d (nový)
Nařízení (ES) č. 428/2009
Článek 25
2d)  Článek 25 se nahrazuje tímto:
'Článek 25
Přezkum a podávání zpráv
1.   Každý členský stát uvědomí Komisi o právních a správních předpisech přijatých k provedení tohoto nařízení, včetně opatření uvedených v článku 24. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.
2.   Každé tři roky Komise přezkoumává provádění tohoto nařízení a předkládá Evropskému parlamentu a Radě zevrubnou zprávu o jeho provádění a o hodnocení jeho dopadu, která může zahrnovat návrhy na jeho změnu. Členské státy poskytnou Komisi veškeré příslušné informace pro přípravu zprávy.
3.  Zvláštní oddíly zprávy pojednávají o 
a)  Koordinační skupině pro dvojí užití, přičemž se zabývají její činností, hodnocenými otázkami a konzultacemi a uvádějí také seznam vývozců, zprostředkovatelů a zúčastněných subjektů, s nimiž skupina konzultovala;
b) uplatňování čl. 19 odst. 4 a obsahují zprávu o fázi, jíž bylo dosaženo při zřizování bezpečného a zašifrovaného systému výměny informací mezi členskými státy a Komisí;
c) uplatňování čl. 15 odst. 1, podle něhož musí být příloha I aktualizována v souladu s příslušnými povinnostmi, závazky a všemi jejich změnami, které členské státy přijaly jako členové mezinárodních dohod o nešíření zbraní a kontrole jejich vývozu nebo na základě ratifikace příslušných mezinárodních smluv, včetně Australské skupiny, Režimu kontroly raketových technologií, Skupiny jaderných dodavatelů, Wassenaarského ujednání a Úmluvy o zákazu chemických zbraní;
d) uplatňování čl. 15 odst. 2, podle něhož musí být příloha IV, která je součástí přílohy I, aktualizována v souladu s článkem 36 Smlouvy o fungování Evropské unie, jmenovitě s veřejnou politikou a zájmy členských států v oblasti veřejné bezpečnosti.
V dalším zvláštním oddíle zprávy jsou uvedeny obsáhlé údaje o sankcích, včetně trestních sankcí za případy závažného porušení ustanovení tohoto nařízení, jako je záměrný vývoz určený pro použití v programu vývoje nebo výroby chemických, biologických a jaderných zbraní nebo raketových systémů schopných takové zbraně nést, a to bez povolení vyžadovaného podle tohoto nařízení, nebo padělání či neuvedení určitých informací s cílem získat povolení, které by jinak bylo zamítnuto.
4.  Evropský parlament nebo Rada mohou svolat účelovou schůzi Komise a příslušného výboru Evropského parlamentu nebo Rady, kde by Komise prezentovala a vysvětlila veškeré otázky spojené s uplatňováním tohoto nařízení.„
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 e (nový)
Nařízení (ES) č. 428/2009
Článek 25 a (nový)
2e)  Vkládá se nový článek, který zní:
'Článek 25a
Mezinárodní spolupráce
Aniž by byla dotčena ustanovení týkající se dohod o vzájemné správní pomoci nebo protokolů o celních věcech uzavřených mezi Evropskou unií a třetími zeměmi, může Komise se třetími zeměmi vyjednat dohody, které stanoví vzájemné uznávání vývozních kontrol u zboží dvojího užití, na něž se vztahuje toto nařízení, a zrušit zejména požadavky na povolení v případě zpětného vývozu v rámci území Unie. Vyjednávání takových dohod se provádí v souladu s postupy stanovenými v čl. 207 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a případně odpovídajících ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.
Ve vhodných případech, kdy se jedná o projekty financované Unií, může Komise v souladu s příslušnými legislativními rámci Unie nebo dohodami se třetími zeměmi předložit návrhy, aby bylo možné vytvořit ad hoc výbor, jehož členy by byly všechny příslušné orgány členských států a který by mohl rozhodovat o udělování nezbytných vývozních povolení, aby bylo zajištěno řádné fungování daných projektů, jejichž součástí je zboží nebo technologie dvojího užití.„
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIb - Část 3 – odst. 5
5.  Pro účely tohoto povolení se „zásilkou nízké hodnoty“ rozumí zboží, které tvoří jednu vývozní objednávku a odesílá je vývozce jmenovitě uvedenému příjemci v jedné nebo více zásilkách souhrnné hodnoty, která nepřesahuje 5 000 EUR. Pro tento účel se „hodnotou“ rozumí cena fakturovaná příjemci; není-li určen příjemce nebo nelze-li stanovit cenu, použije se statistická hodnota.
5.  Pro účely tohoto povolení se „zásilkou nízké hodnoty“ rozumí zboží, které tvoří jednu vývozní smlouvu a odesílá je vývozce jmenovitě uvedenému příjemci v jedné nebo více zásilkách souhrnné hodnoty, která nepřesahuje 3 000 EUR. Pokud se ukáže, že transakce nebo akt je součástí jediné ekonomické operace, bere se při posuzování hodnoty tohoto povolení v úvahu hodnota celé operace. Pro tento účel se „hodnotou“ rozumí cena fakturovaná příjemci; není-li určen příjemce nebo nelze-li stanovit cenu, použije se statistická hodnota. Pro výpočet statistické hodnoty se použijí články 28 až 36 nařízení (EHS) č. 2913/92. Nelze-li hodnotu stanovit, povolení se neudělí.
Dodatečné náklady jako balné a náklady na dopravu se mohou z výpočtu hodnoty vyloučit, pouze pokud:
a) jsou uvedeny na faktuře zvlášť; a dále
b) neobsahují žádné dodatečné faktory, které ovlivňují hodnotu zboží.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIB - Část 3 – odst. 5 a (nový)
5a.  Částka v eurech stanovená v čl. 5 se počínaje dnem 31. října 2012 každoročně přezkoumává, aby se vzaly v úvahu změny v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen všech členských států, který zveřejňuje Evropská komise (Eurostat). Tato částka se automaticky upravuje zvýšením základní částky v eurech o procentní změnu uvedeného indexu během období mezi 31. prosincem 2010 a dnem přezkumu.
Komise informuje Evropský parlament a Radu každoročně o přezkumu a upravené částce uvedené v odstavci 1.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIc - Část 1 – body
1-1)  Toto je všeobecné vývozní povolení v souladu s čl. 6 odst. 1 a vztahuje se na toto zboží:
1-1)  Toto všeobecné vývozní povolení je v souladu s čl. 9 odst. 1 a vztahuje se na toto zboží:
Veškeré zboží dvojího užití uvedené v jakékoli položce v příloze I, kromě zboží vymezeného v odstavci 1-2 níže:
Veškeré zboží dvojího užití uvedené v jakékoli položce v příloze I, kromě zboží vymezeného v odstavci 1-2 níže:
a. pokud zboží bylo dovezeno na území Evropského společenství za účelem údržby nebo opravy a je vyváženo do země odeslání bez jakýchkoli změn svých původních vlastností; nebo
a. pokud zboží bylo dovezeno zpět na celní území Unie za účelem údržby, opravy nebo výměny a je vyváženo nebo zpětně vyváženo do země odeslání bez jakýchkoli změn svých původních vlastností, a to do pěti let ode dne, kdy bylo uděleno původní vývozní povolení; nebo
b. je-li zboží vyváženo do země odeslání výměnou za stejné množství zboží stejné kvality, které bylo dovezeno zpět na území Evropského společenství za účelem opravy nebo záruční výměny.
b. je-li zboží vyváženo do země odeslání výměnou za stejné množství zboží stejné kvality, které bylo dovezeno zpět na celní území Unie za účelem údržby, opravy nebo výměny, a to do pěti let ode dne, kdy bylo uděleno původní vývozní povolení.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIc - Část 2 – Země určení
Alžírsko, Americké Panenské ostrovy, Andora, Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bhútán, Bolívie, Botswana, Brazílie, Britské Panenské ostrovy, Brunej, Čína, Dominika, Dominikánská republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Falklandské ostrovy, Fidži, Filipíny, Francouzská Guyana, francouzská zámořská území, Gabon, Gambie, Ghana, Gibraltar, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Chile, Indie, Indonésie, Island, Izrael, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Jordánsko, Kamerun, Kapverdy, Katar, Komory, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Lichtenštejnsko, Macao, Madagaskar, Malajsie, Malawi, Maledivy, Mali, Maroko, Martinik, Mauricius, Mexiko, Monako, Montserrat, Namibie, Niger, Nigérie, Nikaragua, Nizozemské Antily, Nová Kaledonie, Omán, ostrovy Turks a Caicos, Panama, Papua-Nová Guinea, Peru, Portoriko, Rovníková Guinea, Rusko, Salvador, Samoa, San Marino, Saúdská Arábie, Senegal, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Surinam, Svatá Helena, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc, Svazijsko, Šalamounovy ostrovy, Thajsko, Tchaj-wan, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zvláštní administrativní oblast Hongkong.
Albánie, Argentina, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Čína (včetně Hongkongu a Macaa), francouzská zámořská území, Chile, Chorvatsko, Indie, Island, Izrael, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kazachstán, Maroko, Mexiko, Rusko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIc - Část 3 – odst. 1
1.  Toto všeobecné povolení lze použít pouze tehdy, pokud původní vývoz proběhl na základě všeobecného vývozního povolení Společenství nebo pokud příslušné orgány členského státu, v němž byl usazen původní vývozce, udělily povolení na původní vývoz zboží, které bylo následně zpětně dovezeno na celní území Společenství za účelem opravy nebo záruční výměny definované níže.
1.  Toto povolení lze použít pouze tehdy, pokud původní vývoz proběhl na základě všeobecného vývozního povolení Unie nebo pokud příslušné orgány členského státu, v němž byl usazen původní vývozce, udělily povolení na původní vývoz zboží, které bylo následně zpětně dovezeno na celní území Unie za účelem údržby, opravy nebo výměny. Toto všeobecné povolení platí pouze pro vývoz pro původního konečného uživatele.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIc - Část 3 – odst. 2 – bod 4
(4) pro obchod v podstatě totožný s obchodem, pro nějž bylo původní povolení odvoláno.
(4) pokud bylo původní povolení zrušeno, pozastaveno, pozměněno nebo odvoláno.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIc - Část 3 – odst. 2 – bod 4 a (nový)
(4a) pokud se konečné použití příslušného zboží liší od použití uvedeného v původním vývozním povolení.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIc - Část 3 – odst. 3 – bod 2
(2) poskytnout pracovníkům celní správy na vyžádání doklady o datu dovozu zboží do Evropského společenství, případných opravách zboží provedených v Evropském společenství a o skutečnosti, že se zboží vrací subjektu a do země, odkud bylo dovezeno do Evropského společenství.
(2) poskytnout pracovníkům celní správy na vyžádání doklady o datu dovozu zboží do Unie, případných opravách zboží provedených v Unii a o skutečnosti, že se zboží vrací konečnému uživateli a do země, odkud bylo dovezeno do Unie.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIc - Část 3 – bod 4
4.  Jakýkoli vývozce, který použije toto povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu.
4.  Jakýkoli vývozce, který použije toto povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen (stanoveným v čl. 6 odst. 6), první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu nebo v souladu s požadavkem orgánu členského státu, v němž je vývozce usazen, před prvním použitím tohoto všeobecného vývozního povolení. Členské státy informují Komisi o mechanismu oznamování zvoleném pro toto všeobecné vývozní povolení. Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.
Požadavky na oznamování spojené s použitím uvedeného povolení a doplňující informace, které může požadovat členský stát o zboží, které je z něj vyváženo podle tohoto povolení, stanoví členské státy.
Členský stát může požadovat po vývozci, který je usazen na jeho území, aby se před prvním použitím uvedeného povolení zaregistroval. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům neprodleně potvrdí, nejpozději však do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti o registraci.
Požadavky stanovené ve druhém a třetím pododstavci vycházejí případně z požadavků stanovených pro použití vnitrostátních všeobecných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které taková povolení vydávají.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IId - Část 2 – Země určení
Argentina, Bahrajn, Bolívie, Brazílie, Brunej, Čína, Egypt, Ekvádor, Filipíny, Chile, Island, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Malajsie, Maroko, Mauricius, Mexiko, Omán, Rusko, Saudská Arábie, Singapur, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Zvláštní administrativní oblast Hongkong,
Albánie, Argentina, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Čína (včetně Hongkongu a Macaa), francouzská zámořská území, Chile, Chorvatsko, Island, Indie, Izrael, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kazachstán, Maroko, Mexiko, Rusko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IId - Část 3 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
(4a) jestliže vývozce nemůže zaručit jeho návrat v původním stavu, aniž by došlo k odstranění, zkopírování nebo rozšíření kterékoli jeho součásti nebo softwaru, nebo v případě, kdy je prezentace spojena s přenosem technologie;
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IId - Část 3 – odst. 1 – bod 4 b (nový)
(4b) jestliže se příslušné zboží má vyvézt za účelem soukromé prezentace nebo předvedení (např. ve vlastních předváděcích prostorách);
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IId - Část 3 – odst. 1 – bod 4 c (nový)
(4c) jestliže se má příslušné zboží stát součástí určitého výrobního procesu;
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IId - Část 3 – odst. 1 – bod 4 d (nový)
(4d) jestliže se má příslušné zboží použít k danému účelu, kromě minimální míry nutné k jeho účinnému předvedení, a jestliže třetím osobám nejsou poskytnuty konkrétní výsledky testů;
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IId - Část 3 – odst. 1 – bod 4 e (nový)
(4e) jestliže se má vývoz uskutečnit v důsledku obchodní transakce, zejména pokud jde o prodej, pronájem či leasing příslušného zboží;
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IId - Část 3 – odst. 1 – bod 4 f (nový)
(4f) jestliže se má příslušné zboží uchovávat na výstavě či veletrhu pouze za účelem prodeje, pronájmu či leasingu, aniž by se prezentovalo nebo předvádělo;
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IId - Část 3 – odst. 1 – bod 4 g (nový)
(4g) jestliže vývozce učiní opatření, které by mu bránilo ponechat si příslušné zboží pod svou kontrolou v průběhu celé doby dočasného vývozu.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IId - Část 3 – odst. 1 a (nový)
1a.  Toto všeobecné povolení umožňuje vývoz zboží uvedeného v části 1 za předpokladu, že se jedná o dočasný vývoz na výstavy nebo veletrhy a že zboží bude do 120 dnů po vyvezení dovezeno zpět na celní území Evropské unie, a to kompletní a beze změn.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IId - Část 3 – odst. 3
3.  Jakýkoli vývozce, který použije toto povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu.
3.  Jakýkoli vývozce, který použije toto povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen (stanoveným v čl. 6 odst. 6), první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu nebo v souladu s požadavkem orgánu členského státu, v němž je vývozce usazen, před prvním použitím tohoto všeobecného vývozního povolení. Členské státy informují Komisi o mechanismu oznamování zvoleném pro toto všeobecné vývozní povolení. Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.
Požadavky na oznamování spojené s použitím uvedeného povolení a doplňující informace, které může požadovat členský stát o zboží, které je z něj vyváženo podle tohoto povolení, stanoví členské státy.
Členský stát může požadovat po vývozci, který je usazen na jeho území, aby se před prvním použitím uvedeného povolení zaregistroval. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům neprodleně potvrdí, nejpozději však do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti o registraci.
Požadavky stanovené ve druhém a třetím pododstavci vycházejí případně z požadavků stanovených pro použití vnitrostátních všeobecných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které taková povolení vydávají.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IId - Část 3 – odst. 4
4.  Pro účely tohoto povolení se „výstavou“ rozumí jakákoli obchodní nebo průmyslová výstava, veletrh nebo obdobná veřejná přehlídka či expozice, během které zůstávají produkty pod celním dohledem a která není pořádána pro soukromé účely v prodejnách nebo obchodních prostorách za účelem prodeje zahraničních produktů.
4.  Pro účely tohoto povolení se „výstavou nebo veletrhem“ rozumí komerční akce, které trvají určitou dobu a na nichž několik vystavovatelů předvádí obchodním návštěvníkům nebo široké veřejnosti své produkty.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIe
PŘÍLOHA IIe
vypouští se
Všeobecné vývozní povolení Společenství č. EU005
Počítače a související zařízení
Vydávající orgán: Evropské společenství
Část 1
Toto vývozní povolení je v souladu s čl. 6 odst. 1 a vztahuje se na toto zboží v příloze I:
1.  Digitální počítače uvedené v položce 4A003a nebo 4A003b, pokud jejich „nastavený špičkový výkon“ („APP“) nepřesahuje 0,8 vážených teraflopů (WT).
2.  Elektronické sestavy uvedené v položce 4A003c speciálně konstruované nebo upravené pro zvýšení výkonu agregací procesorů tak, aby „nastavený špičkový výkon“ („APP“) agregátu nepřesáhl 0,8 vážených teraflopů (WT).
3.  Náhradní součásti, včetně mikroprocesorů pro výše uvedená zařízení, které jsou výslovně uvedeny v položkách 4A003a, 4A003b nebo 4A003c a nezvyšují výkon zařízení nad „nastavený špičkový výkon“ („APP“) větší než 0,8 vážených teraflopů (WT).
4.  Zboží popsané v položkách 3A001.a.5, 4A003.e, 4A003.g.
Část 2 – Země určení
Toto vývozní povolení je platné v celém Společenství pro vývoz do těchto míst určení:
Alžírsko, Americké Panenské ostrovy, Andora, Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belize, Benin, Bhútán, Bolívie, Botswana, Brazílie, Britské Panenské ostrovy, Brunej, Dominika, Dominikánská republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Falklandské ostrovy, Fidži, Filipíny, Francouzská Guyana, francouzská zámořská území, Gabon, Gambie, Ghana, Gibraltar, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Chile, Chorvatsko, Indie, Island, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Jordánsko, Kamerun, Kapverdy, Katar, Komory, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Lichtenštejnsko, Madagaskar, Malajsie, Malawi, Maledivy, Mali, Maroko, Martinik, Mauricius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Montserrat, Namibie, Niger, Nikaragua, Nizozemské Antily, Nová Kaledonie, Omán, ostrovy Turks a Caicos, Panama, Papua-Nová Guinea, Peru, Portoriko, Rovníková Guinea, Rusko, Salvador, Samoa, San Marino, Saúdská Arábie, Senegal, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Surinam, Svatá Helena, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc, Svazijsko, Šalamounovy ostrovy, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Uruguay, Vanuatu, Zvláštní administrativní oblast Hongkong.
Část 3 – Podmínky a požadavky na použití tohoto povolení
1.  Toto povolení nepovoluje vývoz zboží:
(1) jestliže byl vývozce informován příslušnými orgány členského státu, ve kterém je usazen, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno:
a) k užití ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládáním s nimi, jejich provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést;
b) pro vojenské konečné použití, podléhá-li kupující země nebo země určení zbrojnímu embargu uloženému společným postojem nebo společnou akcí přijatou Radou Evropské unie nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) nebo zbrojnímu embargu uloženému závaznou rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů;
c) k použití jako díly nebo součásti zboží uvedeného ve vnitrostátním seznamu vojenského materiálu, které bylo vyvezeno z území tohoto členského státu bez povolení nebo v rozporu s povolením, které ukládají právní předpisy tohoto členského státu;
(2) jestliže si je vývozce vědom toho, že dotyčné zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 2;
(3) je-li příslušné zboží vyváženo do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu v místě určení, na které se toto povolení vztahuje.
2.  Jakýkoli vývozce, který použije toto povolení, musí:
(1) oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu;
(2) informovat před vývozem zahraničního kupujícího, že zboží, které zamýšlí vyvézt na základě tohoto povolení, nemůže být dále vyvezeno do konečného místa určení v zemi, která není členským státem Evropského společenství nebo francouzského zámořského společenství a není uvedena v části 2 tohoto povolení.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha II f – Část 1 – odstavce 3 a 4
3.  Toto zboží uvedené v kategorii 5 části 2 A až D (Bezpečnost informací), včetně speciálně pro ně konstruovaných nebo vyvinutých komponent a příslušenství:
vypouští se
a) zboží uvedené v následujících položkách, pokud jejich šifrovací funkce nebyly konstruovány nebo upraveny pro vládní koncové uživatele v Evropském společenství:
– 5A002a1;
– software v položce 5D002c1 mající vlastnosti zařízení v položce 5A002a1 nebo provádějící či simulující funkce takového zařízení;
b) zařízení uvedené v položce 5B002 pro zboží uvedené v písmeni a);
c) software jako součást zařízení, jehož vlastnosti nebo funkce jsou uvedeny v písmeni b).
4.  Technologie pro použití zboží uvedeného v odst. 3 písm. a) až c).
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIf - Část 2 – Země určení
Argentina, Chorvatsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Rusko, Turecko, Ukrajina
Argentina, Čína (včetně Hongkongu a Macaa), Chorvatsko, Indie, Island, Izrael, Rusko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Turecko, Ukrajina
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIf - Část 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. c b (nové)
cb) k použití spojeném s porušováním lidských práv, demokratických zásad nebo svobody projevu, jak je definuje Listina základních práv Evropské unie, na niž odkazuje článek 6 Smlouvy o Evropské unii, použitím odposlechových technologií a zařízení pro digitální přenos dat ke sledování mobilních telefonů a textových zpráv a cílené sledování používání internetu (např. prostřednictvím monitorovacích center a modulů Lawful Interception Gateways);
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIf - Část 3 – odst. 1 – bod 2
(2) jestliže si je vývozce vědom toho, že dotyčné zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 2.
(2) jestliže si je vývozce vědom toho, že dotyčné zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v prvním pododstavci.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIf - Část 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
(2a) jestliže si je vývozce vědom toho, že zboží bude znovu dovezeno do jakékoli země určení, kromě zemí uvedených v části 2 tohoto povolení, zemí uvedených v části 2 povolení EU001 všeobecného vývozního povolení Společenství, nebo do členských států.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIf - Část 3 – bod 3 – bod 1
(1) oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu;
(1) oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen (stanoveným v čl. 6 odst. 6), první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu nebo v souladu s požadavkem orgánu členského státu, v němž je vývozce usazen, před prvním použitím tohoto všeobecného vývozního povolení. Členské státy informují Komisi o mechanismu oznamování zvoleném pro toto všeobecné vývozní povolení. Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.
Požadavky na oznamování spojené s použitím uvedeného povolení a doplňující informace, které může požadovat členský stát o zboží, které je z něj vyváženo podle tohoto povolení, stanoví členské státy.
Členský stát může požadovat po vývozci, který je usazen na jeho území, aby se před prvním použitím uvedeného povolení zaregistroval. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům neprodleně potvrdí, nejpozději však do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti o registraci.
Požadavky stanovené ve druhém a třetím pododstavci vycházejí případně z požadavků stanovených pro použití vnitrostátních všeobecných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které taková povolení vydávají.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha II g – Část 2 – Země určení
Argentina, Bangladéš, Belize, Benin, Bolívie, Brazílie, Cookovy ostrovy, Dominika, Ekvádor, Fidži, Gruzie, Guatemala, Guyana, Chile, Indie, Jihoafrická republika, Kamerun, Korejská republika, Kostarika, Lesotho, Maledivy, Mauricius, Mexiko, Namibie, Nikaragua, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Rusko, Salvador, Seychely, Srí Lanka, Svatá Lucie, Svazijsko, Turecko, Ukrajina, Uruguay.
Argentina
Chorvatsko
Island
Jižní Korea
Turecko
Ukrajina.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha II g – Část 3 – odst. 1 – bod 2
(2) jestliže si je vývozce vědom toho, že dotyčné zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 2.
(2) jestliže je dotyčné zboží zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 2.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha IIg - Část 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
(2a) jestliže si je vývozce vědom toho, že zboží bude znovu dovezeno do jakékoli země určení, kromě zemí uvedených v části 2 tohoto povolení, zemí uvedených v části 2 povolení EU001 všeobecného vývozního povolení Společenství, nebo do členských států.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 428/2009
Příloha II g - Část 3 – bod 4 – bod 1
(1) oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, (stanoveným v čl. 6 odst. 6) první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu;
(1) oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen (stanoveným v čl. 6 odst. 6), první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů od data prvního vývozu nebo v souladu s požadavkem orgánu členského státu, v němž je vývozce usazen, před prvním použitím tohoto všeobecného vývozního povolení. Členské státy informují Komisi o mechanismu oznamování zvoleném pro toto všeobecné vývozní povolení. Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.
Požadavky na oznamování spojené s použitím uvedeného povolení a doplňující informace, které může požadovat členský stát o zboží, které je z něj vyváženo podle tohoto povolení, stanoví členské státy.
Členský stát může požadovat po vývozci, který je usazen na jeho území, aby se před prvním použitím uvedeného povolení zaregistroval. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům neprodleně potvrdí, nejpozději však do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti o registraci.
Požadavky stanovené ve druhém a třetím pododstavci vycházející případně z požadavků stanovených pro použití vnitrostátních všeobecných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které taková povolení vydávají.

(1) Věc byla poté vrácena výboru podle čl.57 odst. 2, druhého pododstavce (A7-0028/2011).

Právní upozornění - Ochrana soukromí