Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0249(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0028/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0028/2011

Viták :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Szavazatok :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
A szavazatok indokolása
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Elfogadott szövegek
PDF 438kWORD 252k
2011. április 5., Kedd - Strasbourg
A kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer ***I
P7_TA(2011)0125A7-0028/2011

Az Európai Parlament 2011. április 5-én elfogadott módosításai kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A javaslatot a következőképpen módosították(1):

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Cím
a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet
a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendeletet (átdolgozás) módosító európai parlamenti és tanácsi rendelet
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 preambulumbekezdés
(1)  A kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2000. június 22-i 1334/2000/EK tanácsi rendelet előírja, hogy a kettős felhasználású termékek (köztük a szoftverek és technológiák) a Közösségből történő kivitelükkor hatékony ellenőrzésen menjenek át.
(1)  A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelettel1 módosított, 2000. június 22-i 1334/2000/EK tanácsi rendelet előírja, hogy a kettős felhasználású termékek (köztük a szoftverek és technológiák) az Unióból történő kivitelükkor, az Unión keresztül történő tranzitjukkor, az Unióban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett bróker által nyújtott brókertevékenységek eredményeként harmadik országba történő szállításukkor hatékony ellenőrzésen menjenek át.
1 HL L 134., 2009.5.29., 1. o.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 preambulumbekezdés
(2)  Kívánatos lenne az egész Közösségben elérni az ellenőrzések egységes és következetes alkalmazását, hogy így el lehessen kerülni a közösségi exportőrök közötti tisztességtelen versenyt, és gondoskodni lehessen a Közösségben a biztonsági ellenőrzések eredményességéről.
(2)  Kívánatos lenne az egész Unióban elérni az ellenőrzések egységes és következetes alkalmazását az uniós exportőrök közötti tisztességtelen verseny elkerülése, az általános exportengedélyek hatályának és alkalmazásuk feltételeinek harmonizálása, és az uniós biztonsági ellenőrzések eredményessége érdekében.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés
(3)  A Bizottság 2006. december 18-i közleményében új általános közösségi kiviteli engedélyek létrehozását vetette fel, hogy megkísérelje egyszerűsíteni a jelenlegi jogszabályrendszert, fokozza az ágazat versenyképességét, és az összes közösségi exportőrnek egyenlő versenyfeltételeket teremtsen, amikor bizonyos termékeket bizonyos rendeltetési helyekre exportálnak.
(3)  A Bizottság 2006. december 18-i közleményében új általános uniós exportengedélyek létrehozását vetette fel, hogy megkísérelje egyszerűsíteni a jelenlegi jogszabályrendszert, fokozza az ágazat versenyképességét, és valamennyi uniós exportőrnek egyenlő versenyfeltételeket teremtsen, amikor bizonyos termékeket bizonyos rendeltetési országokba visznek ki.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  A Tanács 2009. május 5-én elfogadta a 428/2009/EK rendeletet. Ennek megfelelően az 1334/2000/EK rendelet 2009. augusztus 27-től kezdődően hatályát veszti. Az 1334/2000/EK rendelet vonatkozó rendelkezései csak a 2009. augusztus 27-ét megelőzően benyújtott, exportengedély iránti kérelmekre érvényesek.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
4 preambulumbekezdés
(4)  Ahhoz, hogy új általános közösségi kiviteli engedélyeket lehessen létrehozni egyes nem érzékeny, kettős felhasználású termékek nem érzékeny országokba való kiviteléhez, új mellékletek hozzáadásával módosítani kell az 1334/2000/EK rendelet megfelelő rendelkezéseit.
(4)  Ahhoz, hogy új általános uniós exportengedélyeket lehessen létrehozni bizonyos kettős felhasználású termékek egyes meghatározott országokba való kiviteléhez, új mellékletek hozzáadásával módosítani kell a 428/2009/EK rendelet megfelelő rendelkezéseit.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5 preambulumbekezdés
(5)  Az exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ne engedélyezzék az ebben a rendeletben megállapított általános közösségi kiviteli engedély használatát, ha az exportőr olyan, exporttal kapcsolatos jogsértésért részesült szankcióban, amely az ezen engedélyek használatához való jog visszavonásával büntethető.
(5)  Az exportőr székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ne engedélyezzék az ebben a rendeletben megállapított uniós általános exportengedély használatát, ha az exportőr olyan, exporttal kapcsolatos jogsértésért részesült szankcióban, amely az ezen engedélyek használatához való jog visszavonásával büntethető.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
6 preambulumbekezdés
(6)  A 1334/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
(6)  A 428/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 a pont (új)
428/2009/EK rendelet
13 cikk – 6 bekezdés
2a.  A 13. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(6) Az ezen cikk szerint szükséges valamennyi értesítést biztonságos elektronikus eszközökön keresztül kell megtenni, beleértve [...] azt a biztonságos rendszert, amelyet a 19. cikk (4) bekezdésével összhangban kell kialakítani.”
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 b pont (új)
428/2009/EK rendelet
19 cikk – 4 bekezdés
2b.  A 19. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(4) A Bizottság – a 23. cikk alapján létrehozott, a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoporttal konzultálva – kialakítja a tagállamok – és szükség esetén a Bizottság – közötti információcsere biztonságos és rejtjelzett rendszerét. Az Európai Parlamentet értesíteni kell a rendszer költségvetéséről, fejleményeiről, annak ideiglenes és végleges kialakításáról és működéséről, továbbá a hálózati költségekről.”
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 c pont (új)
428/2009/EK rendelet
23 cikk – 2a bekezdés (új)
2c.  A 23. cikk a (2) bekezdés után új bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Bizottság képviselőjének elnökletével kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoportot kell létrehozni. Minden egyes tagállam egy képviselőt küld ebbe a csoportba.”
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 d pont (új)
428/2009/EK rendelet
25 cikk
2d.  A 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:
'25. cikk
Felülvizsgálat és jelentéstétel
(1)   Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot a rendelet végrehajtása érdekében alkalmazott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, beleértve a 24. cikkben említett intézkedéseket is. A Bizottság az információkat továbbítja a tagállamoknak.
(2)   A Bizottság háromévenként áttekinti a rendelet végrehajtását, és átfogó megvalósítási és hatásvizsgálati jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé annak alkalmazásáról, amely tartalmazhatja a rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat is. A tagállamok a jelentés elkészítéséhez minden megfelelő információt megadnak a Bizottságnak.
(3)  A jelentésnek külön-külön ki kell térnie az alábbiakra:
a) a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoportra, annak tevékenységeire, vizsgálataira, a tanulmányozott kérdésekre, az elvégzett konzultációkra, valamint a megkérdezett exportőröknek, brókereknek és érdekelteknek a listájára;
b) a 19. cikk (4) bekezdésének végrehajtására, valamint egy jelentést kell tartalmaznia a tagállamok és a Bizottság közötti információcsere biztonságos és rejtjelzett rendszere kialakításának aktuális állásáról;
c) a 15. cikk (1) bekezdésének végrehajtására, mely előírja, hogy az I. mellékletet naprakésszé kell tenni a vonatkozó kötelezettségekkel és vállalásokkal, valamint a velük összefüggő módosításokkal összhangban, amelyeket a tagállamok a nemzetközi atomsorompó-rendszerek és export-ellenőrzési megállapodások részeseként vagy a vonatkozó nemzetközi szerződések megerősítésével elfogadtak, beleértve az Ausztrália Csoportot, a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszert (MTCR), a Nukleáris Szállítók Csoportját (NSG), a Wassenaari Megállapodást és a Vegyifegyver-tilalmi Egyezményt (CWC);
d) a 15. cikk (2) bekezdésének végrehajtására, mely előírja, hogy az I. melléklet kiegészítéseként a IV. mellékletet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 36. cikke, nevezetesen a tagállamok közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos érdekeinek vonatkozásában naprakésszé kell tenni.
A jelentés egy további, különálló részének továbbá átfogóan be kell számolnia a szankciókról, ezen belül a rendelet rendelkezéseinek súlyos megsértései – vegyi-, biológiai és atomfegyvereknek vagy a célbajuttatásukra alkalmas rakétáknak az e rendeletben előírt engedély nélküli kifejlesztésére vagy előállítására irányuló programokban való felhasználást célzó szándékos kivitel, vagy információknak egyébként elutasítandó engedély megszerzése érdekében történő meghamisítása vagy elhallgatása – esetén kirótt büntetőjogi szankciókról.
(4)  Az Európai Parlament vagy a Tanács meghívhatja a Bizottságot az Európai Parlament vagy a Tanács illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ott ismertessen és megvilágítson a rendelet végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdést.„
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 e pont (új)
428/2009/EK rendelet
25 a cikk (új)
2e.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
'25a. cikk
Nemzetközi együttműködés
Az Unió és a harmadik országok között a vámügyek terén létrejött kölcsönös közigazgatási segítségnyújtási megállapodások vagy jegyzőkönyvek rendelkezéseinek sérelme nélkül a Bizottság tárgyalhat megállapodásokról harmadik országokkal a rendelet hatálya alá eső kettős felhasználású termékek exportellenőrzésének kölcsönös elismeréséről, különösen az újrakivitelt érintő engedélyezési követelményeknek az Unió területén történő megszüntetése céljából. E tárgyalásokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (3) bekezdésében megállapított eljárásokkal és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell folytatni.
Szükség esetén és ha az Unió által finanszírozott projektekről van szó, a Bizottság javaslatokat tehet az Unió vonatkozó jogszabályi kereteinek megfelelően, vagy a harmadik országokkal létrejött megállapodások keretében, annak érdekében, hogy a tagállam összes illetékes hatóságára kiterjedő ad hoc bizottságot lehessen létrehozni, amelynek meghatalmazást adnak a szükséges exportengedélyek megadására a szóban forgó és kettős felhasználású termékeket vagy technológiákat igénybe vevő projektek megfelelő működése érdekében.„
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIb melléklet – 3 rész – 5 bekezdés
(5)  Ezen engedély alkalmazásában a „kis értékű szállítmány” olyan egyetlen exportmegrendelésben összefoglalt termékeket jelent, amelyeket egy exportőr küld egy megnevezett címzettnek egy vagy több olyan szállítmányban, amelynek összesített értéke nem haladja meg az 5000 EUR-t. Ebben az alkalmazásban az „érték” a címzettnek kiszámlázott ár; címzett vagy meghatározható ár hiányában pedig a statisztikai érték.
(5)  Ezen engedély alkalmazásában a „kis értékű szállítmány” olyan egyetlen exportszerződésben összefoglalt termékeket jelent, amelyeket egy exportőr küld egy megnevezett címzettnek egy vagy több olyan szállítmányban, amelynek összesített értéke nem haladja meg az 3000 EUR-t. Amennyiben egy tranzakció vagy ügylet egyetlen gazdasági művelet részének bizonyul, az engedélyezés értékének kiszámításakor az egész művelet értékét figyelembe kell venni. Ebben az alkalmazásban az „érték” a címzettnek kiszámlázott ár; címzett vagy meghatározható ár hiányában pedig a statisztikai érték. A statisztikai érték kiszámításához a 2913/92/EGK rendelet 28–36. cikkét kell alkalmazni. Amennyiben az értéket nem lehet meghatározni, az engedély nem adható meg.
Az olyan járulékos költségeket, mint például a csomagolás és a szállítás, csak akkor lehet figyelmen kívül hagyni az érték kiszámítása során, ha
a) a számlán külön fel vannak tüntetve; valamint
b) nem tartalmaznak olyan kiegészítő tényezőt, amely befolyásolja az áru értékét.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIb melléklet – 3 rész – 5 a bekezdés (új)
(5a)  Az euróban megállapított összegeket – ahogyan azt az 5. cikk megállapítja – 2012. október 31-től kezdve évente felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az Európai Bizottság (Eurostat) által közzétett, az összes tagállamot átfogó harmonizált fogyasztói árindex változásait. Ezt az összeget automatikusan ki kell igazítani úgy, hogy az euróban megállapított bázisösszeget megemelik az említett index 2010. december 31. és a felülvizsgálati időpont között bekövetkezett százalékos változásával.
A Bizottság évente tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a felülvizsgálatról és az (1) bekezdésben említett kiigazított összegről.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIc melléklet – 1 rész – termékek
1-1)  Ez az általános kiviteli engedély a 6. cikk (1) bekezdésével áll összhangban, és a következő termékekre terjed ki:
1-1)  Ez az általános exportengedély a 9. cikk (1) bekezdésével áll összhangban, és a következő termékekre terjed ki:
Az I. melléklet bármely bejegyzésében meghatározott összes kettős felhasználású termék, kivéve az 1.2. bekezdésben felsoroltak:
Az I. melléklet bármely bejegyzésében meghatározott összes kettős felhasználású termék, kivéve az 1.2. bekezdésben felsoroltak:
a. amennyiben a terméket karbantartás vagy javítás céljából hozták be az Európai Közösség területére, és eredeti jellemzőinek megváltozása nélkül viszik ki a feladó országba, vagy
a. amennyiben a terméket karbantartás, javítás vagy csere céljából hozták be újból az Unió vámterületére, és eredeti jellemzőinek megváltozása nélkül viszik ki vagy viszik ki újra a feladó országba, az eredeti exportengedély megadása utáni ötéves időtartamon belül, vagy
b. amennyiben a terméket az Európai Közösség területére garanciális javítás vagy csere végett újra behozott azonos minőségű és számú termékért cserébe viszik ki a feladó országba.
b. amennyiben a terméket az Unió vámterületére karbantartás, javítás vagy csere végett újra behozott azonos minőségű és számú termékért cserébe viszik ki a feladó országba, az eredeti exportengedély megadása utáni ötéves időtartamon belül.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIc melléklet – 2 rész – rendeltetési országok
Algéria, Andorra, Amerikai Virgin-szigetek, Antigua és Barbuda, Argentína, Aruba, Bahama-szigetek, Bahrein, Banglades, Barbados, Belize, Benin, Bhután, Bissau-Guinea, Bolívia, Botswana, Brazília, Brit Virgin-szigetek, Brunei, Chile, Comore-szigetek, Costa Rica, Dél-Afrika, Dél-Korea, Dominika, Dominikai Köztársaság, Dzsibuti, Ecuador, Egyesült Arab Emírségek, Egyenlítői Guinea, Egyiptom, Falkland-szigetek, Feröer szigetek, Fidzsi-szigetek, Francia Guyana, Francia tengerentúli területek, Fülöp-szigetek, Gabon, Gambia, Ghána, Gibraltár, Grönland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guyana, Holland Antillák, Honduras, Hongkong Különleges Közigazgatási Terület, Izland, India, Indonézia, Izrael, Jordánia, Kamerun, Katar, Kína, Kuvait, Lesotho, Liechtenstein, Madagaszkár, Makaó, Malajzia, Malawi, Maldív-szigetek, Mali, Marokkó, Martinique, Mauritius, Mexikó, Monaco, Montserrat, Namíbia, Nicaragua, Niger, Nigéria, Omán, Oroszország, Panama, Pápua Új-Guinea, Peru, Puerto Rico, Salamon-szigetek, Salvador, San Marino, São Tomé és Príncipe, Seychelle-szigetek, Srí Lanka, Suriname, Szamoa, Szaúd-Arábia, Szenegál, Szingapúr, Saint Kitts és Nevis, Saint Vincent, Szent Ilona, Szváziföld, Tajvan, Thaiföld, Togo, Törökország, Trinidad és Tobago, Tunézia, Turks- és Caicos-szigetek, Új-Kaledónia, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zöld-foki-szigetek.
Albánia, Argentína, Bosznia és Hercegovina, Brazília, Chile, Dél-Afrika, Egyesült Arab Emírségek, Horvátország, francia tengerentúli területek, India, Izland, Izrael, Kazahsztán, Kína (beleértve Hongkongot és Makaót), Dél-Kórea, Macedónia (Volt Jugoszláv Köztársaság), Marokkó, Mexikó, Montenegró, Oroszország, Szerbia, Szingapúr, Törökország, Tunézia, Ukrajna.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIc melléklet – 3 rész – 1 bekezdés
(1)  Ez az általános engedély csak akkor használható, ha az eredeti kivitelre általános közösségi kiviteli engedély szerint került sor, vagy az eredeti exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai eredeti kiviteli engedélyt adtak arra a termékre, amelyeket garanciális javításra vagy cserére később újra importáltak a Közösség vámterületére az alábbiakban meghatározottak szerint.
(1)  Ez az engedély csak akkor használható, ha az eredeti kivitelre uniós általános exportengedély szerint került sor, vagy az eredeti exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai eredeti exportengedélyt adtak arra a termékre, amelyeket karbantartásra, javításra vagy cserére később újra importáltak az Unió vámterületére. Ez az általános engedély csak az eredeti végfelhasználók számára történő kivitel esetén érvényes.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIc melléklet – 3 rész – 2 bekezdés – 4 pont
4. egy lényegében azonos tranzakció esetében, amelynél az eredeti engedélyt visszavonták.
4. ha az eredeti engedélyt semmissé nyilvánították, felfüggesztették, módosították vagy visszavonták.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIc melléklet – 3 rész – 2 bekezdés – 4 a pont (új)
4a. ha a szóban forgó termékek végfelhasználása különbözik az eredeti exportengedélyben előírttól.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIc melléklet – 3 rész – 3 bekezdés – 2 pont
2. kérésre ellátni a vámtisztviselőket írásos bizonyítékkal az áru Európai Közösségbe történő behozatalának dátumára, az árun az Európai Közösségben elvégzett javításokra és arra vonatkozóan, hogy a termék ahhoz a személyhez és abba az országba fog visszatérni, ahonnan azt az Európai Közösségbe behozták.
2. kérésre ellátni a vámtisztviselőket írásos bizonyítékkal az áru Unióba történő behozatalának dátumára, az árun az Unióban elvégzett javításokra és arra vonatkozóan, hogy a termék ahhoz a végfelhasználóhoz és abba az országba fog visszatérni, ahonnan azt az Unióba behozták.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II melléklet
428/2009/EK rendelet
IIc melléklet – 3 rész – 4 bekezdés
4.  Az ezt az engedélyt használó exportőr legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően köteles tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait az engedély első felhasználásáról.
4.  Az ezt az engedélyt használó exportőr legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően köteles tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait ezen engedély első felhasználásáról, vagy – alternatív lehetőségként és a székhelye szerinti tagállam előírásainak megfelelően – ezen általános kiviteli engedély első felhasználását megelőzően. A tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen általános kiviteli engedélyhez kapcsolódóan választott értesítési mechanizmusról. A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.
A tagállamok határozzák meg az ezen engedély felhasználására vonatkozó jelentéstételi követelményeket, valamint az ezen engedély alapján kivitt termékekre vonatkozó azon kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam kérhet, amelyből a kivitel megvalósul.
A tagállamok előírhatják, hogy a területükön székhellyel rendelkező exportőr az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzen. A nyilvántartásba vétel automatikus, és azt az illetékes hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk az exportőrnek.
Adott esetben a második és harmadik albekezdésben foglalt követelményeknek az általános nemzeti kiviteli engedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IId melléklet – 2 rész – rendeltetési országok
Argentína, Bahrein, Bolívia, Brazília, Brunei, Chile, Dél-Afrika, Dél-Korea, Ecuador, Egyiptom, Fülöp-szigetek, Hongkong Különleges Közigazgatási Terület, Izland, Jordánia, Katar, Kína, Kuvait, Malajzia, Marokkó, Mauritius, Mexikó, Oman, Oroszország, Szaud-Arábia, Szingapúr, Törökország, Tunézia, Ukrajna
Albánia, Argentína, Bosznia és Hercegovina, Brazília, Chile, Dél-Afrika, Dél-Korea, Egyesült Arab Emírségek, francia tengerentúli területek, Horvátország, Kína (beleértve Hongkongot és Makaót), Dél- Kórea, India, Izland, Izrael, Kazahsztán, Macedónia (Volt Jugoszláv Köztársaság), Marokkó, Mexikó, Montenegró, Oroszország, Szerbia, Szingapúr, Törökország, Tunézia, Ukrajna.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IId melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
4a. ha az exportőr nem tudja garantálni azok eredeti állapotukban, bármely alkatrész vagy szoftver eltávolítása, másolása vagy terjesztése nélkül történő visszajuttatását, vagy ha a bemutatóhoz technológiaátadás is kapcsolódik;
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IId melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 4 b pont (új)
4b. ha a szóban forgó terméket magánjellegű kiállítás vagy bemutatás céljából (pl. beltéri kiállítótermekbe) exportálják;
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IId melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 4 c pont (új)
4c. ha a szóban forgó terméket valamely gyártási folyamatba való integrálásra szánják;
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IId melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 4 d pont (új)
4d. ha a szóban forgó termékeket – a tényleges bemutatáshoz szükséges minimális mértéket kivéve – azok eredeti rendeltetésének megfelelően használják, és ha az egyedi teszteredményeket nem teszik hozzáférhetővé harmadik felek számára;
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IId melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 4 e pont (új)
4e. ha a kivitel kereskedelmi ügylet eredményeképpen történik, különösen a szóban forgó termék eladása, bérlése vagy lízingje esetében;
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IId melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 4 f pont (új)
4f. ha a szóban forgó terméket egy kiállításon vagy vásáron kizárólag eladási, bérleti vagy lízingelési szándékkal tárolják anélkül, hogy kiállítanák vagy bemutatnák;
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IId melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 4 g pont (új)
4g. ha az exportőr olyan intézkedéseket tesz, amelyek megakadályozzák őt abban, hogy a szóban forgó terméket saját ellenőrzése alatt tartsa az időszakos kivitel teljes ideje alatt.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IId melléklet – 3 rész – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Ez az általános engedély engedélyezi az 1. részben felsorolt termékek kivitelét azzal a feltétellel, hogy a kivitel kiállításhoz vagy vásárhoz kapcsolódó időszakos kivitelt jelent, és hogy a termékeket az eredeti kiviteltől számított 120 napon belül teljes egészükben és változtatás nélkül újra kell importálni az Unió vámterületére.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II melléklet
428/2009/EK rendelet
II melléklet – 3 rész – 3 bekezdés
3.  Az ezt az általános engedélyt használó exportőr legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően köteles tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait az engedély első felhasználásáról.
3.  Az ezt az engedélyt használó exportőr legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően köteles tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait az engedély első felhasználásáról, vagy – alternatív lehetőségként és a székhelye szerinti tagállam előírásainak megfelelően – ezen általános kiviteli engedély első felhasználását megelőzően. A tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen általános kiviteli engedélyhez kapcsolódóan választott értesítési mechanizmusról. A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.
A tagállamok határozzák meg az ezen engedély felhasználására vonatkozó jelentéstételi követelményeket, valamint az ezen engedély alapján kivitt termékekre vonatkozó azon kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam kérhet, amelyből a kivitel megvalósul.
A tagállamok előírhatják, hogy a területükön székhellyel rendelkező exportőr az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzen. A nyilvántartásba vétel automatikus, és azt az illetékes hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk az exportőrnek.
Adott esetben a második és harmadik albekezdésben foglalt követelményeknek az általános nemzeti kiviteli engedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IId melléklet – 3 rész – 4 bekezdés
(4)  Ezen engedély alkalmazásában „kiállítás” minden olyan kereskedelmi vagy ipari kiállítás, vásár vagy hasonló nyilvános rendezvény vagy bemutató, amelyet nem magáncélra szerveznek üzletekben vagy üzleti helyiségekben külföldi termékek eladása céljából, s amelynek során a termék vámfelügyelet alatt marad.
(4)  Ezen engedély alkalmazásában „kiállítás vagy vásár” minden olyan meghatározott időtartamú, kereskedelmi célú esemény, amelyen kiállítók vonultatják fel termékeiket üzleti látogatók vagy a nagyközönség számára.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIe melléklet
IIe MELLÉKLET
törölve
EU005 SZÁMÚ ÁLTALÁNOS KÖZÖSSÉGI KIVITELI ENGEDÉLY
Számítógép és kapcsolódó berendezés
Kibocsátó hatóság: Európai Közösség
1 rész
Ez a kiviteli engedély a 6. cikk (1) bekezdésével áll összhangban, és az I. melléklet következő termékeire terjed ki:
1.  A 4A003a és 4A003b alatt meghatározott digitális számítógép, amennyiben „kiigazított csúcsteljesítménye” (Adjusted Peak Performance, APP) nem haladja meg a 0,8 súlyozott TeraFLOPS-ot (Wighted TeraFLOPS, WT).
2.  A 4A003c alatt meghatározott elektronikus részegység, amelyet kifejezetten processzorok aggregálásával történő teljesítménynövelésre terveztek vagy alakítottak át úgy, hogy az aggregátum kiigazított csúcsteljesítménye ne haladja meg a 0,8 súlyozott TeraFLOPS-ot
3.  A fent említett berendezéshez tartalék alkatrész, többek között mikroprocesszor, amennyiben kizárólag a 4A003a, 4A003b és 4A003c alatt van meghatározva, és nem növeli a berendezés teljesítményét 0,8 TeraFLOPS-nál nagyobb kiigazított csúcsteljesítmény fölé.
4.  A 3A001.a.5, 4A003.e, és 4A003.g bejegyzésben leírt termékek.
2. rész – rendeltetési országok
A kiviteli engedély a Közösség egészére érvényes a következő országokba irányuló kivitel esetében:
Algéria, Andorra, Amerikai Virgin-szigetek, Antigua és Barbuda, Argentína, Aruba, Bahama-szigetek, Bahrein, Barbados, Belize, Benin, Bhután, Bissau-Guinea, Bolívia, Botswana, Brazília, Brit Virgin-szigetek, Brunei, Chile, Comore-szigetek, Costa Rica, Dél-Afrika, Dél-Korea, Dominika, Dominikai Köztársaság, Dzsibuti, Ecuador, Egyesült Arab Emírségek, Egyenlítői Guinea, Egyiptom, Falkland-szigetek, Feröer szigetek, Fidzsi-szigetek, Francia Guyana, Francia tengerentúli területek, Fülöp-szigetek, Gabon, Gambia, Ghána, Gibraltár, Grönland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guyana, Holland Antillák, Honduras, Hongkong Különleges Közigazgatási Terület, Horvátország, Izland, India, Jordánia, Kamerun, Katar, Kuvait, Lesotho, Liechtenstein, Madagaszkár, Malajzia, Malawi, Maldív-szigetek, Mali, Marokkó, Martinique, Mauritius, Mexikó, Moldova, Monaco, Mongólia, Montserrat, Namíbia, Nicaragua, Niger, Omán, Oroszország, Panama, Pápua Új-Guinea, Peru, Puerto Rico, Salamon-szigetek, Salvador, San Marino, São Tomé és Príncipe, Seychelle-szigetek, Suriname, Szamoa, Szaúd-Arábia, Szenegál, Szingapúr, Saint Kitts és Nevis, Saint Vincent, Szent Ilona, Szváziföld, Togo, Törökország, Trinidad és Tobago, Tunézia, Turks- és Caicos-szigetek, Új-Kaledónia, Uruguay, Ukrajna, Vanuatu, Zöld-foki-szigetek.
3. rész – ezen engedély felhasználásának feltételei és követelményei
1.  Ez az engedély nem jogosít fel termék kivitelére:
(1) ha az exportőr tájékoztatást kapott a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságaitól arról, hogy a kérdéses terméket teljes egészében vagy részben az alábbiak célokra szánják vagy szánhatják:
a) vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyver vagy más nukleáris robbanóeszköz fejlesztésével, gyártásával, kezelésével, működtetésével, karbantartásával, tárolásával, észlelésével, azonosításával vagy terjesztésével kapcsolatos felhasználás vagy ilyen fegyver hordozására képes rakéta fejlesztése, gyártása, karbantartása vagy tárolása,
b) katonai végfelhasználás, amennyiben a vásárló országra vagy a rendeltetési országra az Európai Unió Tanácsának közös álláspontjával vagy együttes fellépésével, az EBESZ határozatával vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsának kötelező határozatával kivetett fegyverembargó van érvényben, vagy
c) felhasználás olyan – a nemzeti katonai listán szereplő – katonai termék alkatrészeként vagy részegységeként, amelyet az illető tagállam területéről engedély nélkül vagy a tagállam nemzeti jogszabályaiban előírt engedélyezés megsértésével vittek ki;
(2) ha az exportőrnek tudomása van arról, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben a 4. cikk (1) és (2) bekezdésben említett valamely felhasználásra szánják;
(3) ha a szóban forgó terméket az engedélyben feltüntetett rendeltetési helyen található vámszabad területre vagy vámszabad raktárba viszik ki.
2.  Az ezt az engedélyt használó exportőr köteles:
(1) tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait az engedély első felhasználásáról legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően;
(2) a kivitel előtt tájékoztatni a külföldi vásárlót, hogy az általa az engedéllyel kivinni tervezett termék nem vihető ki újra olyan végső rendeltetési hely szerinti országba, amely nem tagállama az Európai Közösségnek vagy a francia tengerentúli közösségnek, és nincs megemlítve az engedély 2. részében.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIf melléklet – 1 rész – 3 és 4 bekezdés
3.  Az 5. kategória 2. része A–D (információbiztonság) alatt meghatározott termék, ideértve a kifejezetten ehhez tervezett vagy fejlesztett alkatrészt és tartozékot is, a következők szerint:
törölve
a) az alábbi bejegyzések alatt meghatározott termék, kivéve ha rejtjelező funkcióit az Európai Közösségen belüli kormányzati végfelhasználó számára tervezték vagy módosították:
– 5A002.a.1.;
– az 5A002.a.1. alatt meghatározott berendezés jellemzőivel rendelkező, illetve funkcióit megvalósító vagy szimuláló, 5D002.c.1. alatt meghatározott szoftver;
b) az 5B002 alatt meghatározott berendezés az a) pontban meghatározott termékhez;
c) a b) pont alatt meghatározott jellemzőkkel vagy funkciókkal rendelkező, berendezés részét képező szoftver.
4.  A 3a)–3c) pontokban meghatározott áru használatához való technológia.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIf melléklet – 2 rész – rendeltetési országok
Argentína, Dél-Afrika, Dél-Korea, Horvátország, Oroszország, Törökország, Ukrajna
Argentína, Dél-Afrika, Dél-Korea, Horvátország, India, Izland, Izrael, Kína (beleértve Hongkongot és Makaót is), Oroszország, Törökország, Ukrajna
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
II melléklet
428/2009/EK rendelet
IIf melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 1 pont – c b pont (új)
cb. az Európai Unió Alapjogi Chartájában (amelyre az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke hivatkozik) meghatározottak szerint az emberi jogok, a demokratikus elvek vagy a szólásszabadság megsértésével kapcsolatos felhasználás, amelyekben lehallgatási technológiákat és digitális adattovábbító eszközöket használnak a mobiltelefonok és szöveges üzenetek megfigyelésére vagy az internethasználat célzott felügyeletére (pl. megfigyelőközpontokon és törvényes lehallgatási átviteli módszereken keresztül);
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIf melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 2 pont
2. ha az exportőrnek tudomása van arról, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben a 4. cikk (1) és (2) bekezdésben említett valamely felhasználásra szánják.
2. ha az exportőrnek tudomása van arról, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben az első albekezdésben említett valamely felhasználásra szánják.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIf melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
2a. ha az exportőr tudatában van annak, hogy a termékeket az ezen engedély 2. részében felsoroltaktól és az EU001 számú általános közösségi exportengedély 2. részében felsoroltaktól eltérő bármely rendeltetési országba vagy a tagállamokba újra kiviszik;
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II melléklet
428/2009/EK rendelet
II f melléklet – 3 rész – 3 bekezdés – 1 pont
(1) tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait az engedély első felhasználásáról legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően;
(1) értesíteni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait ezen engedély első felhasználásáról legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően, vagy – alternatív lehetőségként és a székhelye szerinti tagállam előírásainak megfelelően – ezen általános kiviteli engedély első felhasználását megelőzően. A tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen általános kiviteli engedélyhez kapcsolódóan választott értesítési mechanizmusról. A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.
A tagállamok határozzák meg az ezen engedély felhasználására vonatkozó jelentéstételi követelményeket, valamint az ezen engedély alapján kivitt termékekre vonatkozó azon kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam kérhet, amelyből a kivitel megvalósul.
A tagállamok előírhatják, hogy a területükön székhellyel rendelkező exportőr az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzen. A nyilvántartásba vétel automatikus, és azt az illetékes hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk az exportőrnek.
Adott esetben a második és harmadik albekezdésben foglalt követelményeknek az általános nemzeti kiviteli engedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIg melléklet – 2 rész – rendeltetési országok
Argentína, Banglades, Belize, Benin, Bolívia, Brazília, Chile, Cook-sziget, Costa Rica, Dél-Afrika, Dél-Korea, Dominika, Ecuador, Fidzsi-szigetek, Grúzia, Guatemala, Guyana, India, Kamerun, Lesotho, Maldív-szigetek, Mauritius, Mexikó, Namíbia, Nicaragua, Omán, Oroszország, Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia, Salvador, Seychelles-szigetek, Srí Lanka, Szváziföld, Törökország, Ukrajna, Uruguay.
Argentína
Dél-Korea
Horvátország
Izland
Törökország
Ukrajna.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIg melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 2 pont
2. ha az exportőrnek tudomása van arról, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben a 4. cikk (1) és (2) bekezdésben említett valamely felhasználásra szánják.
2. ha a kérdéses terméket részben vagy egészben a 4. cikk (1) és (2) bekezdésben említett valamely felhasználásra szánják;
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet
428/2009/EK rendelet
IIg melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
2a. ha az exportőr tudatában van annak, hogy a terméket az ezen engedély 2. részében felsoroltaktól és az EU001 számú általános közösségi exportengedély 2. részében felsoroltaktól eltérő bármely rendeltetési országba vagy a tagállamokba újra kiviszik;
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II melléklet
428/2009/EK rendelet
II g melléklet – 3 rész – 4 bekezdés – 1 pont
(1) tájékoztatni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait az engedély első felhasználásáról legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően;
(1) értesíteni (a 6. cikk (6) bekezdésében meghatározottak szerint) a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait ezen engedély első felhasználásáról legkésőbb 30 nappal az első kivitelt követően, vagy – alternatív lehetőségként és a székhelye szerinti tagállam előírásainak megfelelően – ezen általános kiviteli engedély első felhasználását megelőzően. A tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen általános kiviteli engedélyhez kapcsolódóan választott értesítési mechanizmusról. A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.
A tagállamok határozzák meg az ezen engedély felhasználására vonatkozó jelentéstételi követelményeket, valamint az ezen engedély alapján kivitt termékekre vonatkozó azon kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam kérhet, amelyből a kivitel megvalósul.
A tagállamok előírhatják, hogy a területükön székhellyel rendelkező exportőr az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzen. A nyilvántartásba vétel automatikus, és azt az illetékes hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk az exportőrnek.
Adott esetben a második és harmadik albekezdésben foglalt követelményeknek az általános nemzeti kiviteli engedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.

(1) Az ügyet ezután az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták a bizottsághoz (A7-0028/2011).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat