Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0249(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0028/2011

Ingediende teksten :

A7-0028/2011

Debatten :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Stemmingen :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Stemverklaringen
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Aangenomen teksten
PDF 444kWORD 224k
Dinsdag 5 april 2011 - Straatsburg
Controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik ***I
P7_TA(2011)0125A7-0028/2011

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 5 april 2011 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het voorstel werd als volgt geamendeerd(1):

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Titel
Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik
Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking)
Amendement 2
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1
(1)  Krachtens Verordening (EG) nr. 1334/2000 van de Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik dienen producten voor tweeërlei gebruik (inclusief programmatuur en technologie) bij uitvoer uit de Gemeenschap aan een doeltreffende controle te worden onderworpen.
(1)  Krachtens Verordening (EG) nr. 1334/2000 van 22 juni 2000, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik1 dienen producten voor tweeërlei gebruik (inclusief programmatuur en technologie) bij uitvoer uit of doorvoer door de Unie of bij levering aan een derde land na tussenhandeldiensten door een tussenhandelaar die in de Unie woonachtig of gevestigd is, aan een doeltreffende controle te worden onderworpen.
____________
1 PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2
(2)  Het is wenselijk te komen tot een uniforme en consistente toepassing van de controles in de hele Gemeenschap om oneerlijke concurrentie tussen communautaire exporteurs te vermijden en de doeltreffendheid van de veiligheidscontroles in de Gemeenschap te garanderen.
(2)  Het is wenselijk te komen tot een uniforme en consistente toepassing van de controles in de hele Unie om oneerlijke concurrentie tussen exporteurs uit de Unie te vermijden, het toepassingsgebied van de algemene uitvoervergunningen en de gebruiksvoorwaarden ervan te harmoniseren en de doeltreffendheid van de veiligheidscontroles in de Unie te garanderen.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3
(3)  In haar mededeling van 18 december 2006 heeft de Commissie het idee geopperd om nieuwe communautaire algemene uitvoervergunningen in te stellen in een poging om het huidige rechtsstelsel te vereenvoudigen, het concurrentievermogen van de industrie te vergroten en gelijke spelregels tot stand te brengen voor alle communautaire exporteurs wanneer zij bepaalde producten naar bepaalde bestemmingen uitvoeren.
(3)  In haar mededeling van 18 december 2006 heeft de Commissie het idee geopperd om nieuwe algemene uitvoervergunningen van de Unie in te stellen in een poging om het huidige rechtsstelsel te vereenvoudigen, het concurrentievermogen van de industrie te vergroten en gelijke spelregels tot stand te brengen voor alle exporteurs in de Unie wanneer zij bepaalde producten naar bepaalde landen van bestemming uitvoeren.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)
(3 bis)  Op 5 mei 2009 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 428/2009 vastgesteld. Verordening (EG) nr. 1334/2000 is dienovereenkomstig met ingang van 27 augustus 2009 ingetrokken. De relevante bepalingen van Verordening (EG) nr. 1334/2000 blijven slechts van toepassing op aanvragen voor uitvoervergunningen die vóór 27 augustus 2009 zijn ingediend.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4
(4)  Voor het instellen van nieuwe communautaire algemene uitvoervergunningen voor de uitvoer van bepaalde niet-gevoelige producten voor tweeërlei gebruik naar bepaalde niet-gevoelige landen is het nodig dat de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 1334/2000 worden gewijzigd door de toevoeging van nieuwe bijlagen.
(4)  Voor het instellen van nieuwe algemene uitvoervergunningen van de Unie voor de uitvoer van bepaalde specifieke producten voor tweeërlei gebruik naar bepaalde specifieke landen is het nodig dat de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 428/2009 worden gewijzigd door de toevoeging van nieuwe bijlagen.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5
(5)  De bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar de exporteur gevestigd is, moeten over de mogelijkheid beschikken om het gebruik van de communautaire algemene uitvoervergunningen waarin deze verordening voorziet, niet toe te staan indien de exporteur zich schuldig heeft gemaakt aan een exportgerelateerde overtreding die wordt bestraft met de intrekking van het recht op het gebruik van deze vergunningen.
(5)  De bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar de exporteur gevestigd is, moeten over de mogelijkheid beschikken om het gebruik van de algemene uitvoervergunningen van de Unie waarin deze verordening voorziet, niet toe te staan indien de exporteur zich schuldig heeft gemaakt aan een exportgerelateerde overtreding die wordt bestraft met de intrekking van het recht op het gebruik van deze vergunningen.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6
(6)  Verordening (EG) nr. 1334/2000 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,
(6)  Verordening (EG) nr. 428/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,
Amendement 10
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 428/2009
Artikel 13 – lid 6
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)
Amendement 11
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 428/2009
Artikel 19 – lid 4
(2 ter)  Artikel 19, lid 4, wordt vervangen door het volgende:
'4.  De Commissie brengt, in overleg met de op grond van artikel 23 opgerichte coördinatiegroep tweeërlei gebruik een beveiligd en versleuteld systeem voor de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en in voorkomend geval de Commissie tot stand.Het Europees Parlement wordt geïnformeerd over het budget, de ontwikkeling, de voorlopige en definitieve opzet en functionering, en de netwerkkosten van het systeem.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 428/2009
Artikel 23
(2 quater)  In artikel 23 wordt een nieuw lid toegevoegd na lid 2:
'2 bis.  De voorzitter van de coördinatiegroep tweeërlei gebruik brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement over haar activiteiten, onderzochte kwesties en raadplegingen en overlegt tevens een lijst van exporteurs, tussenhandelaars en belanghebbenden die zijn geraadpleegd.„
Amendement 13
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 quinquies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 428/2009
Artikel 25
(2 quinquies)  Artikel 25 wordt vervangen door:
'Artikel 25
Toetsing en verslaglegging
1.   Elke lidstaat stelt de Commissie in kennis van de voor de uitvoering van deze verordening vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, met inbegrip van de in artikel 24 bedoelde maatregelen. De Commissie deelt deze inlichtingen aan de andere lidstaten mee.
2.   Om de drie jaar beoordeelt de Commissie de tenuitvoerlegging van deze verordening en legt zij het Europees Parlement en de Raad een uitgebreid uitvoerings- en effectbeoordelingsverslag voor over de toepassing ervan, waarin voorstellen tot wijziging ervan kunnen worden opgenomen. De lidstaten verstrekken de Commissie alle dienstige informatie die zij voor de opstelling van dit verslag behoeft.
3.  In specifieke delen van het verslag worden de volgende zaken behandeld:
a) de coördinatiegroep tweeërlei gebruik met inbegrip van haar activiteiten, onderzochte kwesties, en raadplegingen, alsmede een lijst van exporteurs, tussenhandelaars en belanghebbenden die zijn geraadpleegd;
b) de tenuitvoerlegging van artikel 19, lid 4, en verslaglegging met betrekking tot het stadium waarin de totstandbrenging van een beveiligd en versleuteld systeem voor de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de Commissie zich bevindt;
c) de implementatie van artikel 15, lid 1, waarin staat dat de lijst van producten voor tweeërlei gebruik in bijlage I wordt bijgewerkt overeenkomstig de desbetreffende verplichtingen en verbintenissen en alle wijzigingen daarin waarmee de lidstaten hebben ingestemd als partij bij de internationale regelingen inzake non-proliferatie en uitvoercontrole of door de bekrachtiging van desbetreffende internationale verdragen, met inbegrip van de Australiëgroep, het Controleregime voor de uitvoer van rakettechnologie en -onderdelen (MTCR), de Groep van Nucleaire Exportlanden (NSG), de overeenkomst van Wassenaar en het Verdrag inzake chemische wapens (CWC);
d) de tenuitvoerlegging van artikel 15, lid 2, waarin staat dat bijlage IV, die een onderdeel is van bijlage I, wordt bijgewerkt in het licht van artikel 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de openbare-orde- en openbareveiligheidsbelangen van de lidstaten.
Een afzonderlijke onderdeel van het verslag omvat voorts uitgebreid bewijsmateriaal inzake sancties, met inbegrip van strafrechtelijke sancties voor ernstige inbreuken op de bepalingen van deze verordening, zoals opzettelijke uitvoer bestemd voor gebruik in het kader van een programma voor de ontwikkeling of de vervaardiging van chemische, biologische of nucleaire wapens of van raketten die dergelijke wapens naar hun doel kunnen voeren, zonder de bij deze verordening voorgeschreven vergunning, of vervalsing of weglating van informatie met het doel een vergunning te verkrijgen die anders zou zijn geweigerd.
4.  Het Europees Parlement of de Raad kan de Commissie uitnodigen voor een ad-hocvergadering van de bevoegde commissie van het Europees Parlement respectievelijk van de Raad om alle aspecten met betrekking tot de toepassing van deze verordening uiteen te zetten en toe te lichten.„
Amendement 14
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 sexies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 428/2009
Artikel 25 bis (nieuw)
(2 sexies)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:
'Artikel 25 bis
Internationale samenwerking
Onverminderd de bepalingen van tussen de Unie en derde landen gesloten overeenkomsten of protocollen inzake wederzijdse administratieve bijstand op douanegebied kan de Commissie met derde landen onderhandelen over overeenkomsten die voorzien in de wederzijdse erkenning van controles op de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik waarop deze verordening betrekking heeft, die met name tot doel hebben vergunningsvoorschriften voor wederuitvoer binnen het grondgebied van de Unie af te schaffen. Deze onderhandelingen worden, naar gelang het geval, gevoerd overeenkomstig de procedures die zijn neergelegd in artikel 207, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en in de toepasselijke bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.
Waar nodig en wanneer door de Unie gefinancierde projecten in het geding zijn, kan de Commissie, overeenkomstig de relevante wetgevingskaders van de Unie of van de overeenkomsten met derde landen, voorstellen doen voor de oprichting van een ad hoc-comité waar alle competente autoriteiten bij worden betrokken en dat wordt gemachtigd om te beslissen over de verlening van de noodzakelijke uitvoervergunningen, teneinde een goed verloop te waarborgen van de projecten die producten of technologieën voor tweeërlei gebruik involveren.„
Amendement 15
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II b − Deel 3 – lid 5
5.  In het kader van deze vergunning wordt onder „zending van geringe waarde” verstaan de producten die in één exportorder begrepen zijn en door een exporteur in een of meer zendingen waarvan de totale waarde maximaal 5 000 euro bedraagt, worden verzonden naar een met naam genoemde ontvanger. In dit verband wordt onder „waarde” verstaan de aan de ontvanger gefactureerde prijs; als er geen ontvanger is of geen prijs kan worden bepaald, wordt de statistische waarde bedoeld.
5.  In het kader van deze vergunning wordt onder „zending van geringe waarde” verstaan de producten die in één exportcontract begrepen zijn en door een exporteur in een of meer zendingen waarvan de totale waarde maximaal 3 000 EUR bedraagt, worden verzonden naar een met naam genoemde ontvanger. Indien een transactie of handeling deel uitmaakt van een en dezelfde economische operatie, wordt de waarde van de volledige operatie als grondslag genomen bij de berekening van de waarde van deze vergunning. In dit verband wordt onder „waarde” verstaan de aan de ontvanger gefactureerde prijs; als er geen ontvanger is of geen prijs kan worden bepaald, wordt de statistische waarde bedoeld. Voor de bepaling van de statistische waarde zijn de artikelen 28 tot en met 36 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van toepassing. Als de waarde niet kan worden vastgesteld, wordt de vergunning niet verleend.
Bijkomende kosten voor bijvoorbeeld verpakking en transport mogen bij de berekening uitsluitend buiten beschouwing worden gelaten indien:
a) ze apart op de rekening worden vermeld; en
b) ze geen elementen omvatten die de waarde van de goederen kunnen beïnvloeden.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II b − Deel 3 – lid 5 bis (nieuw)
5 bis.  Het in euro luidende bedrag genoemd in artikel 5 wordt jaarlijks en voor de eerste maal op 31 oktober 2012 aangepast aan de veranderingen in het door de Europese Commissie (Eurostat) bekendgemaakte Europese indexcijfer van de consumentenprijzen dat alle lidstaten bestrijkt. Het bedrag wordt automatisch aangepast door het basisbedrag in euro te verhogen met de procentuele wijziging van het indexcijfer gedurende de periode tussen 31 december 2010 en de actualiseringsdatum.
De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad jaarlijks in kennis van de actualisering, alsmede van de aangepaste bedragen, zoals vermeld in lid 1.
Amendement 17
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II c − Deel 1 – Producten
1-1)  Deze algemene uitvoervergunning overeenkomstig artikel 6, lid 1, betreft de volgende producten:
1-1)  Deze algemene uitvoervergunning overeenkomstig artikel 9, lid 1, betreft de volgende producten:
alle in de lijst van bijlage I vermelde producten voor tweeërlei gebruik, met uitzondering van die in punt 1-2) hierna:
alle in de lijst van bijlage I vermelde producten voor tweeërlei gebruik, met uitzondering van die in punt 1-2) hierna:
a. indien de producten op het grondgebied van de Europese Gemeenschap werden ingevoerd voor onderhoud of reparatie en naar het land van verzending worden uitgevoerd zonder dat de oorspronkelijke kenmerken ervan zijn gewijzigd; of
a. indien de producten in het douanegebied van de Unie werden heringevoerd voor onderhoud, reparatie of vervanging, en naar het land van verzending worden uitgevoerd of heruitgevoerd zonder dat de oorspronkelijke kenmerken ervan zijn gewijzigd binnen een periode van vijf jaar vanaf de datum waarop de oorspronkelijke uitvoervergunning werd verstrekt; of
b. indien de producten naar het land van verzending worden uitgevoerd in ruil voor producten van dezelfde kwaliteit en in dezelfde hoeveelheid die op het grondgebied van de Europese Gemeenschap werden wederingevoerd voor reparatie of vervanging onder garantie.
b. indien de producten naar het land van verzending worden uitgevoerd in ruil voor producten van dezelfde kwaliteit en in dezelfde hoeveelheid die in het douanegebied van de Unie werden wederingevoerd voor onderhoud, reparatie of vervanging binnen een periode van vijf jaar vanaf de datum waarop de oorspronkelijke uitvoervergunning werd verstrekt.
Amendement 18
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II c − Deel 2 – Landen van bestemming
Algerije, Andorra, Antigua en Barbuda, Argentinië, Aruba, Bahama's, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazilië, Britse Maagdeneilanden, Brunei, Kameroen, Kaapverdië, Chili, China, Comoren, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, El Salvador, Equatoriaal-Guinea, Falklandeilanden, Faeröer, Fiji, Frans-Guyana, Franse OG, Gabon, Gambia, Gibraltar, Groenland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Ghana, Guinee-Bissau, Guyana, Honduras, Speciale Administratieve Regio Hongkong, IJsland, India, Indonesië, Israël, Jordanië, Koeweit, Lesotho, Liechtenstein, Macau, Madagaskar, Malawi, Maleisië, Maldiven, Mali, Martinique, Mauritius, Mexico, Monaco, Montserrat, Marokko, Namibië, Nederlandse Antillen, Nieuw-Caledonië, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, Filipijnen, Porto Rico, Qatar, Rusland, Samoa, San Marino, Sao Tomé en Principe, Saudi-Arabië, Senegal, Seychellen, Singapore, Salomonseilanden, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Sri Lanka, Sint-Helena, Saint Kitts en Nevis, Saint Vincent, Suriname, Swaziland, Taiwan, Thailand, Togo, Trinidad en Tobago, Tunesië, Turkije, Turks- en Caicoseilanden, Verenigde Arabische Emiraten, Uruguay, Amerikaanse Maagdeneilanden, Vanuatu, Venezuela.
Albanië, Argentinië, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Chili, China (inclusief Hongkong en Macau), Franse Overzeese Gebieden, IJsland, India, Israël, Kazachstan, Kroatië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Marokko, Mexico, Montenegro, Oekraïne, Rusland, Servië, Singapore, Tunesië, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea.
Amendement 19
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II c − Deel 3 – lid 1
1.  Deze algemene vergunning kan alleen worden gebruikt als de oorspronkelijke uitvoer op grond van een communautaire algemene uitvoervergunning heeft plaatsgevonden of door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de oorspronkelijke exporteur gevestigd was, een oorspronkelijke uitvoervergunning is verleend voor de uitvoer van de producten die later in het douanegebied van de Gemeenschap zijn wederingevoerd voor reparatie of vervanging onder garantie, zoals hierna gedefinieerd.
1.  Deze vergunning kan alleen worden gebruikt als de oorspronkelijke uitvoer op grond van een algemene uitvoervergunning van de Unie heeft plaatsgevonden of door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de oorspronkelijke exporteur gevestigd was, een oorspronkelijke uitvoervergunning is verleend voor de uitvoer van de producten die later in het douanegebied van de Unie zijn wederingevoerd voor onderhoud, reparatie of vervanging. Deze algemene vergunning is alleen geldig voor uitvoer naar de oorspronkelijke eindgebruiker.
Amendement 20
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II c − Deel 3 – lid 2 – punt 4
4) voor een in wezen identieke transactie indien de oorspronkelijke vergunning is ingetrokken.
4) indien de oorspronkelijke vergunning is geannuleerd, opgeschort, gewijzigd of ingetrokken.
Amendement 21
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II c − Deel 3 – lid 2 – punt 4 bis (nieuw)
4 bis) wanneer het eindgebruik van de bewuste producten afwijkt van de in de oorspronkelijke exportvergunning vermelde bestemming.
Amendement 22
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II c − Deel 3 – lid 3 – punt 2
2) de douaneambtenaren desgevraagd bewijsstukken verstrekken betreffende de datum van de invoer van de goederen in de Europese Gemeenschap, eventuele in de Europese Gemeenschap uitgevoerde reparaties aan de goederen en het feit dat de producten worden teruggezonden naar de persoon en het land vanwaar zij in de Europese Gemeenschap werden ingevoerd.
2) de douaneambtenaren desgevraagd bewijsstukken verstrekken betreffende de datum van de invoer van de goederen in de Unie, eventuele in de Unie uitgevoerde reparaties aan de goederen en het feit dat de producten worden teruggezonden naar de eindgebruiker en het land vanwaar zij in de Unie werden ingevoerd.
Amendement 48
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II c – Deel 3 – lid 4
4.  De exporteurs die deze vergunning gebruiken, moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij gevestigd zijn (zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 6), binnen dertig dagen na de datum waarop de eerste uitvoer plaatsvindt in kennis stellen van het eerste gebruik van de vergunning.
4.  De exporteurs die deze vergunning gebruiken, moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij gevestigd zijn (zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 6) in kennis stellen van het eerste gebruik van de vergunning binnen dertig dagen na de datum waarop de eerste uitvoer plaatsvindt of, op verzoek van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de exporteur is gevestigd, vóór het eerste gebruik van de algemene uitvoervergunning. De lidstaten stellen de Commissie op de hoogte van het voor deze algemene uitvoervergunning gekozen kennisgevingsmechanisme. De Commissie maakt deze informatie openbaar in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie.
De aan het gebruik van deze vergunning verbonden meldingseisen en de aanvullende informatie over onder deze vergunning uitgevoerde producten waar de lidstaat van waaruit de export plaatsvindt om kan vragen, worden door de lidstaten bepaald.
Een lidstaat kan voorschrijven dat de aldaar gevestigde exporteur zich laat registreren alvorens voor het eerst van deze vergunning gebruik wordt gemaakt. De registratie geschiedt automatisch en wordt onverwijld, en in elk geval binnen 10 werkdagen na ontvangst van de registratieaanvraag, door de bevoegde autoriteiten aan de exporteur bevestigd.
Indien van toepassing, worden de in de tweede en derde alinea geformuleerde eisen gebaseerd op de eisen voor het gebruik van nationale algemene uitvoervergunningen die worden verleend door de lidstaten waar dergelijke vergunningen bestaan.
Amendement 24
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II d − Deel 2 – Landen van bestemming
Argentinië, Bahrein, Bolivia, Brazilië, Brunei, Chili, China, Ecuador, Egypte, Speciale Administratieve Regio Hongkong, IJsland, Jordanië, Koeweit, Maleisië, Mauritius, Mexico, Marokko, Oman, Filipijnen, Qatar, Rusland, Saudi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Tunesië, Turkije, Oekraïne
Albanië, Argentinië, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Chili, China (inclusief Hongkong en Macau), Franse Overzeese Gebieden, IJsland, India, Israël, Kazachstan, Kroatië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Marokko, Mexico, Montenegro, Oekraïne, Rusland, Servië, Singapore, Tunesië, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea.
Amendement 26
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II d − Deel 3 – lid 1 – punt 4 bis (nieuw)
4 bis) indien de wederinvoer van deze producten in hun oorspronkelijke staat – en zonder dat daarvan enige component of software is verwijderd, gekopieerd of verspreid – door de exporteur niet kan worden gegarandeerd, of wanneer de presentatie van het product met overdracht van technologie gepaard gaat;
Amendement 27
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II d − Deel 3 – punt 1 – sub 4 ter (nieuw)
4 ter) indien de producten in kwestie worden uitgevoerd met het oog op een besloten presentatie of demonstratie (bijvoorbeeld in niet-publieke toonzalen);
Amendement 28
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II d − Deel 3 – lid 1 – punt 4 quater (nieuw)
4 quater) wanneer het de bedoeling is de bewuste producten deel te laten uitmaken van een productieproces;
Amendement 29
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II d − Deel 3 – lid 1 – punt 4 quinquies (nieuw)
4 quinquies) wanneer het de bedoeling is de bewuste producten voor hun beoogde bestemming te gebruiken, tenzij zulks slechts het geval is in een voor effectieve demonstratiedoeleinden vereiste minimale mate en de daarbij verkregen specifieke testresultaten niet aan derden beschikbaar worden gesteld;
Amendement 30
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II d − Deel 3 – lid 1 – punt 4 sexies (nieuw)
4 sexies) wanneer de export het gevolg zou zijn van een handelstransactie, in het bijzonder met het oog op de verkoop, de verhuur of het leasen van de bewuste producten;
Amendement 31
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II d − Deel 3 – lid 1 – punt 4 septies (nieuw)
4 septies) wanneer het de bedoeling is de bewuste producten uitsluitend voor verkoop-, verhuur- of leasedoeleinden op te slaan op een tentoonstelling of beurs, zonder dat zij worden gepresenteerd of gedemonstreerd;
Amendement 32
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II d − Deel 3 – lid 1 – punt 4 octies (nieuw)
4 octies) wanneer de exporteur enigerlei regeling treft waardoor de bewuste producten niet tijdens de gehele duur van de tijdelijke export onder zijn toezicht zouden staan.
Amendement 25
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II d − Deel 3 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  Deze algemene vergunning houdt in dat toestemming wordt verleend voor de export van in deel 1 vermelde producten, op voorwaarde dat het daarbij gaat om tijdelijke uitvoer voor tentoonstellingen of beurzen en dat de producten binnen een termijn van 120 dagen na de eerste export weer compleet en zonder te zijn aangepast worden wederingevoerd in het douanegebied van de Unie.
Amendement 49
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II d – Deel 3 – lid 3
3.  De exporteurs die deze algemene vergunning gebruiken, moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij gevestigd zijn (zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 6), binnen dertig dagen na de datum waarop de eerste uitvoer plaatsvindt in kennis stellen van het eerste gebruik van deze vergunning.
3.  De exporteurs die deze vergunning gebruiken, moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij gevestigd zijn (zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 6) in kennis stellen van het eerste gebruik van de vergunning binnen dertig dagen na de datum waarop de eerste uitvoer plaatsvindt of, op verzoek van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de exporteur is gevestigd, vóór het eerste gebruik van de algemene uitvoervergunning. De lidstaten stellen de Commissie op de hoogte van het voor deze algemene uitvoervergunning gekozen kennisgevingsmechanisme. De Commissie maakt deze informatie openbaar in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie.
De aan het gebruik van deze vergunning verbonden meldingseisen en de aanvullende informatie over onder deze vergunning uitgevoerde producten waar de lidstaat van waaruit de export plaatsvindt om kan vragen, worden door de lidstaten bepaald.
Een lidstaat kan voorschrijven dat de aldaar gevestigde exporteur zich laat registreren alvorens voor het eerst van deze vergunning gebruik wordt gemaakt. De registratie geschiedt automatisch en wordt onverwijld, en in elk geval binnen 10 werkdagen na ontvangst van de registratieaanvraag, door de bevoegde autoriteiten aan de exporteur bevestigd.
Indien van toepassing, worden de in de tweede en derde alinea geformuleerde eisen gebaseerd op de eisen voor het gebruik van nationale algemene uitvoervergunningen die worden verleend door de lidstaten waar dergelijke vergunningen bestaan.
Amendement 34
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II d − Deel 3 – lid 4
4.  In het kader van deze vergunning wordt onder „tentoonstelling” verstaan elke tentoonstelling, elke beurs of elk soortgelijk openbaar evenement met een commercieel of industrieel karakter die/dat niet voor particuliere doeleinden in winkels of bedrijfsruimten met het oog op de verkoop van buitenlandse producten wordt gehouden, en gedurende welke de producten onder douanetoezicht blijven.
4.  In het kader van deze vergunning wordt onder „tentoonstelling of beurs” verstaan elk commercieel evenement van een bepaalde duur waar verschillende exposanten hun producten voorstellen aan bezoekende handelaren of aan het grote publiek.
Amendement 35
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II e
BIJLAGE II e
Schrappen
COMMUNAUTAIRE ALGEMENE UITVOERVERGUNNING Nr. EU005
Computers en aanverwante apparatuur
Afgevende instantie: Europese Gemeenschap
Deel 1
Deze algemene uitvoervergunning overeenkomstig artikel 6, lid 1, betreft de volgende producten in bijlage I:
1. digitale computers als bedoeld in 4A003a of 4A003b waarvan het aangepast piekvermogen („Adjusted Peak Performance”, APP) maximaal 0,8 gewogen TeraFLOPS (WT) bedraagt;
2. samenstellingen als bedoeld in 4A003c, speciaal ontworpen of aangepast voor verhoging van de prestaties door samenvoeging van processors zodat het aangepast piekvermogen („Adjusted Peak Performance”, APP) van de samengevoegde processors maximaal 0,8 gewogen TeraFLOPS (WT) bedraagt;
3. reserveonderdelen, inclusief microprocessors voor de bovenvermelde apparatuur, die uitsluitend in 4A003a, 4A003b of 4A003c zijn bedoeld en de prestaties van de apparatuur niet verhogen tot een aangepast piekvermogen („Adjusted Peak Performance”, APP) van meer dan 0,8 gewogen TeraFLOPS (WT);
4. de in 3A001.a.5, 4A003.e en 4A003.g beschreven producten.
Deel 2 – Landen van bestemming
De uitvoervergunning is in de hele Gemeenschap geldig voor uitvoer naar de volgende bestemmingen:
Algerije, Andorra, Antigua en Barbuda, Argentinië, Aruba, Bahama's, Bahrein, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazilië, Britse Maagdeneilanden, Brunei, Kameroen, Kaapverdië, Chili, Comoren, Costa Rica, Kroatië, Djibouti, Dominica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, El Salvador, Equatoriaal-Guinea, Falklandeilanden, Faeröer, Fiji, Frans-Guyana, Franse OG, Gabon, Gambia, Gibraltar, Groenland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Ghana, Guinee-Bissau, Guyana, Honduras, Speciale Administratieve Regio Hongkong, IJsland, India, Jordanië, Koeweit, Lesotho, Liechtenstein, Madagaskar, Malawi, Maleisië, Maldiven, Mali, Martinique, Mauritius, Mexico, Moldavië, Monaco, Mongolië, Montserrat, Marokko, Namibië, Nederlandse Antillen, Nieuw-Caledonië, Nicaragua, Niger, Oman, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, Filipijnen, Porto Rico, Qatar, Rusland, Samoa, San Marino, Sao Tomé en Principe, Saudi-Arabië, Senegal, Seychellen, Singapore, Salomonseilanden, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Sint-Helena, Saint Kitts en Nevis, Saint Vincent, Suriname, Swaziland, Togo, Trinidad en Tobago, Tunesië, Turkije, Turks- en Caicoseilanden, Verenigde Arabische Emiraten, Oekraïne, Uruguay, Amerikaanse Maagdeneilanden, Vanuatu.
Deel 3 – Voorwaarden en eisen voor het gebruik van deze vergunning
1.  Deze vergunning geldt niet voor de uitvoer van producten:
(1) indien de exporteur door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar hij gevestigd is, ervan in kennis is gesteld dat zij geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn:
(a) voor gebruik in verband met de ontwikkeling, de productie, de behandeling, de bediening, het onderhoud, de opslag, de opsporing, de herkenning of de verspreiding van chemische, biologische of nucleaire wapens of andere nucleaire explosiemiddelen, of voor de ontwikkeling, de productie, het onderhoud of de opslag van raketten die dergelijke wapens naar hun doel kunnen voeren;
(b) voor militair eindgebruik indien op het kopende land of het land van bestemming een wapenembargo rust waartoe besloten is in een door de Raad van de Europese Unie aangenomen gemeenschappelijk standpunt of gemeenschappelijk optreden of een besluit van de OVSE, dan wel een wapenembargo uit hoofde van een bindende resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties; of
(c) voor gebruik als onderdelen of componenten van militaire producten die op de nationale militaire lijst voorkomen en die vanaf het grondgebied van de betrokken lidstaat zijn uitgevoerd zonder vergunning of met schending van de in de nationale wetgeving van die lidstaat voorgeschreven vergunning;
(2) indien de exporteur er kennis van draagt dat de producten in kwestie geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor een van de in artikel 4, leden 1 en 2, bedoelde doeleinden;
(3) indien de producten in kwestie worden uitgevoerd naar een douanevrije zone of een vrij entrepot op een plaats van bestemming die onder deze vergunning valt.
2.  De exporteurs die deze vergunning gebruiken moeten:
(1) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij gevestigd zijn (zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 6), binnen dertig dagen na de datum van de eerste uitvoer in kennis stellen van het eerste gebruik van de vergunning;
(2) de buitenlandse koper vóór de uitvoer meedelen dat de producten die hij voornemens is op grond van deze vergunning uit te voeren, niet opnieuw mogen worden uitgevoerd naar een eindbestemming in een land dat geen lidstaat van de Europese Gemeenschap of geen Franse overzeese gemeenschap is en niet in deel 2 van deze vergunning is vermeld.
Amendement 36
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II f – Deel 1 – leden 3 en 4
3. producten, inclusief daarvoor speciaal ontworpen of ontwikkelde onderdelen en toebehoren, als bedoeld in categorie 5, deel 2, A tot en met D (Informatiebeveiliging), als volgt:
Schrappen
(a) producten als bedoeld in de volgende punten, tenzij de cryptografische functies ervan zijn ontworpen of aangepast voor eindgebruikers bij de overheid in de Europese Gemeenschap:
– 5A002a1;
programmatuur in punt 5D002c1 die de kenmerken heeft of de functies uitoefent of simuleert van de apparatuur in punt 5A002a1;
(b) apparatuur als bedoeld in 5B002 voor onder a) vermelde producten;
(c) programmatuur als onderdeel van apparatuur waarvan de kenmerken of functies onder b) zijn gespecificeerd;
4. technologie voor het gebruik van de in punt 3, onder a), b) en c), bedoelde goederen.
Amendement 37
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II f − Deel 2 – Landen van bestemming
Argentinië, Kroatië, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Turkije, Oekraïne
Argentinië, China (inclusief Hongkong en Macau), IJsland, India, Israël, Kroatië, Oekraïne, Rusland, Turkije, Zuid-Afrika, Zuid-Korea
Amendement 39
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II f − Deel 3 – lid 1 – punt 1 – letter c ter (nieuw)
c ter) voor doeleinden die verband houden met schendingen van de mensenrechten, de democratische beginselen of de vrijheid van meningsuiting, zoals gedefinieerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waar artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie naar verwijst, waarbij gebruik wordt gemaakt van onderscheppingstechnieken en digitale gegevenstransferapparatuur voor het afluisteren van mobiele telefoons en het meelezen van tekstboodschappen en van gerichte bewaking van het internetgebruik (bijvoorbeeld met behulp van controlecentra en legale interceptiegateways);
Amendement 40
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II f − Deel 3 – lid 1 – punt 2
2) indien de exporteur er kennis van draagt dat de producten in kwestie geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor een van de in artikel 4, leden 1 en 2, bedoelde doeleinden.
2) indien de exporteur er kennis van draagt dat de producten in kwestie geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor een van de in punt 1) bedoelde doeleinden;
Amendement 41
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II f − Deel 3 – lid 1 – punt 2 bis (nieuw)
2 bis) indien de exporteur er kennis van draagt dat de producten zullen worden heruitgevoerd naar eventuele andere landen van bestemming dan die welke zijn vermeld in deel 2 van deze vergunning, in deel 2 van vergunning EU 001 of naar de lidstaten.
Amendement 50
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II f – Deel 3 – lid 3 – punt 1
(1) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij gevestigd zijn (zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 6), binnen dertig dagen na de datum van de eerste uitvoer in kennis stellen van het eerste gebruik van de vergunning;
(1) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij gevestigd zijn (zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 6) in kennis stellen van het eerste gebruik van de vergunning binnen dertig dagen na de datum waarop de eerste uitvoer plaatsvindt of, op verzoek van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de exporteur is gevestigd, vóór het eerste gebruik van de algemene uitvoervergunning. De lidstaten stellen de Commissie op de hoogte van het voor deze algemene uitvoervergunning gekozen kennisgevingsmechanisme. De Commissie maakt deze informatie openbaar in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie.
De aan het gebruik van deze vergunning verbonden meldingseisen en de aanvullende informatie over onder deze vergunning uitgevoerde producten waar de lidstaat van waaruit de export plaatsvindt om kan vragen, worden door de lidstaten bepaald.
Een lidstaat kan voorschrijven dat de aldaar gevestigde exporteur zich laat registreren alvorens voor het eerst van deze vergunning gebruik wordt gemaakt. De registratie geschiedt automatisch en wordt onverwijld, en in elk geval binnen 10 werkdagen na ontvangst van de registratieaanvraag, door de bevoegde autoriteiten aan de exporteur bevestigd.
Indien van toepassing, worden de in de tweede en derde alinea geformuleerde eisen gebaseerd op de eisen voor het gebruik van nationale algemene uitvoervergunningen die worden verleend door de lidstaten waar dergelijke vergunningen bestaan.
Amendement 43
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II g – Deel 2 – Landen van bestemming
Argentinië, Bangladesh, Belize, Benin, Bolivia, Brazilië, Kameroen, Chili, Cookeilanden, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Georgië, Guatemala, Guyana, India, Lesotho, Maldiven, Mauritius, Mexico, Namibië, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Rusland, St Lucia, Seychellen, Peru, Sri Lanka, Zuid-Afrika, Swaziland, Turkije, Uruguay, Oekraïne, Republiek Korea.
Argentinië
Kroatië
IJsland
Zuid-Korea
Turkije
Oekraïne.
Amendement 44
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II g – Deel 3 – lid 1 – punt 2
2) indien de exporteur er kennis van draagt dat de producten in kwestie geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor een van de in artikel 4, leden 1 en 2, bedoelde doeleinden.
2) indien de producten in kwestie geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor een van de in artikel 4, leden 1 en 2, bedoelde doeleinden.
Amendement 45
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II g − Deel 3 – lid 1 – punt 2 bis (nieuw)
2 bis) indien de exporteur er kennis van draagt dat de producten zullen worden heruitgevoerd naar eventuele andere landen van bestemming dan die welke zijn vermeld in deel 2 van deze vergunning, in deel 2 van vergunning EU 001 of de lidstaten.
Amendement 51
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage
Verordening (EG) nr. 428/2009
Bijlage II g – Deel 3 – lid 4 – punt 1
(1) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij gevestigd zijn (zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 6), binnen dertig dagen na de datum van de eerste uitvoer in kennis stellen van het eerste gebruik van de vergunning;
(1) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij gevestigd zijn (zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 6) in kennis stellen van het eerste gebruik van de vergunning binnen dertig dagen na de datum waarop de eerste uitvoer plaatsvindt of, op verzoek van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de exporteur is gevestigd, vóór het eerste gebruik van de algemene uitvoervergunning. De lidstaten stellen de Commissie op de hoogte van het voor deze algemene uitvoervergunning gekozen kennisgevingsmechanisme. De Commissie maakt deze informatie openbaar in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie.
De aan het gebruik van deze vergunning verbonden meldingseisen en de aanvullende informatie over onder deze vergunning uitgevoerde producten waar de lidstaat van waaruit de export plaatsvindt om kan vragen, worden door de lidstaten bepaald.
Een lidstaat kan voorschrijven dat de aldaar gevestigde exporteur zich laat registreren alvorens voor het eerst van deze vergunning gebruik wordt gemaakt. De registratie geschiedt automatisch en wordt onverwijld, en in elk geval binnen 10 werkdagen na ontvangst van de registratieaanvraag, door de bevoegde autoriteiten aan de exporteur bevestigd.
Indien van toepassing, worden de in de tweede en derde alinea geformuleerde eisen gebaseerd op de eisen voor het gebruik van nationale algemene uitvoervergunningen die worden verleend door de lidstaten waar dergelijke vergunningen bestaan.

(1) De zaak werd dan terugverwezen naar de commissie overeenkomstig artikel 57, lid 2, tweede alinea (A7-0028/2011).

Juridische mededeling - Privacybeleid