Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0249(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0028/2011

Texte depuse :

A7-0028/2011

Dezbateri :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Voturi :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Explicaţii privind voturile
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Texte adoptate
PDF 563kWORD 263k
Marţi, 5 aprilie 2011 - Strasbourg
Produse și tehnologii cu dublă utilizare ***I
P7_TA(2011)0125A7-0028/2011

Amendamentele Parlamentului European adoptate la 5 aprilie 2011 la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Propunerea a fost modificată după cum urmează:(1)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament – act de modificare
Titlu
Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse și tehnologii cu dublă utilizare (reformare)
Amendamentul 2
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1
(1)  Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului din 22 iunie 2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare prevede ca produsele cu dublă utilizare (inclusiv programele informatice și tehnologiile) să fie supuse unui control eficace atunci când sunt exportate din Comunitate.
(1)  Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului din 22 iunie 2000, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare1, prevede ca produsele cu dublă utilizare (inclusiv programele informatice și tehnologiile) să fie supuse unui control eficace atunci când sunt exportate din Uniune, când tranzitează teritoriul Uniunii sau când sunt livrate într-o țară terță, ca rezultat al serviciilor de intermediere prestate de un intermediar rezident sau stabilit în Uniune.
_________
1 JO L 134, 29.5.2009, p. 1.
Amendamentul 3
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2
(2)  Este de dorit să se realizeze o aplicare uniformă și coerentă a controalelor pe întreg teritoriul Comunității, pentru a evita concurența neloială între exportatorii comunitari și a asigura eficiența controalelor de securitate în Comunitate.
(2)  Este de dorit să se realizeze o aplicare uniformă și coerentă a controalelor pe întreg teritoriul Uniunii, pentru a evita concurența neloială între exportatorii din Uniune, pentru a armoniza domeniul de aplicare al autorizațiilor generale de export și condițiile de utilizare a acestora și pentru a asigura eficiența controalelor de securitate în Uniune.
Amendamentul 4
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3
(3)  În comunicarea sa din 18 decembrie 2006, Comisia a propus crearea unor noi autorizații generale comunitare de export, în vederea simplificării sistemului juridic actual, a consolidării competitivității industriei și a stabilirii unor condiții de concurență echitabile pentru toți exportatorii comunitari, atunci când aceștia exportă anumite produse către anumite destinații.
(3)  În comunicarea sa din 18 decembrie 2006, Comisia a propus crearea unor noi autorizații generale de export la nivelul Uniunii, în vederea simplificării sistemului juridic actual, a consolidării competitivității industriei și a stabilirii unor condiții de concurență echitabile pentru toți exportatorii din Uniune, atunci când aceștia exportă anumite produse către anumite țări de destinație.
Amendamentul 5
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3a (nou)
(3a)  La 5 mai 2009, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 428/2009. Astfel, Regulamentul(CE) nr. 1334/2000 a fost abrogat din data de 27 august 2009. Dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 se aplică în continuare numai cererilor de autorizație pentru export depuse înainte de 27 august 2009.
Amendamentul 6
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4
(4)  Pentru a crea noi autorizații generale comunitare de export pentru anumite produse cu dublă utilizare nesensibile destinate anumitor țări nesensibile, dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 trebuie să fie modificate prin adăugarea de noi anexe.
(4)  Pentru a crea noi autorizații generale de export la nivelul Uniunii pentru anumite produse cu dublă utilizare specifice destinate anumitor țări specifice, dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 428/2009 trebuie să fie modificate prin adăugarea de noi anexe.
Amendamentul 7
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5
(5)  Ar trebui să li se acorde autorităților competente ale statului membru în care exportatorul este stabilit posibilitatea de a nu permite utilizarea autorizațiilor generale comunitare de export prevăzute în prezentul regulament, în cazul în care exportatorul a fost sancționat pentru o infracțiune legată de exporturi pasibilă de retragerea dreptului de a utiliza aceste autorizații.
(5)  Ar trebui să li se acorde autorităților competente ale statului membru în care exportatorul este stabilit posibilitatea de a nu permite utilizarea autorizațiilor generale de export la nivelul Uniunii prevăzute în prezentul regulament, în cazul în care exportatorul a fost sancționat pentru o infracțiune legată de exporturi pasibilă de retragerea dreptului de a utiliza aceste autorizații.
Amendamentul 9
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6
(6)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 ar trebui modificat în consecință.
(6)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 428/2009 ar trebui modificat în consecință.
Amendamentul 10
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Articolul 13 – alineatul 6
2a.  La articolul 13, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:
„(6) Toate notificările solicitate în temeiul prezentului articol sunt efectuate prin mijloace electronice securizate, inclusiv un sistem securizat [...] instituit în conformitate cu articolul 19 alineatul (4).”
Amendamentul 11
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Articolul 19 – alineatul 4
2b.  La articolul 19, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4) Un sistem securizat și criptat pentru schimbul de informații între statele membre și, după caz, cu Comisia este instituit de către Comisie, în consultare cu Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare instituit în temeiul articolului 23. Parlamentul European este informat cu privire la bugetul, dezvoltarea, instituirea provizorie și finală și funcționarea sistemului, precum și la costurile aferente rețelei.”
Amendamentul 12
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Articolul 23 – alineatul (2a) (nou)
2c.  La articolul 23 se adaugă un nou alineat după alineatul (2):
„(2a) Președintele Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare înaintează Parlamentului European un raport anual referitor la activitățile, chestiunile analizate și consultările sale, precum și o listă a exportatorilor, intermediarilor și actorilor interesați care au fost consultați.”
Amendamentul 13
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2d (nou)
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Articolul 25
2d.  Articolul 25 se înlocuiește cu următorul text:
'Articolul 25
Evaluare și raportare
(1)   Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la actele cu putere de lege și actele administrative adoptate în aplicarea prezentului regulament, inclusiv măsurile menționate la articolul 24. Comisia înaintează informațiile celorlalte state membre.
(2)   Din trei în trei ani, Comisia examinează punerea în aplicare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cuprinzător de punere în aplicare și de evaluare a impactului cu privire la aplicarea acestuia, care poate conține propuneri în vederea modificării acestuia. Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile necesare pentru întocmirea raportului.
(3)  Secțiuni speciale ale raportului abordează următoarele aspecte:
(a)  Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare și acoperă activitățile, chestiunile analizate și consultările sale, precum și o listă a exportatorilor, intermediarilor și actorilor interesați care au fost consultați;
(b) punerea în aplicare a articolului 19 alineatul (4) și conține un raport cu privire la stadiul la care s-a ajuns în ceea ce privește instituirea sistemului securizat și criptat pentru schimbul de informații între statele membre și Comisie;
(c) punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (1), care prevede actualizarea anexei I în conformitate cu obligațiile și angajamentele relevante și cu modificările acestora, pe care statele membre le-au acceptat în calitate de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie, inclusiv Grupul Australia, Regimul de control al tehnologiei rachetelor (MTCR), Grupul furnizorilor nucleari (NSG), Acordul de la Wassenaar și Convenția privind armele chimice (CWC);
(d) punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (2), care prevede actualizarea anexei IV, care reia parțial anexa I, ținându-se cont de articolul 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, adică de interesele statelor membre în materie de ordine publică și de securitate publică.
O altă secțiune specială a raportului oferă dovezi cuprinzătoare cu privire la sancțiuni, inclusiv la sancțiuni penale, pentru încălcări grave ale dispozițiilor prezentului regulament, precum exporturi intenționate destinate utilizării în cadrul unui program de dezvoltare sau fabricare a armelor chimice, biologice sau nucleare sau a rachetelor, care pot fi livrate fără autorizația impusă de prezentul regulament sau falsificarea ori omiterea unor informații în vederea obținerii unei autorizații care altfel ar fi fost refuzată.
(4)  Parlamentul European sau Consiliul pot invita Comisia la o reuniune ad hoc a comisiei responsabile a Parlamentului sau a Consiliului, pentru a prezenta și a explica orice aspect referitor la punerea în aplicare a prezentului regulament.„
Amendamentul 14
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2e (nou)
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Articolul 25a (nou)
2e.  Se introduce următorul articol:
'Articolul 25a
Cooperare internațională
Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la acordurile sau protocoalele de asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal încheiate între Uniunea Europeană și țări terțe, Comisia poate negocia cu țări terțe acorduri care să prevadă recunoașterea reciprocă a controalelor la export ale produselor cu dublă utilizare care fac obiectul prezentului regulament, în special pentru a elimina cerințele de autorizare pentru reexporturi pe teritoriul Uniunii Europene. Aceste negocieri au loc în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 207 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu dispozițiile corespunzătoare din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, după caz.
Atunci când este cazul și când este vorba despre proiecte finanțate de Uniunea Europeană, Comisia poate formula propuneri, în conformitate cu cadrele legislative relevante ale Uniunii Europene sau în cadrul acordurilor cu țări terțe, astfel încât să poată fi înființată o comisie ad-hoc cu participarea tuturor autorităților competente din statele membre, iar această comisie să aibă competența de a decide cu privire la acordarea autorizațiilor de export necesare pentru asigurarea bunei funcționări a proiectelor care implică produse sau tehnologii cu dublă utilizare.„
Amendamentul 15
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIb – Partea 3 – punctul 5
5.  În sensul prezentei autorizații, o „expediere cu valoare redusă” înseamnă produsele care constituie o comandă de export unică și care sunt trimise de către un exportator unui destinatar desemnat, într-unul sau mai multe loturi a căror valoare cumulată nu depășește 5 000 EUR. În acest context, „valoare” înseamnă prețul facturat destinatarului; dacă nu există un destinatar sau un preț determinabil, aceasta este valoarea statistică.
5.  În sensul prezentei autorizații, o „expediere cu valoare redusă” înseamnă produsele care constituie un contract de export unic și care sunt trimise de către un exportator unui destinatar desemnat, într-unul sau mai multe loturi a căror valoare cumulată nu depășește 3 000 EUR. Dacă o tranzacție sau operațiune se dovedește a fi parte dintr-o operațiune economică integrală, valoarea întregii operațiuni este luată în considerare la calcularea valorii prezentei autorizații. În acest context, „valoare” înseamnă prețul facturat destinatarului; dacă nu există un destinatar sau un preț determinabil, aceasta este valoarea statistică. Pentru calcularea valorii statistice se aplică articolele 28 - 36 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. În cazul în care valoarea nu poate fi stabilită, nu se emite autorizația.
Costurile suplimentare, precum costurile pentru ambalare și transport, pot fi excluse din calcularea valorii doar în cazul în care acestea:
(a) sunt menționate separat pe factură; și
(b) nu conțin factori suplimentari care influențează valoarea bunului.
Amendamentul 16
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIb – Partea 3 – punctul 5a (nou)
5a.  Valoarea în euro stabilită la articolul 5 se revizuiește anual începând cu 31 octombrie 2012, în funcție de modificările indicelui armonizat al prețurilor de consum care include toate statele membre, publicat de Comisia Europeană (Eurostat). Valoarea se adaptează automat, crescând valoarea de bază în euro cu modificarea procentuală a indicelui în cauză pe o perioadă între 31 decembrie 2010 și data revizuirii.
Comisia informează anual Parlamentul European și Consiliul cu privire la revizuirea și valoarea adaptată menționată la alineatul (1).
Amendamentul 17
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIc – Partea 1 – Produse
1-1)  Este vorba despre o autorizație generală de export stabilită în conformitate cu articolul 6 alineatul (1), care reglementează următoarele produse:
1-1)  Este vorba despre o autorizație generală de export stabilită în conformitate cu articolul 9 alineatul (1), care reglementează următoarele produse:
Toate produsele cu dublă utilizare menționate în rubricile anexei I, cu excepția celor enumerate la punctul 1-2 de mai jos:
Toate produsele cu dublă utilizare menționate în rubricile anexei I, cu excepția celor enumerate la punctul 1-2 de mai jos:
(a) în cazul în care produsele au fost importate pe teritoriul Comunității Europene în scopul întreținerii sau al reparării și sunt exportate către țara de expediere fără nicio modificare a caracteristicilor lor inițiale sau,
(a) în cazul în care produsele au fost reimportate pe teritoriul vamal al Uniunii în scopul întreținerii, al reparării sau al înlocuirii și sunt exportate sau reexportate către țara de expediere fără nicio modificare a caracteristicilor lor inițiale în termen de cinci ani de la data la care a fost acordată autorizația inițială de export sau,
(b) în cazul în care produsele sunt exportate către țara de expediere în schimbul unor produse de aceeași calitate și în același număr care au fost reimportate pe teritoriul Comunității Europene pentru o reparație sau o înlocuire sub garanție.
(b) în cazul în care produsele sunt exportate către țara de expediere în schimbul unor produse de aceeași calitate și în același număr care au fost reimportate pe teritoriul vamal al Uniunii pentru întreținere, reparație sau înlocuire în termen de cinci ani de la data la care a fost acordată autorizația inițială de export.
Amendamentul 18
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIc – Partea 2 – Țări de destinație
Algeria, Andorra, Antigua și Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazilia, Insulele Virgine Britanice, Brunei, Camerun, Capul Verde, Chile, China, Comore, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt, El Salvador, Guineea Ecuatorială, Insulele Falkland, Insulele Feroe, Fiji, Guyana Franceză, teritoriile franceze de peste mări, Gabon, Gambia, Gibraltar, Groenlanda, Grenada, Guadelupa, Guam, Guatemala, Ghana, Guineea-Bissau, Guyana, Honduras, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, Islanda, India, Indonezia, Israel, Iordania, Kuweit, Lesotho, Liechtenstein, Macao, Madagascar, Malawi, Malaezia, Maldive, Mali, Martinica, Mauritius, Mexic, Monaco, Montserrat, Maroc, Namibia, Antilele Olandeze, Noua Caledonie, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Panama, Papua-Noua Guinee, Peru, Filipine, Puerto Rico, Qatar, Rusia, Samoa, San Marino, São Tomé și Principe, Arabia Saudită, Senegal, Seychelles, Singapore, Insulele Solomon, Africa de Sud, Coreea de Sud, Sri Lanka, Sfânta Elena, Saint Kitts și Nevis, Saint Vincent, Suriname, Swaziland, Taiwan, Thailanda, Togo, Trinidad-Tobago, Tunisia, Turcia, Insulele Turks și Caicos, Emiratele Arabe Unite, Uruguay, Insulele Virgine Americane, Vanuatu, Venezuela.
Africa de Sud, Albania, Argentina, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Chile, China (inclusiv Hong Kong și Macao), Coreea de Sud, Croația, Emiratele Arabe Unite,Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, India, Islanda, Israel, Kazahstan,Maroc, Mexic, Muntenegru, Rusia, Serbia, Singapore, teritoriile franceze de peste mări, Tunisia, Turcia, Ucraina.
Amendamentul 19
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIc – Partea 3 – punctul 1
1.  Prezenta autorizație generală nu poate fi utilizată decât atunci când exportul inițial a avut loc în temeiul unei autorizații generale comunitare de export sau când a fost acordată o autorizație de export inițială de către autoritățile competente ale statului membru în care exportatorul inițial este stabilit, pentru exportul produselor care au fost ulterior reimportate pe teritoriul vamal al Comunității în scopul reparării sau al înlocuirii sub garanție, astfel cum este indicat mai jos.
1.  Prezenta autorizație nu poate fi utilizată decât atunci când exportul inițial a avut loc în temeiul unei autorizații generale de export la nivelul Uniunii sau când a fost acordată o autorizație de export inițială de către autoritățile competente ale statului membru în care exportatorul inițial este stabilit, pentru exportul produselor care au fost ulterior reimportate pe teritoriul vamal al Uniunii în scopul întreținerii, al reparării sau al înlocuirii. Prezenta autorizație generală de export este valabilă numai pentru exporturile către utilizatorul final.
Amendamentul 20
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIc – Partea 3 – punctul 2 – subpunctul 4
4. pentru o operațiune în mare parte similară, în cazul în care autorizația inițială a fost revocată.
4. atunci când autorizația inițială a fost anulată, suspendată, modificată sau revocată.
Amendamentul 21
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIc – Partea 3 – punctul 2 – subpunctul 4a (nou)
4a. atunci când utilizarea finală a produselor în chestiune este diferită de cea specificată în autorizația de export inițială.
Amendamentul 22
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIc – Partea 3 – punctul 3 – subpunctul 2
2. să furnizeze funcționarilor vamali, la cererea acestora, documentele justificative privind data de import a bunurilor în Comunitatea Europeană, orice reparație a bunurilor efectuată în Comunitatea Europeană și faptul că produsele sunt returnate persoanei care le-a trimis și către țara din care au fost importate în Comunitatea Europeană.
2. să furnizeze funcționarilor vamali, la cererea acestora, documentele justificative privind data de import a bunurilor în Uniune, orice reparație a bunurilor efectuată în Uniune și faptul că produsele sunt returnate utilizatorului final care le-a trimis și către țara din care au fost importate în Uniune.
Amendamentul 48
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIc – Partea 3 – punctul 4
(4)  Orice exportator care utilizează prezenta autorizație trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export.
(4)  Orice exportator care utilizează prezenta autorizație trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a acestei autorizații în cel mult 30 de zile de la data primului export sau, în mod alternativ și în conformitate cu o cerință a autorității statului membru în care exportatorul își are sediul, anterior primei utilizări a acestei autorizații generale de export. Statele membre informează Comisia cu privire la mecanismul de notificare ales pentru această autorizație generală de export. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.
Cerințele de raportare aferente utilizării acestei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le poate solicita despre produsele exportate în temeiul acestei autorizații, sunt definite de statele membre.
Un stat membru poate solicita exportatorului stabilit în respectivul stat membru să se înregistreze înainte de prima utilizare a acestei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.
Dacă este cazul, cerințele stabilite la doilea și al treilea paragraf se bazează pe cerințele stabilite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care prevăd astfel de autorizații.
Amendamentul 24
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IId – Partea 2 – Țări de destinație
Argentina, Bahrain, Bolivia, Brazilia, Brunei, Chile, China, Ecuador, Egipt, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, Islanda, Iordania, Kuweit, Malaezia, Mauritius, Mexic, Maroc,Oman, Filipine, Qatar, Rusia, Arabia Saudită, Singapore, Africa de Sud,Coreea de Sud, Tunisia, Turcia, Ucraina
Africa de Sud, Albania, Argentina, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Chile, China (inclusiv Hong Kong și Macao), Coreea de Sud, Croația, Emiratele Arabe Unite, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, India, Islanda, Israel, Kazahstan,Maroc, Mexic, Muntenegru, Rusia, Serbia, Singapore, teritoriile franceze de peste mări, Tunisia, Turcia, Ucraina,
Amendamentul 26
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IId – Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4a (nou)
4a. în cazul în care returnarea acestora în starea inițială, fără înlăturarea, copierea sau difuzarea niciunei părți componente sau program informatic, nu poate fi garantată de exportator, sau în cazul în care un transfer de tehnologie este legat de o prezentare;
Amendamentul 27
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IId – Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4b (nou)
4b. în cazul în care produsele în cauză urmează a fi exportate în scopul unei prezentări sau demonstrații private (de exemplu, un salon de prezentare intern);
Amendamentul 28
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IId – Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4c (nou)
4c. în cazul în care produsele în cauză urmează să fie integrate într-un proces de producție;
Amendamentul 29
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IId – Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4d (nou)
4d. în cazul în care produsele în cauză urmează a fi utilizate în scopul prevăzut, cu excepția cazului în care utilizarea lor se reduce la minimul necesar pentru efectuarea unei demonstrații eficace și în cazul în care rezultatele testelor specifice nu sunt puse la dispoziția unor părți terțe;
Amendamentul 30
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IId – Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4e (nou)
4e. în cazul în care exportul constituie rezultatul unei tranzacții comerciale referitoare, în special, la vânzarea, închirierea sau leasingul produselor în cauză;
Amendamentul 31
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IId – Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4f (nou)
4f. în cazul în care produsele în cauză urmează să fie depozitate în cadrul unei expoziții sau târg numai în scopul vânzării, închirierii sau leasingului, fără a face obiectul unei prezentări sau demonstrații;
Amendamentul 32
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IId – Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 4g (nou)
4g. în cazul în care exportatorul recurge la orice aranjament care l-ar împiedica să mențină controlul asupra produselor în cauză pe durata întregii perioade a exportului temporar.
Amendamentul 25
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IId – Partea 3 – punctul 1a (nou)
1a.  Prezenta autorizație generală autorizează exportul produselor enumerate în partea I, cu condiția ca exportul să aibă un caracter temporar și să fie destinat expozițiilor sau târgurilor și ca produsele să fie reimportate în decursul unei perioade de 120 de zile după exportul inițial, în mod integral și fără modificări, pe teritoriul vamal al Uniunii.
Amendamentul 49
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IId – Partea 3 – punctul 3
(3)  Orice exportator care utilizează prezenta autorizație generală trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a prezentei autorizații în cel mult 30 de zile de la data primului export.
(3)  Orice exportator care utilizează prezenta autorizație trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a acestei autorizații în cel mult 30 de zile de la data primului export sau, în mod alternativ și în conformitate cu o cerință a autorității statului membru în care exportatorul își are sediul, anterior primei utilizări a acestei autorizații generale de export. Statele membre informează Comisia cu privire la mecanismul de notificare ales pentru această autorizație generală de export. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.
Cerințele de raportare aferente utilizării acestei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le poate solicita despre produsele exportate în temeiul acestei autorizații, sunt definite de statele membre.
Un stat membru poate solicita exportatorului stabilit în respectivul stat membru să se înregistreze înainte de prima utilizare a acestei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.
Dacă este cazul, cerințele stabilite la doilea și al treilea paragraf se bazează pe cerințele stabilite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care prevăd astfel de autorizații.
Amendamentul 34
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IId – Partea 3 – punctul 4
4.  În sensul prezentei autorizații, „expoziție” înseamnă orice expoziții, târguri sau manifestări publice similare, cu caracter comercial sau industrial, altele decât cele organizate în interes privat în magazine sau localuri comerciale care au ca obiect vânzarea produselor străine, pe durata cărora produsele rămân sub control vamal.
4.  În sensul prezentei autorizații, „expoziție sau târg” înseamnă evenimente comerciale cu o anumită durată în cadrul cărora mai mulți expozanți își prezintă mărfurile vizitatorilor comerciali sau publicului larg.
Amendamentul 35
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIe
ANEXA IIe
eliminat
AUTORIZAȚIE GENERALĂ COMUNITARĂ DE EXPORT NR. EU005
Calculatoare și echipamente aferente
Autoritatea emitentă: Comunitatea Europeană
Partea 1
Prezenta autorizație de export este stabilită în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) și reglementează următoarele produse din anexa I:
1.  Calculatoarele digitale menționate la rubrica 4A003.a. sau 4A003.b, în cazul în care aceste calculatoare au o „performanță de vârf ajustabilă” (APP = Adjusted Peak Performance) care nu depășește 0,8 TeraFLOPS ponderate (WT) (FLOPS = Floating Point Operations Per Second – operații cu virgulă mobilă pe secundă).
2.  Ansamblurile electronice menționate la rubrica 4A003.c, special concepute sau modificate pentru a fi capabile să sporească performanțele prin agregarea procesoarelor, astfel încât „performanța de vârf ajustabilă” (APP) a agregării să nu depășească 0,8 TeraFLOPS ponderate (WT).
3.  Piesele de schimb, inclusiv microprocesoarele pentru echipamentele sus-menționate, atunci când acestea sunt menționate exclusiv la rubricile 4A003.a, 4A003.b. sau 4A003.c. și nu sporesc performanțele echipamentelor dincolo de o „performanță de vârf ajustabilă” (APP) mai mare de 0,8 TeraFLOPS ponderate (WT).
4.  Produsele descrise la rubricile 3A001.a.5, 4A003.e și 4A003.g.
Partea 2 – Țări de destinație
Prezenta autorizație de export este valabilă pe întreg teritoriul Comunității pentru exporturile către următoarele destinații:
Algeria, Andorra, Antigua și Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazilia, Insulele Virgine Britanice, Brunei, Camerun, Capul Verde, Chile, Comore, Costa Rica, Croația, Djibouti, Dominica, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt, El Salvador, Guineea Ecuatorială, Insulele Falkland, Insulele Feroe, Fiji, Guyana Franceză, teritoriile franceze de peste mări, Gabon, Gambia, Gibraltar, Groenlanda, Grenada, Guadelupa, Guam, Guatemala, Ghana, Guineea-Bissau, Guyana, Honduras, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, Islanda, India, Iordania, Kuweit, Lesotho, Liechtenstein, Madagascar, Malawi, Malaezia, Maldive, Mali, Martinica, Mauritius, Mexic, Moldova, Monaco, Mongolia, Montserrat, Maroc, Namibia, Antilele Olandeze, Noua Caledonie, Nicaragua, Niger, Oman, Panama, Papua-Noua Guinee, Peru, Filipine, Puerto Rico, Qatar, Rusia, Samoa, San Marino, São Tomé și Principe, Arabia Saudită, Senegal, Seychelles, Singapore, Insulele Solomon, Africa de Sud, Coreea de Sud, Sfânta Elena, Saint Kitts și Nevis, Saint Vincent, Suriname, Swaziland, Togo, Trinidad-Tobago, Tunisia, Turcia, Insulele Turks și Caicos, Emiratele Arabe Unite, Ucraina, Uruguay, Insulele Virgine Americane, Vanuatu.
Partea 3 – Condiții și cerințe pentru utilizarea prezentei autorizații
1.  Prezenta autorizație nu permite exportul de produse:
(1) în cazul în care exportatorul a fost informat de autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial,
(a) unei utilizări legate de dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive ori de dezvoltarea, producerea, întreținerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme,
(b) unei utilizări finale militare, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este supusă unui embargo asupra armelor, impus printr-o poziție sau o acțiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, printr-o decizie a OSCE sau printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau
(c) unei utilizări ca părți sau componente ale produselor militare prevăzute în lista militară națională și care au fost exportate de pe teritoriul statului membru în cauză fără autorizația prevăzută de legislația internă a acestui stat membru sau cu încălcarea acestei autorizații;
(2) în cazul în care exportatorul are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2);
(3) în cazul în care produsele în cauză sunt exportate către o zonă scutită de taxe vamale sau un antrepozit scutit de taxe vamale situat(ă) într-o zonă reglementată de prezenta autorizație.
2.  Orice exportator care utilizează prezenta autorizație trebuie:
(1) să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export;
(2) să informeze cumpărătorul străin, înainte de export, că produsele pe care intenționează să le exporte în temeiul prezentei autorizații nu pot fi reexportate către o destinație finală situată într-o țară care nu este un stat membru al Comunității Europene sau o colectivitate franceză de peste mări și care nu este menționată în partea 2 a prezentei autorizații.
Amendamentul 36
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIf – partea 1 – punctele 3 și 4
3.  Produsele, inclusiv componentele și accesoriile acestora special concepute sau dezvoltate, menționate în categoria 5, partea 2 (Securitatea informațiilor), punctele A-D, după cum urmează:
eliminat
(a) produse menționate în rubricile următoare, cu excepția cazului în care funcțiile lor criptografice au fost concepute sau modificate pentru utilizatorii finali guvernamentali din cadrul Comunității Europene;
– 5A002a1;
– produse software de la rubrica 5D002.c.1. care au caracteristicile sau execută ori simulează funcțiile echipamentelor menționate la rubrica 5A002.a.1.;
(b) echipamente specificate la rubrica 5B002 pentru produsele menționate la litera (a);
(c) produse software integrate în echipamentele ale căror caracteristici sau funcții sunt precizate la litera (b).
4.  Tehnologia pentru utilizarea bunurilor menționate la punctul 3 literele (a)-(c).
Amendamentul 37
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIf – Partea 2 – Țări de destinație
Argentina, Croația, Rusia, Africa de Sud, Coreea de Sud, Turcia, Ucraina
Africa de Sud, Argentina, China (inclusiv Hong Kong și Macao), Coreea de Sud, Croația, India, Islanda, Israel, Rusia, Turcia, Ucraina
Amendamentul 39
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIf – Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 1 – litera cb (nouă)
(cb) utilizării în cazul unei încălcări a drepturilor omului, a principiilor democrației sau a libertății de exprimare, astfel cum sunt definite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, la care face trimitere articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, prin utilizarea tehnologiilor de interceptare și a dispozitivelor pentru transferul datelor digitale pentru monitorizarea telefoanelor mobile și a mesajelor telefonice scrise și supravegherea specifică a utilizării internetului (de exemplu prin centrele de monitorizare și centrele de interceptare legală);
Amendamentul 40
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIf – Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2
(2) în cazul în care exportatorul are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2).
(2) în cazul în care exportatorul are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la punctul 1.
Amendamentul 41
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIf – Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2a (nou)
2a. în cazul în care exportatorul are cunoștință de faptul că produsele vor fi reexportate către orice destinație, alta decât cele enumerate în partea 2 a prezentei autorizații, în partea 2 a autorizației EU001 CGEA sau către statele membre.
Amendamentul 50
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIf – Partea 3 – punctul 3 – subpunctul 1
1. să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export;
1. să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export sau, în mod alternativ, și în conformitate cu o cerință a autorității statului membru în care își are exportatorul sediul, anterior primei utilizări a prezentei autorizații generale de export. Statele membre informează Comisia cu privire la mecanismul de notificare ales pentru această autorizație generală de export. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.
Cerințele de raportare aferente utilizării acestei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le poate solicita despre produsele exportate în temeiul acestei autorizații, sunt definite de statele membre.
Un stat membru poate solicita exportatorului stabilit în respectivul stat membru să se înregistreze înainte de prima utilizare a acestei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.
Dacă este cazul, cerințele stabilite la doilea și al treilea paragraf se bazează pe cerințele stabilite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care prevăd astfel de autorizații.
Amendamentul 43
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIg– partea 2 – Țări de destinație
Argentina, Bangladesh, Belize, Benin, Bolivia, Brazilia, Camerun, Chile, Insulele Cook, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Georgia, Guatemala, Guyana, India, Lesotho, Maldive, Mauritius, Mexic, Namibia, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Rusia, Saint Lucia, Seychelles, Peru, Sri Lanka, Africa de Sud, Swaziland, Turcia, Uruguay, Ucraina, Republica Coreea.
Argentina
Croația
Islanda
Coreea de Sud
Turcia
Ucraina.
Amendamentul 44
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIg – partea 3 – alineatul 1 – punctul 2
(2) în cazul în care exportatorul are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2).
(2) în cazul în care produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2).
Amendamentul 45
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIg – Partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2a (nou)
2a. în cazul în care exportatorul are cunoștință de faptul că produsele vor fi reexportate către orice destinație, alta decât cele enumerate în partea 2 a prezentei autorizații, în partea 2 a autorizației EU001 CGEA sau către statele membre.
Amendamentul 51
Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 428/2009
Anexa IIg – Partea 3 – punctul 4 – subpunctul 1
1. să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export;
1. să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit [astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (6)] despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export sau, în mod alternativ, și în conformitate cu o cerință a autorității statului membru în care își are exportatorul sediul, anterior primei utilizări a prezentei autorizații generale de export. Statele membre informează Comisia cu privire la mecanismul de notificare ales pentru această autorizație generală de export. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.
Cerințele de raportare aferente utilizării acestei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le poate solicita despre produsele exportate în temeiul acestei autorizații, sunt definite de statele membre.
Un stat membru poate solicita exportatorului stabilit în respectivul stat membru să se înregistreze înainte de prima utilizare a acestei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.
Dacă este cazul, cerințele stabilite la doilea și al treilea paragraf se bazează pe cerințele stabilite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care prevăd astfel de autorizații.

(1) Chestiunea a fost retrimisă comisiei în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0028/2011).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate