Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0249(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0028/2011

Predkladané texty :

A7-0028/2011

Rozpravy :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Prijaté texty
PDF 518kWORD 262k
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg
Položky a technológie s dvojakým použitím ***I
P7_TA(2011)0125A7-0028/2011

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu prijaté 5. apríla 2011 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1334/2000 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím (KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Návrh bol zmenený a doplnený takto(1):

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Názov
Nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1334/2000 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1
(1)  Podľa nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúceho režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím sú položky s dvojakým použitím (vrátane softvéru a technológie) pri vývoze zo Spoločenstva predmetom účinnej kontroly.
(1)  Podľa nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000 zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím(2), sú položky s dvojakým použitím (vrátane softvéru a technológie) pri vývoze z Únie alebo tranzite cez jej územie predmetom účinnej kontroly alebo sú dodávané do tretej krajiny na základe sprostredkovateľských služieb poskytovaných sprostredkovateľom, ktorý má bydlisko alebo je usadený v Únii.
_________
Ú.  v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2
(2)  Je žiaduce dosiahnuť jednotné a konzistentné uplatňovanie kontrol v celej EÚ s cieľom zabrániť nekalej hospodárskej súťaži medzi vývozcami v Spoločenstve a zabezpečiť účinnosť bezpečnostných kontrol v Spoločenstve.
(2)  Je žiaduce dosiahnuť jednotné a konzistentné uplatňovanie kontrol v celej EÚ s cieľom zabrániť nekalej hospodárskej súťaži medzi vývozcami v Únii, harmonizovať rozsah všeobecných vývozných povolení a podmienky ich použitia a zabezpečiť účinnosť bezpečnostných kontrol v Únii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3
(3)  Komisia vo svojom oznámení z 18. decembra 2006 navrhla zavedenie nových všeobecných vývozných povolení Spoločenstva s cieľom zjednodušiť súčasný právny systém, podporiť konkurencieschopnosť výrobného odvetvia a vytvoriť rovnaké východiskové podmienky pre všetkých vývozcov v Spoločenstve pri vývoze určitých položiek na niektoré miesta určenia.
(3)  Komisia vo svojom oznámení z 18. decembra 2006 navrhla zavedenie nových všeobecných vývozných povolení Únie s cieľom zjednodušiť súčasný právny systém, podporiť konkurencieschopnosť výrobného odvetvia a vytvoriť rovnaké východiskové podmienky pre všetkých vývozcov v Únii pri vývoze určitých položiek do niektorých krajín určenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Rada prijala 5. mája 2009 nariadenie (ES) č. 428/2009. Nariadenie (ES) č. 1334/2000 bolo teda zrušené s účinnosťou od 27. augusta 2009. Príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1334/2000 sa naďalej uplatňujú len v prípade žiadostí o vývozné povolenie podaných pred 27. augustom 2009.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4
(4)  Aby mohli byť zavedené nové všeobecné vývozné povolenia Spoločenstva pre určité položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú považované za citlivé, do určitých krajín, ktoré nie sú považované za citlivé, je potrebné zmeniť a doplniť príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1334/2000 pridaním nových príloh.
(4)  Aby mohli byť zavedené nové všeobecné vývozné povolenia Únie pre určité špecifické položky s dvojakým použitím do určitých špecifických krajín, je potrebné zmeniť a doplniť príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 428/2009 pridaním nových príloh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5
(5)  Príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sídlo vývozca, by mali mať možnosť nepovoliť použitie všeobecných vývozných povolení Spoločenstva podľa tohto nariadenia, ak bol vývozca potrestaný za priestupok v súvislosti s vývozom, ktorý sa môže potrestať odňatím práva používať tieto povolenia.
(5)  Príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sídlo vývozca, by mali mať možnosť nepovoliť použitie všeobecných vývozných povolení Únie podľa tohto nariadenia, ak bol vývozca potrestaný za priestupok v súvislosti s vývozom, ktorý sa môže potrestať odňatím práva používať tieto povolenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6
(6)  Nariadenie (ES) č. 1334/2000 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,
(6)  Nariadenie (ES) č. 428/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Článok 13 – odsek 6
2a.  V článku 13 sa odsek 6 nahrádza takto:
'6.  Všetky oznámenia požadované na základe tohto článku sa vykonávajú prostredníctvom zabezpečených elektronických prostriedkov vrátane [...] bezpečného systému, ktorý sa zriadi v súlade s článkom 19 ods. 4.„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Článok 19 – odsek 4
2b.  V článku 19 sa odsek 4 nahrádza takto:
4. Komisia po porade s koordinačnou skupinou pre položky s dvojakým použitím vytvorenou podľa článku 23 zriadi bezpečný a kódovaný systém na výmenu informácií medzi členskými štátmi a prípadne Komisiou. Európskemu parlamentu sa poskytnú informácie o rozpočte systému, jeho rozvoji, predbežnej a konečnej podobe a fungovaní, ako i o nákladoch na sieť.“
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Článok 23 – odsek 2 a (nový)
2c.  V článku 23 sa za odsek 2 dopĺňa tento nový odsek:
'2a.  Predseda koordinačnej skupiny pre položky s dvojakým použitím predkladá Európskemu parlamentu výročnú správu o činnosti skupiny, skúmaných otázkach a konzultáciách, ako i zoznam vývozcov, sprostredkovateľov a zainteresovaných strán, s ktorými sa konzultovalo.„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 d (nový)
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Článok 25
2d.  Článok 25 sa nahrádza takto:
'Článok 25
Preskúmanie a podávanie správ
1.   Každý členský štát informuje Komisiu o zákonoch, právnych predpisoch a správnych ustanoveniach prijatých pri vykonávaní tohto nariadenia vrátane opatrení uvedených v článku 24. Komisia postúpi tieto informácie ostatným členským štátom.
2.   Každé tri roky Komisia preskúma vykonávanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o jeho vykonávaní, hodnotení jeho vplyvu a o jeho uplatňovaní, ktorá môže obsahovať návrhy na jeho zmeny a doplnenia. Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.
3.  Osobitné oddiely správy sú venované:
a) koordinačnej skupine pre položky s dvojakým použitím a zaoberajú sa jej činnosťou, skúmanými otázkami a konzultáciami, ako i zoznamom vývozcov, sprostredkovateľov a zainteresovaných strán, s ktorými sa konzultovalo;
b) vykonávaniu článku 19 ods. 4 a obsahujú správu o tom, v ktorom štádiu sa nachádza proces vytvárania bezpečného a kódovaného systému na výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou;
c) vykonávaniu článku 15 ods. 1, ktorý stanovuje, že príloha I sa aktualizuje v súlade s príslušnými povinnosťami a záväzkami, ako i všetkými ich zmenami, ktoré členské štáty prijali ako strany medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia a o kontrole vývozu alebo ratifikovaním príslušných medzinárodných zmlúv vrátane Austrálskej skupiny, Režimu kontroly raketových technológií (Missile Technology Control Regime, MTCR), Skupiny jadrových dodávateľov (Nuclear Suppliers' Group, NSG), Wassenaarskej dohody a Dohovoru o chemických zbraniach (CWC);
d) vykonávaniu článku 15 ods. 2, ktorý stanovuje, že príloha IV, ktorá je podmnožinou prílohy I, sa aktualizuje s prihliadnutím na článok 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a najmä na záujmy členských štátov v oblasti verejného poriadku a verejnej bezpečnosti.
V ďalšom osobitnom oddiele správy sa uvádzajú komplexné údaje o sankciách vrátane trestných sankcií za vážne porušenie ustanovení tohto nariadenia, akým je úmyselný vývoz položiek určených na použitie v rámci programu vývoja alebo výroby chemických, biologických, jadrových zbraní alebo rakiet, ktoré ich môžu niesť, a to bez povolenia požadovaného týmto nariadením, alebo poskytnutie falošných alebo neúplných informácií s cieľom získať povolenie, ktoré by inak bolo zamietnuté.
4.  Európsky parlament alebo Rada môžu pozvať Komisiu na ad hoc zasadnutie príslušného výboru Parlamentu alebo Rady, aby predložila a vysvetlila všetky otázky súvisiace s uplatňovaním tohto nariadenia.„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 e (nový)
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Článok 25 a (nový)
2e.  Vkladá sa tento článok:
'Článok 25a
Medzinárodná spolupráca
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa dohôd o vzájomnej administratívnej pomoci alebo protokolov v colných záležitostiach uzatvorených medzi Európskou úniou a tretími krajinami, Komisia môže rokovať s tretími krajinami o dohodách, ktorými sa zabezpečí vzájomné uznávanie kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä s cieľom zrušiť povinnosť žiadať o povolenie pri spätných vývozoch v rámci územia Európskej únie. Uvedené rokovania sa uskutočnia v súlade s postupmi ustanovenými v článku 207 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a prípadne i príslušnými ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
V prípade potreby a v prípade ohrozenia projektov financovaných Úniou môže Komisia v súlade s príslušnými právnymi rámcami Únie alebo v dohodách s tretími krajinami predložiť návrh na vytvorenie ad hoc výboru, v ktorom by boli zastúpené všetky príslušné orgány členských štátov a ktorý by mal oprávnenie rozhodovať o udelení vývozných povolení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie riadneho fungovania týchto projektov v oblasti položiek alebo technológií s dvojakým použitím.„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIb – časť 3 – odsek 5
5.  V zmysle tohto povolenia sú „zásielkou s nízkou hodnotou“ položky, ktoré sú zhrnuté v jednej vývoznej objednávke a ktoré odosiela vývozca menovite uvedenému príjemcovi v jednej alebo viacerých zásielkach v celkovej hodnote najviac 5 000 EUR. V tomto povolení znamená „hodnota“ cenu fakturovanú príjemcovi, ak nie je určený príjemca alebo ak nie je možné stanoviť cenu, použije sa štatistická hodnota.
5.  V zmysle tohto povolenia sú „zásielkou s nízkou hodnotou“ položky, ktoré sú zhrnuté v jednej vývoznej zmluve a ktoré odosiela vývozca menovite uvedenému príjemcovi v jednej alebo viacerých zásielkach v celkovej hodnote najviac 3 000 EUR. Ak sa preukáže, že transakcia alebo akt je súčasťou ucelenej hospodárskej operácie, pri výpočte hodnoty tohto povolenia sa zohľadní hodnota celej operácie. V tomto povolení znamená „hodnota“ cenu fakturovanú príjemcovi; ak nie je určený príjemca alebo ak nie je možné stanoviť cenu, použije sa štatistická hodnota. Na výpočet štatistickej hodnoty sa uplatňujú články 28 až 36 nariadenia (EHS) č. 2913/92. Ak hodnotu nemožno určiť, povolenie sa neudelí.
Dodatočné náklady, ako sú náklady na balenie a prepravu, možno z výpočtu hodnoty vylúčiť len v prípade, že:
a) sa uvádzajú na osobitnej faktúre; a
b) nezahŕňajú žiadne ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotu tovaru.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIb – časť 3 – odsek 5 a (nový)
5a.  Suma v eurách stanovená v článku 5 sa preskúma každoročne od 31. októbra 2012 s cieľom zohľadniť zmeny harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien všetkých členských štátov, ako to uverejňuje Európska komisia (Eurostat). Táto suma sa automaticky upraví zvýšením základnej sumy v eurách o percentuálnu zmenu tohto indexu v období medzi 31. decembrom 2010 a dátumom preskúmania.
Komisia každoročne informuje Európsky parlament a Radu o preskúmaní a upravenej sume uvedenej v odseku 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIc – časť 1 – položky
1-1)  Toto je všeobecné vývozné povolenie podľa článku 6 ods. 1, ktoré sa vzťahuje na tieto položky:
1-1)  Toto je všeobecné vývozné povolenie podľa článku 9 ods. 1, ktoré sa vzťahuje na tieto položky:
Všetky položky s dvojakým použitím uvedené v ktoromkoľvek bode prílohy I okrem položiek uvedených v odseku 1-2.
Všetky položky s dvojakým použitím uvedené v ktoromkoľvek bode prílohy I okrem položiek uvedených v odseku 1-2.
a. ak boli položky dovezené na územie Európskeho spoločenstva na účely údržby alebo opravy a sú vyvážané do krajiny, z ktorej boli odoslané, bez akýchkoľvek zmien svojich pôvodných vlastností, alebo
a) ak boli položky opätovne dovezené na colné územie Únie na účely údržby, opravy alebo výmeny a sú vyvážané alebo opätovne vyvážané do krajiny, z ktorej boli odoslané, bez akýchkoľvek zmien svojich pôvodných vlastností, a to do piatich rokov odo dňa udelenia pôvodného vývozného povolenia, alebo
b. ak sú položky vyvážané do krajiny, z ktorej boli odoslané, výmenou za rovnaké množstvo položiek rovnakej kvality, ktoré boli dovezené späť na územie Európskeho spoločenstva na účely opravy alebo výmeny v rámci záruky.
b) ak sú položky vyvážané do krajiny, z ktorej boli odoslané, výmenou za rovnaké množstvo položiek rovnakej kvality, ktoré boli dovezené späť na colné územie Únie na účely údržby, opravy alebo výmeny, a to do piatich rokov odo dňa udelenia pôvodného vývozného povolenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIc – časť 2 – Krajiny určenia
Alžírsko, Americké Panenské ostrovy, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentína, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bhután, Bolívia, Botswana, Brazília, Britské Panenské ostrovy, Brunej, Čile, Čína, Dominika, Dominikánska republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Falklandy, Fidži, Filipíny, Francúzska Guyana, Francúzske južné územia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltár, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Holandské Antily, Honduras, India, Indonézia, Island, Izrael, Jordánsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kamerun, Kapverdy, Katar, Komory, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Lichtenštajnsko, Macao, Madagaskar, Malajzia, Malawi, Maldivy, Mali, Maroko, Martinik, Maurícius, Mexiko, Monako, Montserrat, Namíbia, Niger, Nigéria, Nikaragua, Nová Kaledónia, Omán, Osobitná administratívna oblasť HongKong, Panama, Papua-Nová Guinea, Peru, Portoriko, Rovníková Guinea, Rusko, Salvádor, Samoa, San Maríno, Saudská Arábia, Senegal, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Surinam, Svazijsko, Svätá Helena, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Svätý Vincent, Šalamúnove ostrovy, Taiwan, Thajsko, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Turks a Caicos, Uruguaj, Vanuatu, Venezuela.
Albánsko, Argentína, Bosna a Hercegovina, Brazília, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Čile, Čína (vrátane Hongkongu a Macaa), Chorvátsko, francúzske zámorské územia, India, Island, Izrael, Južná Afrika, Južná Kórea, Kazachstan, Maroko, Mexiko, Rusko, Srbsko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turecko a Ukrajina.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIc – časť 3 – odsek 1
1.  Toto všeobecné povolenie sa môže použiť len vtedy, ak sa pôvodný vývoz uskutočnil na základe všeobecného vývozného povolenia Spoločenstva alebo ak príslušné orgány členského štátu, v ktorom mal sídlo pôvodný vývozca, udelili povolenie na pôvodný vývoz položiek, ktoré boli vzápätí vyvezené späť na colné územie Spoločenstva na účely opravy alebo výmeny v rámci záruky za ďalej uvedených podmienok.
1.  Toto povolenie sa môže použiť len vtedy, ak sa pôvodný vývoz uskutočnil na základe všeobecného vývozného povolenia Únie alebo ak príslušné orgány členského štátu, v ktorom mal sídlo pôvodný vývozca, udelili povolenie na pôvodný vývoz položiek, ktoré boli vzápätí vyvezené späť na colné územie Únie na účely údržby, opravy alebo výmeny. Toto všeobecné povolenie je platné len pre vývozy k pôvodnému koncovému používateľovi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIc – časť 3 – odsek 2 – bod 4
(4) pre takmer totožnú transakciu, ak bolo pôvodné povolenie odvolané.
4. ak bolo pôvodné povolenie zrušené, pozastavené, pozmenené alebo odvolané.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIc – časť 3 – odsek 2 – bod 4 a (nový)
4a. ak konečné použitie týchto položiek je iné ako použitie uvedené v pôvodnom vývoznom povolení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIc – časť 3 – odsek 2 – bod 2
(2) poskytnúť colným úradníkom na požiadanie doklady o dátume dovozu tovaru do Európskeho spoločenstva, o všetkých opravách tovaru v Európskom spoločenstve a o skutočnosti, že sa položky vracajú osobe a do krajiny, z ktorej boli dovezené do Európskeho spoločenstva.
2. poskytnúť colným úradníkom na požiadanie doklady o dátume dovozu tovaru do Únie, o všetkých opravách tovaru v Únii a o skutočnosti, že sa položky vracajú koncovému používateľovi a do krajiny, z ktorej boli dovezené do Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIc – časť 3 – odsek 4
4.  Každý výrobca, ktorý používa toto povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu.
4.  Každý výrobca, ktorý používa toto povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo, v súlade s požiadavkou orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto všeobecného vývozného povolenia. Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto všeobecné vývozné povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.
Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré môže členský štát vývozu požadovať o tovare, ktorý sa na základe tohto povolenia vyváža, stanovujú členské štáty.
Členský štát môže požadovať, aby sa vývozca so sídlom v tomto členskom štáte pred prvým použitím tohto povolenia zaregistroval. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu.
Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v prípade potreby zakladajú na požiadavkách vymedzených pre používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IId – časť 2 – Krajiny určenia
Argentína, Bahrajn, Bolívia, Brazília, Brunej, Čile, Čína, Ekvádor, Egypt, Osobitná administratívna oblasť HongKong, Island, Jordánsko, Kuvajt, Malajzia, Maurícius, Mexiko, Maroko, Omán, Filipíny, Katar, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Južná Afrika, Južná Kórea, Tunisko, Turecko, Ukrajina
Albánsko, Argentína, Bosna a Hercegovina, Brazília, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Čile, Čína (vrátane Hongkongu a Macaa), francúzske zámorské územia, Chorvátsko, Island, India, Izrael, Južná Afrika, Južná Kórea, Kazachstan, Maroko, Mexiko, Rusko, Srbsko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turecko, Ukrajina
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IId – časť 3 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
4a. ak ich návrat v pôvodnom stave, bez odobratia, kopírovania alebo šírenia akejkoľvek časti alebo softvéru nemôže byť zaručený vývozcom alebo ak prenos technológie súvisí s prezentáciou;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IId – časť 3 – odsek 1 – bod 4 b (nový)
4b. ak sú príslušné položky určené na vývoz na účel súkromnej prezentácie alebo predvedenia (napríklad v interných prezentačných priestoroch);
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IId – časť 3 – odsek 1 – bod 4 c (nový)
4c. ak sa majú príslušné položky začleniť do výrobného procesu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IId – časť 3 – odsek 1 – bod 4 d (nový)
4d. ak sa príslušné položky majú použiť na určený účel, okrem minimálnej miery potrebnej na ich účinné predvedenie, a ak sa konkrétne výsledky testov neposkytnú tretím stranám;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IId – časť 3 – odsek 1 – bod 4 e (nový)
4e. ak sa má vývoz uskutočniť v dôsledku obchodnej transakcie, najmä pokiaľ ide o predaj, nájom alebo lízing príslušných položiek;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IId – časť 3 – odsek 1 – bod 4 f (nový)
4f. ak sa majú príslušné položky skladovať na výstave alebo veľtrhu výhradne na účel predaja, nájmu alebo lízingu bez toho, aby bola položka prezentovaná alebo predvedená;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IId – časť 3 – odsek 1 – bod 4 g (nový)
4g. ak vývozca podnikne kroky, ktoré by mu zabránili v tom, aby mal príslušné položky pod kontrolou počas celého obdobia dočasného vývozu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IId – časť 3 – odsek 1 a (nový)
1a.  Týmto všeobecným povolením sa povoľuje vývoz položiek uvedených v časti 1 pod podmienkou, že pri vývoze ide o dočasný vývoz na účely výstav alebo veľtrhov a že položky budú celé a v nezmenenom stave dovezené do 120 dní od pôvodného vývozu späť na colné územie Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príoha IId – časť 3 – odsek 3
3.  Každý výrobca, ktorý používa toto všeobecné povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu.
3.  Každý výrobca, ktorý používa toto povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo, v súlade s požiadavkou orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto všeobecného vývozného povolenia. Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto všeobecné vývozné povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.
Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré môže členský štát vývozu požadovať o tovare, ktorý sa na základe tohto povolenia vyváža, stanovujú členské štáty.
Členský štát môže požadovať, aby sa vývozca so sídlom v tomto členskom štáte pred prvým použitím tohto povolenia zaregistroval. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu.
Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v prípade potreby zakladajú na požiadavkách vymedzených pre používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IId – časť 3 – odsek 4
4.  Na účely tohto povolenia znamená „výstava“ akúkoľvek obchodnú alebo priemyselnú výstavu, veľtrh alebo podobnú verejnú výstavu alebo akciu, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch alebo podnikateľských priestoroch s cieľom predaja zahraničných výrobkov, počas ktorých výrobky zostávajú pod colnou kontrolou.
4.  Na účely tohto povolenia znamená „výstava alebo veľtrh“ komerčné podujatie so stanoveným obdobím trvania, na ktorom niekoľko vystavovateľov predstavuje svoje výrobky obchodným návštevníkom alebo širokej verejnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIe
PRÍLOHA IIe
vypúšťa sa
VŠEOBECNÉ VÝVOZNÉ POVOLENIE SPOLOČENSTVA č. EU005
Počítače a súvisiace zariadenia
Vydávajúci orgán: Európske spoločenstvo
Časť 1
Toto je vývozné povolenie podľa článku 6 ods. 1 a vzťahuje sa na tieto položky prílohy I:
1.  Digitálne počítače uvedené v položke 4A003a alebo 4A003b, ak ich „nastavený špičkový výkon“ („APP“) neprekračuje 0,8 vážených teraflopov (WT).
2.  Elektronické zostavy uvedené v položke 4A003c špeciálne skonštruované alebo upravené na zvýšenie výkonu agregáciou procesorov tak, aby „nastavený špičkový výkon“ („APP“) agregácie neprekročil 0,8 vážených teraflopov (WT).
3.  Náhradné diely vrátane mikroprocesorov pre uvedené zariadenia, ktoré sú výslovne stanovené v položkách 4A003a, 4A003b alebo 4A003c a nezvyšujú výkon zariadenia nad „nastavený špičkový výkon“ („APP“) 0,8 vážených teraflopov (WT).
4.  Položky opísané v bodoch 3A001.a.5, 4A003.e, 4A003.g.
Časť 2 − Krajiny určenia
Toto vývozné povolenie platí v celom Spoločenstve pre vývoz na tieto miesta určenia:
Alžírsko, Americké Panenské ostrovy, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentína, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bhután, Bolívia, Botswana, Brazília, Britské Panenské ostrovy, Brunej, Čile, Čína, Dominika, Dominikánska republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Falklandy, Fidži, Filipíny, Francúzska Guyana, Francúzske južné územia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltár, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Holandské Antily, Honduras, Chorvátsko, India, Island, Jordánsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kamerun, Kapverdy, Katar, Komory, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Lichtenštajnsko, Madagaskar, Malajzia, Malawi, Maldivy, Mali, Maroko, Martinik, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Montserrat, Namíbia, Niger, Nikaragua, Nová Kaledónia, Omán, Osobitná administratívna oblasť HongKong, Panama, Papua-Nová Guinea, Peru, Portoriko, Rovníková Guinea, Rusko, Salvádor, Samoa, San Maríno, Saudská Arábia, Senegal, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Surinam, Svazijsko, Svätá Helena, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Svätý Vincent, Šalamúnove ostrovy, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Turks a Caicos, Ukrajina, Uruguaj, Vanuatu.
Časť 3 − Podmienky a požiadavky na používanie tohto povolenia
1.  Toto povolenie neplatí ako povolenie na vývoz položiek:
(1) ak bol vývozca informovaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má sídlo, že príslušné položky sú alebo by mohli byť celé alebo sčasti určené:
(a) na použitie v súvislosti s vývojom, výrobou, používaním, údržbou, skladovaním, zisťovaním, identifikáciou alebo šírením chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo ich manipuláciou, alebo v súvislosti s vývojom, výrobou, údržbou alebo skladovaním rakiet, ktoré môžu byť nosičmi takýchto zbraní,
(b) na vojenské konečné použitie, ak bolo na kupujúcu krajinu alebo na krajinu určenia uvalené zbrojné embargo na základe spoločnej pozície alebo spoločnej akcie prijatých Radou Európskej únie alebo rozhodnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) alebo zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, alebo
(c) na použitie ako diely alebo súčasti vojenských položiek uvedených vo vnútroštátnych zoznamoch vojenského materiálu, ktoré boli vyvezené z územia príslušného členského štátu bez povolenia alebo v rozpore s povolením udeľovaným na základe právnych predpisov uvedeného členského štátu,
(2) ak si je vývozca vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v článku 4 ods. 1 a 2,
(3) ak sú príslušné položky vyvážané do bezcolného pásma alebo bezcolného skladu, ktorý sa nachádza v mieste určenia, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie.
2.  Každý vývozca, ktorý použije toto povolenie, musí:
(1) oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu,
(2) informovať pred vývozom zahraničného nákupcu, že položky, ktoré zamýšľa vyviezť na základe tohto povolenia, nemôžu byť ďalej vyvezené na konečné miesto určenia v krajine, ktorá nie je členským štátom Európskeho spoločenstva alebo francúzskych južných území a ktorá nie je uvedená v časti 2 tohto povolenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIf – časť 1 – body 3 a 4
3.  Položky uvedené v kategórii 5 časti 2 A až D („Bezpečnosť informácií“) vrátane špeciálne pre ne skonštruovaných alebo vyvinutých komponentov a príslušenstva:
vypúšťa sa
(a) položky uvedené v týchto bodoch, ak ich šifrovacie funkcie neboli skonštruované alebo upravené pre verejných konečných používateľov v Európskom spoločenstve:
– 5A002a1;
– softvér uvedený v bode 5D002c1 s vlastnosťami zariadení uvedených v bode 5A002a1 alebo vykonávajúci či simulujúci ich funkcie,
(b) zariadenia stanovené v bode 5B002 pre položky uvedené v písm. a),
(c) softvér ako súčasť zariadení, ktorých vlastnosti alebo funkcie sú stanovené v písm. b).
4.  Technológia na použitie tovaru uvedeného v ods. 3 písm. a) až c).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIf – časť 2 – Krajiny určenia
Argentína, Chorvátsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Rusko, Turecko, Ukrajina
Argentína, Čína (vrátane Hongkongu a Macaa), Chorvátsko, India, Island, Izrael, Južná Afrika, Južná Kórea, Rusko, Turecko, Ukrajina
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIf – časť 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c b (nové)
cb) na použitie v súvislosti s porušovaním ľudských práv, demokratických zásad alebo slobody prejavu, ako sa definuje v Charte základných práv Európskej únie, na ktorú sa odvoláva článok 6 Zmluvy o Európskej únii, použitím detekčných technológií a zariadení na digitálny prenos údajov na sledovanie mobilných telefónov a textových správ a v súvislosti s cieleným dohľadom nad používaním internetu (napríklad pomocou monitorovacích stredísk a zákonných záchytných brán – Lawful Interception Gateways);
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIf – časť 3 – odsek 1 – bod 2
(2) ak si je vývozca vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v článku 4 ods. 1 a 2,
2. ak si je vývozca vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v pododseku 1,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIf – časť 3 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
2a. ak si je vývozca vedomý toho, že tieto položky budú opäť vyvezené do akejkoľvek krajiny určenia okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 2 tohto povolenia alebo v časti 2 všeobecného vývozného povolenia Spoločenstva EU001, alebo do členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIf – časť 3 – odsek 3 – bod 1
(1) oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu,
1. oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo, v súlade s požiadavkou orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto všeobecného vývozného povolenia. Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto všeobecné vývozné povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.
Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré môže vyvážajúci členský štát požadovať o tovare, ktorý sa na základe tohto povolenia vyváža, stanovujú členské štáty.
Členský štát môže požadovať, aby sa vývozca so sídlom v tomto členskom štáte pred prvým použitím tohto povolenia zaregistroval. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu.
Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v prípade potreby zakladajú na požiadavkách vymedzených pre používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIg – časť 2 – Krajiny určenia
Argentína, Bangladéš, Belize, Benin, Bolívia, Brazília, Cookove ostrovy, Čile, Dominika, Ekvádor, Fidži, Gruzínsko, Guatemala, Guyana, India, Južná Afrika, Kamerun, Kórejská republika, Kostarika, Lesotho, Maldivy, Maurícius, Mexiko, Namíbia, Nikaragua, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Rusko, Salvádor, Seychely, Srí Lanka, Svätá Lucia, Svazijsko, Turecko, Ukrajina, Uruguaj.
Argentína, Chorvátsko, Island, Južná Kórea, Turecko, Ukrajina.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIg – časť 3 – odsek 1 – bod 2
(2) ak si je vývozca vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v článku 4 ods. 1 a 2,
2. ak sú príslušné položky celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v článku 4 ods. 1 a 2,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIg – časť 3 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
2a. ak si je vývozca vedomý toho, že tieto položky budú opäť vyvezené do akejkoľvek krajiny určenia okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 2 tohto povolenia alebo v časti 2 všeobecného vývozného povolenia Spoločenstva EU001, alebo do členských štátov,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 428/2009
Príloha IIg – časť 3 – odsek 4 – bod 1
(1) oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu,
1. oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo (podľa vymedzenia v článku 6 ods. 6), prvé použitie povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo v súlade s požiadavkou orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto všeobecného vývozného povolenia. Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto všeobecné vývozné povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.
Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré môže vyvážajúci členský štát požadovať o tovare, ktorý sa na základe tohto povolenia vyváža, stanovujú členské štáty.
Členský štát môže požadovať, aby sa vývozca so sídlom v tomto členskom štáte pred prvým použitím tohto povolenia zaregistroval. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu.
Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v prípade potreby zakladajú na požiadavkách vymedzených pre používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

(1) Vec bola vrátená výboru podľa článku 57 ods. 2 druhý pododsek (A7-0028/2011).
(2)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia