Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0249(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0028/2011

Predložena besedila :

A7-0028/2011

Razprave :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Glasovanja :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Obrazložitev glasovanja
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Sprejeta besedila
PDF 472kWORD 249k
Torek, 5. april 2011 - Strasbourg
Nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo ***I
P7_TA(2011)0125A7-0028/2011

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 5. aprila 2011, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo (KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Predlog je bil spremenjen kot sledi(1):

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe – akt o spremembi
Naslov
Uredba Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (prenovitev)
Sprememba 2
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1
(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1334/2000 z dne 22. junija 2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo zahteva, da je blago z dvojno rabo (vključno s programsko opremo in tehnologijo) ob izvozu iz Skupnosti predmet učinkovitega nadzora.
(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1334/2000 z dne 22. junija 2000, kakorje bila spremenjena z uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo1, zahteva, da je blago z dvojno rabo (vključno s programsko opremo in tehnologijo) ob izvozu iz Unije, tranzitu skozi njo ali ko je to blago dobavljeno v tretjo državo na podlagi posredovalnih storitev posrednika, ki prebiva ali ima sedež v Uniji, predmet učinkovitega nadzora.
_________
1 UL L 134, 29.5.2009, str. 1.
Sprememba 3
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2
(2)  Zaželeno je, da se doseže enotna in dosledna uporaba nadzora po celotni Skupnosti, da bi se izognili nelojalni konkurenci med izvozniki Skupnosti in v Skupnosti zagotovili učinkovite varnostne nadzore.
(2)  Zaželeno je, da se doseže enotna in dosledna uporaba nadzora po celotni Uniji, da bi se izognili nelojalni konkurenci med izvozniki Unije, uskladili obseg splošnih izvoznih dovoljenj in pogojev njihove uporabe ter v Uniji zagotovili učinkovite varnostne nadzore.
Sprememba 4
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3
(3)  Zato je Komisija 18. decembra 2006 predstavila zamisel o novem splošnem izvoznem dovoljenju Skupnosti, da se poenostavi sedanji pravni sistem, poveča konkurenčnost industrije in vzpostavijo enaki konkurenčni pogoji za vse izvoznike Skupnosti, kadar izvažajo nekatere vrste blaga v nekatere države.
(3)  Zato je Komisija 18. decembra 2006 predstavila zamisel o novem splošnem izvoznem dovoljenju Unije, da se poenostavi sedanji pravni sistem, poveča konkurenčnost industrije in vzpostavijo enaki konkurenčni pogoji za vse izvoznike Unije, kadar izvažajo nekatere vrste blaga v nekatere namembne države.
Sprememba 5
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)  Svet je 5. maja 2009 sprejel Uredbo (ES) št. 428/2009. V skladu s tem je bila Uredba (ES) št. 1334/2000 razveljavljena z učinkom od 27. avgusta 2009. Zadevne določbe Uredbe (ES) št. 1334/2000 se uporabljajo le v primeru vlog za izvozno dovoljenje, ki so bile predložene pred 27. avgustom 2009.
Sprememba 6
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4
(4)  Za oblikovanje novih splošnih izvoznih dovoljenj za nekatero neobčutljivo blago z dvojno rabo za nekatere neobčutljive države je treba z novimi prilogami spremeniti zadevne določbe Uredbe (ES) št. 1334/2000.
(4)  Za oblikovanje novih splošnih izvoznih dovoljenj Unije za nekatero posebno blago z dvojno rabo za nekatere posebne države je treba z novimi prilogami spremeniti zadevne določbe Uredbe (ES) št. 428/2009.
Sprememba 7
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5
(5)  Pristojni organi države članice, v kateri je izvoznik registriran, morajo imeti možnost, da ne dovolijo uporabe predvidenih splošnih izvoznih dovoljenj Skupnosti iz te uredbe, če je bil izvoznik kaznovan zaradi prekrška v zvezi z izvozom, ki se kaznuje z odvzemom pravice do teh dovoljenj.
(5)  Pristojni organi države članice, v kateri je izvoznik registriran, morajo imeti možnost, da ne dovolijo uporabe predvidenih splošnih izvoznih dovoljenj Unije iz te uredbe, če je bil izvoznik kaznovan zaradi prekrška v zvezi z izvozom, ki se kaznuje z odvzemom pravice do teh dovoljenj.
Sprememba 9
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6
(6)  Uredbo (ES) št. 1334/2000je zato treba ustrezno spremeniti .
(6)  Uredbo (ES) št. 428/2009bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
Sprememba 10
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 428/2009
Člen 13 – odstavek 6
(2a)  V členu 13 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:
'6.  Vsa obvestila iz tega člena se pošljejo prek varnih elektronskih sredstev, vključno [...] prek varnega sistema, ki se vzpostavi v skladu s členom 19(4).„
Sprememba 11
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 b (novo)
Uredba (ES) št. 428/2009
Člen 19 – odstavek 4
(2b)  V členu 19 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:
'4.  Varen in šifriran sistem za izmenjavo informacij med državami članicami in po potrebi s Komisijo vzpostavi Komisija po posvetovanju z usklajevalno skupino za blago z dvojno rabo, vzpostavljeno v skladu s členom 23. Evropski parlament je obveščen o proračunu za sistem, njegovem razvoju, začasni in končni postavitvi, delovanju ter stroških omrežja.„
Sprememba 12
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 c (novo)
Uredba (ES) št. 428/2009
Člen 23 – odstavek 2 a (novo)
(2c)  V členu 23 se za odstavkom 2 doda nov odstavek:
'2a.  Predsedujoči usklajevalne skupine za blago z dvojno rabo Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o svojih dejavnostih, preverjanjih in posvetovanjih ter seznam izvoznikov, posrednikov in zainteresiranih strani, s katerimi so potekala posvetovanja.'
Sprememba 13
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 d (novo)
Uredba (ES) št. 428/2009
Člen 25
(2d)  Člen 25 se zamenja z naslednjim:
'Člen 25
Pregled in poročanje
1.   Vsaka država članica obvesti Komisijo o zakonih in drugih predpisih, sprejetih na podlagi izvajanja te uredbe, vključno z ukrepi iz člena 24. Komisija te podatke posreduje drugim državam članicam.
2.   Vsaka tri leta Komisija pregleda izvajanje te uredbe ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju in oceni učinka njene uporabe, ki lahko vključuje predloge za njene spremembe. Države članice predložijo Komisiji vse potrebne podatke za pripravo poročila.
3.  Posebni deli poročila obravnavajo:
(a) usklajevalno skupino za blago z dvojno rabo in njene dejavnosti, preverjanja in posvetovanja ter seznam izvoznikov, posrednikov in zainteresiranih strani, s katerimi je potekalo posvetovanje;
(b) izvajanje člena 19(4) in vsebujejo poročilo o doseženi fazi pri vzpostavljanju varnega in šifriranega sistema za izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo;
(c) izvajanje člena 15(1), ki zahteva posodobitev Priloge I v skladu z zadevnimi obvezami in s tem povezane spremembe, ki so jih države članice sprejele kot članice mednarodnih režimov neširjenja orožja in dogovorov o nadzoru izvoza ali z ratifikacijo zadevnih mednarodnih pogodb, vključno z Avstralsko skupino, Režimom kontrole raketne tehnologije (MTCR), Skupino držav dobaviteljic jedrskega blaga (NSG), Wassenaarskim sporazumom in Konvencijo o kemičnem orožju (CWC);
(d) izvajanje člena 15(2), ki uvaja Prilogo IV kot podniz Priloge I, ki mora biti posodobljena v skladu s členom 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije, predvsem javna politika in interesi javne varnosti držav članic.
Dodaten poseben del poročila vsebuje obsežne dokaze o kaznih, vključno s kazenskimi sankcijami resnih kršitev določb te uredbe, kot so namerni izvozi, namenjeni za uporabo v programu za razvoj ali proizvodnjo kemijskega, biološkega ali jedrskega orožja ali raket, ki se jih lahko dostavi brez dovoljenja, zahtevanega v tej uredbi, ali ponarejanje ali izpuščanje podatkov, z namenom pridobitve dovoljenja, ki bi bilo drugače zavrnjeno.
4.  Evropski parlament ali Svet lahko povabita Komisijo na posebno srečanje pristojnega odbora Parlamenta ali Sveta za predstavitev in razlago kakršnega koli vprašanja, povezanega z izvajanjem te uredbe.„
Sprememba 14
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 e (novo)
Uredba (ES) št. 428/2009
Člen 25 a (novo)
(2e)  Vstavi se naslednji člen:
'Člen 25a
Mednarodno sodelovanje
Brez poseganja v določbe sporazumov o medsebojni upravni pomoči ali protokolov o carinskih zadevah, ki so jih sklenile Unija in tretje države, se lahko Komisija s tretjimi državami pogaja o vzajemnem priznavanju nadzorov izvoza blaga z dvojno rabo iz te uredbe, zlasti za odpravo zahtev za dovoljenja za ponovni izvoz na ozemlju Unije. Ta pogajanja potekajo v skladu s postopki iz člena 207(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije in zadevnimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, če je to primerno.
Če je primerno ali če gre za projekte, ki jih financira Unija, lahko Komisija znotraj ustreznih zakonodajnih okvirov Unije ali dogovorov s tretjimi državami predloži predloge, da se lahko ustanovi priložnostni odbor, v katerem bi sodelovali vsi pristojni organi držav članic in ki bi bil pristojen za odločitve o izdaji potrebnih izvoznih dovoljenj za zagotovitev pravilnega delovanja projektov, ki vključujejo blago ali tehnologije z dvojno rabo.
Sprememba 15
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIb – del 3 – odstavek 5
5.  Za namene tega dovoljenja „pošiljka majhne vrednosti“ pomeni blago, ki je vsebovano v enkratnem izvoznem naročilu in ga izvoznik dobavi imenovanemu prejemniku v eni ali več odpremah, katerih vrednosti sklopov ne presegajo 5 000 EUR. Za ta namen „vrednost“ pomeni ceno, ki se zaračuna prejemniku. Če prejemnika ali določljive cene ni, gre za statistično vrednost.
5.  Za namene tega dovoljenja „pošiljka majhne vrednosti“ pomeni blago, ki je vsebovano v enkratni izvozni pogodbi in ga izvoznik dobavi imenovanemu prejemniku v eni ali več odpremah, katerih vrednosti sklopov ne presegajo 3000 EUR. Če je transakcija ali akt del enotne ekonomske operacije, je treba obravnavati vrednost celotne operacije pri izračunu vrednosti tega dovoljenja. Za ta namen „vrednost“ pomeni ceno, ki se zaračuna prejemniku. Če prejemnika ali določljive cene ni, gre za statistično vrednost. Za izračun statistične vrednosti se uporabljajo členi 28 do 36 naslova II poglavja 3 Uredbe (EGS) št 2913/92. Če vrednosti ni mogoče določiti, se dovoljenja ne izda.
Dodatni stroški, kot so stroški pakiranja in transporta, se lahko izključijo iz izračuna vrednosti samo, če:
(a) so na računu navedeni ločeno ter
(b) ne vsebujejo nobenih dodatnih dejavnikov, ki vplivajo na vrednost blaga.
Sprememba 16
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIb – del 3 – odstavek 5 a (novo)
5a.  Znesek v evrih, kakor je določen v členu 5, se pregleda vsako leto, z začetkom 31. oktobra 2012, da se upoštevajo spremembe v usklajenem evropskem indeksu cen življenjskih potrebščin, ki zajema vse države članice, kakor ga objavi Evropska komisija (Eurostat). Znesek se samodejno prilagodi s povečanjem zneska osnove v evrih za odstotek spremembe v navedenem indeksu v obdobju med 31. decembrom 2010 in datumom pregleda.
Komisija letno obvešča Evropski parlament in Svet o pregledu in prilagojenem znesku iz odstavka 1.
Sprememba 17
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIc – del 1 - blago
1-1)  To splošno izvozno dovoljenje v skladu s členom 6(1) je veljavno v celotni Skupnosti in zajema naslednje blago:
1-1)  To splošno izvozno dovoljenje v skladu s členom 9(1) je veljavno v celotni Skupnosti in zajema naslednje blago:
Vse blago z dvojno rabo iz Priloge I k tej uredbi, razen tistega, ki je našteto v odstavku 1-2 spodaj:
Vse blago z dvojno rabo iz Priloge I k tej uredbi, razen tistega, ki je našteto v odstavku 1-2 spodaj:
a. če je bilo blago na ozemlje Evropske skupnosti uvoženo za namene vzdrževanja ali popravila in če se izvaža v državo odpreme brez kakršnih koli sprememb njegovih izvirnih značilnosti, ali
a. če je bilo blago na carinsko območje Unije ponovno uvoženo za namene vzdrževanja, popravila ali zamenjave in če se izvaža ali ponovno izvaža v državo odpreme brez kakršnih koli sprememb njegovih izvirnih značilnosti v obdobju petih let po datumu izdaje izvirnega izvoznega dovoljenja, ali
b. če se blago izvaža v državo odpreme v zameno za blago iste kvalitete in količine, ki je bilo na ozemlje Evropske skupnosti ponovno uvoženo za popravilo ali zamenjavo v okviru garancije.
b. če se blago izvaža v državo odpreme v zameno za blago iste kakovosti in količine, ki je bilo na carinsko območje Unije ponovno uvoženo za vzdrževanje, popravilo ali zamenjavo v obdobju petih let po datumu izdaje izvirnega izvoznega dovoljenja.
Sprememba 18
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIb – del 2 – namembne države
Alžirija, Andora, Antigva in Barbuda, Argentina, Aruba, Bahami, Bahrajn, Bangladeš, Barbados, Belize, Benin, Butan, Bolivija, Bocvana, Brazilija, Britanski Deviški otoki, Brunej, Kamerun, Zelenortski otoki, Čile, Kitajska, Komori, Kostarika, Džibuti, Dominika, Dominikanska republika, Ekvador, Egipt, Salvador, Ekvatorialna Gvineja, Falklandski otoki, Ferski otoki, Fidži, Francoska Gvajana, francoska čezmorska ozemlja, Gabon, Gambija, Gibraltar, Grenlandija, Grenada, Guadeloupe, Guam, Gvatemala, Gana, Gvineja Bissau, Gvajana, Honduras, Kitajsko posebno upravno območje Hong Kong, Islandija, Indija, Indonezija, Izrael, Jordanija, Kuvajt, Lesoto, Lihtenštajn, Macau, Madagaskar, Malavi, Malezija, Maldivi, Mali, Martinik, Mauritius, Mehika, Monako, Montserrat, Maroko, Namibija, Nizozemski Antili, Nova Kaledonija, Nikaragva, Niger, Nigerija, Oman, Panama, Papua Nova Gvineja, Peru, Filipini, Puerto Rico, Katar, Rusija, Samoa, San Marino, Sao Tome in Principe, Saudova Arabija, Senegal, Sejšeli, Singapur, Solomonovi otoki, Južna Afrika, Južna Koreja, Šrilanka, St. Helena, St. Kitts in Nevis, St. Vincent, Surinam, Svazi, Tajvan, Tajska, Togo, Trinidad in Tobago, Tunizija, Turčija, Otoki Turks in Caicos, Združeni arabski emirati, Urugvaj, Ameriški Deviški otoki, Vanuatu inVenezuela.
Albanija, Argentina, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Čile, Črna gora, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, francoska čezmorska ozemlja, Indija, Islandija, Izrael, Kazahstan, Kitajska (vključno s Hong Kongom in Macaom), Maroko, Mehika, Rusija, Singapur, Srbija, Južna Afrika, Južna Koreja, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Združeni arabski emirati.
Sprememba 19
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIb – del 3 – odstavek 1
1.  To splošno dovoljenje se lahko uporablja le po opravljenem začetnem izvozu v okviru splošnega izvoznega dovoljenja Skupnosti ali po dodelitvi izvoznega dovoljenja s strani države članice, v kateri je izvirni izvoznik registriran za izvoz blaga, ki je bilo nato ponovno uvoženo na carinsko območje Skupnosti zaradi popravila ali zamenjave v okviru garancije, kakor je določeno spodaj.
1.  To dovoljenje se lahko uporablja le po opravljenem začetnem izvozu v okviru splošnega izvoznega dovoljenja Unije ali po dodelitvi izvoznega dovoljenja s strani države članice, v kateri je izvirni izvoznik registriran za izvoz blaga, ki je bilo nato ponovno uvoženo na carinsko območje Unije zaradi vzdrževanja, popravila ali zamenjave. To splošno dovoljenje je veljavno le za izvoze izvirnemu končnemu uporabniku.
Sprememba 20
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIc – del 3 – odstavek 2 – točka 4
(4) za povsem enak posel, če je bilo začetno dovoljenje razveljavljeno.
(4) če je bilo začetno dovoljenje ukinjeno, začasno razveljavljeno, spremenjeno ali razveljavljeno
Sprememba 21
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIc – del 3 – odstavek 2 – točka 4 a (novo)
(4a) če je končna uporaba zadevnega blaga drugačna od navedene v prvotnem izvoznem dovoljenju.
Sprememba 22
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIc – del 3 – odstavek 3 – točka 2
(2) na zahtevo carinskih uradnikov predložiti dokumentirane dokaze o datumu uvoza blaga v Evropsko skupnost, o kakršnih koli popravilih blaga, opravljenih v Evropski skupnosti, in o tem, da se blago vrne osebi in državi, iz katere je bilo uvoženo v Evropsko skupnost.
(2) na zahtevo carinskih uradnikov predložiti dokumentirane dokaze o datumu uvoza blaga v Unijo, o kakršnih koli popravilih blaga, opravljenih v Uniji, in o tem, da se blago vrne končnemu uporabniku in državi, iz katere je bilo uvoženo v Unijo.
Sprememba 48
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIc – del 3 – odstavek 4
4.  Vsak izvoznik mora pristojne organe države članice, v kateri je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza.
4.  Vsak izvoznik mora pristojne organe države članice, v kateri je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi tega dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza, oziroma, kadar pride do prvega izvoza, in v skladu z zahtevami organov države članice, kjer ima izvoznik sedež, pred prvo uporabo tega splošnega izvoznega dovoljenja. Države članice obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za to splošno izvozno dovoljenje. Komisija sporočene podatke objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.
Zahteve po poročanju, povezane z uporabo tega dovoljenja, in dodatne podatke, ki jih o blagu, ki je predmet izvoza, na podlagi tega dovoljenja zahteva država članica, iz katere se izvaža, določijo države članice.
Država članica lahko zahteva od izvoznika, ki ima sedež v tej državi članici, da se registrira pred prvo uporabo tega dovoljenja. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka za registracijo.
Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega pododstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih izdajajo države članice, ki zagotavljajo ta dovoljenja.
Sprememba 24
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IId – del 2 – namembne države
Argentina, Bahrajn, Bolivija, Brazilija, Brunej, Čile, Kitajska, Ekvador, Egipt, Kitajsko posebno upravno območje Hong Kong, Islandija, Jordanija, Kuvajt, Malezija, Mauritius, Mehika, Maroko, Oman, Filipini, Katar, Rusija, Saudova Arabija, Singapur, Južna Afrika, Južna Koreja, Tunizija, Turčija, Ukrajina
Albanija, Argentina, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Čile, Črna gora, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, francoska čezmorska ozemlja, Indija, Islandija, Izrael, Kazahstan, Kitajska (vključno s Hong Kongom in Macaom), Maroko, Mehika, Rusija, Singapur, Srbija, Južna Afrika, Južna Koreja, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Združeni arabski emirati.
Sprememba 26
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IId – del 3 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
(4a) če izvoznik ne more jamčiti za njihovo vrnitev v prvotnem stanju brez odstranitve, kopiranja ali razdelitve ene od komponent ali programske opreme, ali če je prenos tehnologije povezan s predstavitvijo;
Sprememba 27
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IId – del 3 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)
(4b) če se zadevno blago izvaža zaradi zasebne predstavitve ali prikaza (na primer interni razstavni prostori);
Sprememba 28
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IId – del 3 – odstavek 1 – točka 4 c (novo)
(4c) če bo zadevno blago del proizvodnega procesa;
Sprememba 29
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IId – del 3 – odstavek 1 – točka 4 d (novo)
(4d) če se bo zadevno blago uporabljalo za svoj pravi namen, z minimalnimi izjemami, potrebnimi za učinkovito predstavitev, in če se konkretnih rezultatov testiranj ne da na voljo tretji strani;
Sprememba 30
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IId – del 3 – odstavek 1 – točka 4 e (novo)
(4e) če je izvoz načrtovan kot rezultat trgovske transakcije, zlasti glede prodaje, najema ali zakupa zadevnega blaga;
Sprememba 31
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IId – del 3 – odstavek 1 – točka 4 f (novo)
(4f) če bo zadevno blago shranjeno na razstavi ali sejmu samo zaradi prodaje, najema ali zakupa, ne pa zaradi predstavitve ali prikaza;
Sprememba 32
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IId – del 3 – odstavek 1 – točka 4 g (novo)
(4g) če izvoznik sprejme kakršen koli ukrep, ki mu onemogoča, da je zadevno blago ves čas začasnega izvoza pod njegovim nadzorom.
Sprememba 25
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IId – del 3 – odstavek 1 a (novo)
1a.  To splošno dovoljenje dovoljuje izvoz blaga, naštetega v prvem delu, če gre za začasni izvoz v razstavne ali sejemske namene, in če se blago v 120 dneh po začetnem izvozu v celoti in brez sprememb uvozi nazaj v carinsko območje Unije.
Sprememba 49
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IId – del 3 – odstavek 3
3.  Vsak izvoznik mora pristojne organe države članice, v katerih je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi splošnega dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza.
3.  Vsak izvoznik mora pristojne organe države članice, v kateri je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi tega dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza, oziroma, kadar pride do prvega izvoza, in v skladu z zahtevami organov države članice, kjer ima izvoznik sedež, pred prvo uporabo tega splošnega izvoznega dovoljenja. Države članice obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za to splošno izvozno dovoljenje. Komisija sporočene podatke objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.
Zahteve po poročanju, povezane z uporabo tega dovoljenja, in dodatne podatke, ki jih o blagu, ki je predmet izvoza, na podlagi tega dovoljenja zahteva država članica, iz katere se izvaža, določijo države članice.
Država članica lahko zahteva od izvoznika, ki ima sedež v tej državi članici, da se registrira pred prvo uporabo tega dovoljenja. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka za registracijo.
Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega pododstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih izdajajo države članice, ki zagotavljajo ta dovoljenja.
Sprememba 34
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IId – del 3 – odstavek 4
4.  Za namene tega dovoljenja „razstava“ pomeni katero koli trgovsko ali industrijsko razstavo, sejem ali podobno javno prireditev ali prikaz, ki ni organiziran za zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih z namenom prodaje tujih izdelkov in med katerim so izdelki pod carinskim nadzorom.
4.  Za namene tega dovoljenja „razstava ali sejem“ pomeni poslovne dogodke specifičnega trajanja, na katerih številni razstavljavci predstavljajo svoje izdelke poslovnim obiskovalcem ali splošni javnosti.
Sprememba 35
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIe
PRILOGA IIe
črtano
SPLOŠNO IZVOZNO DOVOLJENJE SKUPNOSTI št. EU005
Računalniške in sorodne storitve
Organ izdajatelj: Evropska skupnost
Part 1
To izvozno dovoljenje v skladu s členom 6(1) je veljavno v celotni Skupnosti in zajema naslednje blago iz Priloge I:
1.  Digitalne računalnike iz 4A003a ali 4A003b, kadar „korigirana največja zmogljivost“ računalnikov ne presega 0,8 teraflops (WT).
2.  Elektronski sklopi iz 4A003c, posebej izdelani ali prirejeni za izboljšanje zmogljivosti s kopičenjem procesorjev, tako da korigirana največja zmogljivost ne presega 0,8 teraflops (WT).
3.  Rezervni deli, vključno z mikroprocesorji za zgoraj navedeno opremo, kadar so posebej določeni v 4A003a, 4A003b ali 4A003c in kadar korigirana največja zmogljivost opreme ne presega 0,8 teraflops (WT) .
4.  Blago iz 3A001.a.5, 4A003.e, 4A003.g.
Del 2 – namembne države
To izvozno dovoljenje velja povsod v Skupnosti za izvoz v naslednje države:
Alžirija, Andora, Antigva in Barbuda, Argentina, Aruba, Bahami, Bahrajn, Barbados, Belize, Benin, Butan, Bolivija, Bocvana, Brazilija, Britanski Deviški otoki, Brunej, Kamerun, Zelenortski otoki, Čile, Komori, Kostarika, Hrvaška, Džibuti, Dominika, Dominikanska republika, Ekvador, Egipt, Salvador, Ekvatorialna Gvineja, Falklandski otoki, Ferski otoki, Fidži, Francoska Gvajana, francoska čezmorska ozemlja, Gabon, Gambija, Gibraltar, Grenlandija, Grenada, Guadeloupe, Guam, Gvatemala, Gana, Gvineja Bissau, Gvajana, Honduras, Kitajsko posebno upravno območje Hong Kong, Islandija, Indija, Jordanija, Kuvajt, Lesoto, Lihtenštajn, Madagaskar, Malavi, Malezija, Maldivi, Mali, Martinik, Mauritius, Mehika, Moldavija, Monako, Montserrat, Maroko, Namibija, Nizozemski Antili, Nova Kaledonija, Nikaragva, Niger, Oman, Panama, Papua Nova Gvineja, Peru, Filipini, Puerto Rico, Katar, Rusija, Samoa, San Marino, Sao Tome in Principe, Saudova Arabija, Senegal, Sejšeli, Singapur, Solomonovi otoki, Južna Afrika, Južna Koreja, Šrilanka, St. Helena, St. Kitts in Nevis, St. Vincent, Surinam, Svazi, Togo, Trinidad in Tobago, Tunizija, Turčija, Otoki Turks in Caicos, Združeni arabski emirati, Urugvaj, Ameriški Deviški otoki in Vanuatu.
Del 3 – pogoji in zahteve za uporabo tega dovoljenja
1.  To dovoljenje ne dovoljuje izvoza blaga:
(1) če so izvoznika pristojni organi države članice, v kateri je registriran, obvestili, da se zadevno blago uporablja ali lahko uporablja, v celoti ali deloma,
(a) v zvezi z razvojem, proizvodnjo, ravnanjem, z delovanjem, vzdrževanjem, skladiščenjem, odkrivanjem, prepoznavanjem ali razširjanjem kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih naprav ali za razvoj, proizvodnjo, vzdrževanje ali skladiščenje projektilov, ki lahko takšno orožje prenašajo,
(b) za vojaško uporabo, če ima država nakupa oziroma namembna država embargo na orožje, uveden s skupnim stališčem ali skupnim programom ukrepov, ki ga sprejme Svet, ali s sklepom OVSE, ali z zavezujočo resolucijo Varnostnega sveta OZN, ali
(c) za uporabo za dele ali sestavine vojaških izdelkov, naštetih v nacionalnem seznamu vojaškega blaga, ki so bili izvoženi z ozemlja te države članice brez dovoljenja ali je bilo kršeno dovoljenje, predpisano z nacionalno zakonodajo navedene države članice,
(2) če je izvozniku znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v členih 4(1) in 4(2);
(3) se zadevno blago izvaža v prostocarinsko območje ali v prostocarinsko skladišče, ki je na območju, ki ga zajema to dovoljenje.
2.  Vsak izvoznik, ki uporabljajo to dovoljenje, mora:
(1) pristojne organe države članice, kjer je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza,
(2) tujega kupca pred izvozom obvestiti, da blago, ki ga namerava izvoziti s tem dovoljenjem ne more biti ponovno izvoženo v končno namembno državo, ki ni država članice Evropske Skupnosti ali francoskih čezmorskih departmajev ter ni navedena v delu 2 tega dovoljenja.
Sprememba 36
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIf – del 1 – odstavka 3 in 4
3.  Blago, vključno s posebej izdelanimi ali razvitimi sestavnimi deli in priborom, določenim v skupini 5 dela 2 A do D (informacijska varnost), zajema naslednje:
črtano
(a) blago, navedeno v naslednjih točkah, razen če so bile njihove kriptografske funkcije izdelane ali prilagojena za vladne končne uporabnike znotraj Evropske skupnosti:
– 5A002a1;
– programska oprema iz točke 5D002c1, ki ima značilnosti ali opravlja ali simulira funkcije opreme iz točke 5A002a1;
(b) oprema, navedena pod 5B002 za blago iz točke a);
(c) programska oprema kot del opreme, katere značilnosti ali funkcije so določene v točki b).
4.  Tehnologija za uporabo blaga iz točk 3a) do 3c).
Sprememba 37
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIf – del 2 – namembne države
Argentina, Hrvaška, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja, Turčija, Ukrajina
Argentina, Hrvaška, Islandija, Indija, Izrael, Kitajska (vključno s Hongkongom in Macaom), Republika Koreja, Rusija, Južna Afrika, Turčija, Ukrajina
Sprememba 39
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIf – del 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka c b (novo)
(cb) za uporabo, povezano s kršenjem človekovih pravic, demokratičnih načel ali svobode govora, kakor jih opredeljuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, na katero se sklicuje člen 6 Pogodbe o Evropski uniji, z uporabo tehnologij za prestrezanje in naprav za digitalni prenos podatkov za nadzorovanje mobilnih telefonov in besedilnih sporočil in ciljno nadzorovanje uporabe interneta (na primer prek centrov za spremljanje in zakonitih portalov za prestrezanje);
Sprememba 40
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIf – del 3 – odstavek 1 – točka 2
(2) če je izvozniku znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v členih 4(1) in 4(2).
(2) če je izvozniku znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v pododstavku 1;
Sprememba 41
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIf – del 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
(2a) če je izvozniku znano, da bo blago ponovno izvoženo v katero koli namembno državo, ki ni navedena v delu 2 tega dovoljenja ali delu 2 Splošnega izvoznega dovoljenja Skupnosti št. EU001, ali v države članice.
Sprememba 50
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIf – del 3 – odstavek 3 – točka 1
(1) pristojne organe države članice, kjer je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza,
(1) pristojnim organom države članice, kjer je registriran, sporočiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza, oziroma, kadar pride do prvega izvoza, in v skladu z zahtevami organov države članice, kjer ima izvoznik sedež, pred prvo uporabo tega splošnega izvoznega dovoljenja. Države članice obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za to splošno izvozno dovoljenje. Komisija sporočene podatke objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.
Zahteve po poročanju, povezane z uporabo tega dovoljenja, in dodatne podatke, ki jih o blagu, ki je predmet izvoza, na podlagi tega dovoljenja zahteva država članica, iz katere se izvaža, določijo države članice.
Država članica lahko zahteva od izvoznika, ki ima sedež v tej državi članici, da se registrira pred prvo uporabo tega dovoljenja. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka za registracijo.
Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega pododstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih izdajajo države članice, ki zagotavljajo ta dovoljenja.
Sprememba 43
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIg – del 2 – namembne države
Argentina, Bangladeš, Belize, Benin, Bolivija, Brazilija, Kamerun, Čile, Cookovi otoki, Kostarika, Dominika, Ekvador, Salvador, Fidži, Gruzija, Gvatemala, Gvajana, Indija, Lesoto, Maldivi, Mauritius, Mehika, Namibija, Nikaragva, Oman, Panama, Paragvaj, Rusija, Saint Lucia, Sejšeli, Peru, Šrilanka, Južna Afrika, Svazi, Turčija, Urugvaj, Ukrajina in Republika Koreja.
Argentina
Hrvaška
Islandija
Južna Koreja
Turčija
Ukrajina.
Sprememba 44
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIg – del 3 – odstavek 1 – točka 2
(2) če je izvozniku znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v členih 4(1) in 4(2).
(2) če je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v členih 4(1) in 4(2).
Sprememba 45
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIg – del 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
(2a) če je izvozniku znano, da bo blago ponovno izvoženo v katero koli namembno državo, ki ni navedena v delu 2 tega dovoljenja ali delu 2 Splošnega izvoznega dovoljenja Skupnosti št. EU001, ali v države članice.
Sprememba 51
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 428/2009
Priloga IIg – del 3 – odstavek 4 – točka 1
(1) pristojne organe države članice, kjer je registriran, obvestiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza,
(1) pristojnim organom države članice, kjer je registriran, sporočiti (kakor je določeno v členu 6(6)) o prvi uporabi dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza, oziroma, kadar pride do prvega izvoza, in v skladu z zahtevami organov države članice, kjer ima izvoznik sedež, pred prvo uporabo tega splošnega izvoznega dovoljenja. Države članice obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za to splošno izvozno dovoljenje. Komisija sporočene podatke objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.
Zahteve po poročanju, povezane z uporabo tega dovoljenja, in dodatne podatke, ki jih o blagu, ki je predmet izvoza, na podlagi tega dovoljenja zahteva država članica, iz katere se izvaža, določijo države članice.
Država članica lahko zahteva od izvoznika, ki ima sedež v tej državi članici, da se registrira pred prvo uporabo tega dovoljenja. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka za registracijo.
Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega pododstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih izdajajo države članice, ki zagotavljajo ta dovoljenja.

(1) Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 57(2) vrnjena v odbor (A7-0028/2011).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov