Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0167(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0364/2010

Внесени текстове :

A7-0364/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2011 - 4.7
CRE 05/04/2011 - 4.7
Обяснение на вота
PV 13/09/2011 - 5.21
CRE 13/09/2011 - 5.21
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0126
P7_TA(2011)0363

Приети текстове
PDF 405kWORD 112k
Вторник, 5 април 2011 г. - Страсбург
Официално подкрепяните експортни кредити ***I
P7_TA(2011)0126A7-0364/2010

Изменения, приети от Европейския парламент на 5 април 2011 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на определени насоки относно официално подкрепяните експортни кредити (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Предложението беше изменено както следва(1):

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)
(2a)  Споразумението допринесе за намаляване на въздействието от настоящата икономическа и финансова криза, като се създадоха работни места посредством подпомагане на търговията и инвестициите на дружества, които в противен случай не биха получили кредити в частния сектор.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)
(2б)  Агенциите за експортно кредитиране следва да отчитат целите и политиките на Съюза и да се съобразяват с тях. Когато подпомагат дружества от Съюза, тези агенции следва да спазват и насърчават принципите и стандартите на Съюза в области като укрепване на демокрацията, спазване на правата на човека и съгласуваност на политиките за развитие.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2 в (ново)
(2в)  Въпреки това агенциите на държавите-членки за експортно кредитиране следва внимателно да проверяват получените заявления, като вземат предвид това, че официалната подкрепа, предоставяна като експортен кредит, потенциално би могла да допринесе в средносрочен и дългосрочен план за публичния дефицит на съответната държава-членка, по-специално с оглед на завишения риск от неизпълнение, дължащ се на последиците от финансовата криза.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2 г (ново)
(2г)  Агенциите за експортно кредитиране следва внимателно да проверяват получените заявления, така че да се извлекат максимални ползи от предоставената официална подкрепа, като вземат предвид факта, че целесъобразно насочените експортни кредити ще допринесат за нови възможности за достъп до пазари за дружествата от Съюза, по-специално за малките и средните предприятия (МСП), като същевременно насърчават откритата и лоялна търговия и взаимноизгодния растеж в периода след кризата.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 2 д (ново)
(2д)  ОИСР поставя изискване за оповестяване на информацията относно експортни кредити от членове на ОИСР с цел да ги предпази от поведение, което е протекционистично или води до нарушаване на пазара. В рамките на Съюза прозрачността следва да бъде гарантирана, така че да се осигури равнопоставеност на държавите-членки.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 2 е (ново)
(2е)  Агенциите за експортно кредитиране (АЕК) са се превърнали в най-големия източник на официално финансиране за развиващите се страни. Съответно дългът, свързан с АЕК, представлява най-големият дял от официалния дълг на развиващите се страни. Значителна част от финансирането на проекти чрез експортно кредитиране в развиващите се страни е съсредоточена в сектори като транспорта, нефтената промишленост, природния газ и минното дело, както и в мащабни инфраструктурни проекти като например големи язовирни съоръжения.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 2 ж (ново)
(2ж)  Участниците в споразумението са част от непрекъснат процес, чиято цел е да сведе до минимум нарушаването на пазара и да създаде равни условия, при които включените от официално подкрепяните агенции за експортно кредитиране на ОИСР премии се основават на риска и покриват дългосрочните разходи по обслужването и загубите. За да се насърчи тази цел, са необходими прозрачност и отчетност от страна на официално подкрепяните агенции за експортно кредитиране.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 2 з (ново)
(2з)  В подкрепа на продължаващия в ОИСР процес за по-високи стандарти за прозрачност и отчетност за официално подкрепяните агенции за експортно кредитиране на членовете на ОИСР и други страни, Съюзът следва да прилага допълнителни мерки за прозрачност и отчетност за официално подкрепяните агенции за експортно кредитиране със седалище в Съюза, както е посочено приложение 1а от настоящия регламент.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 2 и (ново)
(2и)  Развитието и консолидирането на демокрацията и зачитането на правата на човека и основните свободи, както е посочено в член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в Хартата на основните права на Европейския съюз, както и принципите за опазване на околната среда и общите принципи за корпоративната социална отговорност (КСО), допълвани от други примери на международни добри практики, следва да бъдат ползвани за насока за всички проекти, финансирани от официално подкрепяните агенции за експортно кредитиране със седалище в Съюза, и да съдържат оценка на социалното въздействие и въздействието върху околната среда, което включва правата на човека и стандартите, заложени в законодателството на Съюза в областта на околната среда и в социалната сфера, относимо към секторите и проектите, финансирани от агенциите за експортно кредитиране. „Общите подходи'на ОИСР в настоящата им формулировка вече съдържат изрична възможност да се използват стандарти на Европейската общност за корупция, устойчиво кредитиране и в областта на околната среда като показатели при извършване на прегледи на проекти. Възползването от тази разпоредба следва да продължава да се насърчава, като се отчита, че организатори на проекти, износители, финансови институции и агенции за експортно кредитиране имат различни роли, отговорности и ливъридж по отношение на проекти, получаващи финансова подкрепа.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 2 й (ново)
(2й)  Целите на Европейския съюз и неговите държави-членки във връзка с климата по отношение на ангажиментите на Съюза и международните ангажименти следва да дават насоки за всички проекти, финансирани от официално подкрепяните агенции за експортно кредитиране със седалище в Съюза. Те включват: окончателната декларация на държавните и правителствени ръководители от срещата на върха в Питсбърг на 24 - 25 септември 2009 г. за поетапното спиране на субсидиите за изкопаеми горива; целите на Съюза до 2020 г. да се намалят емисиите на парникови газове с 30 % в сравнение с равнищата от 1990 г., да се увеличи енергийната ефективност с 20 % и 20 % от потреблението на електроенергия да се задоволява от възобновяеми източници; както и целта на Съюза да се намалят емисиите на парникови газове с 80-95 % до 2050 г. Премахването на субсидиите за изкопаеми горива следва да бъде придружено от мерки, гарантиращи, че стандартът на живот на работниците и на бедните няма да бъде неблагоприятно повлиян.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 2 к (ново)
(2к)  Принципите, които определят КСО, които са напълно признати в международен план както в рамките на ОИСР, Международната организация на труда (МОТ), така и на ООН, се отнасят до отговорното поведение, което се очаква от предприятията, и предполага на първо място спазването на действащото законодателство, особено в областта на заетостта, трудовите правоотношения, правата на човека, околната среда, интересите на потребителите и прозрачността по отношение на тях, борбата срещу корупцията и данъчната политика. Освен това трябва да се отчитат конкретното положение и възможности на МСП.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 2 л (ново)
(2л)  Предвид засилената конкуренция на световните пазари и за да се избегне поставянето на дружества от Съюза в неблагоприятно положение по отношение на конкуренцията, Комисията и държавите-членки следва да увеличават усилията на ОИСР да се обръща към страни, които не участват в споразумението, и следва да използват двустранни и многостранни преговори, за да установят световни стандарти за официално подкрепяните експортни кредити. Световните стандарти в тази област са предпоставка за равнопоставеност в световната търговия.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 2 м (ново)
(2м)  Въпреки че страните от ОИСР се ръководят от споразумението, страните извън ОИСР, и по-специално нововъзникващите икономики, не участват в споразумението и впоследствие това би могло да доведе до неправомерно облагодетелстване на износителите от тези държави. Затова тези държави следва да се насърчават да станат членове на ОИСР и да участват в споразумението.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 2 н (ново)
(2н)  С оглед на политиката за по-добро регулиране, насочена към опростяване и подобряване на съществуващото законодателство, в бъдещи прегледи на споразумението Комисията и държавите-членки следва да насочат вниманието си към намаляване на административната тежест за стопанските субекти и националните администрации, включително агенциите за експортно кредитиране.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 2 о (ново)
(2о)  Подобренията в споразумението следва да гарантират пълно съответствие с член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), за да допринесат за осъществяването на общата цел за развитие и консолидиране на демокрацията и правовата държава и за зачитане на правата на човека и основните свободи. Съответно в Съюза следва да се приложат допълнителни мерки, когато споразумението, договорено в рамките на ОИСР, се транспонира в право на Съюза, за да се гарантира съвместимост между него и правото на Съюза.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 2 п (ново)
(2п)  Методологията за извършване на оценките за въздействието върху околната и социалната среда, която осигурява съответствие с изискванията за експортни кредити, следва да бъде в пълно съгласие с принципите на стратегията на ЕС за устойчиво развитие, Споразумението от Котону и Европейския консенсус за развитие и следва да отразява ангажиментите и задълженията на ЕС съгласно Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, както и с постигането на Целите на хилядолетието за развитие, определени от ООН, както и със социалните, трудовите и екологичните стандарти, така както са залегнали в международните споразумения.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Поради това Решение 2001/76/ЕО следва да бъде отменено и заменено с настоящото решение, съдържащо консолидирания и преработен текст на споразумението, приложен към него, а Решение 2001/77/ЕО следва да бъде отменено..
(4)  Поради това Решение 2001/76/ЕО следва да бъде отменено и заменено с настоящия регламент, съдържащо консолидирания и преработен текст на споразумението, приложен към него като приложение 1, а Решение 2001/77/ЕО следва да бъде отменено.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1
Насоките, които се съдържат в споразумението относно насоките за официално подкрепяните експортни кредити, се прилагат в Общността.
Насоките, които се съдържат в споразумението относно насоките за официално подкрепяните експортни кредити, се прилагат в Съюза.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 1 а (нов)
Член 1 а
Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за нов регламент за отмяна и замяна на настоящия регламент при първа възможност след договарянето на нова версия на споразумението между участниците от ОИСР, като това става в срок от два месеца след влизането му в сила.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 б (нов)
Член 1б
Допълнителните мерки за прозрачност и отчетност, които следва да се прилагат в Съюза, са посочени в приложение 1а към настоящия регламент.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 1 в (нов)
Член 1в
Съветът представя ежегодно на Европейския парламент и на Комисията доклад относно прилагането на споразумението относно насоките за официално подкрепяните експортни кредити във всяка държава-членка.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 г (нов)
Член 1г
В счетоводния отчет на агенцията за експортно кредитиране на всяка от държавите-членки следва да бъде представен пълен преглед на активите и пасивите на агенцията. Използването на задбалансови инструменти от страна на агенциите за експортно кредитиране следва да стане напълно прозрачно.
Дружества, различни от малки и средни предприятия (МСП), които ползват експортни кредити, публикуват ежегодно финансови отчети за всяка отделна страна.
Изменение 23
Предложение за регламент
Приложение 1а (ново)
Приложение 1а
(1)  Без да се засягат прерогативите на институциите на държавите-членки за упражняване на надзор над националните програми за експортни кредити, всяка държава-членка представя на Европейския парламент и на Комисията годишен доклад за дейността.
Годишният доклад за дейността съдържа следната информация:
  Одит на всички национални инструменти и програми, за които е приложимо споразумението, и на тяхното съответствие със споразумението и в частност с изискването, че премиите се основават на риска и покриват дългосрочните разходи по обслужването;
  Преглед на важните оперативни събития през отчитания период и тяхното съответствие със споразумението (изброяване на нови задължения, експозиция, премии, изплатени обезщетения и възстановявания и механизми за остойностяване на екологическия риск);
  Представяне на политиките на държавите-членки за гарантиране действията за постигане на целите за развитие на Съюза и на политическите насоки в областта на експортните кредити и екологическите и социалните въпроси, правата на човека, устойчивото кредитиране и мерките против даването на подкупи.
(2)  Комисията представя пред Европейския парламент своя анализ на годишния доклад за дейността, като оценява съгласуваността на държавите-членки с политиките за развитие на Съюза и отправя забележки по общото развитие в тази област на политиката.
(3)  Комисията представя пред Европейския парламент годишен доклад за усилията, положени в различните форуми за международно сътрудничество, включително ОИСР и Г-20, и в двустранни срещи с трети държави, включително срещи на най-високо равнище и преговори по споразумения за партньорство и сътрудничество и споразумения за свободна търговия, да се накарат третите държави, особено нововъзникващите икономики, да въведат насоки за прозрачност на техните агенции за експортно кредитиране, на равнище, което най-малкото съответства на общите подходи на ОИСР.

(1) Въпросът след това бе върнат на компетентната комисия за доразглеждане съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (A7-0364/2010)

Правна информация - Политика за поверителност