Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0167(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0364/2010

Předložené texty :

A7-0364/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/04/2011 - 4.7
CRE 05/04/2011 - 4.7
Vysvětlení hlasování
PV 13/09/2011 - 5.21
CRE 13/09/2011 - 5.21
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0126
P7_TA(2011)0363

Přijaté texty
PDF 410kWORD 109k
Úterý, 5. dubna 2011 - Štrasburk
Státem podporované vývozní úvěry ***I
P7_TA(2011)0126A7-0364/2010

Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu přijaté dne 5. dubna 2011 knávrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Návrh byl pozměněn takto(1):

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Toto ujednání přispělo ke zmírnění dopadu stávající hospodářské a finanční krize tím, že vedlo ke vzniku pracovních míst podporou obchodu a investic společností, které by jinak v soukromém sektoru nezískaly úvěr.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)
(2b)  Exportní úvěrové agentury by měly zohlednit a respektovat cíle a politiky Unie. Tyto agentury by při podpoře společností Unie měly dodržovat a propagovat zásady a normy Unie v oblastech, jako je upevňování demokracie, dodržování lidských práv a soudržnost politik ve prospěch rozvoje.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový)
(2c)  Exportní úvěrové agentury členských států by nicméně měly obdržené žádosti pečlivě posoudit a zohlednit skutečnost, že státní podpora poskytnutá v podobě vývozního úvěru by mohla ve střednědobém a v dlouhodobém výhledu v jejich členském státě přispět k veřejnému dluhu, zejména vzhledem ke zvýšenému riziku nesplacení vzniklému v důsledku finanční krize.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 d (nový)
(2d)  Exportní úvěrové agentury by měly obdržené žádosti pečlivě posoudit s cílem maximalizovat výhody poskytování státní podpory při zohlednění skutečnosti, že správně zaměřené vývozní úvěry umožní společnostem Unie, zejména malým a středním podnikům, vstoupit na nové trhy a zároveň podpoří otevřený a spravedlivý obchod, jakož i vzájemně výhodný růst v období následujícím po krizi.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 e (nový)
(2e)  OECD vyžaduje od svých členů zveřejňováni informací o vývozních úvěrech, aby jim zabránila v ochranářském postoji či narušování trhu. V rámci Unie je třeba zajistit transparentnost, aby byly pro členské státy zaručeny rovnocenné podmínky.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 f (nový)
(2f)  Exportní úvěrové agentury se staly největším zdrojem oficiálního financování v rozvojových zemích. Dluh rozvojových zemí vůči těmto agenturám tak představuje největší podíl jejich oficiálního zadlužení. Významná část financování projektů v oblasti vývozních úvěrů v rozvojových zemích se soustřeďuje do sektorů, jako je doprava, ropa, plyn a důlní průmysl, a do rozsáhlých projektů infrastruktury, jako jsou velké přehrady.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 g (nový)
(2g)  Účastníci ujednání jsou zapojeni do nepřetržitého procesu, jehož cílem je minimalizovat narušení trhu a vytvořit rovné podmínky, za kterých bude pojistné účtované státem podporovanými exportními úvěrovými agenturami členských států OECD založeno na riziku a bude dlouhodobě pokrývat jejich provozní náklady a ztráty. Pro dosažení tohoto cíle je potřebná transparentnost a podávání zpráv státem podporovanými exportními úvěrovými agenturami.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 h (nový)
(2h)  V zájmu podpory nepřetržitého procesu v rámci OECD, jehož cílem je dosáhnout vyšší míry transparentnosti a přísnějších norem pro podávání zpráv pro státem podporované exportní úvěrové agentury členských států OECD a dalších států, by měla Unie uplatňovat dodatečná opatření týkající se transparentnosti a podávání zpráv pro státem podporované exportní úvěrové agentury se sídlem v Unii, jak je stanoveno v příloze 1a tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 i (nový)
(2i)  Rozvoj a upevňování demokracie a dodržování lidských práv a základních svobod, jak je uvedeno v článku 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a v Listině základních práv Evropské unie, jakož i environmentálních a obecných zásad sociální odpovědnosti podniků, doplněné o další příklady mezinárodních osvědčených postupů, by měly být vodítkem pro všechny projekty financované státem podporovanými exportními úvěrovými agenturami se sídlem v Unii a zahrnovat posouzení sociálního a environmentálního dopadu, včetně lidských práv a norem zařazených do základních environmentálních a sociálních právních předpisů Unie týkajících se odvětví a projektů financovaných exportními úvěrovými agenturami. „Společné postupy“ organizace OECD již ve svém současném znění obsahují explicitní možnost použít normy Evropského společenství v oblasti korupce, udržitelných úvěrových postupů a životního prostředí jako kritérium při provádění přezkumů projektů. Využívání tohoto ustanovení je třeba dále podporovat a přitom zohlednit, že sponzoři projektů, vývozci, finanční instituce a exportní úvěrové agentury mají v souvislosti s projekty, na které je poskytována státní podpora, odlišné úlohy, odpovědnost a pákový efekt.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 j (nový)
(2j)  Cíle Evropské unie a jejích členských států v oblasti klimatu, pokud jde o jejich mezinárodní závazky a závazky v rámci Unie, by měly být vodítkem pro všechny projekty financované státem podporovanými exportními úvěrovými agenturami se sídlem v Unii. Patří k nim: závěrečné prohlášení vedoucích představitelů ze summitu skupiny G20 konaného ve dnech 24. a 25. září 2009 v Pittsburghu o postupném odstraňování dotací na fosilní paliva; cíle Unie omezit do roku 2020 vlastní emise skleníkových plynů o 30 % v porovnání s rokem 1990, zvýšit energetickou účinnost o 20 % a pokrýt 20 % své spotřeby energie z obnovitelných zdrojů; a cíl Unie snížit do roku 2050 vlastní emise skleníkových plynů o 80 až 95 %. Odstranění dotací na fosilní paliva by mělo být doprovázeno opatřeními, která zajistí, že nebude negativně ovlivněna životní úroveň dělníků a chudých osob.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 k (nový)
(2k)  Zásady, které definují sociální odpovědnost podniků a jsou zcela uznávány na mezinárodní úrovni, tedy jak organizací OECD a Mezinárodní organizací práce (ILO), tak i Organizací spojených národů, se týkají odpovědného jednání, jež se od podniků očekává, a předpokládají především dodržování všech platných právních předpisů, zejména pokud jde o oblast pracovní, o vztahy se sociálními partnery, o lidská práva, životní prostředí, zájmy spotřebitelů a transparentní přístup k nim, boj proti korupci a daňovou oblast. Navíc je třeba zohlednit zvláštní situaci a možnosti malých a středních podniků.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 l (nový)
(2l)  S ohledem na silnější konkurenci na světových trzích a za účelem předcházení konkurenčnímu znevýhodnění společností Unie by Komise a členské státy měly podpořit snahu OECD o oslovení stran, které se ujednání neúčastní, a měly by využít dvoustranných a vícestranných jednání k tomu, aby stanovily celosvětové normy pro státem podporované vývozní úvěry. Celosvětové normy v této oblasti jsou předpokladem rovných podmínek pro všechny účastníky světového obchodu.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 m (nový)
(2m)  Přestože se země OECD řídí ujednáním, nečlenské země OECD, a zejména transformující se země, nejsou stranami ujednání, což by mohlo vést k nespravedlivé výhodě pro vývozce z těchto zemí. Tyto země by proto měly být vybídnuty k přistoupení k OECD a k ujednání.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 n (nový)
(2n)  S ohledem na politiku zlepšování právní úpravy EU, jejímž účelem je zjednodušit a zlepšit stávající předpisy, by se měla Komise a členské státy v budoucích revizích ujednání soustředit na snížení administrativní zátěže podniků a vnitrostátních správních orgánů, včetně exportních úvěrových agentur.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 o (nový)
(2o)  Zlepšení ujednání by mělo zajistit plný soulad s článkem 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) s cílem přispět k dosažení obecného cíle rozvoje a upevňování demokracie a právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod. V Unii by se tedy při provádění ujednání OECD do právních předpisů Unie měla uplatňovat dodatečná opatření, aby byla zaručena slučitelnost mezi ujednáním OECD a právními předpisy Unie.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 p (nový)
(2p)  Metody hodnocení sociálního a environmentálního dopadu, které zajistí splnění požadavků týkajících se vývozních úvěrů, by měly být plně v souladu se zásadami strategie EU pro udržitelný rozvoj, Dohodou z Cotonou a s Evropským konsensem o rozvoji a měly by odrážet závazek a povinnosti Unie podle rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti (UNCBD) a rovněž dosažení rozvojových cílů tisíciletí OSN a sociální, pracovní a environmentální normy zakotvené v mezinárodních dohodách.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Rozhodnutí 2001/76/ES by proto mělo být zrušeno a nahrazeno tímto rozhodnutím, přičemž konsolidovaný a revidovaný text ujednání by k němu měl být připojen jako příloha, a rozhodnutí 2001/77/ES by mělo být zrušeno,
(4)  Rozhodnutí 2001/76/ES by proto mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením, přičemž konsolidovaný a revidovaný text ujednání by k němu měl být připojen jako příloha 1, a rozhodnutí 2001/77/ES by mělo být zrušeno,
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 1 – pododstavec 1
Ve Společenství se použijí pravidla uvedená v Ujednání o pravidlech pro státem podporované vývozní úvěry.
V Unii se použijí pravidla uvedená v Ujednání o pravidlech pro státem podporované vývozní úvěry.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)
Článek 1a
Jakmile bude účastníky OECD odsouhlasena nová verze tohoto ujednání a nejpozději dva měsíce po jejím vstupu v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě co nejdříve návrh nového nařízení, kterým se zruší a nahradí toto nařízení.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Článek 1 b (nový)
Článek 1b
Dodatečná opatření, která mají být v Unii uplatněna a která se týkají transparentnosti a podávání zpráv, jsou uvedena v příloze 1a tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Článek 1 c (nový)
Článek 1c
Rada každoročně předkládá Evropskému parlamentu a Komisi zprávu o provádění Ujednání o pravidlech pro státem podporované vývozní úvěry jednotlivými členskými státy.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Článek 1 d (nový)
Článek 1d
Rozvaha exportní úvěrové agentury každého členského státu poskytuje celkový přehled o jejích aktivech a pasivech. Využívání podrozvahových nástrojů exportními úvěrovými agenturami musí být zcela transparentní.
Společnosti, které nejsou malými a středními podniky, využívající vývozní úvěry zveřejňují každoročně finanční účty podle jednotlivých zemí.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Příloha 1a (nová)
Příloha 1a
1)  Aniž jsou dotčeny výsady orgánů členských států vykonávajících dohled nad vnitrostátními programy vývozních úvěrů, předkládá každý členský stát Evropskému parlamentu a Komisi výroční zprávu o činnosti.
Tato výroční zpráva o činnosti obsahuje následující informace:
- audit všech vnitrostátních nástrojů a programů, na něž se ujednání vztahuje, a vyhodnocení toho, zda jsou s ujednáním v souladu, zejména s požadavkem v něm obsaženým, aby pojistné bylo založeno na míře rizika a pokrývalo dlouhodobé provozní náklady;
- přehled hlavního operačního vývoje během sledovaného období (uvádějící nové závazky, obchodní rizika, pojistné sazby, vyplacená pojistná plnění, navrácené částky a mechanismy pro výpočet environmentálních rizik) a jeho souladu s ujednáním;
- prezentaci politik členského státu, které mají zajistit, aby činnost v oblasti vývozních úvěrů, životního prostředí, sociálních záležitostí, lidských práv, udržitelných úvěrových postupů a protikorupčních opatření byla vedena rozvojovými cíli a politikami Unie.
2)  Komise Evropskému parlamentu předloží analýzu výroční zprávy o činnosti, v níž zhodnotí soulad členských států s rozvojovými politikami Unie a vyjádří se k obecnému vývoji v této politické oblasti.
3)  Komise Evropskému parlamentu předloží výroční zprávu o snahách vyvíjených na různých fórech mezinárodní spolupráce, včetně OECD a G20, a během dvoustranných schůzek se třetími zeměmi, včetně vrcholných schůzek a jednání o dohodách o partnerství a spolupráci a o dohodách o volném obchodu, s cílem dosáhnout toho, aby třetí země, zejména ty, jejichž hospodářství prochází transformací, zavedly obecné zásady transparentnosti svých exportních úvěrových agentur, jež budou alespoň na takové úrovni jako společné postupy OECD.

(1) Věc byla poté vrácena zpět k projednání výborem podle čl. 57 odst. 2 druhého pododstavce (A7-0364/2010).

Právní upozornění - Ochrana soukromí