Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0167(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0364/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0364/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2011 - 4.7
CRE 05/04/2011 - 4.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/09/2011 - 5.21
CRE 13/09/2011 - 5.21
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0126
P7_TA(2011)0363

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 466kWORD 117k
Τρίτη 5 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο
Εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης ***I
P7_TA(2011)0126A7-0364/2010

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης που ψηφίστηκαν στις 5 Απριλίου 2011 (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Η πρόταση τροποποιήθηκε ως εξής(1):

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Ο Διακανονισμός έχει συμβάλει στο μετριασμό του αντικτύπου της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης χάρη στη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της στήριξης της εμπορικής και επενδυτικής δραστηριότητας επιχειρήσεων στις οποίες άλλως δεν θα χορηγείτο πίστη στο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)
(2β)  Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να τηρούν τους στόχους και τις πολιτικές της Ένωσης. Κατά τη στήριξη των επιχειρήσεων της Ένωσης, οι εν λόγω οργανισμοί θα πρέπει να τηρούν και να προωθούν τις αρχές και τα πρότυπα της Ένωσης σε τομείς όπως η εδραίωση της δημοκρατίας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εσωτερική συνέπεια της πολιτικής για την ανάπτυξη.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)
(2γ)  Ωστόσο, οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τις αιτήσεις που λαμβάνουν έχοντας κατά νου ότι η δημόσια στήριξη που παρέχεται με τη μορφή εξαγωγικών πιστώσεων θα μπορούσε δυνάμει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να συνεισφέρει στο δημόσιο έλλειμμα του κράτους μέλους, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ο αυξημένος κίνδυνος αθέτησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων λόγω των επακόλουθων της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)
(2δ)  Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τις αιτήσεις που λαμβάνουν για να μεγιστοποιούν τα οφέλη από τη δημόσια στήριξη που παρέχεται έχοντας κατά νου ότι καλά στοχοθετημένες εξαγωγικές πιστώσεις θα συμβάλουν σε ευκαιρίες πρόσβασης σε νέες αγορές για τις επιχειρήσεις της Ένωσης, ιδίως τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, ευνοώντας ταυτόχρονα το ανοικτό και δίκαιο εμπόριο και την αμοιβαία επωφελή ανάπτυξη μετά την κρίση.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 ε (νέα)
(2ε)  Ο ΟΟΣΑ επιβάλλει τη γνωστοποίηση πληροφοριών περί εξαγωγικών πιστώσεων από τα μέλη του για να εμποδίζει την ανάπτυξη συμπεριφοράς προστατευτισμού ή στρέβλωσης της αγοράς από αυτά. Εντός της Ένωσης πρέπει να εξασφαλίζεται διαφάνεια για να υπάρχουν εχέγγυα ανταγωνισμού επί ίσοις όροις για τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 στ (νέα)
(2στ)  Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων έχουν καταστεί η μεγαλύτερη πηγή δημόσιας χρηματοδότησης για αναπτυσσόμενες χώρες. Ως εκ τούτου, το συνδεόμενο με τις εξαγωγικές πιστώσεις χρέος αποτελεί τη μεγαλύτερη συνιστώσα του δημόσιου χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών. Σημαντικό μερίδιο της χρηματοδότησης σχεδίων εξαγωγικών πιστώσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες επικεντρώνεται σε τομείς όπως μεταφορές, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυχεία και ευρείας κλίμακας υποδομές, όπως μεγάλα φράγματα.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 ζ (νέα)
(2ζ)  Οι συμμετέχοντες στο Διακανονισμό συμμετέχουν σε μια συνεχή διαδικασία που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της στρέβλωσης της αγοράς και στην καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, όπου τα ασφάλιστρα που χρεώνουν οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων των μελών του ΟΟΣΑ που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης βασίζονται στον κίνδυνο και καλύπτουν το λειτουργικό κόστος και τις ζημίες σε μακροπρόθεσμη βάση. Προκειμένου να προωθηθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται διαφάνεια και υποβολή εκθέσεων από τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 η (νέα)
(2η)  Προς υποστήριξη της εν εξελίξει διαδικασίας που λαμβάνει χώρα στον ΟΟΣΑ με στόχο την επίτευξη υψηλότερων προτύπων διαφάνειας και υποβολής εκθέσεων για τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων σε μέλη του ΟΟΣΑ και αλλού, η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα διαφάνειας και υποβολής εκθέσεων για τους εγκατεστημένους στην Ένωση οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1α του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 θ (νέα)
(2θ)  Η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και αναφέρονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι περιβαλλοντικές αρχές και οι γενικές αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), συμπληρωνόμενες από άλλα παραδείγματα ορθής πρακτικής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήριες αρχές για όλα τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από εγκατεστημένους στην Ένωση οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης, και περιλαμβάνουν αξιολόγηση κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα που ενσωματώνονται στον κορμό της περιβαλλοντικής και κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τους τομείς και τα έργα που χρηματοδοτούνται από οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων. Οι «Κοινές Προσεγγίσεις» του ΟΟΣΑ στη σημερινή τους διατύπωση, περιλαμβάνουν ήδη ρητή δυνατότητα χρησιμοποίησης προτύπων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη δωροδοκία, τη βιώσιμη δανειοδότηση και το περιβάλλον ως σημείων αναφοράς κατά την ανασκόπηση σχεδίων. Η χρήση της δυνατότητας αυτής πρέπει να ενθαρρυνθεί περαιτέρω λαμβανομένου υπόψη ότι οι χρηματοδότες έργων, οι εξαγωγείς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων έχουν διαφορετικούς ρόλους, ευθύνες και επιρροή όσον αφορά τα σχέδια που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 ι (νέα)
(2ι)  Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της όσον αφορά το κλίμα από την άποψη των ενωσιακών και διεθνών δεσμεύσεών τους θα πρέπει να αποτελούν καθοδηγητικό παράγοντα για όλα τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από εγκατεστημένους στην Ένωση οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης. Στις δεσμεύσεις αυτές συγκαταλέγονται: η τελική δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη διάσκεψη κορυφής της ομάδας G20 στο Πίτσμπουργκ που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2009 για σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων· οι στόχοι της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και για επίτευξη ποσοστού ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επί της ενεργειακής κατανάλωσης της τάξης του 20% έως το 2020· τέλος, ο στόχος της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 80 έως 95% έως το 2050. Η κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα θιγεί το βιοτικό επίπεδο των εργατών και των φτωχών.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 ια (νέα)
(2ια)  Οι αρχές που διέπουν την ΕΚΕ, οι οποίες τυγχάνουν πλήρους αναγνώρισης σε διεθνές επίπεδο, τόσο από τον ΟΟΣΑ και τη Διεθνή Oργάνωση Eργασίας (ΔΟΕ), όσο και από τα Ηνωμένα Έθνη, αφορούν την υπεύθυνη συμπεριφορά που αναμένεται να επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις και προϋποθέτουν κατά πρώτον το σεβασμό της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως στους τομείς της απασχόλησης, των εργασιακών σχέσεων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος, του συμφέροντος των καταναλωτών και της διαφάνειας απέναντί τους, της καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και της φορολογίας. Επίσης, η ιδιαίτερη κατάσταση και οι δυνατότητες των ΜΜΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 ιβ (νέα)
(2ιβ)  Δεδομένων των εντεινόμενων ανταγωνιστικών συνθηκών στις παγκόσμιες αγορές και προκειμένου να αποτραπούν τυχόν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για τις εταιρίες της Ένωσης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειες του ΟΟΣΑ να προσελκύσει τη συνεργασία των μη συμμετεχόντων στο Διακανονισμό και θα πρέπει να χρησιμοποιούν διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις με σκοπό τη θέσπιση παγκόσμιων προτύπων όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης. Τα παγκόσμια πρότυπα στον τομέα αυτό αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 ιγ (νέα)
(2ιγ)  Μολονότι οι χώρες του ΟΟΣΑ καθοδηγούνται από το Διακανονισμό, οι εκτός ΟΟΣΑ χώρες, και ιδίως οι αναδυόμενες, δεν συμμετέχουν στο Διακανονισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας αθέμιτου πλεονεκτήματος για τους εξαγωγείς των χωρών αυτών. Θα πρέπει επομένως να παρακινηθούν οι χώρες αυτές να ενταχθούν στον ΟΟΣΑ και να συμμετάσχουν στο Διακανονισμό.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 ιδ (νέα)
(2ιδ)  Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής της ΕΕ για τη βελτίωση των κανονισμών, με στόχο την απλοποίηση και τη βελτίωση της υπάρχουσας κανονιστικής νομοθεσίας, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά τις μελλοντικές ανασκοπήσεις του Διακανονισμού, θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις και τις εθνικές διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 ιε (νέα)
(2ιε)  Οι βελτιώσεις του Διακανονισμού πρέπει να εξασφαλίζουν πλήρη συνοχή με το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου της ανάπτυξης και εδραίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Συμπληρωματικά μέτρα πρέπει ωστόσο να εφαρμοσθούν στην Ένωση κατά τη μεταφορά του Διακανονισμού του ΟΟΣΑ στο ενωσιακό δίκαιο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμβατότητα μεταξύ του Διακανονισμού του ΟΟΣΑ και του δικαίου της Ένωσης.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 ιστ (νέα)
(2ιστ)  Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου που εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων θα πρέπει να συνάδει πλήρως με τις αρχές της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη Συμφωνία του Κοτονού και την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη και θα πρέπει να αντανακλά τη δέσμευση και τις υποχρεώσεις της Ένωσης σύμφωνα με τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC), τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Βιολογική Ποικιλότητα (CBD), καθώς και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και τα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως ενσωματώνονται στις διεθνείς συμφωνίες.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Συνεπώς, η απόφαση 2001/76/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση με το συνημμένο σε αυτή ενοποιημένο και αναθεωρημένο κείμενο του Διακανονισμού και η απόφαση 2001/77/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί.
(4)  Συνεπώς, η απόφαση 2001/76/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό με το συνημμένο σε αυτή, ως παράρτημα 1, ενοποιημένο και αναθεωρημένο κείμενο του Διακανονισμού και η απόφαση 2001/77/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο
Οι κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στο Διακανονισμό για τις κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης εφαρμόζονται στην Κοινότητα.
Οι κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στο Διακανονισμό για τις κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης εφαρμόζονται στην Ένωση.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)
Άρθρο 1α
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση νέου κανονισμού ο οποίος καταργεί και αντικαθιστά τον παρόντα κανονισμό το ταχύτερο δυνατό μετά τη συμφωνία νέας εκδοχής του Διακανονισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στον ΟΟΣΑ και πάντως πριν από την παρέλευση διμήνου από τη θέση του σε ισχύ.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 β (νέο)
Άρθρο 1β
Τα πρόσθετα μέτρα σχετικά με τη διαφάνεια και την υποβολή εκθέσεων που προβλέπεται να εφαρμοστούν στην Ένωση παρατίθενται στο παράρτημα 1α του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 γ (νέο)
Άρθρο 1γ
Το Συμβούλιο υποβάλλει κατ' έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την από κάθε κράτος μέλος υλοποίηση του Διακανονισμού περί κατευθυντηρίων γραμμών για τις εξαγωγικές πιστώσεις, που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 δ (νέο)
Άρθρο 1δ
Ο ισολογισμός του οργανισμού εξαγωγικών πιστώσεων οιουδήποτε κράτους μέλους παρέχει πλήρη επισκόπηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του οργανισμού. Η χρήση μηχανισμών εκτός ισολογισμών από τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων διενεργείται με πλήρη διαφάνεια.
Επιχειρήσεις, πλην των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίες λαμβάνουν εξαγωγικές πιστώσεις δημοσιεύουν χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς ανά χώρα.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 α (νέo)
Παράρτημα 1α
1)  Με την επιφύλαξη των προνομίων των οργάνων των κρατών μελών που ασκούν την εποπτεία των εθνικών προγραμμάτων εξαγωγικών πιστώσεων, κάθε κράτος μέλος συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.
Αυτή η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
- παρουσίαση όλων των εθνικών μηχανισμών και προγραμμάτων για τα οποία ισχύει ο Διακανονισμός και της συμμόρφωσής τους προς το Διακανονισμό, ιδίως την απαίτησή του τα ασφάλιστρα να είναι ανάλογα με τον κίνδυνο και να καλύπτουν τα μακροπρόθεσμα έξοδα λειτουργίας·
- γενική παρουσίαση των σημαντικών επιχειρησιακών εξελίξεων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και συμμόρφωσή τους με το Διακανονισμό (νέες δεσμεύσεις, χρηματοδοτικά ανοίγματα, ασφάλιστρα, καταβληθείσες απαιτήσεις και εξοφλητικές εισπράξεις, καθώς και μηχανισμοί αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου)·
- παρουσίαση των πολιτικών του κράτους μέλους προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι και πολιτικές της Ένωσης καθοδηγούν τις δραστηριότητες στους τομείς των εξαγωγικών πιστώσεων όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιώσιμη δανειοδότηση και την καταπολέμηση της δωροδοκίας.
2)  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ανάλυσή της για την ετήσια έκθεση δραστηριότητας στην οποία αξιολογεί τη συνέπεια των κρατών μελών προς τις αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης και σχολιάζει τις γενικές εξελίξεις στον τομέα πολιτικής.
3)  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται στα διάφορα φόρα διεθνούς συνεργασίας, ιδίως στον ΟΟΣΑ και το G-20, και στις διμερείς συνεδριάσεις με τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων των συνόδων κορυφής και των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, προκειμένου οι τρίτες χώρες, ιδιαίτερα οι αναδυόμενες οικονομίες, να θεσπίσουν κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφάνεια των οργανισμών τους εξαγωγικών πιστώσεων σε επίπεδο το οποίο να συνάδει τουλάχιστον με τις Κοινές Προσεγγίσεις του ΟΟΣΑ.

(1) Το θέμα παραπέμπεται εκ νέου στην επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0364/2010).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου