Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0167(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0364/2010

Ingediende teksten :

A7-0364/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/04/2011 - 4.7
CRE 05/04/2011 - 4.7
Stemverklaringen
PV 13/09/2011 - 5.21
CRE 13/09/2011 - 5.21
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0126
P7_TA(2011)0363

Aangenomen teksten
PDF 237kWORD 94k
Dinsdag 5 april 2011 - Straatsburg
Door de overheid gesteunde exportkredieten ***I
P7_TA(2011)0126A7-0364/2010

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 5 april 2011 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het voorstel werd als volgt gewijzigd(1):

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)
(2 bis)  De regeling heeft bijgedragen aan de vermindering van de gevolgen van de huidige economische en financiële crisis door werkgelegenheid te creëren via ondersteuning van de handel en van de investeringen van bedrijven die anders binnen de particuliere sector niet voor kredietverlening in aanmerking zouden komen.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)
(2 ter)  Exportkredietinstellingen moeten rekening houden met de doelstellingen en beleidslijnen van de Unie en deze in acht nemen. Bij de ondersteuning van EU-bedrijven moeten deze instellingen zich beijveren voor de naleving en ondersteuning van de beginselen en normen van de Unie op terreinen zoals versterking van de democratie, eerbiediging van de mensenrechten en het voeren van een consistent ontwikkelingsbeleid.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quater (nieuw)
(2 quater)  De exportkredietinstellingen van de lidstaten moeten de aanvragen echter kritisch beoordelen, rekening houdend met het feit dat de bij wijze van exportkrediet verstrekte overheidssteun op de middellange en lange termijn kunnen gaan wegen op het overheidstekort van de respectieve lidstaten, met name gezien de grotere kans op wanbetaling als gevolg van de financiële crisis.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quinquies (nieuw)
(2 quinquies)  Om de voordelen van overheidssteun te kunnen optimaliseren is het zaak dat exportkredietinstellingen de door hen ontvangen aanvragen aan een nauwgezet onderzoek onderwerpen, met inachtneming van het feit dat doelgerichte exportkredieten de mogelijkheden om tot nieuwe markten door te dringen voor Europese ondernemingen helpen vergroten, met name voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), en daarnaast in deze tijden van crisis ook bevorderlijk zijn voor open en eerlijke handel en economische groei wederzijds helpen te stimuleren.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 sexies (nieuw)
(2 sexies)  De OESO schrijft voor dat haar lidstaten hun informatie over exportkredieten openbaar maken om te voorkomen dat zij protectionistisch of marktverstorend gedrag gaan vertonen. Binnen de Unie moet transparantie worden gewaarborgd ten einde voor de lidstaten een gelijk speelveld te creëren.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 septies (nieuw)
(2 septies)  Exportkredietinstellingen (ECA's) vormen inmiddels de voornaamste bron van overheidsfinanciering voor ontwikkelingslanden. Daarom vormt ECA-gerelateerde schuld het grootste deel van de overheidsschuld van de ontwikkelingslanden. Een aanzienlijk deel van ECA-projectfinancieringen in de ontwikkelingslanden is geconcentreerd in sectoren zoals vervoer, olie, gas en mijnbouw en grootschalige infrastructuurprojecten, zoals grote stuwdammen.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 octies (nieuw)
(2 octies)  De deelnemers aan de regeling worden betrokken bij een continu proces dat gericht is op het minimaliseren van marktverstoring en op het creëren van gelijke omstandigheden waarbij de premies die worden aangerekend door de door de overheid gesteunde exportkredietinstellingen van OESO-lidstaten risicogerelateerd zijn en hun operationele kosten en verliezen op lange termijn dekken. Om deze doelstelling te verwezenlijken is transparantie en rapportage door de door de overheid gesteunde exportkredietinstellingen vereist.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 nonies (nieuw)
(2 nonies)  Ter ondersteuning van het continue proces in de OESO naar strengere transparantie- en rapportagenormen voor de door de overheid gesteunde exportkredietinstellingen van OESO--lidstaten en daarbuiten, moet de Unie aanvullende transparantie- en rapportagevoorschriften hanteren voor de door de overheid gesteunde en in de Unie gevestigde exportkredietinstellingen, als bepaald in bijlage 1 bis bij deze verordening.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 decies (nieuw)
(2 decies)  Ontwikkeling en versterking van de democratie en de rechtsstaat, eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, als verankerd in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en waarnaar wordt verwezen in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, alsmede milieubeginselen en algemene beginselen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), aangevuld met andere voorbeelden van internationale goede praktijken, moeten worden gehanteerd als richtsnoer voor alle projecten die door de door de overheid gesteunde en in de Unie gevestigde exportkredietinstellingen worden gefinancierd, een sociale en milieueffectbeoordeling omvatten, rekening houdend met de normen die zijn vervat in het corpus van de sociale en milieuwetgeving van de Unie die relevant is voor de sectoren en projecten die worden gefinancierd door de door de overheid gesteunde exportkredietinstellingen. De gemeenschappelijke aanpak van de OESO omvat in zijn huidige bewoording al een expliciete optie om de communautaire normen op het gebied van omkoping, duurzame kredietverlening en het milieu bij de uitvoering van projectbeoordelingen als benchmark te hanteren. Gebruik van deze bepaling moet verder worden aangemoedigd, rekening houdend met het feit dat projectsponsors, exporteurs, financiële instellingen en exportkredietinstellingen verschillende rollen, verantwoordelijkheden en leverage hebben met betrekking tot projecten die officiële steun ontvangen.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 undecies (nieuw)
(2 undecies)  De klimaatdoelstellingen van de Europese Unie en haar lidstaten in de zin van de verplichtingen die zij als Unie en afzonderlijk internationaal zijn aangegaan moeten als richtsnoer fungeren voor de door de overheid gesteunde en in de Unie gevestigde exportkredietinstellingen. Deze doelstellingen behelzen: de slotverklaring van de staatshoofden en regeringsleiders op de topconferentie van de G20 te Pittsburgh op 24 en 25 september 2009 om de subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen; de doelstellingen van de Unie om tegen 2020 haar broeikasgasemissie met 30% te verlagen ten opzichte van het niveau in 1990, om de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en om 20% van haar energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen te halen; en de doelstelling van de Unie om tegen 2050 haar broeikasgasemissie met 80 tot 95% te verlagen. De afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen moet gepaard gaan met maatregelen om ervoor te zorgen dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de levensstandaard van werknemers en armen.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 duodecies (nieuw)
(2 duodecies)  De beginselen die ten grondslag liggen aan MVO en die internationaal brede erkenning krijgen, zowel binnen de OESO als bij de IAO en de Verenigde Naties, berusten op het feit dat van ondernemingen verantwoordelijk gedrag wordt verwacht en in de eerste plaats eerbiediging van de geldende wetgeving, met name op het gebied van werkgelegenheid, sociale verhoudingen, mensenrechten, milieu, consumentenbelangen en transparant consumentenbeleid, bestrijding van corruptie en fiscaliteit; Bovendien moet rekening worden gehouden met de specifieke situatie en capaciteiten van kmo's.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 terdecies (nieuw)
(2 terdecies)  Gelet op de geïntensiveerde mededingingssituatie op de wereldmarkten en om een concurrentienadeel voor bedrijven uit de Unie te voorkomen moeten de Commissie en de lidstaten de inspanningen van de OESO om zich te richten tot wie niet aan de regeling deelneemt, vergroten en bilaterale en multilaterale onderhandelingen gebruiken om mondiale normen voor door de overheid gesteunde exportkredieten vast te stellen. Mondiale normen op dit gebied zijn een voorwaarde voor een gelijk speelveld in de wereldhandel.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quaterdecies (nieuw)
(2 quaterdecies)  Hoewel de OESO-landen de regeling als richtsnoer hanteren, nemen niet-OESO-landen en met name de opkomende economieën niet deel aan de regeling met als resultaat dat dit zou kunnen leiden tot een oneerlijk voordeel voor exporteurs van deze landen. Deze landen moeten daarom worden aangemoedigd om zich aan te sluiten bij de OESO en deel te nemen aan de regeling.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quindecies (nieuw)
(2 quindecies)  Gelet op het EU-beleid inzake betere regelgeving, dat erop is gericht de bestaande regelgeving te vereenvoudigen en te verbeteren, moeten de Commissie en de lidstaten bij toekomstige evaluaties van de regeling focussen op een vermindering van de administratieve lasten voor bedrijven en nationale overheidsdiensten, inclusief exportkredietinstellingen.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 sexdecies (nieuw)
(2 sexdecies)  De verbeteringen in de regeling moeten volledig aansluiten bij artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ten einde bij te dragen tot de algemene doelstelling van ontwikkeling en versterking van de democratie en de rechtsstaat, alsmede tot de doelstelling van eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Daarom dienen bij de omzetting van de OESO-regeling in EU-recht bijkomende maatregelen te worden toegepast in de Unie om overeenstemming tussen de OESO-regeling en het EU-recht te verzekeren.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 septdecies (nieuw)
(2 septdecies)  De methode voor sociale en milieueffectbeoordeling die de naleving van de ECA-voorwaarden moet verzekeren, moet volledig in overeenstemming zijn met de beginselen van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling, de Overeenkomst van Cotonou en de Europese Ontwikkelingsconsensus, en moet een weergave zijn van de afspraken en verplichtingen van de Unie uit hoofde van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), het VN-verdrag inzake biologische diversiteit (UNCBD), alsook de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen van de VN voor ontwikkeling (MOD's). De methode moet ook in overeenstemming zijn met de sociale, arbeids- en milieunormen als neergelegd in internationale overeenkomsten.
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
(4)  Derhalve moet Beschikking 2001/76/EG worden ingetrokken en worden vervangen door deze beschikking, waaraan de geconsolideerde en herziene tekst van de regeling is gehecht, en moet Beschikking 2001/77/EG worden ingetrokken,
(4)  Derhalve moet Beschikking 2001/76/EG worden ingetrokken en worden vervangen door deze verordening, waaraan de geconsolideerde en herziene tekst van de regeling als bijlage 1 is gehecht, en moet Beschikking 2001/77/EG worden ingetrokken,
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1
De richtsnoeren in de Regeling inzake richtsnoeren voor door de overheid gesteunde exportkredieten zijn in de Gemeenschap van toepassing.
De richtsnoeren in de Regeling inzake richtsnoeren voor door de overheid gesteunde exportkredieten zijn in de Unie van toepassing.
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)
Artikel 1 bis
De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad zo spoedig mogelijk nadat in OESO-verband een nieuwe versie van de Regeling is overeengekomen en uiterlijk twee maanden na de inwerkingtreding daarvan een voorstel in voor een nieuwe verordening tot intrekking en vervanging van de onderhavige verordening.
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 ter (nieuw)
Artikel 1 ter
De aanvullende transparantie- en rapportagevoorschriften die in de Unie moeten worden gehanteerd zijn opgenomen in bijlage 1 bis bij deze verordening.
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 quater (nieuw)
Artikel 1 quater
De Raad brengt jaarlijks aan het Europees Parlement en de Commissie verslag uit over de implementatie door de respectieve lidstaten van de Regeling inzake richtsnoeren voor door de overheid gesteunde exportkredieten.
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 quinquies (nieuw)
Artikel 1 quinquies
In de jaarrekening van de exportkredietinstelling van iedere lidstaat dient een volledig overzicht te worden opgenomen van de activa en passiva van de instelling. Het gebruik van extracomptabele vehikels door exportkredietinstellingen moet volledig transparant worden gemaakt.
Niet tot de kmo-sector behorende ondernemingen die exportkredieten ontvangen, publiceren jaarlijks een per land gespecificeerde balans.
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 bis (nieuw)
Bijlage I bis
1)  Onverminderd de voorrechten van de instellingen van de lidstaten die toezicht op de nationale programma's voor exportkredieten uitoefenen, verstrekt elke lidstaat jaarlijks een activiteitenverslag aan het Europees Parlement en de Commissie.
Dit jaarlijkse activiteitenverslag bevat de volgende informatie:
• Een audit van alle nationale instrumenten en programma's waarop de regeling van toepassing is en van de mate waarin aan de vereisten van de regeling wordt voldaan, met name de vereiste dat premies risicogerelateerd zijn en de operationele kosten en verliezen op lange termijn dekken;
• Een overzicht van de belangrijke operationele ontwikkelingen tijdens de verslagleggingsperiode en de mate waarin aan de vereisten van de regeling wordt voldaan (nieuwe verplichtingen, exposure, aangerekende premies, betaalde aanvragen en terugvorderingen);
• Presentatie van het beleid van de lidstaat om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingsdoelstellingen en beleidsmaatregelen van de Unie leidraad zijn voor de ECA-activiteiten op het gebied van milieu en sociale kwesties, mensenrechten, duurzame kredietverlening en de bestrijding van omkoping.
2)  De Commissie moet haar analyse van het jaarlijkse activiteitenverslag, waarin zij beoordeelt in hoeverre het optreden de lidstaat coherent is met het ontwikkelingsbeleid van de Unie, en waarin zij de algemene ontwikkelingen op dit beleidsterrein van commentaar voorziet, voorleggen aan het Europees Parlement.
3)  De Commissie moet een jaarverslag voorleggen aan het Europees Parlement over de inspanningen die geleverd zijn in de verschillende fora van internationale samenwerking, met inbegrip van de OESO en de G-20, en in bilaterale bijeenkomsten met derde landen, met inbegrip van topconferenties en onderhandelingen over partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten en vrijhandelsovereenkomsten, om ervoor te zorgen dat derde landen, met name de opkomende economieën, richtsnoeren invoeren met betrekking tot de transparantie van hun ECA's in een mate die ten minste overeenkomt met de gemeenschappelijke benadering van de OESO.

(1) De zaak werd dan terugverwezen naar de commissie overeenkomstig artikel 57, lid 2, tweede alinea (A7-0364/2010).

Juridische mededeling - Privacybeleid