Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0167(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0364/2010

Teksty złożone :

A7-0364/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/04/2011 - 4.7
CRE 05/04/2011 - 4.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 13/09/2011 - 5.21
CRE 13/09/2011 - 5.21
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0126
P7_TA(2011)0363

Teksty przyjęte
PDF 409kWORD 112k
Wtorek, 5 kwietnia 2011 r. - Strasburg
Oficjalnie wspierane kredyty eksportowe ***I
P7_TA(2011)0126A7-0364/2010

Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 5 kwietnia 2011 r. do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Wniosek został zmieniony w następujący sposób(1):

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)
(2a)  Porozumienie przyczyniło się do zmniejszenia skutków obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego dzięki tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez wspieranie handlu i inwestycji w przypadku przedsiębiorstw, które w innej sytuacji nie otrzymałyby pożyczki w sektorze prywatnym.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 b preambuły (nowy)
(2b)  Agencje kredytów eksportowych powinny uwzględniać cele i strategie polityczne Unii oraz przestrzegać ich. Wspierając przedsiębiorstwa unijne, agencje te powinny stosować się do zasad i standardów Unii oraz propagować te zasady w dziedzinach takich jak umacnianie demokracji, przestrzeganie praw człowieka i spójność polityki na rzecz rozwoju.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 c preambuły (nowy)
(2c)  Jednakże agencje kredytów eksportowych państw członkowskich powinny uważnie przeanalizować otrzymane wnioski, uwzględniając fakt, że oficjalne wsparcie w postaci kredytów eksportowych może potencjalnie w perspektywie średnio- i długoterminowej przyczynić się do deficytu publicznego w odnośnych państwach członkowskich, w szczególności biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko niewywiązania się z płatności ze względu na następstwa kryzysu finansowego.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 d preambuły (nowy)
(2d)  Agencje kredytów eksportowych powinny uważnie badać otrzymywane wnioski, żeby zmaksymalizować korzyści wynikające z oficjalnego wsparcia, uwzględniając fakt, że dobrze nakierowany kredyt eksportowy przyczyni się do stworzenia nowych możliwości dostępu do rynku dla przedsiębiorstw unijnych, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a jednocześnie umocni otwarty i sprawiedliwy handel i wzajemnie korzystny wzrost po okresie kryzysu.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 e preambuły (nowy)
(2e)  OECD domaga się od swoich członków ujawniania informacji o kredytach eksportowych, żeby zapobiec ich zachowaniu, które ma charakter protekcjonistyczny lub zakłócający rynek. Należy zapewnić przejrzystość w Unii, żeby zagwarantować równe warunki konkurencji dla państw członkowskich.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 f preambuły (nowy)
(2f)  Agencje kredytów eksportowych stały się dla krajów rozwijających się największym źródłem oficjalnego finansowania. Dlatego też dług związany z kredytami eksportowymi stanowi największy komponent długu publicznego w krajach rozwijających się. Znaczna część projektów finansowanych dzięki kredytom eksportowym w krajach rozwijających się jest skoncentrowana w sektorach transportu, ropy naftowej, gazu i górnictwa oraz infrastruktury na dużą skalę, takiej jak duże zapory wodne.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 g (nowy)
(2g)  Uczestnicy Porozumienia biorą udział w ciągłym procesie mającym na celu zminimalizowanie zakłóceń rynku oraz ustanowienie uczciwych zasad, zgodnie z którymi składki ubezpieczeniowe naliczane przez agencje oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych w państwach członkowskich OECD byłyby uzależnione od ryzyka i zabezpieczałyby ich długoterminowe koszty operacyjne i straty. Aby osiągnąć ten cel, w stosunku do agencji oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych istnieje wymóg przejrzystości i sprawozdawczości.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 h preambuły (nowy)
(2h)  W ramach wsparcia ciągłego dążenia OECD do większej przejrzystości i wyższych standardów sprawozdawczości w przypadku agencji oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych w państwach członkowskich OECD i w państwach trzecich Unia powinna stosować dodatkowe środki z zakresu przejrzystości i sprawozdawczości w przypadku agencji oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych mających swoją siedzibę w Unii, jak ustalono w załączniku 1a do niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 i preambuły (nowy)
(2i)  Wszystkim projektom finansowanym przez agencje oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych mające siedzibę w Unii powinno przewodzić rozwijanie i umacnianie demokracji oraz poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, określonych w art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i o których mowa w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a także zasady ochrony środowiska i ogólne zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw uzupełnione o inne przykłady dobrej praktyki międzynarodowej; powinny im także towarzyszyć oceny oddziaływania na społeczeństwo i środowisko, przy uwzględnieniu praw człowieka oraz norm zawartych w treści aktów prawnych Unii dotyczących ochrony środowiska i kwestii społecznych związanych z sektorami i projektami finansowanymi przez agencje kredytów eksportowych. „Wspólne podejście” OECD w obecnym brzmieniu jednoznacznie wskazuje na możliwość stosowania norm Wspólnoty Europejskiej w zakresie przekupstwa, zrównoważonych pożyczek i ochrony środowiska jako wskaźników przy dokonywaniu przeglądu projektów. Należy zachęcać do wykorzystywania tych postanowień, biorąc pod uwagę, że sponsorzy projektów, eksporterzy, instytucje finansowe i agencje kredytów eksportowych mają różne role, obowiązki i wpływ w odniesieniu do projektów korzystających z oficjalnego wsparcia.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 j preambuły (nowy)
(2j)  Cele Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, które dotyczą klimatu i wynikają z ich zobowiązań unijnych i międzynarodowych, powinny być wytycznymi we wszystkich projektach finansowanych przez agencje oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych mających swoją siedzibę w Unii. Obejmują one: deklarację końcową szefów państw i rządów ze szczytu G20 w Pittsburghu, który odbył się w dniach 24 - 25 września 2009 r., dotyczącą stopniowego wycofywania subsydiów na paliwa kopalne; cele Unii w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 30% w porównaniu z poziomem z 1990 r., zwiększenia efektywności energetycznej o 20% i doprowadzenia do sytuacji, w której do 2020 r. 20% zużywanej energii pochodziłoby ze źródeł odnawialnych, oraz cel Unii w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80 - 95% do 2050 r. Wycofywaniu subsydiów na paliwa kopalne powinny towarzyszyć środki gwarantujące, że nie będzie ono miało negatywnego wpływu na poziom życia pracowników oraz ubogiej ludności.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 k preambuły (nowy)
(2k)  Zasady będące podstawą odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR), w pełni uznane na płaszczyźnie międzynarodowej zarówno przez OECD, Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), jak i ONZ, dotyczą odpowiedzialnego postępowania, jakiego oczekuje się od przedsiębiorstw, i zakładają przede wszystkim zgodność z obowiązującym ustawodawstwem, w szczególności w obszarze zatrudnienia, stosunków pracy, praw człowieka, środowiska naturalnego, interesów konsumentów i przejrzystości wobec nich, walki z korupcją oraz podatków. Ponadto należy uwzględnić szczególną sytuację i możliwości MŚP.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 l preambuły (nowy)
(2l)  Ze względu na zwiększenie konkurencyjności na rynkach światowych oraz w celu uniknięcia niekorzystnych warunków konkurencji dla przedsiębiorstw Unii Europejskiej, Komisja i państwa członkowskie powinny zwiększyć wysiłki OECD na rzecz zaangażowania krajów, które nie uczestniczą w Porozumieniu, i podejmować dwustronne i wielostronne negocjacje w celu ustanowienia światowych standardów w zakresie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych. Światowe standardy w tej dziedzinie są niezbędnym warunkiem istnienia równych szans w handlu na szczeblu światowym.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 m preambuły (nowy)
(2m)  Pomimo że kraje należące do OECD stosują wytyczne zawarte w Porozumieniu, kraje spoza OECD, w szczególności kraje wschodzące, nie biorą udziału w Porozumieniu, czego wynikiem mogą być niesprawiedliwe korzyści odnoszone przez eksporterów pochodzących z tych krajów. Powinno się zatem zachęcać te kraje do uczestnictwa w OECD i udziału w Porozumieniu.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 n preambuły (nowy)
(2n)  W związku z unijną polityką poprawy otoczenia regulacyjnego, mającą na celu uproszczenie i poprawę istniejących przepisów, Komisja i państwa członkowskie w przyszłych przeglądach Porozumienia powinny skupić się na zmniejszaniu obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw i organów administracji krajowych, w tym dla agencji kredytów eksportowych.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 o preambuły (nowy)
(2o)  Poprawki do Porozumienia powinny zapewniać pełną spójność z art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przyczyniając się tym samym do realizowania ogólnego celu, jakim jest rozwój i umacnianie demokracji oraz praworządności, a także przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności. Przy transpozycji Porozumienia do prawa Unii należy zatem stosować w Unii dodatkowe środki, aby zagwarantować zgodność między Porozumieniem i prawem Unii.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 p preambuły (nowy)
(2p)  Metodologia w zakresie oceny skutków społecznych oraz oddziaływania na środowisko, zapewniająca przestrzeganie wymogów w zakresie kredytów eksportowych, powinna być w pełni zgodna z zasadami strategii UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, z umową z Kotonu oraz z konsensusem europejskim w sprawie rozwoju, a ponadto powinna odzwierciedlać zaangażowanie i zobowiązania Unii wynikające z ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD) oraz zobowiązania związane z osiąganiem milenijnych celów rozwoju (MCR), jak również normy społeczne, zawodowe i środowiskowe określone w umowach międzynarodowych.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
(4)  Niniejsza decyzja ze skonsolidowanym i poprawionym tekstem Porozumienia w załączniku powinna zastąpić i uchylić decyzję 2001/76/WE, a decyzja 2001/77/WE powinna zostać uchylona.
(4)  Niniejsze rozporządzenie ze skonsolidowanym i poprawionym tekstem Porozumienia w załączniku 1powinno zastąpić i uchylić decyzję 2001/76/WE, a decyzja 2001/77/WE powinna zostać uchylona.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Wytyczne zawarte w załączonym do niniejszej decyzji Porozumieniu obowiązują we Wspólnocie.
Wytyczne zawarte w załączonym do niniejszego rozporządzenia Porozumieniu obowiązują w Unii.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)
Artykuł 1a
Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący nowego rozporządzenia o niezwłocznym uchyleniu i zastąpieniu niniejszego rozporządzenia, jak tylko uczestnicy OECD uzgodnią nową wersję Porozumienia i nie później niż dwa miesiące po jej wejściu w życie.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 b (nowy)
Artykuł 1b
Dodatkowe środki dotyczące przejrzystości i sprawozdawczości, które należy stosować w Unii, określono w załączniku 1a do niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 c (nowy)
Artykuł 1c
Rada składa Parlamentowi Europejskiemu i Komisji coroczne sprawozdanie w sprawie wdrażania przez każde państwo członkowskie Porozumienia w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 d (nowy)
Artykuł 1d
Bilanse agencji kredytów eksportowych każdego państwa członkowskiego zawierają pełen przegląd aktywów i zobowiązań agencji. Zapewnia się pełną przejrzystość korzystania z instrumentów pozabilansowych przez agencje kredytów eksportowych.
Przedsiębiorstwa, inne niż MŚP, korzystające z kredytów eksportowych publikują rachunkowość finansową z podziałem na poszczególne państwa.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 a (nowy)
Załącznik 1a
1)  Bez uszczerbku dla prerogatyw organów państw członkowskich odpowiedzialnych za kontrolę krajowych programów w zakresie kredytów eksportowych, każde państwo członkowskie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Komisji roczne sprawozdanie z działalności.
Roczne sprawozdanie z działalności zawiera następujące informacje:
- kontrolę wszystkich instrumentów i programów krajowych, do których Porozumienie ma zastosowanie oraz ich zgodności z Porozumieniem, zwłaszcza zawartym w nim wymogiem, w myśl którego składki ubezpieczeniowe są uzależnione od ryzyka i zabezpieczają długoterminowe koszty operacyjne;
- zarys głównych działań operacyjnych podjętych w okresie sprawozdawczym i ich zgodności z Porozumieniem (wyszczególnienie nowych zobowiązań, ryzyka, obciążeń z tytułu składek, roszczeń opłaconych i zwrotów, a także mechanizmów obliczania ryzyka środowiskowego);
• przedstawienie polityki państwa członkowskiego mającej na celu dopilnowanie, by strategie i cele dotyczące rozwoju nadawały kierunek działaniom w zakresie kredytów eksportowych w odniesieniu do kwestii środowiskowych i społecznych, praw człowieka, zrównoważonych pożyczek i walki z przekupstwem.
2)  Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu analizę rocznego sprawozdania z działalności, w której ocenia zachowanie przez państwa członkowskie spójności z unijnymi strategiami politycznymi w zakresie rozwoju oraz przedstawia uwagi na temat ogólnej sytuacji w tych dziedzinach polityki.
3)  Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie w sprawie wysiłków – podejmowanych na różnych forach współpracy międzynarodowej, w tym OECD i G-20, oraz podczas dwustronnych spotkań z krajami trzecimi, w tym na szczytach i podczas negocjacji w sprawie umów o partnerstwie i współpracy oraz umów o wolnym handlu – zmierzających do tego, aby kraje trzecie, zwłaszcza wschodzące gospodarki, wprowadzały wytyczne dotyczące przejrzystości ich agencji kredytów eksportowych na poziomie odpowiadającym co najmniej wspólnemu podejściu OCDE.

(1) Sprawa została następnie odesłana do komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi Regulaminu (A7-0364/2010).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności