Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0167(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0364/2010

Texte depuse :

A7-0364/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/04/2011 - 4.7
CRE 05/04/2011 - 4.7
Explicaţii privind voturile
PV 13/09/2011 - 5.21
CRE 13/09/2011 - 5.21
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0126
P7_TA(2011)0363

Texte adoptate
PDF 333kWORD 112k
Marţi, 5 aprilie 2011 - Strasbourg
Creditele la export care beneficiază de sprijin public ***I
P7_TA(2011)0126A7-0364/2010

Amendamentele Parlamentului European adoptate la 5 aprilie 2011 la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de sprijin public (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Propunerea a fost modificată după cum urmează(1):

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)
(2a)  Acordul a contribuit la reducerea impactului actualei crize economice și financiare, prin crearea de locuri de muncă în urma sprijinirii comerțului și a investițiilor companiilor care, altfel, nu ar avea acces la credit în sectorul privat.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 2b (nou)
(2b)  Agențiile de credit la export ar trebui să țină seama de obiectivele și politicile Uniunii și să le respecte. Atunci când sprijină societăți din Uniune, aceste agenții ar trebui să respecte și să promoveze principiile și standardele Uniunii în domenii cum ar fi consolidarea democrației, respectarea drepturilor omului și coerența politicilor în favoarea dezvoltării.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 2c (nou)
(2c)  Cu toate acestea, agențiile de credit la export din statele membre ar trebui să examineze cu atenție cererile primite, ținând cont de faptul că sprijinul public furnizat drept credit la export ar putea eventual contribui pe termen mediu și lung la deficitul public al statelor membre respective, în special având în vedere riscul crescut de nerambursare de după criza financiară.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 2d (nou)
(2d)  Agențiile de credit la export ar trebui să examineze cu atenție cererile primite pentru a maximiza avantajele sprijinului public furnizat, luând în considerare faptul că creditele la export bine orientate vor contribui la crearea de noi oportunități de acces pe piață pentru societățile din Uniune, în special întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), promovând în același timp relații comerciale deschise și echitabile și o creștere reciproc avantajoasă în perioada de după criză.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 2e (nou)
(2e)  OCDE solicită publicarea informațiilor privind creditele la export provenite din statele sale membre pentru a împiedica comportamentele protecționiste sau care denaturează piața. În cadrul Uniunii, ar trebui să se garanteze transparența pentru a asigura condiții echitabile de concurență pentru statele membre.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 2f (nou)
(2f)  Agențiile de credit la export au devenit principala sursă de finanțare publică pentru țările în curs de dezvoltare. De aceea, datoria legată de creditul la export reprezintă cea mai mare parte a datoriei publice a țărilor în curs de dezvoltare. O proporție semnificativă din finanțarea proiectelor de credit la export în țările în curs de dezvoltare este concentrată în sectoare cum ar fi transportul, petrolul, gazul și mineritul și infrastructura la scară largă, cum ar fi barajele de mari dimensiuni.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 2g (nou)
(2g)  Participanții la acord sunt implicați într-un proces continuu menit să reducă la minimum denaturarea pieței și să stabilească condiții concurențiale echitabile în care primele percepute de agențiile de credit la export care beneficiază de sprijin public din țările membre ale OCDE sunt bazate pe riscuri și le acoperă cheltuielile de funcționare și pierderile pe termen lung. Pentru a progresa în realizarea acestui obiectiv, este necesar să se impună agențiilor de credit la export care beneficiază de sprijin public obligații de transparență și raportare.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 2h (nou)
(2h)  În sprijinul procesului continuu din cadrul OCDE vizând niveluri mai ridicate de transparență și raportare pentru agențiile de credit la export care beneficiază de sprijin public din țările membre ale OCDE și nu numai, Uniunea ar trebui să aplice măsuri suplimentare privind transparența și raportarea pentru agențiile de credit la export care beneficiază de sprijin public cu sediul în Uniune, așa cum se prevede în anexa 1a la prezentul regulament.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 2i (nou)
(2i)  Dezvoltarea și consolidarea democrației și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și menționate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și a principiilor de mediu și a principiilor generale privind responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI), completate cu alte exemple de bune practici internaționale, ar trebui să ghideze toate proiectele finanțate de agențiile de credit la export care beneficiază de sprijin public și care au sediul în Uniune și să includă o evaluare a impactului social și de mediu, înglobând drepturile omului și standardele integrate în corpul legislativ al UE din domeniul social și al mediului relevante pentru sectoarele și proiectele finanțate de agențiile de credit la export. În forma lor actuală, „abordările comune” ale OCDE conțin deja o opțiune explicită pentru utilizarea standardelor Comunității Europene privind mita, creditarea durabilă și mediul ca referință pentru evaluarea proiectelor. Utilizarea acestei opțiuni ar trebui în continuare încurajată, având în vedere că sponsorii proiectelor, exportatorii, instituțiile financiare și agențiile de credit la export au roluri, responsabilități și influență diferite în ceea ce privește proiectele care beneficiază de sprijin oficial.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 2j (nou)
(2j)  Obiectivele Uniunii Europene și ale statelor sale membre în materie de schimbări climatice asumate în cadrul angajamentelor lor internaționale și la nivelul Uniunii ar trebui să ghideze toate proiectele finanțate de agențiile de credit la export care beneficiază de sprijin public și care au sediul în Uniune. Acestea cuprind: declarația finală a șefilor de stat și de guvern cu ocazia summitului G20 de la Pittsburgh din 24-25 septembrie 2009 pentru eliminarea progresivă a subvențiilor pentru combustibilii fosili; obiectivele Uniunii de a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 30% față de nivelurile din 1990, de a crește eficiența energetică cu 20% și de a genera 20% din consumul său de energie din surse regenerabile până în 2020; și obiectivul Uniunii de a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95% până în 2050. Eliminarea subvențiilor pentru combustibilii fosili ar trebui să fie însoțită de măsuri prin care să se asigure că standardul de trai al lucrătorilor și al săracilor nu este afectat.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 2k (nou)
(2k)  Reamintește că principiile care definesc RSI și care sunt unanim recunoscute la nivel internațional, atât în cadrul OCDE, al Organizației Internaționale a Muncii (OIM), cât și al Organizației Națiunilor Unite, vizează comportamentul responsabil așteptat din partea întreprinderilor și presupune, în primul rând, respectarea legislației în vigoare, în special în materie de ocupare a forței de muncă, relații sociale, drepturile omului, mediu, protecția consumatorilor și transparența în ceea ce-i privește, lupta împotriva corupției și fiscalitate. În plus, trebuie să fie luate în considerare situația și capacitățile specifice ale IMM-urilor.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 2l (nou)
(2l)  Având în vedere situația tot mai competitivă de pe piețele mondiale și pentru a evita dezavantajele competitive pentru societățile din Uniune, Comisia și statele membre ar trebui să își intensifice eforturile în cadrul OCDE pentru a se adresa statelor neparticipante la acord și să facă apel la negocieri bilaterale și multilaterale pentru a adopta standarde mondiale pentru creditele la export care beneficiază de sprijin public. Standardele mondiale în acest domeniu reprezintă o cerință prealabilă pentru crearea unor condiții de concurență echitabile în comerțul mondial.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 2m (nou)
(2m)  Deși statele membre ale OCDE sunt ghidate de acord, țările care nu sunt membre ale OCDE, în special țările emergente, nu participă la acord, ceea ce ar putea conduce la un avantaj injust pentru exportatorii din aceste țări. Prin urmare, aceste țări ar trebui încurajate să se alăture OCDE și să participe la acord.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 2n (nou)
(2n)  Având în vedere politica UE de a asigura o mai bună legiferare, care are drept scop simplificarea și îmbunătățirea reglementărilor existente, la următoarele revizuiri ale acordului, Comisia și statele membre ar trebui să se concentreze pe reducerea sarcinilor administrative impuse companiilor și administrațiilor naționale, inclusiv agențiilor de credit la export.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 2o (nou)
(2o)  Îmbunătățirile aduse acordului ar trebui să asigure coerența deplină cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) pentru a putea contribui la realizarea obiectivului general de dezvoltare și consolidare a democrației și a statului de drept, precum și de respectare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Prin urmare, ar trebui să se aplice măsuri suplimentare în Uniune atunci când acordul se va transpune în dreptul Uniunii, pentru a garanta compatibilitatea dintre acord și dreptul Uniunii.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 2p (nou)
(2p)  Metodologia de evaluare a impactului social și de mediu care asigură respectarea cerințelor privind creditele la export ar trebui să fie pe deplin compatibilă cu principiile strategiei UE privind dezvoltarea durabilă, cu Acordul de la Cotonou, cu Consensul european privind dezvoltarea și ar trebui să reflecte angajamentul și obligațiile Uniunii care reies din Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), Convenția ONU privind diversitatea biologică (CDB), precum și realizarea obiectivelor ONU de dezvoltare ale mileniului (ODM) și standardele sociale, ale muncii și de mediu proclamate în acordurile internaționale.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Prin urmare, Decizia 2001/76/CE ar trebui abrogată și înlocuită cu prezentul regulament cu textul consolidat și revizuit al acordului atașat ca anexă, iar Decizia 2001/77/CE ar trebui abrogată,
(4)  Prin urmare, Decizia 2001/76/CE ar trebui abrogată și înlocuită cu prezentul regulament cu textul consolidat și revizuit al acordului atașat ca anexa 1, iar Decizia 2001/77/CE ar trebui abrogată,
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
Orientările cuprinse în Acordul privind orientările pentru creditele la export care beneficiază de sprijin public se aplică în cadrul Comunității.
Orientările cuprinse în Acordul privind orientările pentru creditele la export care beneficiază de sprijin public se aplică în cadrul Uniunii.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)
Articolul 1a
Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o nouă propunere de regulament pentru a abroga și a înlocui cât mai curând posibil prezentul regulament, de îndată ce membrii OCDE vor ajunge la un acord cu privire la o nouă versiune a acordului, în termen de maximum două luni de la intrarea sa în vigoare.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 1b (nou)
Articolul 1b
Măsurile suplimentare privind transparența și raportarea, care urmează să fie aplicate în Uniune, sunt descrise în anexa 1a la prezentul regulament.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 1c (nou)
Articolul 1c
Consiliul raportează anual Parlamentului European și Comisiei cu privire la aplicarea de către fiecare stat membru a Acordului privind orientările pentru creditele la export care beneficiază de sprijin public.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 1d (nou)
Articolul 1d
Bilanțul agenției de credit la export a oricărui stat membru prezintă o sinteză completă a activelor și pasivelor agenției. Utilizarea instrumentelor în afara bilanțului de către agențiile de credit la export este pe deplin transparentă.
Societățile, altele decât IMM-urile, care beneficiază de credite la export publică situații financiare anuale pentru fiecare țară.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Anexa 1a (nouă)
Anexa 1a
1)  Fără a aduce atingere prerogativelor instituțiilor din statele membre care supraveghează programele naționale de credit la export, fiecare stat membru prezintă Parlamentului European și Comisiei un raport anual de activitate.
Raportul anual de activitate conține următoarele informații:
un audit al tuturor instrumentelor și programelor naționale cărora li se aplică acordul și al conformității acestora cu acordul, în special privind cerința ca primele să se stabilească în funcție de riscuri și să acopere costuri de funcționare pe termen lung;
o trecere în revistă a principalelor evoluții operaționale intervenite în perioada de raportare și a conformității acestora cu acordul (prezentarea noilor angajamente, expunerea, prime, indemnizații plătite și recuperări, precum și mecanisme de calcul al costurilor legate de mediu);
o prezentare a politicilor statului membru prin care se asigură că obiectivele și politicile de dezvoltare ale Uniunii ghidează activitățile în domeniul creditelor la export legate de aspecte sociale și de mediu, de drepturile omului, creditare durabilă și combaterea mitei.
2)  Comisia transmite Parlamentului European observațiile sale pe marginea raportului anual de activitate, evaluând respectarea de către statele membre a politicilor de dezvoltare ale Uniunii și comentând evoluțiile generale din acest domeniu de politici.
3)  Comisia transmite Parlamentului European un raport anual privind eforturile depuse în cadrul a diverse forumuri de cooperare internațională, inclusiv ECDE și G-20 și în cadrul reuniunilor bilaterale cu țările terțe, inclusiv summit-uri și negocieri pentru acorduri de parteneriat și cooperare și acorduri de liber schimb, pentru a prezenta țărilor terțe, în special economiilor emergente, orientări privind transparența agențiilor lor de credit la export la un nivel care să se conformeze cel puțin abordărilor comune ale OCDE.

(1) Chestiunea a fost retrimisă comisiei în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0364/2010).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate