Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0167(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0364/2010

Predkladané texty :

A7-0364/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/04/2011 - 4.7
CRE 05/04/2011 - 4.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/09/2011 - 5.21
CRE 13/09/2011 - 5.21
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0126
P7_TA(2011)0363

Prijaté texty
PDF 430kWORD 116k
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg
Štátom podporované vývozné úvery ***I
P7_TA(2011)0126A7-0364/2010

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu prijaté 5. apríla 2011 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov (KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Návrh bol zmenený a doplnený takto(1):

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Dohoda prispela k zmierneniu vplyvu súčasnej hospodárskej a finančnej krízy, a to vytváraním pracovných miest prostredníctvom podpory obchodu a investícií spoločností, ktoré by inak v súkromnom sektore nedostali úver.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)  Agentúry pre vývozné úvery by mali zohľadňovať a rešpektovať ciele a politiky Únie. Pri podpore spoločností z Únie by tieto agentúry mali spĺňať a podporovať zásady a normy Únie v takých oblastiach ako upevňovanie demokracie, dodržiavanie ľudských práv a súdržnosť politík v záujme rozvoja.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 c (nové)
(2c)  Agentúry členských štátov pre vývozné úvery by však mali prijaté žiadosti dôkladne preskúmať s prihliadnutím na to, že štátna podpora poskytnutá ako vývozný úver by mohla zo strednodobého a z dlhodobého hľadiska prispievať k verejnému deficitu ich členského štátu, a to predovšetkým so zreteľom na zvýšené riziko neplnenia záväzkov ako dôsledku finančnej krízy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 d (nové)
(2d)  Agentúry pre vývozné úvery by mali pozorne skúmať doručené žiadosti s cieľom maximalizovať výhody poskytovania štátnej podpory pri zohľadnení skutočnosti, že správne zamerané vývozné úvery prispejú k novým príležitostiam prístupu na trh pre spoločnosti z Únie, najmä malé a stredné podniky (MSP), zatiaľ čo podporujú otvorený a spravodlivý obchod, ako aj vzájomne výhodný rast v období po kríze.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 e (nové)
(2e)  OECD vyžaduje od svojich členov zverejňovanie informácií o vývozných úveroch, aby im zabránila v protekcionistickom správaní alebo v narúšaní trhu. V rámci Únie by sa mala zabezpečiť transparentnosť, aby sa zaručili rovnaké podmienky pre členské štáty.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 f (nové)
(2f)  Agentúry pre vývozné úvery sa stali najväčším zdrojom oficiálneho financovania rozvojových krajín. Dlh týkajúci sa vývozného úveru teda predstavuje najväčšiu časť oficiálneho dlhu rozvojovej krajiny. Značná časť financovania projektov vývozných úverov v rozvojových krajinách sa sústreďuje do odvetví, ako sú doprava, ropný, plynový a ťažobný priemysel a rozsiahla infraštruktúra, ako sú veľké priehrady.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 g (nové)
(2g)  Účastníci dohody sú zapojení do nepretržitého procesu, ktorého cieľom je minimalizovať narušenie trhu a vytvoriť rovnaké podmienky, za ktorých budú prirážky účtované štátom podporovanými agentúrami pre vývozné úvery členských krajín OECD založené na riziku a budú dlhodobo pokrývať ich prevádzkové náklady a straty. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebná transparentnosť a predkladanie správ štátom podporovanými agentúrami pre vývozné úvery.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 h (nové)
(2h)  V záujme podpory nepretržitého procesu v rámci OECD smerujúceho k dosiahnutiu vyššej miery transparentnosti a prísnejších noriem predkladania správ pre štátom podporované agentúry pre vývozné úvery členských krajín OECD a ďalších krajín, by mala Únia uplatňovať dodatočné opatrenia týkajúce sa transparentnosti a predkladania správ pre štátom podporované agentúry pre vývozné úvery so sídlom v Únii, ako sa stanovuje v prílohe 1a k tomuto nariadeniu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 i (nové)
(2i)  Rozvíjanie a upevňovanie demokracie a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, ako sa uvádza v článku 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a v Charte základných práv Európskej únie, ako aj environmentálnych zásad a všeobecných zásad sociálnej zodpovednosti podnikov, doplnené o ďalšie príklady osvedčených postupov na medzinárodnom poli, by mali slúžiť ako usmernenie pre všetky projekty financované prostredníctvom štátom podporovaných agentúr pre vývozné úvery so sídlom v Únii a zahŕňať posúdenie vplyvu na životné prostredie a sociálneho vplyvu, ktorého súčasťou sú ľudské práva a normy uvedené v environmentálnych a sociálnych právnych predpisoch Únie týkajúcich sa odvetví a projektov financovaných štátom podporovanými agentúrami pre vývozné úvery. Spoločné prístupy OECD vo svojom súčasnom znení už obsahujú výslovnú možnosť použiť normy Spoločenstva týkajúce sa úplatkárstva, udržateľných postupov úverovania a životného prostredia ako kritéria pri vykonávaní preskúmaní projektov. Využívanie tohto ustanovenia by sa malo ďalej podporovať, pričom treba zohľadniť, že sponzori projektu, vývozcovia, finančné inštitúcie a agentúry pre vývozné úvery majú rôzne úlohy, zodpovednosti a dopad, pokiaľ ide o projekty využívajúce štátnu podporu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 j (nové)
(2j)  Ciele Únie a jej členských štátov v oblasti klímy, pokiaľ ide o ich medzinárodné záväzky a záväzky k Únii, by mali byť smerodajné pre všetky projekty financované štátom podporovanými agentúrami pre vývozné úvery so sídlom v Únii. Patria k nim: záverečná deklarácia hláv štátov a vlád zo samitu skupiny G20, ktorý sa konal 24. a 25. septembra 2009 v Pittsburghu, o postupnom odstránení dotácií na fosílne palivá; ciele Únie týkajúce sa zníženia vlastných emisií skleníkových plynov o 30 % v porovnaní s rokom 1990, zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % a pokrytia 20 % svojej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020; a cieľ Únie znížiť vlastné emisie skleníkových plynov do roku 2050 o 80 až 95 %. Odstránenie dotácií na fosílne palivá by mali sprevádzať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby životná úroveň robotníkov a chudobných osôb nebola nepriaznivo ovplyvnená.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 k (nové)
(2k)  Zásady, na ktorých je založená sociálna zodpovednosť podnikov a ktoré sú plne uznávané na medzinárodnej úrovni, a to v rámci OECD, ako aj v rámci Medzinárodnej organizácie práce alebo OSN, sa týkajú zodpovedného postoja, ktorý sa od podnikov očakáva, a ich predpokladom je predovšetkým dodržiavanie platných právnych predpisov, najmä v oblasti zamestnanosti, pracovno-právnych vzťahov, ľudských práv, životného prostredia, záujmov spotrebiteľov a transparentnosti voči spotrebiteľom, boja proti korupcii a daní. Okrem toho treba vziať do úvahy špecifickú situáciu a schopnosti MSP.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 l (nové)
(2l)  So zreteľom na vyostrujúcu sa konkurenčnú situáciu na svetových trhoch a s cieľom zabrániť konkurenčným nevýhodám spoločností v Únii by Komisia a členské štáty mali podporiť úsilie OECD o oslovenie strán, ktoré nie sú účastníkmi dohody, a mali by využiť dvojstranné a viacstranné rokovania s cieľom zaviesť celosvetové normy pre štátom podporované agentúry pre vývozné úvery. Celosvetové normy v tejto oblasti sú nevyhnutným predpokladom rovnakých podmienok v rámci svetového obchodu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 m (nové)
(2m)  Napriek tomu, že členské krajiny OECD sa riadia dohodou, krajiny, ktoré nie sú členmi OECD, a najmä krajiny s rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvom nie sú stranami dohody, výsledkom čoho by mohlo byť nespravodlivé zvýhodňovanie vývozcov z týchto krajín. Tieto krajiny by preto bolo potrebné podnietiť k pristúpeniu k OECD a k účasti na dohode.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 n (nové)
(2n)  So zreteľom na lepšiu regulačnú politiku Únie, ktorá má za cieľ zjednodušenie a zlepšenie existujúcich právnych predpisov, by sa Komisia a členské štáty mali vo svojich budúcich preskúmaniach dohody zamerať na znižovanie administratívneho zaťaženia podnikov a vnútroštátnych správnych orgánov vrátane agentúr pre vývozné úvery.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 o (nové)
(2o)  Vylepšenia dohody by mali zabezpečiť plný súlad s článkom 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) v záujme realizácie všeobecného cieľa rozvoja a upevnenia demokracie a zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd. Únia by preto mala pri transpozícii dohody do svojho práva uplatňovať dodatočné opatrenia, aby sa zaručila kompatibilita medzi dohodou OECD a právom Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 p (nové)
(2p)  Metódy posudzovania sociálneho vplyvu a vplyvu na životné prostredie, ktorými sa zabezpečí splnenie požiadaviek týkajúcich sa vývozných úverov, by mali byť plne v súlade so zásadami stratégie trvalo udržateľného rozvoja Únie, Dohody z Cotonou a Európskeho konsenzu o rozvoji a mali by odrážať záväzok a povinnosti Únie vyplývajúce z Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, Dohovoru OSN o biologickej diverzite, ako aj dosahovanie rozvojových cieľov tisícročia a sociálnych, pracovných a environmentálnych noriem zakotvených v medzinárodných dohodách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Rozhodnutie 2001/76/ES by preto malo byť zrušenénahradené týmto rozhodnutím s konsolidovaným a revidovaným znením dohody v jeho prílohe, rozhodnutie 2001/77/ES by malo byť zrušené,
(4)  Rozhodnutie 2001/76/ES by sa preto malo zrušiťnahradiť týmto nariadením s konsolidovaným a revidovaným znením dohody v jeho prílohe 1a rozhodnutie 2001/77/ES by sa malo zrušiť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
Spoločenstve sa uplatňujú usmernenia obsiahnuté v Dohode o usmerneniach pre štátom podporované vývozné úvery.
Únii sa uplatňujú usmernenia obsiahnuté v Dohode o usmerneniach pre štátom podporované vývozné úvery.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)
Článok 1a
Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh nového nariadenia, ktorým sa zruší a nahradí toto nariadenie, čo najskôr po tom, ako sa členovia OECD dohodnú na novom znení dohody, a najneskôr dva mesiace od nadobudnutia jej platnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 1 b (nový)
Článok 1b
Dodatočné opatrenia týkajúce sa transparentnosti a predkladania správ, ktoré sa majú v Únii uplatňovať, sú uvedené v prílohe 1a k tomuto nariadeniu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 1 c (nový)
Článok 1c
Rada každoročne predkladá Európskemu parlamentu a Komisii správu o vykonávaní Dohody o usmerneniach pre štátom podporované vývozné úvery jednotlivými členskými štátmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 1 d (nový)
Článok 1d
Súvaha agentúry pre vývozné úvery ktoréhokoľvek členského štátu poskytuje úplný prehľad pasív a aktív agentúry. Využívanie podsúvahových nástrojov agentúrami pre vývozné úvery musí byť úplne transparentné.
Spoločnosti iné než MSP, profitujúce z vývozných úverov, uverejnia výročné finančné výkazy s rozdelením podľa krajín.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Príloha 1 a (nová)
Príloha 1a
1.  Bez toho, aby boli dotknuté výhradné právomoci inštitúcií členských štátov, ktoré vykonávajú dohľad nad vnútroštátnymi programami pre vývozné úvery, každý členský štát predloží Európskemu parlamentu a Komisii výročnú správu o činnosti.
Táto výročná správa o činnosti obsahuje tieto informácie:
audit všetkých vnútroštátnych nástrojov a programov, na ktoré sa uplatňuje dohoda, a ich súladu s dohodou, najmä s jej požiadavkou, aby prirážky boli založené na riziku a dlhodobo pokrývali prevádzkové náklady;
prehľad týkajúci sa hlavného operačného vývoja počas obdobia, za ktoré sa podáva správa, a jeho súlad s dohodou (uviesť nové záväzky, exponovanosť, sadzby prirážok, zaplatené poistné plnenia, prostriedky získané späť a mechanizmy kalkulácie environmentálneho rizika);
prezentáciu politík členského štátu zabezpečujúcich, aby rozvojové ciele a politiky Únie usmerňovali činnosti v oblasti vývozných úverov týkajúce sa otázok životného prostredia, sociálnych záležitostí, ľudských práv, udržateľných postupov úverovania a boja proti podplácaniu.
2.  Komisia poskytne Európskemu parlamentu analýzu výročnej správy o činnosti, v ktorej zhodnotí súlad členských štátov s rozvojovými politikami Únie a vyjadrí sa ku všeobecnému vývoju v tejto oblasti politiky.
3.  Komisia poskytuje Európskemu parlamentu výročnú správu o úsilí vynakladanom na rôznych fórach medzinárodnej spolupráce vrátane OECD a G20 a na dvojstranných stretnutiach s tretími krajinami vrátane samitov a rokovaní o dohodách o partnerstve a spolupráci a dohodách o voľnom obchode, zameraných na to, aby tretie krajiny, najmä krajiny s rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvom, zaviedli usmernenia pre transparentnosť ich agentúr pre vývozné úvery minimálne na úrovni zodpovedajúcej spoločným prístupom OECD.

(1) Vec bola vrátená výboru podľa článku 57 ods. 2 druhý pododsek (A7-0364/2010).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia