Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2022(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0115/2011

Indgivne tekster :

A7-0115/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/04/2011 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0128

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 37k
Onsdag den 6. april 2011 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 1/2011 - Sektion III - Kommissionen
P7_TA(2011)0128A7-0115/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2011 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2011 for regnskabsåret 2011 - Sektion III - Kommissionen (07704/2011 - C7-0072/2011 - 2011/2022(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1), særlig artikel 37 og 38,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, endeligt vedtaget den 15. december 2010(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2011 for regnskabsåret 2011, forelagt af Kommissionen den 14. januar 2011 (KOM(2011)0009),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2011, vedtaget af Rådet den 15. marts 2011 (07704/2011 - C7-0072/2011),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 75b og 75e,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0115/2011),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 1/2011 til det almindelige budget for 2011 vedrører anvendelsen af EU's Solidaritetsfond med et beløb på 182,4 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger for at afhjælpe følgerne af kraftige regnskyl i Polen, Slovakiet, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Kroatien og Rumænien,

B.  der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 1/2011 formelt er at opføre denne budgetmæssige tilpasning på 2011-budgettet,

C.  der henviser til, at der ifølge den fælles erklæring om betalingsbevillinger, der er knyttet som bilag til budgettet for regnskabsåret 2011, forelægges et ændringsbudget, »hvis det viser sig, at bevillingerne på budgettet for 2011 ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne«,

D.  der henviser til, at Rådet har vedtaget at oprette en »negativ reserve« som omhandlet i artikel 44 i finansforordningen,

E.  der henviser til, at Rådets afgørelse kun er af pragmatisk karakter og ikke leverer en bæredygtig og økonomisk forsvarlig løsning i forbindelse med eventuelle uforudsete behov i fremtiden, og at den derfor bør anses for at være en engangsforeteelse,

F.  der henviser til, at Rådet anmodede Kommissionen om »snarest muligt« at fremsætte et forslag om anvendelse af den negative reserve,

G.  der henviser til, at det kommende forslag til ændringsbudget vedrørende opførelse på budgettet af overskuddet fra regnskabsåret 2010 vil være en passende og rettidig anledning til anvendelse af den negative reserve,

1.  tager forslaget til ændringsbudget nr. 1/2011 til efterretning;

2.  mener, at EU's Solidaritetsfond bør anvendes så hurtigt som muligt efter en naturkatastrofe, og at ansøgninger om økonomisk støtte, evaluering og udarbejdelse af forslag samt vedtagelse af de relevante budgetdokumenter og retsakter bør ske på en effektiv og hurtig måde;

3.  opfordrer Kommissionen til, uden at dette berører Kommissionens initiativret, at benytte ændringsbudgettet vedrørende opførelse på budgettet af overskuddet fra regnskabsåret 2010 med henblik på anvendelse af den negative reserve, jf. artikel 15 i finansforordningen;

4.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2011 uden ændringer og pålægger sin formand at bekendtgøre, at Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2011 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 68 af 15.3.2011.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik