Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0097(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0057/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0057/2011

Viták :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Szavazatok :

PV 06/04/2011 - 8.8
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0135

Elfogadott szövegek
PDF 462kWORD 117k
2011. április 6., Szerda - Strasbourg
Halászati termékek, élő kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak Grönlandról történő behozatala ***I
P7_TA(2011)0135A7-0057/2011
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2011. április 6-i jogalkotási állásfoglalása a halászati termékeknek, élő kéthéjú kagylóknak, tüskésbőrűeknek, zsákállatoknak, tengeri haslábúaknak és ezek melléktermékeinek Grönlandról az Európai Unióba irányuló behozatalára vonatkozó szabályok megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás - első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0176),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 203. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0136/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 43. cikkének (2) bekezdésére, valamint 204. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a Grönlandra vonatkozó különös szabályokról szóló 34. jegyzőkönyv egyetlen cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv értelmében az olasz szenátus által benyújtott, indokolással ellátott véleményre, amely azt hangsúlyozza, hogy a jogalkotási aktus tervezete nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A7-0057/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. április 6-án került elfogadásra a halászati termékeknek, élő kéthéjú kagylóknak, tüskésbőrűeknek, zsákállatoknak, tengeri haslábúaknak és ezek melléktermékeinek Grönlandról az Európai Unióba irányuló behozatalára vonatkozó szabályok megállapításáról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Módosítás 1]
P7_TC1-COD(2010)0097

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére és 204. cikkére, [Módosítás 2]

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a Grönlandra vonatkozó különös szabályokról szóló 34. jegyzőkönyv egyetlen cikkére, [Módosítás 3]

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

rendkívüli jogalkotási eljárás keretében(2)[2. módosítás],

mivel:

(1)  Grönland szerepel az Európai Unióról szóló szerződés (EUMSZ.) II. mellékletében felsorolt tengerentúli országok és területek listáján. Az EUMSZ 198. cikkének megfelelően a társulás célja a tengerentúli országok és területek gazdasági és társadalmi fejlődésének előmozdítása, valamint szoros gazdasági kapcsolatok létrehozása közöttük és az Unió egésze között.

(2)  Dánia és Grönland kérelmezte, hogy az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozat(3) III. melléklete rendelkezéseinek értelmében a Grönlandról származó halászati termékek, kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak, valamint az ezekből származó melléktermékek az Európai Unió és Grönland közötti kereskedelmét az Unión belüli kereskedelemre vonatkozó szabályok alapján engedélyezzék.

(3)  Helyénvaló, hogy az ilyen kereskedelemre az Uniónak az uniós jogszabályokban előírt állat-egészségügyi és élelmiszerbiztonsági szabályok, valamint a halászati termékek piacának közös szervezésére vonatkozó szabályok legyenek irányadók.

(4)  Ennek megfelelően Dániának és Grönlandnak kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a Grönlandból az Európai Unióba feladott termékek megfelelnek az állategészségügyre, az élelmiszerbiztonságra és a halászati termékek piacának közös szervezésére vonatkozó uniós szabályoknak. Az engedélyezett takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozókat a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) szerint kell nyilvántartani és jegyzékbe venni.

(5)  A Grönlandon e téren illetékes hatóság hivatalos biztosítékokat nyújtott a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy az érintett termékek esetében érvényre juttatják az uniós szabályok és állat-egészségügyi követelmények betartását. Az említett biztosítékok különösen a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(5), az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(6), valamint a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelv(7) rendelkezéseinek alkalmazására vonatkoznak, valamint kötelezettségvállalást tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy továbbra is megfelelnek az Unión belül érvényes szabályoknak.

(6)  Az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelv(8) nemzeti ellenőrző tervek kialakítását írja elő tenyésztett víziállatok esetében. Ennek megfelelően az említett rendelkezések Grönlandra is vonatkoznak.

(7)  Annak érdekében, hogy lehetővé váljon a termékeknek Grönlandról az Európai Unióba történő behozatala az uniós jogszabályokban az Unión belüli kereskedelemre meghatározott szabályokkal összhangban, Dániának és Grönlandnak vállalnia kell, hogy e rendelet[1. módosítás] elfogadásának időpontját megelőzően Grönlandon átültetik és végrehajtják a vonatkozó rendelkezéseket. Dániának és Grönlandnak vállalnia kell annak biztosítását, hogy az érintett termékek harmadik országokból Grönlandra történő behozatala megfelel az állategészségre és élelmiszerbiztonságra vonatkozó uniós szabályoknak. A grönlandi állat-egészségügyi határállomásokon végzett állat-egészségügyi ellenőrzéseket a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvvel(9) összhangban kell elvégezni. Az állat-egészségügyi ellenőrzések a vámtisztviselőkkel szoros együttműködésben zajlanak a határállomásokon. E feladat megkönnyítésére célszerű az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani a 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről szóló, 2007. április 17-i 2007/275/EK bizottsági határozat(10) I. mellékletében szereplő, a Kombinált Nómenklatúrára vonatkozó megfelelő hivatkozásokat.

(8)  Az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelv(11) olyan számítógépes rendszer (TRACES) bevezetését írja elő, amely az állat-egészségügyi hatóságokat elsősorban azzal a céllal kapcsolja össze, hogy elősegítse az illetékes hatóságok között az állat-egészségüggyel és állatok kíméletével kapcsolatos információk gyors cseréjét. A TRACES rendszer bevezetéséről szóló, 2004. március 30-i 2004/292/EK bizottsági határozat(12) előírja, hogy a tagállamoknak 2004. április 1-jétől a TRACES-t kell használniuk. A TRACES alapvetően fontos az állatok és állati eredetű termékek kereskedelmének hatékony ellenőrzése érdekében, és ennek megfelelően a Grönlandról származó termékek mozgására és kereskedelmére vonatkozó adatok továbbításához is használni kell.

(9)  Az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló, 1982. december 21-i 82/894/EGK tanácsi irányelvben(13) felsorolt állatbetegségek kitörését az állatbetegségek közösségi bejelentő rendszerén (ADNS) keresztül jelenteni kell a Bizottságnak az állatbetegségek kódolt formájának és bejelentésük kódjainak a 82/894/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően történő meghatározásáról szóló, 2005. március 1-ji 2005/176/EK bizottsági határozattal(14) összhangban. Az érintett termékek vonatkozásában e rendelkezések Grönlandra is alkalmazandók.

(10)  Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(15) az élelmiszerekből vagy takarmányokból eredő, az emberi egészséget fenyegető közvetlen vagy közvetett kockázatok bejelentésére sürgősségi riasztórendszert (RASFF) hozott létre. Az érintett termékek vonatkozásában e rendelkezések Grönlandra is alkalmazandók.

(11)  Azt megelőzően, hogy Grönland állat-egészségügyi ellenőrzéseket végezhet a harmadik országokból Grönlandra behozott termékeken, uniós ellenőrzést kell végezni Grönlandon annak vizsgálatára, hogy a grönlandi állat-egészségügyi határállomások megfelelnek-e a 97/78/EK irányelvben, a harmadik országokból behozott termékeknek a közösségi állat-egészségügyi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2004. január 22-i 136/2004/EK bizottsági rendeletben(16), valamint a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséért felelős állat-egészségügyi határállomások engedélyezési követelményeinek megállapításáról szóló, 2001. november 21-i 2001/812/EK bizottsági határozatban(17) foglalt követelményeknek.

(12)  Miután az említett ellenőrzés kedvező végkimenettel járt, a grönlandi állat-egészségügyi határállomás(oka)t fel kell venni a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások listájának összeállításáról, a Bizottság állat-egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról és a TRACES állat-egészségügyi egységeinek meghatározásáról szóló, 2009. szeptember 28-i 2009/821/EK bizottsági határozatba(18). A Grönlandra és az Európai Unióba behozott halászati termékek hatékony ellenőrzésének biztosítása érdekében helyénvaló e rendeletet[1. módosítás] attól az időponttól alkalmazni, amikor a grönlandi állat-egészségügyi határállomásokat felveszik a 2009/821/EK határozat jegyzékébe.

(13)  Az e rendelet[1. módosítás] végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(19) megfelelően kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET [1. módosítás] :

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet[1. módosítás] a Grönlandról származó vagy Grönlandra behozott, majd az Európai Unióba importált halászati termékekre, kéthéjú kagylókra, tüskésbőrűekre, zsákállatokra és tengeri haslábúakra, valamint az ezekből származó melléktermékekre (a továbbiakban: termékek) vonatkozik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet[1. módosítás] alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

   a) „kéthéjú kagylók”: a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 2.1. pontjában meghatározott kagylók;
   b) „halászati termékek”: a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 3.1. pontjában meghatározott termékek;
   c) „melléktermékek”: az 1774/2002/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott halászati termékekből, kéthéjú kagylókból, tüskésbőrűekből, zsákállatokból vagy tengeri haslábúakból készült állati melléktermékek;
   d) „Grönlandról származó termékek”: a 2001/822/EGK határozat III. mellékletében foglalt rendelkezésekkel összhangban meghatározott termékek.

3. cikk

A halászati termékeknek, élő kéthéjú kagylóknak, tüskésbőrűeknek, zsákállatoknak, tengeri haslábúaknak és ezek melléktermékeinek Grönland és az Európai Unió közötti kereskedelmére vonatkozó általános szabályok

(1)  A tagállamok az Unión belüli kereskedelemről szóló uniós jogszabályok értelmében engedélyezik a Grönlandról származó termékek Unióba történő behozatalát.

(2)  Az Unióba történő behozatal a következő feltételek teljesülésével valósulhat meg:

   a) Grönlandon hatékonyan átültetik és végrehajtják a vonatkozó uniós jogszabályokban az állat-egészségügy és az élelmiszerbiztonság terén, valamint a halászati termékek piacának közös szervezésére vonatkozóan e termékekre előírt szabályokat;
   b) a dán és grönlandi illetékes hatóság összeállítja és naprakészen tartja a 882/2004/EK rendelet 31. cikke szerint nyilvántartásba vett takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozók jegyzékét;
   c) a Grönlandról az Európai Unióba feladott termékek megfelelnek az állategészségügyre, az élelmiszerbiztonságra és a halászati termékek piacának közös szervezésére vonatkozó uniós jogszabályoknak;
   d) a vonatkozó uniós jogszabályokban az állat-egészségügy és az élelmiszerbiztonság terén, valamint a halászati termékek piacának közös szervezésére vonatkozóan előírt szabályokat helyes alkalmazzák a Grönlandra behozott termékek esetében.

4. cikk

Megfigyelési tervek tenyésztett víziállatok esetében

Dánia és Grönland a tenyésztett víziállatokban előforduló maradékanyagok és anyagok jelenlétének kimutatására irányuló, Grönlandra vonatkozó megfigyelési tervet nyújt be jóváhagyás céljából a Bizottságnak a 96/23/EK irányelvnek megfelelően.

5. cikk

A harmadik országokból Grönlandra importált termékek ellenőrzése

(1)  A harmadik országokból Grönlandra behozott termékek szállítmányait a 97/78/EK irányelvvel összhangban állat-egészségügyi ellenőrzésnek kell alávetni.

Az említett állat-egészségügyi ellenőrzések megkönnyítése érdekében a Bizottság a dán és grönlandi illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a termékeknek a 2007/257/EK bizottsági határozat I. mellékletében szereplő KN-kódjait.

(2)  A grönlandi állat-egészségügyi határállomások létesítésére irányuló javaslatokat a Bizottságnak a 97/78/EK irányelvnek megfelelően kell benyújtani.

A Grönland vonatkozásában jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások jegyzékét fel kell venni a tagállamoknak a 91/496/EGK és a 97/78/EK irányelv értelmében jóváhagyott állat-egészségügyi határállomásait tartalmazó jegyzékbe.

6. cikk

Információs rendszer

(1)  A grönlandi érintett termékek mozgására és kereskedelmére vonatkozó adatokat dán nyelven kell továbbítani aTRACES-en keresztül, a 2004/292/EK határozattal összhangban.

(2)  A grönlandi termékek vonatkozásában a víziállatokat érintő betegségekkel kapcsolatos bejelentéseket az ADNS-en keresztül kell továbbítani, a 82/894/EGK irányelvvel és a 2005/176/EK határozattal összhangban.

(3)  A grönlandi termékeknek tulajdonítható, az emberi egészséget közvetlenül vagy közvetve érő kockázatokat a 178/2002/EK rendelettel létrehozottRASFF-on keresztül kell bejelenteni.

7. cikk

Azonosító jelölés

A Grönlandról az Európai Unióba feladott termékek szállítmányait Grönland azonosító jelével („GL”) kell megjelölni a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I.B. szakaszában meghatározott előírásokkal összhangban.

8. cikk

Az e rendeletben[1. módosítás]foglalt feltételeknek való megfelelés igazolása

Dánia és Grönland e rendeletnek[1. módosítás] a 11. cikkben említett hatályba lépését megelőzően írásban igazolja, hogy meghozta az e rendelet[1. módosítás] alkalmazásához szükséges intézkedéseket.

9. cikk

Végrehajtási intézkedések

Az e rendelet[1. módosítás] végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 10. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni.

10. cikk

A bizottsági eljárás

(1)  A Bizottság munkáját a 178/2002/EK rendelet 58. cikkével létrehozott Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2)  Az erre a bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

11. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet[1. módosítás] az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet[1. módosítás] teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Ezt a rendeletet[1. módosítás] attól az időponttól kell alkalmazni, amikor az első grönlandi állat-egészségügyi határállomást felveszik 2009/821/EK határozatba.

Kelt

a Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) HL
(2) Az Európai Parlament 2011. április 6-i álláspontja.
(3) HL L 314., 2001.11.30., 1. o.
(4) HL L 165., 2004.4.30., 1.o.
(5) HL L 273., 2002.10.10., 1. o.
(6) HL L 139., 2004.4.30., 55. o.
(7) HL L 328., 2006.11.24., 14. o.
(8) HL L 125., 1996.5.23., 10. o.
(9) HL L 24., 1998.1.30., 9. o.
(10) HL L 116., 2007.5.4., 9. o.
(11) HL L 224., 1990.8.18., 29. o.
(12) HL L 94., 2004.3.31., 63. o.
(13) HL L 378., 1982.12.31., 58. o.
(14) HL L 59., 2005.3.5., 40. o.
(15) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.
(16) HL L 21., 2004.1.28., 11. o.
(17) HL L 306., 2001.11.23., 28. o.
(18) HL L 296., 2009.11.12., 1. o.
(19) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat