Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0097(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0057/2011

Teksty złożone :

A7-0057/2011

Debaty :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Głosowanie :

PV 06/04/2011 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0135

Teksty przyjęte
PDF 417kWORD 107k
Środa, 6 kwietnia 2011 r. - Strasburg
Przywóz produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii ***I
P7_TA(2011)0135A7-0057/2011
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010)0176),

–  uwzględniając art. 203 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0136/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 43 ust. 2 oraz art. 204 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

–  uwzględniając Artykuł Protokołu (nr 34) w sprawie szczególnych ustaleń dla Grenlandii, dołączony do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej wniosku,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez senat włoski, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając art. 55 i art. 37 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0057/2011),

1.  przyjmuje stanowisko określone poniżej w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 kwietnia 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 ustanawiającego zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii [Popr. 1]
P7_TC1-COD(2010)0097

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2 i art. 204, [Popr. 2]

uwzględniając Artykuł Protokołu (nr 34) w sprawie szczególnych ustaleń dla Grenlandii, załączonego do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,[Popr. 3]

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego(1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),[Popr. 2]

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Grenlandia znajduje się w wykazie krajów i terytoriów zamorskich zamieszczonym w załączniku II do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z art. 198 TFUE, celem stowarzyszenia jest promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego krajów i terytoriów zamorskich oraz ustanowienie ścisłych stosunków gospodarczych między nimi a Unią jako całością.

(2)  Dania i Grenlandia zwróciły się z prośbą o zezwolenie na wymianę handlową, zgodnie z przepisami w zakresie handlu w ramach Unii, pomiędzy Unią a Grenlandią, w zakresie produktów rybołówstwa, małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych pochodzących z Grenlandii zgodnie z załącznikiem III do decyzji Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską(3).

(3)  Wymiana handlowa, o której mowa, powinna odbywać się zgodnie z przepisami unijnymi w zakresie zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności ustanowionymi w aktach prawnych Unii, a także z przepisami dotyczącymi wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa.

(4)  Dania i Grenlandia powinny zatem dołożyć starań, aby przesyłki produktów wysyłane z Grenlandii do Unii Europejskiej były zgodne z obowiązującymi przepisami Unii dotyczącymi zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności oraz wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa. Kwalifikujące się podmioty prowadzące przedsiębiorstwa paszowe i żywnościowe powinny być wpisane do rejestru i umieszczone w wykazie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt(4).

(5)  Właściwy organ w Grenlandii przedstawił Komisji oficjalną gwarancję w zakresie egzekwowania zgodności z przepisami unijnymi i wymogami w zakresie zdrowia zwierząt odnoszącymi się do przedmiotowych produktów. Gwarancja ta obejmuje w szczególności stosowanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi(5), rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego(6) oraz dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób(7); w ramach tej gwarancji zobowiązano się do dalszego zapewniania zgodności z przepisami w zakresie handlu w ramach Unii.

(6)  Zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego(8) należy ustanowić krajowe plany monitorowania zwierząt akwakultury. W konsekwencji przepisy te powinny stosować się również do Grenlandii.

(7)  W celu umożliwienia przywozu produktów do Unii Europejskiej z Grenlandii, zgodnego z przepisami ustanowionymi w aktach prawnych Unii w zakresie handlu w ramach Unii, Dania i Grenlandia powinny dołożyć starań na rzecz transpozycji i wykonania odpowiednich przepisów w Grenlandii przed datą przyjęcia niniejszego rozporządzenia[Popr. 1]. Dania i Grenlandia powinny dołożyć starań na rzecz zapewnienia, aby przywóz przedmiotowych produktów z państw trzecich do Grenlandii był zgodny z przepisami Unii w zakresie zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności. Kontrole weterynaryjne w punktach kontroli granicznej w Grenlandii należy przeprowadzać zgodnie z dyrektywą Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich(9). Kontrole weterynaryjne w punktach kontroli granicznej przeprowadza się w ścisłej współpracy z funkcjonariuszami służb celnych. W celu uproszczenia tego zadania należy zapewnić właściwym organom odpowiednie odniesienia do Nomenklatury scalonej (CN) określone w załączniku I do decyzji Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE(10).

(8)  Dyrektywą Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego(11) wprowadzono skomputeryzowany system łączący władze weterynaryjne, mając w szczególności na uwadze ułatwienie szybkiej wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami na temat zdrowia i dobrostanu zwierząt (system TRACES). Decyzją Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES(12) nałożono na państwa członkowskie obowiązek stosowania systemu TRACES od dnia 1 kwietnia 2004 r. System ten jest niezbędny do efektywnego monitorowania handlu zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego i powinien w związku z tym być stosowany w Grenlandii do przesyłania danych dotyczących handlu przedmiotowymi produktami i ich przepływem.

(9)  Ogniska chorób zwierzęcych wymienionych w dyrektywie Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie(13) należy zgłaszać Komisji poprzez system zgłaszania chorób zwierzęcych (ADNS) zgodnie z decyzją Komisji 2005/176/WE z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG(14). W zakresie przedmiotowych produktów takie przepisy powinny obowiązywać również w odniesieniu do Grenlandii.

(10)  W rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(15) przewidziano wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania w odniesieniu do powiadamiania o wystąpieniu bezpośredniego lub pośredniego ryzyka dla zdrowia ludzkiego związanego z żywnością lub paszą. W zakresie przedmiotowych produktów przepisy te powinny stosować się również do Grenlandii.

(11)  Zanim Grenlandia będzie mogła przeprowadzać kontrole weterynaryjne produktów wprowadzanych do Grenlandii z państw trzecich, powinno się przeprowadzić w Grenlandii inspekcję UE w celu upewnienia się, że punkty kontroli granicznej w Grenlandii są zgodne z wymaganiami ustanowionymi w dyrektywie 97/78/WE, w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiającym procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich(16) oraz w decyzji Komisji 2001/812/WE z dnia 21 listopada 2001 r. ustanawiającej wymogi dla zatwierdzenia urzędów kontroli granicznej odpowiedzialnych za kontrolę weterynaryjną produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich(17).

(12)  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku takich kontroli, punkty kontroli granicznej w Grenlandii zostają zamieszczone w decyzji Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalającej wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiającej niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiającej jednostki weterynaryjne w systemie TRACES(18). W celu zapewnienia efektywnej kontroli produktów rybołówstwa wprowadzonych do Grenlandii i do Unii Europejskiej, właściwe jest, aby rozporządzenie to[Popr. 1] było stosowane od momentu, w którym punkty kontroli granicznej w Grenlandii są wymienione w decyzji 2009/821/WE.

(13)  Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(19),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE[Popr. 1]:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres zastosowania

Niniejsze rozporządzenie[Popr. 1] stosuje się do produktów rybołówstwa, małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych (zwanych dalej „produktami”) pochodzących z Grenlandii lub wprowadzonych do Grenlandii, a następnie do Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia[Popr. 1] stosuje się następujące definicje:

   a) „małże” oznaczają mięczaki zdefiniowane w pkt 2.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;
   b) „produkty rybołówstwa” oznaczają produkty zdefiniowane w pkt 3,1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;
   c) „produkty uboczne” oznaczają produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego określone w art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, pochodzące z produktów rybołówstwa, małży, szkarłupni, osłonic lub ślimaków morskich;
   d) „produkty pochodzące z Grenlandii” oznaczają produkty określone zgodnie z postanowieniami załącznika III do decyzji 2001/822/WE.

Artykuł 3

Ogólne zasady wymiany handlowej pomiędzy Unią Europejską a Grenlandią w zakresie produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych

1.  Państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Unii Europejskiej produktów pochodzących z Grenlandii, zgodnie z aktami prawnymi Unii w zakresie handlu w ramach Unii.

2.  Przywóz produktów do Unii podlega następującym warunkom:

   a) efektywnej transpozycji i wykonaniu przez Grenlandię obowiązujących przepisów ustanowionych w aktach prawnych Unii dotyczących zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności oraz wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa, odnoszących się do produktów;
   b) sporządzeniu i aktualizacji, zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, przez właściwy organ w Danii i Grenlandii wykazu zarejestrowanych podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe i żywnościowe;
   c) zgodności przesyłek wysyłanych do Unii Europejskiej z Grenlandii z obowiązującymi przepisami ustanowionymi w aktach prawnych Unii dotyczących zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności oraz wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa;
   d) prawidłowemu stosowaniu przepisów ustanowionych w aktach prawnych Unii dotyczących zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności oraz wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa do wprowadzania produktów do Grenlandii.

Artykuł 4

Plany monitorowania zwierząt akwakultury

Dania i Grenlandia przedkładają do zatwierdzenia przez Komisję plany monitorowania w Grenlandii w celu wykrywania u zwierząt akwakultury obecności pozostałości i substancji, zgodnie z dyrektywą 96/23/WE.

Artykuł 5

Kontrole produktów przywożonych do Grenlandii z państw trzecich

1.  Kontrole weterynaryjne prowadzone są odnośnie do przesyłek produktów wprowadzonych do Grenlandii z państw trzecich zgodnie z przepisami dyrektywy 97/78/WE.

W celu ułatwienia tych kontroli weterynaryjnych, Komisja dostarczy właściwym organom Danii i Grenlandii odniesienia do kodów CN wymienionych w załączniku I do decyzji Komisji 2007/275/WE w odniesieniu do produktów.

2.  Propozycje ustanowienia punktów kontroli granicznej w Grenlandii są przedkładane Komisji do zatwierdzenia zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 97/78/WE.

Wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzony dla Grenlandii zostaje włączony do wykazu punktów kontroli granicznej państw członkowskich zatwierdzonych zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE.

Artykuł 6

System informacji

1.  Dane o przepływie produktów i handlu danymi produktami w Grenlandii przekazywane są w języku duńskim za pośrednictwem TRACES zgodnie z decyzją 2004/292/WE.

2.  Zgłaszanie chorób zwierząt wodnych dotyczących produktów w Grenlandii odbywa się poprzez ADNS, zgodnie z dyrektywą 82/894/EWG i decyzją 2005/176/WE.

3.  Zgłaszanie bezpośrednich lub pośrednich zagrożeń dla zdrowia ludzkiego wynikających z produktów w Grenlandii odbywa się poprzez RASFF ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 178/2002/.

Artykuł 7

Znak identyfikacyjny

Przesyłki produktów wysyłane do Unii Europejskiej z Grenlandii opatrzone są znakiem identyfikacyjnym dla Grenlandii, „GL”, zgodnie z przepisami sekcji I B załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 8

Potwierdzenie zgodności z wymogami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu[Popr. 1]

Przez upływem daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia[Popr. 1], o którym mowa w art. 11, Dania i Grenlandia przedstawią pisemne potwierdzenie, że środki niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia[Popr. 1] zostały podjęte.

Artykuł 9

Środki wykonawcze

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia[Popr. 1] przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 10.

Artykuł 10

Procedura komitetowa

1.  Komisję wspiera Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony w art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE)182/2011.

Artykuł 11

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie[Popr. 1] wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. [Popr. 1].

Jest ono stosowane od daty zamieszczenia w decyzji 2009/821/WE pierwszego punktu kontroli granicznej w Grenlandii.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Dz.U. ...
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r.
(3) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1.
(4) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
(5) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.
(6) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.
(7) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.
(8) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.
(9) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.
(10) Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9.
(11) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
(12) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 63.
(13) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, s. 58.
(14) Dz.U. L 59 z 5.3.2005, s. 40.
(15) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.
(16) Dz.U. L 21 z 28.1.2004, s. 11.
(17) Dz.U. L 306 z 23.11.2001, s. 28.
(18) Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1.
(19) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności