Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0097(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0057/2011

Predkladané texty :

A7-0057/2011

Rozpravy :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 06/04/2011 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0135

Prijaté texty
PDF 348kWORD 95k
Streda, 6. apríla 2011 - Štrasburg
Dovoz produktov rybolovu z Grónska ***I
P7_TA(2011)0135A7-0057/2011
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá dovozu produktov rybolovu, živých lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, ulitníkov a vedľajších produktov z nich z Grónska do Európskej únie (KOM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))

(Riadny legislatívny postup – prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2010)0176),

–  so zreteľom na článok 203 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0136/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3, článok 43 ods. 2 a článok 204 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na jediný článok protokolu (č. 34) o osobitnej úprave pre Grónsko pripojený k Zmluve o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené v rámci protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality talianskym Senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0057/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. apríla 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2011, ktorým sa stanovujú pravidlá dovozu produktov rybolovu, živých lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, ulitníkov a vedľajších produktov z nich z Grónska do Európskej únie [PDN 1]
P7_TC1-COD(2010)0097

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2 a článok 204, [PDN 2]

so zreteľom na jediný článok Protokolu (č. 34) o osobitnej úprave pre Grónsko, pripojeného k Zmluve o fungovaní Európskej únie,[PDN 3]

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2), [PDN 2]

keďže:

(1)  Grónsko je zahrnuté do zoznamu zámorských krajín a území stanoveného v prílohe II k Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). V súlade s článkom 198 ZFEÚ je cieľom pridruženia podporovať hospodársky a sociálny rozvoj zámorských krajín a území a nadviazať úzke hospodárske vzťahy medzi nimi a Úniou ako celkom.

(2)  Dánsko a Grónsko požiadali, aby sa v súlade s pravidlami týkajúcimi sa obchodu v rámci Únie povolilo obchodovanie medzi Úniou a Grónskom s produktmi rybolovu, lastúrnikmi, ostnatokožcami, plášťovcami, ulitníkmi a vedľajšími produktmi z uvedených zdrojov s pôvodom v Grónsku podľa ustanovení prílohy III k rozhodnutiu Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu(3).

(3)  Je vhodné, aby sa takého obchodovanie uskutočňovalo v súlade s pravidlami Únie týkajúcimi sa zdravia zvierat a bezpečnosti potravín, ktoré sú stanovené v právnych aktoch Únie, a s pravidlami spoločnej organizácie trhu s produktmi rybolovu.

(4)  Dánsko a Grónsko by sa preto mali zaviazať, aby zásielky produktov expedované z Grónska do Únie boli v súlade s platnými pravidlami Únie týkajúcimi sa zdravia zvierat, bezpečnosti potravín a spoločnej organizácie trhu s produktmi rybolovu. Oprávnení prevádzkovatelia v oblasti krmív a potravín by mali byť zaregistrovaní a uvedení na zozname v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá(4).

(5)  Príslušný orgán v Grónsku Komisii poskytol oficiálne záruky týkajúce sa presadzovania dodržiavania pravidiel Únie a požiadaviek týkajúcich sa zdravia zvierat v prípade príslušných produktov. Tieto záruky sa vzťahujú najmä na uplatnenie ustanovení uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu(5), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu(6), a v smernici Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov(7), a zahŕňajú záväzok naďalej dodržiavať pravidlá týkajúce sa obchodu v rámci Únie.

(6)  Smernica Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch(8) vyžaduje vypracovanie národných plánov monitorovania pre zvieratá vodného hospodárstva. Uvedené ustanovenia by sa preto mali uplatňovať aj na Grónsko.

(7)  S cieľom umožniť dovoz produktov z Grónska do Únie v súlade s pravidlami stanovenými v právnych aktoch Únie týkajúcimi sa obchodu v rámci Únie, by sa mali Dánsko a Grónsko zaviazať, že v Grónsku transponujú a budú vykonávať príslušné ustanovenia pred dátumom prijatia tohto nariadenia. [PDN 1] Dánsko a Grónsko by sa mali zaviazať, že zabezpečia, aby bol dovoz príslušných produktov z tretích krajín do Grónska v súlade s pravidlami Únie týkajúcimi sa zdravia zvierat a bezpečnosti potravín. Veterinárne kontroly na miestach hraničnej kontroly v Grónsku by sa mali vykonávať v súlade so smernicou Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín(9). Veterinárne kontroly na miestach hraničnej kontroly sa vykonávajú v úzkej spolupráci s colnými úradníkmi. S cieľom zjednodušiť túto úlohu je vhodné poskytnúť príslušným orgánom príslušné odkazy na kombinovanú nomenklatúru (KN) stanovenú v prílohe I k rozhodnutiu Komisie 2007/275/ES zo 17. apríla 2007 o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly na miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES(10).

(8)  Smernica Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúca sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu(11) stanovuje zavedenie počítačového systému spájajúceho veterinárne orgány, najmä s cieľom uľahčenia rýchlej výmeny informácií týkajúcich sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat medzi príslušnými orgánmi (Traces). Rozhodnutie Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces(12) stanovuje, že členské štáty majú Traces používať od 1. apríla 2004. Traces je veľmi dôležitý z hľadiska účinného monitorovania obchodu so zvieratami a s produktmi živočíšneho pôvodu a mal by sa preto používať na odovzdávanie údajov o pohybe produktov a obchodovaní s nimi v Grónsku.

(9)  Ohniská chorôb zvierat, ktoré sú uvedené v smernici Rady 82/894/EHS z 21. decembra 1982 týkajúcej sa hlásenia nákaz zvierat v Spoločenstve(13), sa Komisii majú oznamovať prostredníctvom Systému oznamovania chorôb zvierat (ADNS) v súlade s rozhodnutím Komisie 2005/176/ES z 1. marca 2005 o stanovení písomnej formy a kódov na oznamovanie chorôb zvierat podľa smernice Rady 82/894/EHS(14). V prípade príslušných produktov by sa uvedené ustanovenia mali uplatňovať aj na Grónsko.

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(15), stanovuje systém rýchleho varovania na oznamovanie priameho alebo nepriameho rizika pre zdravie ľudí vyplývajúceho z potravín alebo krmív (RASFF). V prípade príslušných produktov by sa tieto ustanovenia mali uplatňovať aj na Grónsko.

(11)  Predtým, ako môže Grónsko uskutočňovať veterinárne kontroly produktov vstupujúcich do Grónska z tretích krajín, by mala Únia vykonať v Grónsku inšpekciu, aby sa overilo, že miesta hraničnej kontroly v Grónsku spĺňajú požiadavky stanovené v smernici 97/78/ES, nariadení Komisie (ES) č. 136/2004 z 22. januára 2004, ktorým sa ustanovujú postupy pre veterinárne kontroly produktov dovážaných z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach(16), a v rozhodnutí Komisie 2001/812/ES z 21. novembra 2001, ktorým sa stanovujú požiadavky na schvaľovanie hraničných inšpekčných miest zodpovedných za veterinárne kontroly výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín(17).

(12)  Po pozitívnom výsledku uvedenej inšpekcie by sa miesta hraničnej kontroly v Grónsku mali uviesť na zozname v rozhodnutí Komisie 2009/821/ES z 28. septembra 2009, ktorým sa zostavuje zoznam schválených hraničných inšpekčných staníc, ustanovujú určité pravidlá o inšpekciách vykonávaných veterinárnymi odborníkmi Komisie a ustanovujú veterinárne jednotky v Traces(18). S cieľom zabezpečiť účinnú kontrolu produktov rybolovu vstupujúcich do Grónska a do Únie je vhodné, aby sa toto nariadenie uplatňovalo odvtedy, ako sa miesta hraničnej kontroly v Grónsku uvedú na zozname v rozhodnutí 2009/821/ES. [PDN 1]

(13)  Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(19), [PDN 1]

PRIJALI TOTO NARIADENIE: [PDN 1]

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na produkty rybolovu, lastúrniky, ostnatokožce, plášťovce, ulitníky a na vedľajšie produkty odvodené z týchto zdrojov (ďalej len „produkty“), ktoré majú pôvod v Grónsku alebo vstupujú do Grónska a potom vstupujú do Únie. [PDN 1]

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov: [PDN 1]

   a) „lastúrniky“ sú mäkkýše, ako sú vymedzené v prílohe I bod 2.1 k nariadeniu (ES) č. 853/2004;
   b) „produkty rybolovu“ sú produkty, ako sú vymedzené v prílohe I bod 3.1 k nariadeniu (ES) č. 853/2004;
   c) „vedľajšie produkty“ sú živočíšne vedľajšie produkty, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1774/2002, odvodené z produktov rybolovu, lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov alebo ulitníkov;
   d) „produkty s pôvodom v Grónsku“ sú produkty, ako sú vymedzené v súlade s ustanoveniami prílohy III k rozhodnutiu 2001/822/ES.

Článok 3

Všeobecné pravidlá týkajúce sa obchodovania s produktmi rybolovu, živými lastúrnikmi, ostnatokožcami, plášťovcami, ulitníkmi a vedľajšími produktmi z nich medzi Úniou a Grónskom

1.  Členské štáty povoľujú dovoz produktov prichádzajúcich z Grónska do Únie v súlade s právnymi aktmi Únie týkajúcimi sa obchodu v rámci Únie.

2.  Na dovoz produktov do Únie sa vzťahujú tieto podmienky:

   a) účinná transpozícia a vykonávanie platných pravidiel v Grónsku, stanovených v právnych aktoch Únie a týkajúcich sa zdravia zvierat, bezpečnosti potravín a spoločnej organizácie trhu s produktmi rybolovu, ktoré sa vzťahujú na produkty;
   b) zostavenie a aktualizácia zoznamu prevádzkovateľov v oblasti krmív a potravín, ktorí boli zaregistrovaní, príslušným orgánom v Dánsku a Grónsku v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 882/2004;
   c) súlad zásielok produktov expedovaných z Grónska do Únie s platnými pravidlami stanovenými v právnych aktoch Únie, ktoré sa týkajú zdravia zvierat, bezpečnosti potravín a spoločnej organizácie trhu s produktmi rybolovu;
   d) správne uplatňovanie pravidiel stanovených v právnych aktoch Únie týkajúcich sa zdravia zvierat, bezpečnosti potravín a spoločnej organizácie trhu s produktmi rybolovu na vstup produktov do Grónska.

Článok 4

Plány monitorovania zvierat vodného hospodárstva

Dánsko a Grónsko predkladajú na schválenie Komisiou plány monitorovania na zisťovanie prítomnosti rezíduí a látok u zvierat vodného hospodárstva v Grónsku v súlade so smernicou 96/23/ES.

Článok 5

Kontroly produktov dovážaných do Grónska z tretích krajín

1.  Veterinárne kontroly zásielok produktov, ktoré vstupujú do Grónska z tretích krajín, sa vykonávajú v súlade s pravidlami stanovenými v smernici 97/78/ES.

Na uľahčenie uvedených veterinárnych kontrol Komisia poskytne príslušným orgánom Dánska a Grónska odkazy na kódy KN uvedené v prílohe I k rozhodnutiu 2007/275/ES týkajúce sa produktov.

2.  Návrhy miest hraničnej kontroly v Grónsku sa predkladajú Komisii na schválenie v súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 97/78/ES.

Zoznam miest hraničnej kontroly schválených pre Grónsko sa zahŕňa do zoznamu miest hraničnej kontroly v členských štátoch schváleného v súlade so smernicami 91/496/EHS a 97/78/ES.

Článok 6

Informačný systém

1.  Údaje o pohybe a obchodovaní s práslušnými produktmi v Grónsku sa odovzdávajú v dánskom jazyku prostredníctvom Traces v súlade s rozhodnutím 2004/292/ES.

2.  Oznamovanie chorôb vodných živočíchov týkajúcich sa produktov v Grónsku sa uskutočňuje prostredníctvom ADNS v súlade so smernicou 82/894/EHS a rozhodnutím 2005/176/ES.

3.  Oznamovanie priamych alebo nepriamych rizík pre zdravie ľudí vyplývajúcich z produktov v Grónsku sa uskutočňuje prostredníctvom RASFF zriadeného nariadením (ES) č. 178/2002.

Článok 7

Identifikačná značka

Zásielky produktov expedované z Grónska do Únie sú označené identifikačnou značkou Grónska „GL“ v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe II oddiel I časť B k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 8

Potvrdenie splnenia podmienok stanovených v tomto nariadení[PDN 1]

Pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia uvedeným v článku 11 predložia Dánsko a Grónsko písomné potvrdenie, že boli prijaté opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tohto nariadenia. [PDN 1]

Článok 9

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 10. [PDN 1]

Článok 10

Výbor

1.  Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. [PDN 1]

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. [PDN 1]

Uplatňuje sa od dátumu uvedenia prvého miesta hraničnej kontroly v Grónsku na zoznam v rozhodnutí 2009/821/ES.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ ...
(2) Pozícia Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011.
(3) Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.
(8) Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.
(9) Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.
(10) Ú. v. EÚ L 116, 4.5.2007, s. 9.
(11) Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.
(12) Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 63.
(13) Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 58.
(14) Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 40.
(15) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
(16) Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 11.
(17) Ú. v. ES L 306, 23.11.2001, s. 28.
(18) Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1.
(19) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia