Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0080(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0017/2011

Indgivne tekster :

A7-0017/2011

Forhandlinger :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Afstemninger :

PV 06/04/2011 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0138

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 35k
Onsdag den 6. april 2011 - Strasbourg
EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten ***I
P7_TA(2011)0138A7-0017/2011
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. april 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten (KOM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0145),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0107/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de bidrag, som Portugals Republikanske Forsamling og det italienske Senat har fremsendt til udkastet til lovgivningsmæssig retsakt,

–  der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg af 15. juli 2010(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 11. marts 2011 forpligtede sig til at godkende Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7-0017/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 44 af 11.2.2011, s. 171.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. april 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten
P7_TC1-COD(2010)0080

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 693/2011).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik