Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0080(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0017/2011

Teksty złożone :

A7-0017/2011

Debaty :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Głosowanie :

PV 06/04/2011 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0138

Teksty przyjęte
PDF 280kWORD 36k
Środa, 6 kwietnia 2011 r. - Strasburg
Wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza ***I
P7_TA(2011)0138A7-0017/2011
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (COM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0145),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0107/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinie na temat projektu aktu ustawodawczego przedstawione przez portugalskie Zgromadzenie Republiki oraz włoski Senat,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 lipca 2010 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 11 marca 2011 r. do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu w sprawie funkcjonowania Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0017/2011),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 44 z 11.2.2011, s. 171.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 kwietnia 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza
P7_TC1-COD(2010)0080

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 693/2011.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności