Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0255(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0024/2011

Indgivne tekster :

A7-0024/2011

Forhandlinger :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Afstemninger :

PV 06/04/2011 - 8.12
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0139

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 38k
Onsdag den 6. april 2011 - Strasbourg
Fiskeri - tekniske overgangsforanstaltninger ***I
P7_TA(2011)0139A7-0024/2011
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. april 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 om fastlæggelse af tekniske overgangsforanstaltninger fra den 1. januar 2010 til den 30. juni 2011 (KOM(2010)0488 - C7-0282/2010 - 2010/0255(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0488),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0282/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 19. januar 2011(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 9. marts 2011 forpligtede sig til at godkende Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7-0024/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 84 af 17.3.2011, s. 47.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. april 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer og Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 om fastlæggelse af tekniske overgangsforanstaltninger fra den 1. januar 2010 til den 30. juni 2011
P7_TC1-COD(2010)0255

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 579/2011).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik