Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2018(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0087/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0087/2011

Συζήτηση :

PV 05/04/2011 - 11
CRE 05/04/2011 - 11

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.13
CRE 06/04/2011 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0140

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 424kWORD 69k
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο
Εκτίμηση των εσόδων και δαπανών για το έτος 2012
P7_TA(2011)0140A7-0087/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (2011/2018(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), και ιδίως το άρθρο 31,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2012 - Τμήματα Ι, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX και Χ(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο σχετικά με την κατάρτιση του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 23 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με τα άρθρα 23, παράγραφος 7, και 79, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 79, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 79 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0087/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Ένωσης υποχρεώνει τα θεσμικά όργανα να ανταποκριθούν με την απαιτούμενη ποιότητα και αποτελεσματικότητα και να εφαρμόσουν αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης, ώστε να επιτευχθούν εξοικονομήσεις· εκτιμά ότι αυτές οι εξοικονομήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν γραμμές του προϋπολογισμού που έχουν σχέση με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση των θεσμικών οργάνων επαρκείς πόροι οι οποίοι εντούτοις, με δεδομένη την παρούσα οικονομική συγκυρία, θα πρέπει να τύχουν αυστηρής και αποτελεσματικής διαχείρισης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί διακαή επιθυμία της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του Προεδρείου η συνέχιση της ενισχυμένης συνεργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 79 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ορίζουν ότι το Προεδρείο ρυθμίζει τα οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση του Κοινοβουλίου και καταρτίζει το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου ενώ η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι αρμόδια για την υποβολή στην ολομέλεια έκθεσης σχετικά με τις δημοσιονομικές προβλέψεις του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προνόμια της ολομέλειας σε σχέση με την έγκριση της κατάστασης προβλέψεων και του τελικού προϋπολογισμού θα διατηρηθούν πλήρως, σύμφωνα με τη Συνθήκη και τον Κανονισμό,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προσυνδιαλλακτική συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπειών του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου και στις 22 Μαρτίου 2011,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με πρόσφατη επιστολή του, ο αρμόδιος για τον προϋπολογισμό Επίτροπος κάλεσε όλα τα θεσμικά όργανα να προβούν σε κάθε δυνατή προσπάθεια μείωσης δαπανών κατά την εκπόνηση των δικών τους προβλέψεων δαπανών για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2012,

Γενικό πλαίσιο και συνολικός προϋπολογισμός

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την μέχρι τούδε καλή συνεργασία μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας του προϋπολογισμού και για τη συμφωνία μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών κατά την προσυνδιαλλακτική συνάντηση στις 22 Μαρτίου 2011·

2.  επισημαίνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για τον προϋπολογισμό του 2012 που εισηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας στο Προεδρείο ανέρχεται σε 1 773 560 543 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 20,26 % του τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· σημειώνει δε ότι το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης είναι 5,20 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Προεδρείο ενέκρινε εξοικονομήσεις σε σχέση με το αρχικά προταθέν προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων στο προσχέδιο κατάστασής προβλέψεών του για τον προϋπολογισμό του 2012 όπως αυτό εγκρίθηκε στη συνεδρίασή του της 23ης Μαρτίου 2011, μετά την προσυνδιαλλαγή του με την Επιτροπή Προϋπολογισμών· επιβεβαιώνει την πρόταση του Προεδρείου και ορίζει το συνολικό επίπεδο του σχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2012 σε 1 724 575 043 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 19,70 % του τομέα 5 του ΠΔΠ· σημειώνει δε ότι το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης είναι 2,30 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011·

4.  ζητεί να γίνει μακροπρόθεσμα αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· ζητεί να προσδιοριστούν ενδεχόμενες μελλοντικές εξοικονομήσεις με στόχο την περικοπή των δαπανών και την αύξηση των εσόδων σε ένα πλαίσιο μακρόπνοης θεώρησης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου ως μέρους της νομοθετικής αρχής·

5.  διατυπώνει εκ νέου την άποψή του ότι, δεδομένων των δύσκολων οικονομικών και δημοσιονομικών συνθηκών που επικρατούν στα κράτη μέλη, το Κοινοβούλιο οφείλει να αποδείξει τη δημοσιονομική του υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση παραμένοντας κάτω από τον τρέχοντα δείκτη πληθωρισμού(4)· σύμφωνα με τη διοργανική αντίληψη, οι ανάγκες που σχετίζονται με τη διεύρυνση θα πρέπει να ενσωματωθούν είτε με διορθωτική επιστολή είτε με διορθωτικό προϋπολογισμό· επισημαίνει επίσης ότι οι ανάγκες που σχετίζονται με τους 18 νέους βουλευτές κατ' εφαρμογήν της Συνθήκης της Λισαβόνας θα ενσωματωθούν επίσης είτε με διορθωτική επιστολή είτε με διορθωτικό προϋπολογισμό·

6.  παροτρύνει τη διοίκηση να υποβάλει αντικειμενική αξιολόγηση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου προκειμένου να εντοπιστούν δυνατές εξοικονομήσεις σε όλη του την έκταση και να υποβάλει την εν λόγω αξιολόγηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών εγκαίρως πριν από το πέρας της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

7.  υπενθυμίζει ότι το ανώτατο όριο για τον τομέα 5 του ΠΔΠ για τον προϋπολογισμό της Ένωσης το 2012 ανέρχεται σε 8 754 εκατομμύρια EUR·

8.  φρονεί ότι το Κοινοβούλιο και τα λοιπά θεσμικά όργανα οφείλουν να επιδείξουν πνεύμα δημοσιονομικής ευθύνης και αυτοσυγκράτησης στο τρέχον κλίμα οικονομικής κρίσης, δυσβάστακτου δημόσιου χρέους και περιορισμών λόγω των συνεχιζόμενων προσπαθειών εθνικής δημοσιονομικής εξυγίανσης, χωρίς εντούτοις να επιτρέψουν να τεθεί υπό αμφισβήτηση ο στόχος της νομοθετικής αριστείας·

Επιμέρους ζητήματα

9.  παροτρύνει το Προεδρείο να υιοθετήσει αυστηρή προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων πριν από τη δημιουργία νέων θέσεων στους κόλπους του Κοινοβουλίου·

10.  εκτιμά ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες εκσυγχρονισμού και εκλογίκευσης της διοίκησης και οι προτάσεις για το 2012 αναμένεται ότι θα συμβάλουν στη μείωση της εξωτερικής παροχής υπηρεσιών και προσβλέπει στην επίτευξη σημαντικών εξοικονομήσεων σε αυτό τον τομέα με στόχο την επίτευξη επιπέδου δαπανών συγκρίσιμου τουλάχιστον με εκείνο του 2010·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Γενικού Γραμματέα να συνεχίσει να εφαρμόζει την περιβαλλοντική πολιτική του Κοινοβουλίου, να κηρύξει την έναρξη ενημερωτικής εκστρατείας, να στηρίξει την πολυετή στρατηγική στον τομέα της ΤΠΕ και να συνεχίσει την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού της διοίκησης·

12.  οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού και εκλογίκευσης της διοίκησης πρέπει να συμπεριλαμβάνουν επίσης την ασφάλεια του Κοινοβουλίου· ζητεί τη δημιουργία αποθεματικού 3 εκατομμυρίων EUR το οποίο θα χρησιμοποιηθεί εφόσον κατατεθεί βιώσιμο σχέδιο βελτιώσεων και προβλέψεων δαπανών· επισημαίνει, από το προαναφερθέν ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2012 - Λοιπά Τμήματα, ότι θα πρέπει να υπάρξει εμπεριστατωμένη μελέτη των τρόπων με τους οποίους το δικαίωμα της απρόσκοπτης δυνατότητας των ευρωπαίων πολιτών να συναντούν τους ευρωπαίους εκπροσώπους τους μπορεί να συνδυαστεί αποτελεσματικότερα με την επείγουσα ανάγκη να κατοχυρωθεί η ασφάλεια όσων εργάζονται εντός των οργάνων· καλεί το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει σχετική έκθεση έως τις 30 Ιουνίου 2011·

13.  υπενθυμίζει τη σημασία όλων των σημείων που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2012, όπως ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων λογισμικού συμπεριλαμβανομένων της ψηφιακής στρατηγικής για τα εργαλεία Web 2.0 και τα κοινωνικά δίκτυα, το νεφελοειδές υπολογιστικό σύστημα και το Wifi, η πολιτική ενημέρωσης και επικοινωνίας, τα συστήματα διαχείρισης γνώσης, η μετάφραση και η διερμηνεία, η πολιτική περιβάλλοντος και το EMAS και οι ενεργές πολιτικές κατά των διακρίσεων·

14.  εκτιμά ότι κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2012 θα μπορούσαν να επιτευχθούν περαιτέρω εξοικονομήσεις με τον περιορισμό της κατανάλωσης ιδίως ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και χαρτιού και ότι θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για τη μείωση του κόστους μεταφοράς που σχετίζεται με τις επίσημες αποστολές και τις μετακινήσεις·

15.  επισημαίνει την ανάγκη διαρκούς και ισότιμα κατανεμημένης ενημέρωσης των ευρωπαίων πολιτών και καλεί τις διοικητικές υπηρεσίες να παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις όσον αφορά υφιστάμενες αλλά και δυνητικές τοποθεσίες για τα γραφεία ενημέρωσης του κοινού, με έμφαση σε περιπτώσεις όπου η στέγαση προσφέρεται δωρεάν·

16.  ζητεί τη διεξαγωγή ενδελεχούς μελέτης σχετικά με τις υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων, προκειμένου να διερευνηθεί με ποιο τρόπο θα βελτιωθούν οι τομεακές επαφές μεταξύ κοινοβουλευτικών επιτροπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη ώστε να παράγεται ουσιαστικότερος και ικανοποιητικός διάλογος·

Κτίρια υπό κατασκευή

17.  υπενθυμίζει τη θέση του, την οποία εξέφρασε στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία προϋπολογισμού 2012· εκτιμά ότι η επίσπευση της πληρωμής, με στόχο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, παραμένει μία από τις βασικές προτεραιότητες για το μέλλον· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, βέλτιστη χρήση των πόρων του προϋπολογισμού, την ανάπτυξη μεσο-μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα επιδιώκει τον εντοπισμό της καλύτερης λύσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αξιολόγησης διαφόρων επιλογών και εναλλακτικών χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, με παράλληλη τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

18.  επαναλαμβάνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει το θέμα της πρόσθετης χρηματοδότησης μόνον επί τη βάσει αναγκαίων πληροφοριών όσον αφορά (1) το ποσό και τις πηγές των αναμενόμενων τρόπων χρηματοδότησης, (2) πρόσθετες πληροφορίες για τις νομικές συνέπειες, και υπό τον όρο ότι (3) όλες οι αποφάσεις για το έργο θα υπόκεινται σε πραγματική διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα διασφαλίζει τον ανοικτό διάλογο και τη διαφάνεια· έχει υπόψη του τις εκτιμήσεις σχετικά με το συνολικό κόστος της δημιουργίας του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και τις προβλέψεις για το κόστος λειτουργίας και την στελέχωση· ζητεί από το Προεδρείο να μειώσει το εκτιμώμενο κόστος λειτουργίας· ζητεί, προκειμένου να μπορεί να διεξάγει διαφανή και εποικοδομητικό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, να του υποβληθεί το επιχειρηματικό σχέδιο που θα παρουσιάζει τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική στρατηγική του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και ζητεί να ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό για το οικοδομικό σχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού· προτείνει δημιουργία αποθεματικού 2 εκατ. EUR μέχρι να του υποβληθεί το εν λόγω επιχειρηματικό σχέδιο·

19.  αντιτάσσεται στη δημιουργία νέας γραμμής του προϋπολογισμού σε αυτό το στάδιο ειδικά για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· ζητεί, ως εκ τούτου, το 1 εκατομμύριο EUR που έχει διατεθεί στη νέα γραμμή «3247» (Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας) να μεταφερθεί στο κεφάλαιο 10 1 (αποθεματικό για απρόβλεπτα)· εκτιμά, ωστόσο, ότι η τυχόν δημιουργία παρόμοιας γραμμής θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα διαφανούς διαδικασίας και να εγκριθεί από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή·

Τελικές παρατηρήσεις

20.  εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2012 και υπενθυμίζει ότι θα εγκρίνει τη θέση του επί του σχεδίου προϋπολογισμού, όπως θα τροποποιηθεί από το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2011, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στη Συνθήκη·

o
o   o

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0088.
(4) Δελτίο τύπου Eurostat αριθ. 41/2011, 16 Μαρτίου 2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου