Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2247(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0050/2011

Внесени текстове :

A7-0050/2011

Разисквания :

PV 05/04/2011 - 12
CRE 05/04/2011 - 12

Гласувания :

PV 06/04/2011 - 8.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0142

Приети текстове
PDF 384kWORD 85k
Сряда, 6 април 2011 г. - Страсбург
Защита на финансовите интереси на Европейските общности ‐ Борба с измамите
P7_TA(2011)0142A7-0050/2011

Резолюция на Европейския парламент от 6 април 2011 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз ‐ Борба с измамите ‐ годишен доклад за 2009 г. (2010/2247(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите резолюции относно предишни годишни доклади на Комисията и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 14 юли 2010 г. до Съвета и Европейския парламент, озаглавен „Защита на финансовите интереси на Общността – Борба с измамите - годишен доклад за 2009 г.“ (COM(2010)0382), както и придружаващите го документи (SEC(2010)0897 и SEC(2010)0898),

–  като взе предвид Десетия доклад за дейността на Европейската служба за борба с измамите – годишен доклад за 2010 г.(1),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2009 година, придружен от отговорите на проверените институции(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за дейностите, финансирани по линия на осмия, деветия и десетия Европейски фондове за развитие, за финансовата 2009 г., придружен от отговорите на Комисията(3),

–  като взе предвид член 319, параграф 3 и член 325, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4),

–  като взе предвид своята декларация от 18 май 2010 г. относно усилията на Съюза в борбата срещу корупцията(5), с оглед гарантиране, че средствата на ЕС не са обект на корупция,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0050/2011),

Общи забележки

1.  Изразява съжаление, че като цяло докладът на Комисията относно „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз ‐ Борба с измамите ‐ годишен доклад за 2009 г. (COM(2010)0382) (“доклад PIF 2009„), представен съгласно член 325, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), не предоставя информация относно равнището на нередности и измами в отделните държави-членки, тъй като вниманието е съсредоточено върху равнището на докладване и следователно докладът не дава възможност за придобиване на обща представа за действителното равнище на нередности и измами в държавите-членки, нито за определяне и предприемане на мерки за дисциплиниране на държавите-членки с най-висок процент на нередности и измами;

2.  Подчертава, че измамата е пример за умишлено закононарушение и представлява криминално деяние, докато нередност е неспазване на правилата; изразява съжаление за това, че в доклада на Комисията измамите не се разглеждат подробно, а подходът към нередностите е много общ; посочва, че в член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз става въпрос за измамите, а не за нередностите и призовава да се прави разграничение между измама и грешки или нередности;

3.  Отбелязва, че през последните няколко години са разработени техники за разкриване на измами като част от един по-общ процес на борба с корупцията и настоятелно призовава Комисията да насърчава проучванията в тази област и да приложи, първоначално под формата на пилотни проекти, в сътрудничество с държавите-членки, подходящи нови методологии, разработвани за измерване на явлението „нередности и измами“;

4.  Призовава Комисията да поеме отговорност за гарантиране на изпълнението от държавите-членки на задълженията им за докладване, с оглед предоставяне на надеждни и сравними данни относно нередностите и измамите, дори ако за тази цел Комисията трябва да промени системата от санкции за неспазване на тези задължения за докладване;

5.  Изразява съжаление по повод на факта, че продължава неправомерното изразходване на големи суми от средства на ЕС и призовава Комисията да предприеме необходимите действия за бързото възстановяване на тези средства;

6.  Изразява загриженост относно равнището на съществуващите нередности, които не са отстранени или е обявено, че не могат да бъдат отстранени в Италия в края на финансовата 2009 г.;

7.  Призовава Комисията да търси по-голяма отговорност от държавите-членки за размера на нередностите, които все още трябва да се отстранят;

8.  Отбелязва, че законодателството на Общността изисква държавите-членки да докладват за всички нередности в срок до два месеца от края на тримесечието, в което дадена нередност е била обект на първи административен или съдебен констативен акт, и/или е получена нова информация относно нередност, за която вече е докладвано; призовава държавите-членки да положат всички необходими усилия, включително рационализиране на националните административни процедури, за да спазят изискваните крайни срокове и да съкратят времето от момента на установяване на дадена нередност до момента на нейното докладване; призовава държавите-членки в своите усилия за борба с измамите да действат преди всичко като защитници на парите на данъкоплатците;

9.  Отправя запитване за мерките, предприети от Комисията, за борба с увеличаването на случаите на съмнения за измама и на свързаните с тях суми, в сравнение с общия брой случаи на нередности в държавите-членки Полша, Румъния и България;

10.  Изразява загриженост относно подозрително ниските равнища на измама в Испания и Франция, като се има предвид големината на страните и получаваната от тях финансова помощ, както е описано в доклада „PIF 2009“ на Комисията, и следователно призовава Комисията да включи подробна информация относно прилаганата методология на докладване и капацитета за разкриване на измами в тези страни;

11.  Призовава държавите-членки, които все още не са ратифицирали Конвенцията от 26 юли 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности(6) или протоколите към нея(7) (инструментите PIF), т.е. Чешката република, Малта и Естония, незабавно да пристъпят към ратификацията на тези правни инструменти; настоятелно приканва държавите-членки, които са ратифицирали инструментите PIF, да положат повече усилия за подобряване на националното си законодателство в наказателната област, за защита на финансовите интереси на Съюза, по-специално чрез отстраняване на съществуващите слабости, посочени във втория доклад на Комисията относно прилагането на Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности и протоколите към нея (COM(2008)0077);

12.  Приветства въвеждането през 2009 г. на Система за управление на нередностите (СУН), приложение, разработено и поддържано от OLAF, както и положителните резултати, които последваха; изразява загриженост за това, че Комисията обяснява увеличаването на броя на докладваните случаи, както и финансовите последици с използването на ново високотехнологично докладване; призовава Комисията да представи на Парламента подробна методология за наскоро въведеното високотехнологично докладване и да го включи в доклада за следващата година; призовава държавите-членки към пълно прилагане на СУН и към по-ефективно изпълнение на изискването за докладване;

13.  Отправя искане към Комисията да включи в доклада си за следващата година съпоставка на броя на нередностите, докладвани посредством новото високотехнологично докладване и посредством традиционните методи на докладване; призовава държавите-членки да докладват за евентуални нередности в по-кратки срокове;

14.  Предвид сериозните съмнения за качеството на предоставяната от държавите-членки информация, отново изразява съжаление за това, че Комисията полага повече усилия за убеждаване на Европейския парламент в необходимостта от въвеждане на „допустим риск от грешка“, отколкото за убеждаване на държавите-членки в необходимостта от въвеждане на задължителни национални декларации за управление, надлежно одитирани от Националната сметна палата и консолидирани от Сметната палата; призовава Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, и чрез изготвяне на подходящ доклад в съответствие с Договора, да предостави на Парламента разумни гаранции за постигането на тази цел и за провеждането на ефективна борба с измамите;

Приходи: собствени ресурси

15.  Изразява загриженост за съотношението между измамите и нередностите в областта на собствените ресурси в държавите-членки Австрия, Испания, Италия, Румъния и Словакия, тъй като измамите представляват повече от половината от всички случаи на нередности във всяка от тези държави-членки; призовава държавите-членки да предприемат всички необходими мерки, включително тясно сътрудничество с европейските институции, с цел премахване на всички причини, водещи до измами със средства на ЕС;

16.  Изразява съжаление за слабостите в националния митнически контрол, открити от Сметната палата, особено по отношение на извършването на анализ на риска при избора на търговци и внос, които да бъдат подложени на митнически контрол, което увеличава риска от пропускане на нередности и би могло да доведе до загуба на традиционни собствени ресурси; призовава държавите-членки да подобрят системите си за митнически контрол и Комисията да предостави съответна подкрепа в това отношение;

17.  Подчертава факта, че близо 70 % от всички митнически процедури за внос са опростени, което означава, че имат съществено отражение върху събирането на традиционните собствени ресурси и върху ефективността на общата търговска политика; в този контекст счита за неприемлива липсата на ефективен контрол върху опростените процедури за внос в държавите-членки, посочена в специален доклад № 1/2010 на Сметната палата, и призовава Комисията да продължи разследването на ефективността на контрола по отношение на опростените процедури в държавите-членки, и по-специално да разследва напредъка, постигнат във връзка с извършваните от държавите-членки последващи одити, и да представи резултатите от това разследване на Парламента до края на 2011 г.;

18.  Отбелязва резултатите от разследванията, проведени от OLAF в областта на собствените ресурси; изразява дълбока загриженост за мащаба на измамите със стоки, внасяни от Китай, и настоятелно призовава държавите-членки незабавно да възстановят въпросните суми;

19.  Приветства успешното провеждане на съвместната митническа операция Diabolo II, в която участваха митнически служители от 13 азиатски страни и 27-те държави-членка на ЕС, координирани от Европейската комисия чрез OLAF;

20.  Приветства споразуменията за борба срещу незаконната търговия с тютюневи изделия, сключени от Европейския съюз и неговите държави-членки с производители на тютюневи изделия; счита, че е във финансов интерес на ЕС да продължи борбата срещу контрабандата на цигари, в резултат на която всяка година бюджетът на ЕС губи приходи в размер на около един милиард евро; настоятелно призовава OLAF да продължи да играе водеща роля в международните преговори за подписването на Протокол за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия съгласно член 15 на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация, което ще допринесе за борбата с незаконната търговия в Съюза; счита, че 500-те милиона евро, които трябва да бъдат изплатени от съответните две компании - British American Tobacco и Imperial Tobacco, следва да се използват от Комисията и съответните държави-членки за засилване на мерките срещу измамите;

Разходи: селско стопанство

21.  Приветства заключението на Комисията, че общата дисциплина на докладване в тази група политики се е подобрила и че спазването на изискванията сега е 95 %; призовава държавите-членки, които все още закъсняват с докладването (Австрия, Финландия, Нидерландия, Словакия и Обединеното кралство), незабавно да поправят това положение;

22.  Призовава Комисията да наблюдава отблизо положението в Испания и Италия, които докладваха съответно за най-голям брой нередности и най-крупни суми във връзка с нередности, и да докладва на Европейския парламент конкретните мерки, които е предприела за решаване на проблемите в тези две държави-членки;

23.  Призовава Комисията да установи дали несъответствието между по-високите разходи и минималния процент докладвани нередности, както и значителното вариране на процента докладвани нередности (Естония – 88,25%; Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Словения и Словакия – 0,00%) са свързани с ефективността на системите за контрол, с оглед на извършването на преглед на тези системи;

24.  Изразява дълбока загриженост относно заключението на Сметната палата, че в плащанията в тази група политики през 2009 г. е имало съществени грешки и че системите за надзор и контрол са били в най-добрия случай частично ефективни за гарантиране на регулярност на плащанията; изразява съжаление относно заключението на Сметната палата, че макар че интегрираната система за управление и контрол е добре замислена по принцип, нейната ефективност се затруднява от неточни данни в базите данни, непълни кръстосани проверки или неправилно или непълно проследяване на коригирането на установени аномалии; призовава Комисията да следи отблизо ефективността на системите за надзор и контрол, създадени в държавите-членки, за да се гарантира, че информацията относно процента на нередностите във всяка държава-членка отразява реално и справедливо действителното положение; призовава Комисията за преодоляване на слабостите в ефективността на интегрираната система за управление и контрол;

25.  Отбелязва, че окончателни цифри могат да бъдат установени само за финансовите години, които могат да бъдат счетени за финализирани, и че в този контекст, към днешна дата, последната финансова година, която може да бъде счетена за финализирана, е 2004 г.;

26.  Изразява съжаление за катастрофалното положение с глобалния процент на възстановяване в тази група политики, който през 2009 г. беше 42 % от сумата от EUR 1 266 милиона, дължима в края на финансовата 2006 г.; изразява особена загриженост относно забележката на Сметната палата, че сумата от EUR 121 милиона, възстановена в периода 2007-2009 г. от бенефициерите представлява 10 % от общата сума за възстановяване; намира това положение за неприемливо и призовава държавите-членки спешно да го поправят; призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки за изграждане на ефективна система за възстановяване и да информира Европейския парламент в доклада си следващата година за защитата на финансовите интереси на ЕС и постигнатия напредък;

Разходи: Политика на сближаване

27.  Изразява съжаление по повод факта, че данните, съдържащи се в доклада PIF за 2009 г. не предоставят достоверна картина относно броя на нередностите и измамите в тази група политики, тъй като високото равнище на нередности и/или измами може да се дължи на ефективно докладване и/или системи за борба с измамите.

28.  Изразява дълбока загриженост от факта, че Сметната палата е констатирала висок процент на материални грешки във връзка с плащанията за 2009 г. (над 5 %);

29.  Отбелязва, че важен източник на грешки при отчитането на разходите за сближаване са сериозните нарушения при прилагането на правилата за обществените поръчки; следователно призовава Комисията да предложи незабавно ново законодателство за опростяване и актуализиране на тези правила;

30.  Изразява дълбока загриженост от констатациите на Сметната палата, че най-малко 30 % от грешките, открити от Палатата в извадката за 2009 г., са можели да бъдат открити и отстранени от държавите-членки преди сертифицирането пред Комисията на декларираните разходи, въз основа на наличната им информация; призовава държавите-членки да положат повече усилия, за да подобрят своите механизми за откриване и отстраняване на грешките;

31.  Призовава Комисията да предостави на Европейския парламент информация за мерките, които са били предприети по отношение на нередностите, докладвани от държавите-членки и открити от Комисията в тази група политики;

32.  Не е удовлетворен от процента на възстановяване, който надвишава 50% за програмния период 2000-2006 г.; настоятелно призовава държавите-членки да положат повече усилия за възстановяване на неправомерно изплатените суми и призовава Комисията да предприеме действия за да гарантира по-висок процент на възстановяване – като се има предвид, че Комисията изпълнява бюджета на своя собствена отговорност, в съответствие с член 317 от ДФЕС;

Разходи: Предприсъединителни фондове

33.  Изразява дълбока загриженост относно съмненията за изключително висок процент на измамите в България по Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони (САПАРД) през 2009 г., който за целия програмен период възлиза на 20% и представлява най-високият процент, отчитан за всички анализирани фондове (в областта на сближаването и земеделието); отбелязва, че повече случаи на съмнения за измама са били открити чрез външен контрол/намеса, отколкото чрез упражняване на вътрешен контрол на национално равнище; отбелязва, че Комисията изпълни правилно своите задължения, като преустанови през 2008 г. плащанията по САПАРД и ги възстанови на 14 септември 2009 г. след извършването на щателни проверки; призовава Комисията да продължи да упражнява надзор над българските органи, за да се подобри допълнително това положение;

34.  Oтбелязва, че Чешката република, Естония, Латвия и Словения отчетоха нулев процент на измами по програма САПАРД и поставя под въпрос надеждността на докладваната информация или способността на тези държави за разкриване на измами; подчертава, че подобно нулево или ниско равнище на процента измами би могло да показва слабости в системите за контрол, както и обратното; настоятелно приканва Комисията да представи данни за ефективността на механизмите за контрол и да прилага, съвместно с OLAF, по-строг контрол над изразходването на финансовите средства на ЕС;

35.  Счита за неприемлив твърде ниския процент на възстановяване на средства при съмнения за измама по предприсъединителните фондове, който е едва 4,6% за целия програмен период, и призовава Комисията да въведе ефективна система, за да се справи с тази ситуация;

Обществени поръчки, по-висока степен на прозрачност и борба срещу корупцията

36.  Призовава Комисията, съответните агенции на Съюза и държавите-членки да предприемат мерки и да осигурят ресурси, за да гарантират, че средствата от ЕС не са предмет на корупция, да приемат възпиращи санкции за случаите, в които са констатирани измами и корупция, и да ускорят конфискуването на имущество, придобито от престъпна дейност, свързана с измами, укриване на данъци и престъпления, свързани с изпиране на пари;

37.  Призовава Комисията и държавите-членки да разработят, да приложат и да оценяват периодично еднакви системи за възлагане на обществени поръчки, за да се предотвратят измамите и корупцията, да определят и да прилагат ясни условия за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки, както и критерии, въз основа на които да се вземат решения за възлагане на обществени поръчки, а също така и да приемат и приложат системи за преразглеждане на решения за възлагане на обществени поръчки на национално равнище, да гарантират прозрачност и отчетност в публичните финанси и да приемат и приложат системи за управление на риска и за вътрешен контрол;

38.  Приветства Зелената книга на Комисията относно осъвременяването на политиката на ЕС в сферата на обществените поръчки, озаглавена „Към по-ефективен европейски пазар на обществените поръчки“; призовава Съвета и Комисията да финализират приемането на реформата на основните правила на ЕС за обществените поръчки (Директива 2004/17/EО и Директива 2004/18/EО) не по-късно от края на 2012 г.;

39.  Следвайки искането си от миналогодишния си доклад относно защитата на финансовите интереси на Общността, настоятелно призовава OLAF да представи в следващия си годишен доклад подробен анализ на въведените от всяка държава-членка стратегии и мерки в борбата с измамите, както и по отношение на предотвратяването и разкриването на нередности при разходването на европейски средства, включително когато причина за това е корупцията; счита, че следва да се обръща специално внимание на реализирането на средствата от земеделските и структурните фондове; счита, че в доклада, съдържащ информация за 27 държави, следва да се подложи на анализ подходът, следван от националните съдебни и разследващи органи, както и количеството и качеството на извършените проверки, а също така и статистиката и причините в случаите, в които националните органи не са повдигнали обвинение вследствие на доклади на OLAF;

40.  Следвайки искането от миналогодишния доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, настоятелно призовава Съвета да финализира сключването на споразуменията за сътрудничество с Лихтенщайн във възможно най-кратък срок, и да предостави мандат на Комисията за договаряне на споразумения за борба с измамите с Андора, Монако, Сан Марино и Швейцария;

41.  Настоятелно призовава Комисията да предприеме действия за гарантиране на прозрачност при бенефициерите на средства от ЕС чрез единна информационна система; призовава Комисията да разработи мерки за увеличаване на прозрачността на правните разпоредби, както и система, при която всички бенефициери на средства от ЕС да се публикуват на един и същи уебсайт, независимо от това, кой управлява тези средства, и въз основа на стандартни категории информация, която ще се предоставя от всички държави-членки, на поне един от работните езици на Съюза; призовава държавите-членки да си сътрудничат с Комисията и да й предоставят пълна и достоверна информация относно бенефициерите на средствата от ЕС, които се управляват от държавите-членки; приканва Комисията да извърши оценка на системата за „съвместно управление“ и да представи, като въпрос от приоритетно значение, доклад пред Парламента;

o
o   o

42.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Надзорния комитет към Европейската служба за борба с измамите и Европейската служба за борба с измамите.

(1) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2009/en.pdf
(2) ОВ С 303, 9.11.2010 г., стр. 1.
(3) ОВ С 303, 9.11.2010 г., стр. 243.
(4) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P7_TA(2010)0176.
(6) ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 48.
(7) ОВ C 313, 23.10.1996 г., стр. 1, ОВ C 151, 20.5.1997 г., стр. 1 и ОВ C 221, 19.7.1997 г., стр. 11.

Правна информация - Политика за поверителност