Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2247(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0050/2011

Předložené texty :

A7-0050/2011

Rozpravy :

PV 05/04/2011 - 12
CRE 05/04/2011 - 12

Hlasování :

PV 06/04/2011 - 8.16
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0142

Přijaté texty
PDF 320kWORD 78k
Středa, 6. dubna 2011 - Štrasburk
Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům
P7_TA(2011)0142A7-0050/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2011 o ochraně finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům – Výroční zpráva za rok 2009 (2010/2247(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá usnesení o předchozích výročních zprávách Komise a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF),

–  s ohledem na zprávu Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 14. července 2010 nazvanou „Ochrana finančních zájmů Evropské unie – Boj proti podvodům – Výroční zpráva za rok 2009“ (KOM(2010)0382) a průvodní dokumenty (SEK(2010)0897 a SEK(2010)0898),

–  s ohledem na desátou zprávu o činnosti úřadu OLAF – výroční zpráva za rok 2010(1),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2009 spolu s odpověďmi orgánů(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o činnostech financovaných z osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi Komise(3),

–  s ohledem na čl. 319 odst. 3 a čl. 325 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(4),

–  s ohledem na své prohlášení ze dne 18. května 2010 o úsilí Evropské unie v boji proti korupci(5), jež má za cíl zajistit, aby fondy EU nebyly vystaveny korupci,

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0050/2011),

Obecné poznámky

1.  vyjadřuje politování nad tím, že zpráva Komise o ochraně finančních zájmů Evropské unie – Boj proti podvodům – Výroční zpráva za rok 2009 (KOM(2010)0382) („zpráva PIF za rok 2009“) předložená v souladu s čl. 325 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, neposkytuje údaje o odhadované míře nesrovnalostí a podvodů v jednotlivých členských státech, jelikož se zaměřuje na úroveň podávání informací, a proto není možné získat přehled skutečné míry nesrovnalostí a podvodů v členských státech a určit a potrestat členské státy, v nichž je tato míra nejvyšší;

2.  zdůrazňuje, že podvod je příkladem záměrného zavinění a trestným činem a že nesrovnalosti představují neschopnost dodržovat pravidla; lituje, že zpráva Komise se podvody nezabývá detailně a o nesrovnalostech pojednává velmi široce; upozorňuje, že článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie se týká podvodů, nikoli nesrovnalostí, a vyzývá k rozlišování mezi podvody a chybami či nesrovnalostmi;

3.  upozorňuje, že v průběhu minulých let byly jako součást širší snahy o boj s korupcí vyvinuty techniky měření podvodů, a vyzývá Komisi, aby tyto výzkumné snahy podpořila a aby v první fázi prostřednictvím pilotních projektů a ve spolupráci s členskými státy zavedla vhodné, nově vyvíjené metodologie měření jevů jako jsou nesrovnalosti a podvody;

4.  vyzývá Komisi, aby se zhostila své zodpovědnosti a zajistila, aby členské státy dodržovaly své oznamovací povinnosti s cílem poskytovat spolehlivé a porovnatelné údaje o míře nesrovnalostí a podvodů i tehdy, pokud bude Komise nucena upravit systém postihů za nedodržování těchto oznamovacích povinností;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že značná část finančních prostředků EU je i nadále využívána nesprávným způsobem, a vyzývá Komisi, aby učinila vhodné kroky a zajistila rychlé zpětné získání těchto prostředků;

6.  je znepokojen výší zbývajících nesrovnalostí v Itálii na konci fiskálního roku 2009, které nebyly získány zpět nebo o kterých bylo prohlášeno, že je nelze získat zpět;

7.  vyzývá Komisi, aby členské státy činila ve větší míře odpovědnými za nesrovnalosti, které je ještě třeba získat zpět;

8.  konstatuje, že právní předpisy Unie vyžadují, aby členské státy oznámily veškeré nesrovnalosti nejpozději do dvou měsíců od konce čtvrtletí, v jehož průběhu byla nesrovnalost poprvé zjištěna správním orgánem nebo soudem nebo kdy vyšla najevo nová informace o oznámené nesrovnalosti; vyzývá členské státy, aby vynaložily veškeré úsilí nezbytné k dodržení požadovaných lhůt, včetně zjednodušení administrativních postupů na vnitrostátní úrovni, a zkrátily dobu mezi zjištěním nesrovnalosti a jejím oznámením; vyzývá členské státy, aby při svém úsilí v boji proti podvodům jednaly v prvé řadě jako ochránci peněz daňových poplatníků;

9.  táže se, jaké kroky Komise podnikla, aby v členských státech Polsko, Rumunsko a Bulharsko zastavila růst případů, kdy existuje podezření z podvodů, a to co do počtu případů i výše částek v porovnání s celkovým počtem případů nesrovnalostí;

10.  je znepokojen podezřele nízkou mírou podvodů ve Španělsku a Francii v porovnání s jejich velikostí a množstvím obdržené finanční podpory, kterou Komise popsala ve zprávě PIF za rok 2009, a proto vyzývá Komisi, aby poskytla detailní informace o použité oznamovací metodologii a schopnosti těchto států odhalovat podvody;

11.  vyzývá členské státy, které dosud neratifikovaly Úmluvu o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. července 1995(6) nebo její protokoly(7) (nástroje PIF), tj. Českou republiku, Maltu a Estonsko, aby tak neprodleně učinily; naléhavě vyzývá členské státy, které nástroje PIF již ratifikovaly, aby zvýšily své úsilí o posílení vnitrostátních právních předpisů v oblasti trestního práva na ochranu finančních zájmů Unie, zejména tím, že odstraní nedostatky, na které poukázala druhá zpráva Komise o provádění Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a jejích protokolů (KOM(2008)0077);

12.  vítá zavedení systému pro řešení nesrovnalostí (IMS) v roce 2009 – aplikace, kterou vyvinul a spravuje úřad OLAF – a pozitivní vývoj s ním spojený; je znepokojen tím, že Komise vysvětluje nárůst počtu hlášených případů a finanční dopad zavedením nové technologie podávání oznámení; vyzývá Komisi, aby Parlamentu poskytla detailní metodologii nově zavedené technologie podávání oznámení a aby ji v dalších letech zahrnula do zpráv; vyzývá členské státy, aby tuto aplikaci plně uplatňovaly a dále zlepšovaly plnění oznamovacích povinností;

13.  žádá Komisi, aby ve své zprávě za příští rok uvedla objem nesrovnalostí oznámených pomocí nové technologie ve srovnání s tradičními metodami oznamování; vyzývá členské státy, aby nesrovnalosti oznamovaly rychleji;

14.  s ohledem na vážné pochybnosti o kvalitě informací poskytovaných členskými státy opakovaně vyjadřuje politování nad tím, že Komise vynakládá více úsilí na to, aby Evropský parlament přesvědčila o nutnosti zavést „přípustné riziko vzniku chyb“, než na to, aby členské státy přesvědčila o tom, že je nutné, aby povinná prohlášení o správě na vnitrostátní úrovni byla řádně zkontrolována národním kontrolním úřadem a konsolidována Účetním dvorem; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy a prostřednictvím příslušné zprávy v souladu se Smlouvou Parlament náležitě ujistila, že tento cíl byl dosažen a že boj proti podvodům řádně probíhá;

Příjmy: Vlastní zdroje

15.  je znepokojen počtem podvodů ve srovnání s nesrovnalostmi v sekci vlastních zdrojů v případě členských států Rakousko, Španělsko, Itálie, Rumunsko a Slovensko, protože podvody představují v každém členském státě více než polovinu celkového objemu nesrovnalostí; vyzývá členské státy, aby učinily všechna nezbytná opatření včetně úzké spolupráce s evropskými orgány, aby postihly všechny příčiny vedoucí k podvodům spojeným s fondy EU;

16.  vyjadřuje politování nad nedostatky v dohledu vnitrostátních celních orgánů, které odhalil Účetní dvůr, zejména pokud se jedná o provádění analýzy rizik pro výběr hospodářských subjektů a dovážených produktů, které měly být podrobeny celním kontrolám, což zvyšuje riziko neodhalených nesrovnalostí a mohlo by vést ke ztrátě tradičních vlastních zdrojů (TVZ); vyzývá členské státy, aby posílily své systémy celního dohledu, a dále vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu poskytnula příslušnou podporu;

17.  zdůrazňuje skutečnost, že okolo 70 % všech dovozních celních postupů je zjednodušených, což znamená, že mají podstatný vliv na výběr TVZ a na účinnost společné obchodní politiky; v této souvislosti považuje za nepřijatelné, že v členských státech panuje nedostatek účinných kontrol zjednodušených postupů, na což poukázala zvláštní zpráva Účetního dvora č. 1/2010, a vyzývá Komisi, aby dále prošetřila účinnost kontrol zjednodušených postupů v členských státech, zejména pokrok v provádění kontrol ex-post členskými státy, a aby Parlamentu do konce roku 2011 předložila výsledky těchto šetření;

18.  bere na vědomí výsledek šetření provedeného úřadem OLAF v oblasti vlastních zdrojů; je hluboce znepokojen mírou podvodů týkající se zboží dovezeného z Číny a naléhavě vyzývá členské státy, aby příslušné částky bezodkladně získaly zpět;

19.  vítá úspěšný výsledek společné celní operace Diabolo II, do níž se zapojili celní úředníci z 13 asijských zemí a 27 členských států a kterou prostřednictvím úřadu OLAF koordinovala Evropská komise;

20.  vítá dohody, jež Evropská unie a její členské státy EU uzavřely s výrobci tabáku s cílem bojovat proti nedovolenému obchodu s tabákem; zastává názor, že je ve finančním zájmu EU, aby se i nadále snažila potírat pašování cigaret, protože každoroční ztráta příjmu pro rozpočet EU je odhadována na 1 miliardu EUR; naléhavě žádá OLAF, aby i nadále hrál vedoucí roli v mezinárodních vyjednáváních o Protokolu o potírání nezákonného obchodu s tabákovými výrobky v souladu s článkem 15 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku WHO, což by pomohlo v boji s nezákonným obchodem v Unii; zastává názor, že 500 milionů EUR, které mají zaplatit dva dotyčné podniky, jmenovitě British American Tobacco a Imperial Tobacco, by Komise a příslušné členské státy měly použít na posílení opatření pro boj proti podvodům;

Výdaje: Zemědělství

21.  vítá závěry Komise, podle kterých se celková kázeň při podávání zpráv v této skupině politik zlepšila a povinnosti jsou z 95 % dodržovány; vyzývá členské státy, které stále zprávy nepodávají včas (Rakousko, Finsko, Nizozemsko, Slovensko a Spojené království), aby tuto situaci urychleně napravily;

22.  vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala situaci ve Španělsku a Itálii, vzhledem k tomu, že Španělsko vykázalo nejvyšší počet případů nesrovnalostí a Itálie nejvyšší příslušné částky, a aby Evropskému parlamentu předložila zprávu o konkrétních opatřeních, která přijala s cílem řešit problémy v těchto dvou členských státech;

23.  vyzývá Komisi, aby zjistila, jestli rozdíl mezi vyššími výdaji a minimální mírou oznámených nesrovnalostí i značné rozdíly v mírách oznámených nesrovnalostí (Estonsko 88,25 %, Kypr, Maďarsko, Lotyšsko, Malta, Slovinsko a Slovensko 0,00 %) jsou spojeny s efektivitou kontrolních systémů, a to s cílem provést jejich revizi;

24.  je hluboce znepokojen zjištěním Účetního dvora, podle něhož byly u plateb za rok 2009 v této skupině politik zjištěny věcné chyby a systémy dohledu a kontroly byly všeobecně při zajišťování pravidelnosti plateb v nejlepším případě jen částečně účinné; vyjadřuje politování nad zjištěním Účetního dvora, že přestože je integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS) v zásadě vhodně navržený, je jeho účinnost nepříznivě ovlivněna nepřesnými údaji v databázích, neúplnými křížovými kontrolami nebo nesprávnými či neúplnými kontrolami anomálií; vyzývá Komisi, aby podrobně monitorovala účinnost systémů dohledu a kontroly zavedených v členských státech, aby bylo zajištěno, že informace o míře nesrovnalostí za členský stát podávají věrný a poctivý obraz o aktuálním stavu; vyzývá Komisi, aby se zabývala slabinami účinnosti IACS;

25.  konstatuje, že konečná čísla mohou být stanovena pro ty rozpočtové roky, které lze považovat za uzavřené, a v tomto smyslu je v současné době poslední uzavřený rozpočtový rok 2004;

26.  vyjadřuje politování nad katastrofální situací ohledně celkové míry zpětného získání částek v této skupině politik, která v roce 2009 představovala 42 % z 1 266 milionů EUR, které na konci rozpočtového roku 2006 nebyly získány zpět; je znepokojen zejména připomínkou Účetního dvora, podle které 121 milionů EUR získaných zpět od příjemců v letech 2007–2009 představuje méně než 10 % celkových vrácených částek; tento stav považuje za nepřijatelný a vyzývá členské státy, aby se jím urychleně zabývaly; naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala veškerá opatření nutná k zavedení účinného systému zpětného získávání částek a aby Evropský parlament příští rok ve své zprávě o ochraně finančních zájmů EU informovala o dosaženém pokroku;

Výdaje: Politika soudržnosti

27.  vyjadřuje politování nad skutečností, že údaje obsažené ve zprávě PIF za rok 2009 neposkytují spolehlivý obraz o počtu případů nesrovnalostí a podvodů v této skupině politik, vzhledem k tomu, že vysoká míra nesrovnalostí nebo podvodů může být jednoduše známkou účinnosti systémů podávání zpráv nebo systémů pro boj proti podvodům;

28.  je hluboce znepokojen skutečností, že podle zjištění Účetního dvora byly u plateb za rok 2009 zjištěny závažné věcné chyby (přes 5 %);

29.  konstatuje, že jedním z důležitých zdrojů chyb u výdajů na soudržnost je vážné pochybení při uplatňování pravidel o přidělování veřejných zakázek; žádá proto Komisi, aby bezodkladně navrhla nové právní předpisy pro zjednodušení a modernizaci těchto pravidel;

30.  je hluboce znepokojen zjištěním Účetního dvora, podle něhož mohlo být nejméně 30 % chyb, které Účetní dvůr zjistil z vzorku z roku 2009, odhaleno a opraveno členskými státy ještě před certifikací výdajů Komisi a na základě informací, které měly k dispozici; vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí o posílení mechanismu odhalování a nápravy chyb;

31.  vyzývá Komisi, aby Evropskému parlamentu poskytla informace o opatřeních, která přijala s ohledem na nesrovnalosti oznámené členskými státy, jež Komise u této skupiny politik zjistila;

32.  není spokojen s mírou zpětného získání částek přesahující 50 % za programové období 2000–2006; naléhavě vyzývá členské státy, aby vyvinuly větší úsilí o zpětné získání neoprávněně vyplacených částek, a vyzývá Komisi, aby přijala kroky nutné k zajištění vyšší míry jejich zpětného získání – vzhledem ke skutečnosti, že Komise plní rozpočet na vlastní odpovědnost, jak stanovuje článek 317 SFEU;

Výdaje: Předvstupní fondy

33.  je hluboce znepokojen vysokou mírou podezření z podvodů v Bulharsku v souvislosti se Zvláštním předvstupním programem pro zemědělství a rozvoj venkova (SAPARD) v roce 2009, která činí za celé programové období 20 % a jde tak o nejvyšší míru ze všech analyzovaných fondů (oblast soudržnosti a zemědělství); konstatuje, že na více podezření z podvodu upozornily externí kontroly/zásahy než kontroly interní/vnitrostátní; konstatuje, že Komise jednala řádně v souladu se svými závazky, když zastavila platby z programu SAPARD v roce 2008 a uvolnila je opět 14. září 2009 po důkladném prověření; vyzývá Komisi, aby nadále monitorovala bulharské orgány s cílem tento stav dále zlepšovat;

34.  konstatuje, že Česká republika, Estonsko, Lotyšsko a Slovinsko vykázaly s ohledem na program SAPARD nulovou míru podvodů, a vyjadřuje pochybnosti o spolehlivosti poskytnutých informací či o schopnosti těchto zemí podvod odhalit; zdůrazňuje, že podobné nulové nebo malé míry podvodů by mohly naznačovat nedostatky v kontrolních systémech a naopak; naléhavě vyzývá Komisi, aby poskytla údaje o efektivitě kontrolních mechanismů a aby společně s úřadem OLAF zavedla přísnější kontroly nakládání s penězi EU;

35.  považuje velmi nízkou míru zpětného získání částek při pravděpodobném podvodu v souvislosti s předvstupními fondy, která činí pouze 4,6 % za celé programové období, za nepřijatelnou, a vyzývá Komisi, aby pro řešení této situace zavedla účinný systém;

Zadávání veřejných zakázek, zvýšená transparentnost a boj proti korupci

36.  vyzývá Komisi, příslušné agentury Unie a členské státy, aby učinily opatření a poskytly prostředky, čímž se zajistí, že prostředky EU nebudou předmětem korupce, dále aby zavedly odrazující postihy tam, kde bude odhalena korupce a podvody, aby urychlily zabavování majetku pocházejícího z trestné činností spojené s podvody, vyhýbání se daním a trestnými činy spojenými s praním peněz;

37.  vyzývá Komisi a členské státy, aby navrhly a uplatňovaly jednotné systémy zadávání zakázek a pravidelně prováděly jejich hodnocení s cílem předejít podvodům a korupci, definovaly a aplikovaly jasné podmínky pro účast na veřejných zakázkách a kritéria, v souladu s nimiž jsou činěna rozhodnutí o zadávání veřejných zakázek, a také aby přijaly a uplatňovaly systémy na přezkum rozhodnutí o veřejných zakázkách na vnitrostátní úrovni, aby tak byla zajištěna transparentnost a odpovědnost v oblasti veřejných financí, a aby přijaly a uplatňovaly systémy řízení rizik a vnitřní kontrolní systémy;

38.  vítá zelenou knihu Komise o modernizaci politiky zadávání veřejných zakázek EU nazvanou Směrem k efektivnějšímu  evropskému trhu veřejných zakázek; vyzývá Radu a Komisi, aby dokončily přijímání reformy základních pravidel EU o zadávání veřejných zakázek (směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES) nejpozději do konce roku 2012;

39.  v souladu se svým požadavkem vzneseným v loňské zprávě o ochraně finančních zájmů Společenství naléhavě vyzývá OLAF, aby ve své další výroční zprávě uvedl detailní analýzu strategií a opatření zavedených každým členským státem k boji proti podvodům a prevenci a zjišťování nesrovnalostí při využívání evropských fondů včetně případů, kdy byly způsobeny korupcí; domnívá se, že zvláštní pozornost je třeba věnovat využívání zemědělských a strukturálních fondů; je toho názoru, že uvedená zpráva obsahující profil 27 zemí by měla analyzovat přístup vnitrostátních soudních a vyšetřovacích orgánů a kvantitu i kvalitu prováděných kontrol, jakož i statistiky a důvody v případech, kdy vnitrostátní úřady nevznesly na základě zpráv úřadu OLAF obvinění;

40.  v souladu se svým požadavkem vzneseným v loňské zprávě o ochraně finančních zájmů Společenství naléhavě vyzývá Radu, aby v nejkratší možné době uzavřela dohody o spolupráci s Lichtenštejnskem, a naléhavě vyzývá Radu, aby Komisi udělilo plnou moc k vyjednání dohod proti podvodům s Andorrou, Monakem, San Marinem a Švýcarskem;

41.  naléhavě vyzývá Komisi k přijetí dalších opatření k zajištění všeobecné transparentnosti v případě příjemců fondů EU; vyzývá Komisi, aby navrhla opatření zvyšující transparentnost právních ustanovení a systém, v jehož rámci budou všichni příjemci fondů EU zveřejněni na společné internetové stránce, nezávisle na správci fondů a na základě standardních kategorií informací, které poskytnou všechny členské státy v alespoň jednom z pracovních jazyků Unie; vyzývá členské státy, aby spolupracovaly s Komisí a poskytovaly jí úplné a spolehlivé informace týkající se příjemců fondů EU, jež jsou spravovány členskými státy; vyzývá Komisi, aby prioritně zhodnotila systém společné správy a podala o tom Parlamentu zprávu;

o
o   o

42.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Evropskému účetnímu dvoru, dozorčímu výboru OLAF a úřadu OLAF.

(1) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2009/en.pdf
(2) Úř. věst. C 303, 9. 11. 2010, s. 1.
(3) Úř. věst. C 303, 9. 11. 2010, s. 243.
(4) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2010)0176.
(6) Úř. věst. C 316, 27. 11. 1995, s. 48.
(7) Úř. věst. C 313, 23.10.1996, s. 1, Úř. věst. C 151, 20.5.1997, s. 1 a Úř. věst. C 221, 19.7.1997, s. 11.

Právní upozornění - Ochrana soukromí