Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2247(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0050/2011

Indgivne tekster :

A7-0050/2011

Forhandlinger :

PV 05/04/2011 - 12
CRE 05/04/2011 - 12

Afstemninger :

PV 06/04/2011 - 8.16
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0142

Vedtagne tekster
PDF 233kWORD 68k
Onsdag den 6. april 2011 - Strasbourg
Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Bekæmpelse af svig
P7_TA(2011)0142A7-0050/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2011 om beskyttelse af EU's finansielle interesser - Bekæmpelse af svig - Årsberetning for 2009 (2010/2247(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine beslutninger om tidligere årsberetninger fra Kommissionen og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF),

–  der henviser til Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet og Rådet af 14. juli 2010 om beskyttelse af EU's finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetning for 2009 (KOM(2010)0382) samt bilagene (SEK(2010)0897 og SEK(2010)0898),

–  der henviser til OLAF's 10. aktivitetsberetning - Årsberetning for 2010(1),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2009, med institutionernes svar(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfonds (EUF's) aktiviteter i regnskabsåret, med Kommissionens svar(3),

–  der henviser til artikel 319, stk. 3, og artikel 325, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4),

–  der henviser til sin erklæring af 18. maj 2010 om Unionens bestræbelser for at bekæmpe korruption(5), for at sikre, at EU-midler ikke bliver genstand for korruption,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0050/2011),

Generelle forhold

1.  beklager, at Kommissionens beretning om beskyttelse af EU's finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetning for 2009 (KOM(2010)0382) (»PIF«-beretningen 2009), der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 325, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten), generelt ikke giver oplysninger om det anslåede omfang af uregelmæssigheder og svig i individuelle medlemsstater, da den koncentrerer sig om indberetningsniveauet, og at det derfor ikke er muligt af få et overblik over det aktuelle omfang af uregelmæssigheder og svig i medlemsstaterne eller identificere og disciplinere dem med det højeste niveau af uregelmæssigheder og svig;

2.  understreger, at svig er et eksempel på en målbevidst forseelse og er en kriminel handling, og at en uregelmæssighed er en manglende evne til at overholde en bestemmelse; beklager, at Kommissionens beretning ikke behandler svig i enkeltheder og behandler uregelmæssigheder meget generelt; påpeger, at artikel 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrører svig, ikke uregelmæssigheder, og kræver, at der skelnes mellem svig og fejl eller uregelmæssigheder;

3.  påpeger, at der i løbet af de seneste år er udviklet teknikker til at måle svig som en del af en bredere indsats for at bekæmpe korruption, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme denne forskningsindsats og i samarbejde med medlemsstaterne gennemføre hensigtsmæssige nye metoder som pilotprojekter, der skal udvikles for at måle fænomenet uregelmæssigheder og svig;

4.  opfordrer Kommissionen til at udøve sit ansvar ved at sikre, at medlemsstaterne overholder deres indberetningsforpligtelser med henblik på at tilvejebringe pålidelige og sammenlignelige oplysninger om uregelmæssigheder og svig, selv om dette kræver, at Kommissionen ændrer sanktionsordningen for manglende overholdelse af disse indberetningsforpligtelser;

5.  beklager, at en stor andel af EU-midlerne fortsat udbetales uretmæssigt, og opfordrer Kommissionen til at træffe passende forholdsregler for hurtigst muligt at inddrive disse midler;

6.  er bekymret over niveauet af udestående uregelmæssigheder, som ikke er inddrevet eller erklæret for uinddrivelige i Italien ved udgangen af regnskabsåret 2009;

7.  opfordrer Kommissionen til at gøre medlemsstaterne mere ansvarlige for omfanget af de uregelmæssigheder, som stadig mangler at blive inddrevet;

8.  bemærker, at unionslovgivningen kræver, at medlemsstaterne indberetter alle uregelmæssigheder senest to måneder efter afslutningen på det kvartal, hvor en uregelmæssighed har været genstand for en primær administrativ eller retlig afgørelse, og/eller nye oplysninger om en indberettet uregelmæssighed bliver kendt; opfordrer medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger, herunder en strømlining af nationale administrative procedurer, for at opfylde de obligatoriske tidsfrister og reducere tidsintervallet mellem identifikationen og indberetningen af en uregelmæssighed; opfordrer endvidere medlemsstaterne til primært at handle som beskyttere af skatteydernes penge i deres bestræbelser på at bekæmpe svig;

9.  spørger om, hvilke skridt Kommissionen har taget for at bekæmpe stigningen i mistanken om svig i en række tilfælde og beløb sammenlignet med det samlede antal af tilfælde af uregelmæssigheder i medlemsstaterne Polen, Rumænien og Bulgarien;

10.  er bekymret over de mistænkeligt lave niveauer for mistanke om svig i Spanien og Frankrig, navnlig i betragtning af deres størrelse og den økonomiske bistand, som de modtager, som det fremgår af Kommissionens PIF-beretning 2009, og opfordrer derfor Kommissionen til at medtage detaljerede oplysninger om den anvendte indberetningsmetode og evnen til at påvise svig i disse stater;

11.  opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret enten konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser(6) eller protokollerne(7) hertil (PIF-instrumenter), dvs. Den Tjekkiske Republik, Malta og Estland, til at gå videre med ratifikationen af disse juridiske instrumenter uden forsinkelse; opfordrer indtrængende de medlemsstater, der har ratificeret PIF-instrumenterne til at intensivere deres bestræbelser på at styrke deres nationale straffelovgivning for at beskytte EU's finansielle interesser, navnlig ved at tage de eksisterende mangler op, der er blevet påvist i den anden rapport fra Kommissionen om Gennemførelse af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og dens protokoller (KOM(2008)0077);

12.  glæder sig over, at der i 2009 blev indført et system til forvaltning af uregelmæssigheder (IMS), en applikation, der er udviklet og vedligeholdes af OLAF, og den positive udvikling, den har medført; er bekymret over, at Kommissionen forklarer stigningen i antallet af indberettede tilfælde og den økonomiske virkning ved anvendelse af ny teknologisk indberetning; opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en detaljeret metode for den for nylig gennemførte teknologiske indberetning og medtage den i næste års beretning; opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre IMS og yderligere forbedre deres indberetninger;

13.  anmoder Kommissionen om i sin beretning for næste år at medtage antallet af uregelmæssigheder, der er indberettet ved at bruge den nye teknologiske indberetning i forhold til traditionelle indberetningsmetoder; opfordrer medlemsstaterne til at øge hastigheden for indberetning af uregelmæssigheder;

14.  gentager - i betragtning af den alvorlige tvivl om kvaliteten af de oplysninger, som medlemsstaterne indsender - sin beklagelse over, at Kommissionen sætter flere kræfter ind på at overbevise Europa-Parlamentet om behovet for at indføre en »acceptabel fejlrisiko« end på at overbevise medlemsstaterne om behovet for, at obligatoriske nationale forvaltningserklæringer er behørigt revideret af den nationale revisionsinstans og konsolideret af Revisionsretten; opfordrer Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og ved at udarbejde en hensigtsmæssig beretning i overensstemmelse med traktaten til at give Parlamentet tilstrækkelig garanti for, at dette mål er blevet nået, og at indsatsen for at bekæmpe svig gennemføres korrekt;

Indtægter: Egne indtægter

15.  er bekymret over omfanget af svig sammenlignet med uregelmæssigheder inden for området egne indtægter i medlemsstaterne Østrig, Spanien, Italien, Rumænien og Slovakiet, idet svig udgør mere end halvdelen af det samlede beløb for uregelmæssigheder i hver medlemsstat; opfordrer medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger, herunder tæt samarbejde med EU's institutioner for at tage fat på alle årsager til svig i forbindelse med EU-midler;

16.  beklager de mangler i de nationale toldtilsyn, som Revisionsretten har påvist - navnlig hvad angår gennemførelsen af risikoanalyser ved udvælgelse af erhvervsdrivende og importerede varer til toldkontrol - hvilket øger risikoen for uregelmæssigheder, der ikke opdages og kan føre til tab af traditionelle egne indtægter; opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres toldtilsyn og Kommissionen til at yde den relevante støtte i så henseende;

17.  understreger, at omkring 70 % af alle procedurer for importtold er blevet forenklet, hvilket betyder, at de har en betydelig indflydelse på opkrævningen af traditionelle egne indtægter og på den fælles handelspolitiks effektivitet; finder det i den sammenhæng uacceptabelt, at der, som det fremgår af Revisionsrettens særberetning nr. 1/2010, savnes effektive kontroller af de forenklede procedurer ved import i medlemsstaterne, og opfordrer Kommissionen til fortsat at undersøge effektiviteten af kontroller for forenklede procedurer i medlemsstaterne, og især til at undersøge fremskridt i medlemsstaternes udførelse af efterfølgende revision og til at fremlægge resultaterne af disse undersøgelser for Parlamentet inden udgangen af 2011;

18.  noterer sig resultatet af OLAF's undersøgelser på området egne indtægter; er dybt bekymret over omfanget af svindel med varer importeret fra Kina og opfordrer medlemsstaterne til at inddrive de pågældende beløb snarest muligt;

19.  glæder sig over det vellykkede resultat af den fælles toldaktion Diabolo II med deltagelse af toldembedsmænd fra 13 asiatiske lande og 27 EU-medlemsstater og koordineret af Kommissionen gennem OLAF;

20.  glæder sig over de aftaler, Den Europæiske Union og dens medlemsstater har indgået med tobaksfabrikanterne med henblik på bekæmpelse af ulovlig handel med tobak; mener, at det er i EU's finansielle interesse fortsat at bekæmpe cigaretsmugling, som anslås at give et årligt indtægtstab for EU's budget på omkring 1 mia. EUR; opfordrer indtrængende OLAF til at spille en ledende rolle i de internationale forhandlinger om protokollen til udryddelse af den ulovlige handel med tobaksvarer i henhold til artikel 15 i Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om tobakskontrol, hvilket vil bidrage til at bekæmpe ulovlig handel i Unionen; mener, at de 500 mio. EUR, som de to selskaber, nemlig British American Tobacco and Imperial Tobacco, skal betale, også bør anvendes af Kommissionen og de pågældende medlemsstater til at styrke foranstaltningerne mod svig;

Udgifter: Landbruget

21.  glæder sig over Kommissionens konklusion, at den generelle indberetningsdisciplin på dette politikområde er blevet forbedret, og at overholdelsen nu er oppe på 95 %; opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke indsender indberetninger rettidigt (Østrig, Finland, Nederlandene, Slovakiet og Det Forenede Kongerige) til at rette op på situationen hurtigst muligt;

22.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge situationen i Spanien og Italien, som indberettede henholdsvis det højeste antal tilfælde af uregelmæssigheder og de højeste involverede beløb, og aflægge beretning til Europa-Parlamentet om de specifikke foranstaltninger, der bliver truffet med henblik på at løse problemerne i de to medlemsstater;

23.  opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvorvidt forskellen mellem højere udgifter og et minimumniveau for indberettede uregelmæssigheder og den betydelige variation i niveauet for de indberettede uregelmæssigheder (Estland 88,25 %), Cypern, Ungarn, Letland, Malta, Slovenien og Slovakiet 0,00 %) skyldes kontrolsystemernes effektivitet, med henblik på at foretage en undersøgelse af disse systemer;

24.  er dybt foruroliget over Revisionsrettens konstatering af, at betalinger for året 2009 på dette politikområde har været berørt af væsentlige fejl, og at overvågnings- og kontrolsystemerne generelt i bedste fald var delvis effektive med henblik på at sikre betalingernes formelle rigtighed; beklager Revisionsrettens konstatering af, at selv om det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS) i princippet er godt udformet, påvirkes dets effektivitet negativt af ukorrekte oplysninger i databaser, ufuldstændig krydskontrol eller urigtig eller ufuldstændig opfølgning af uregelmæssigheder; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge effektiviteten af overvågnings- og kontrolsystemerne i medlemsstaterne for at sikre, at oplysninger om uregelmæssigheder pr. medlemsstat giver et korrekt og retvisende billede af den aktuelle situation; opfordrer Kommissionen til at afhjælpe manglerne i IFKS' effektivitet;

25.  bemærker, at de endelige tal kun kan fastlægges for de regnskabsår, som kan anses for afsluttede, og at 2004 på denne baggrund er det seneste regnskabsår, som kan anses for afsluttet;

26.  beklager den katastrofale situation med hensyn til den samlede inddrivelsessats på dette politikområde, som i 2009 var på 42 % af de udestående 1 266 mio. EUR ved udgangen af regnskabsåret 2006; er især bekymret over Revisionsrettens bemærkning om, at 121 mio. EUR, der blev inddrevet i perioden 2007-2009 fra modtagerne, udgør mindre end 10 % af de samlede inddrivelser; konstaterer, at situationen er uacceptabel, og opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at finde en løsning; opfordrer Kommissionen til at tage alle nødvendige skridt for at indføre et effektivt inddrivelsessystem og informere Europa-Parlamentet om de opnåede fremskridt i sin næste årsberetning om beskyttelse af EU's finansielle interesser;

Udgifter: Samhørighedspolitik

27.  beklager, at oplysningerne i PIF-beretningen 2009 ikke giver et pålideligt billede af antallet af uregelmæssigheder og svig på dette politikområde, da et højt niveau af uregelmæssigheder og/eller svig blot kan være et tegn på en effektiv indberetning og/eller effektive bedrageribekæmpelsessystemer;

28.  er dybt foruroliget over Revisionsrettens konstatering af, at betalinger for året 2009 har været berørt af væsentlige fejl (over 5 %);

29.  bemærker, at en vigtig fejlkilde inden for samhørighedsudgifter er en alvorlig mangel på anvendelse af reglerne om offentlige indkøb; anmoder derfor Kommissionen om hurtigst muligt at foreslå en ny lovgivning for at forenkle og modernisere disse regler;

30.  er dybt foruroliget over, at Revisionsretten har konstateret, at mindst 30 % af de fejl, som Retten har påvist i 2009-stikprøven, kunne have været opdaget og korrigeret af medlemsstaterne inden certificeringen af udgifter over for Kommissionen på grundlag af de oplysninger, de havde til rådighed; opfordrer medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at forbedre deres opdagelses- og korrektionsmekanismer;

31.  opfordrer Kommissionen til at give Europa-Parlamentet oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til de uregelmæssigheder, medlemsstaterne har indberettet, og Kommissionen har opdaget på dette politikområde;

32.  er ikke tilfreds med en inddrivelsessats på over 50 % for programmeringsperioden 2000-2006: opfordrer medlemsstaterne til at gøre en yderligere indsats for at inddrive uregelmæssige beløb, og opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger for at sikre en højere inddrivelsessats - i betragtning af, at Kommissionen gennemfører budgettet på sit eget ansvar, som det fremgår af artikel 317 i EUF-traktaten;

Udgifter: Førtiltrædelsesmidler

33.  er dybt bekymret over mistanken om omfattende svig i Bulgarien for det særlige tiltrædelsesprogram for landbrug og udvikling af landdistrikter (SAPARD) i 2009, som - for hele programmeringsperioden - er på 20 % og udgør den højeste sats i alle analyserede fonde (samhørighed og landbrug); bemærker, at der blev indledt flere sager om mistanke om svig ved eksterne kontroller og interventioner end ved interne eller nationale; bemærker, at Kommissionen behørigt udøvede sine forpligtelser ved at suspendere betalingerne fra Sapard i 2008 og ophævede denne suspension den 14. september 2009 efter grundige kontroller; opfordrer Kommissionen til at fortsætte tilsynet med de bulgarske myndigheder for yderligere at forbedre denne situation;

34.  bemærker, at Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland og Slovenien indberettede en grad af svig på nul for SAPARD, og stiller spørgsmålstegn ved pålideligheden af de indberettede oplysninger eller disse staters evne til at påvise svig; understreger, at tilsvarende grader af svig på nul eller lave grader af svig kunne være tegn på svagheder i kontrolsystemerne og vice versa; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge oplysninger for kontrolmekanismer og sammen med OLAF gennemføre strengere kontrol med, hvordan EU-midler anvendes;

35.  finder den meget lave inddrivelsessats for formodet svig i forbindelse med førtiltrædelsesmidlerne, som kun udgør 4,6 % for hele programmeringsperioden, uacceptabel, og opfordrer Kommissionen til at indføre et effektivt system for at rette op på denne situation;

Offentlige indkøb, øget gennemsigtighed og bekæmpelse af korruption

36.  opfordrer Kommissionen, de relevante EU-organer og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger og afsætte midler til at sikre, at EU-midler ikke er genstand for korruption, at vedtage afskrækkende foranstaltninger, når der konstateres korruption og svig, og at intensivere konfiskation af kriminelle aktiver, der stammer fra kriminelle handlinger i forbindelse med svig, skatteunddragelse og hvidvaskning af penge;

37.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udforme, gennemføre og med jævne mellemrum vurdere ensartede indkøbssystemer for at forhindre svig og korruption, til at definere og gennemføre tydelige betingelser for deltagelse i offentlige indkøb og kriterier, hvorefter beslutninger om offentlige indkøb træffes, og også til at indføre og gennemføre systemer til at gennemgå beslutninger om offentlige indkøb på nationalt plan, til at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i de offentlige finanser og til at indføre og gennemføre risikostyring og interne kontrolsystemer;

38.  glæder sig over Kommissionens grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb: Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige indkøb; opfordrer Rådet og Kommissionen til at afslutte vedtagelsen af reformen af EU's grundlæggende regler for offentlige indkøb (direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF) senest ved udgangen af 2012;

39.  opfordrer efter sin anmodning i sidste års beretning om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser indtrængende OLAF til i sin næste årsberetning at forelægge en detaljeret analyse af de strategier og foranstaltninger, som hver medlemsstat har indført i bekæmpelsen af svig og for at forebygge og konstatere uregelmæssigheder ved anvendelsen af EU-midler, herunder når de er genstand for korruption; finder, at der bør ofres særlig opmærksomhed på gennemførelsen af landbrugs- og strukturfondene; mener, at beretningen med 27 landeprofiler bør analysere den fremgangsmåde, der anvendes af nationale retlige og efterforskende organer, og kvantiteten og kvaliteten af gennemførte kontroller samt statistikker og årsager i de tilfælde, hvor nationale myndigheder ikke rejste tiltale efter henvendelse fra OLAF;

40.  opfordrer efter sin anmodning i sidste års beretning om beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser indtrængende Rådet til at afslutte indgåelsen af samarbejdsaftaler med Liechtenstein snarest muligt og opfordrer indtrængende Rådet til at give Kommissionen et mandat til at forhandle aftaler om bekæmpelse af svig med Andorra, Monaco, San Marino og Schweiz;

41.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe foranstaltninger for at sikre one-stop-gennemsigtighed for modtagerne af EU-midler; opfordrer Kommissionen til at udforme foranstaltninger med henblik på at øge gennemsigtigheden af retlige arrangementer og et system, hvorved alle modtagere af EU-midler offentliggøres på det samme websted, uanset hvem der forvalter midlerne, og baseret på standardkategorier af oplysninger, som skal fremlægges af alle medlemsstater på mindst ét af EU's arbejdssprog; opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde med Kommissionen og give den fuldstændige og pålidelige oplysninger om modtagerne af de EU-midler, som medlemsstaterne forvalter; opfordrer Kommissionen til at vurdere systemet med »delt forvaltning« og som en prioritet at forelægge en rapport for Parlamentet;

o
o   o

42.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Overvågningsudvalget for OLAF og OLAF.

(1) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2009/en.pdf
(2) EUT C 303 af 9.11.2010, s. 1.
(3) EUT C 303 af 9.11.2010, s. 243.
(4) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0176.
(6) EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48.
(7) EFT C 313 af 23.10.1996, s. 1, EFT C 151 af 20.5.1997, s. 1 og EFT C 221 af 19.7.1997, s. 11.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik