Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2247(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0050/2011

Predkladané texty :

A7-0050/2011

Rozpravy :

PV 05/04/2011 - 12
CRE 05/04/2011 - 12

Hlasovanie :

PV 06/04/2011 - 8.16
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0142

Prijaté texty
PDF 315kWORD 80k
Streda, 6. apríla 2011 - Štrasburg
Ochrana finančných záujmov Spoločenstiev – Boj proti podvodom
P7_TA(2011)0142A7-0050/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011 o ochrane finančných záujmov Spoločenstiev – Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2009 (2010/2247(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia k predchádzajúcim výročným správam Komisie a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF),

–  so zreteľom na správu Komisie Rade a Európskemu parlamentu zo 14. júla 2010 s názvom Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2009 (KOM(2010)0382) a jej sprievodné dokumenty (SEK(2010)0897 a SEK(2010)0898),

–  so zreteľom na Desiatu správu o činnosti úradu OLAF – výročnú správu za rok 2010(1),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2009 spolu s odpoveďami inštitúcií(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym a desiatym Európskym rozvojovým fondom (EDF) za rozpočtový rok 2009 spolu s odpoveďami Komisie(3),

–  so zreteľom na článok 319 ods. 3 a článok 325 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4),

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie z 18. mája 2010 o úsilí Európskej únie v boji proti korupcii(5), ktorého cieľom je zabezpečiť, aby prostriedky EÚ neboli predmetom korupcie,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0050/2011),

Všeobecné pripomienky

1.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že vo všeobecnosti správa Komisie s názvom Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2009 (KOM(2010)0382) („správa o ochrane finančných záujmov 2009“) predložená v súlade s článkom 325 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) neposkytuje informácie o odhadovanej miere nezrovnalostí a podvodov v jednotlivých členských štátoch, keďže sa zameriava na úroveň oznamovania, a preto nie je možné získať prehľad o skutočnej miere nezrovnalostí a podvodov v členských štátoch a určiť a potrestať členské štáty s najvyššou mierou nezrovnalostí a podvodov;

2.  pripomína, že podvod je zámerné protiprávne konanie, ktoré je trestným činom, a že protiprávnosť znamená nedodržanie pravidla; ľutuje, že správa Komisie sa podvodom nezaoberá do hĺbky a nezrovnalosťami sa zaoberá len veľmi všeobecne; pripomína, že článok 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa týka podvodu a nie nezrovnalostí, a žiada, aby sa rozlišovalo medzi podvodom a chybou či nezrovnalosťou;

3.  upozorňuje, že v posledných rokoch dochádza v rámci širšieho úsilia o boj proti korupcii k rozvoju metód merania podvodov, a vyzýva Komisiu, aby toto výskumné úsilie podporila a začala uplatňovať nové metódy vyvinuté na účely merania nezrovnalostí a podvodov v rámci pilotných projektov v spolupráci s členskými štátmi;

4.  vyzýva Komisiu, aby plnila svoje povinnosti pri zabezpečovaní toho, aby členské štáty dodržiavali svoje záväzky týkajúce sa oznamovania na účely poskytovania spoľahlivých a porovnateľných údajov o miere nezrovnalostí a podvodov, a to aj v prípade, ak si to bude od Komisie vyžadovať vytvorenie systému sankcií za nedodržanie týchto záväzkov;

5.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že značná suma finančných prostriedkov EÚ sa naďalej vynakladá nesprávne, a vyzýva Komisiu, aby prijala primerané opatrenia s cieľom tieto finančné prostriedky urýchlene vymôcť späť;

6.  je znepokojený množstvom nevyriešených nezrovnalostí v Taliansku na konci fiškálneho roku 2009, v prípade ktorých sa nepodarilo získať späť finančné prostriedky alebo ktoré boli označené za nedobytné;

7.  vyzýva Komisiu, aby od členských štátov vyžadovala väčšiu zodpovednosť za celkovú sumu vzniknutú v dôsledku nezrovnalostí, ktorá sa ešte len má vymôcť späť;

8.  konštatuje, že právne predpisy Únie vyžadujú, aby členské štáty informovali o všetkých nezrovnalostiach najneskôr do dvoch mesiacov po konci štvrťroku, v ktorom bola nezrovnalosť prvotne zistená správnym alebo súdnym orgánom a/alebo po tom, čo sa o oznámenej nezrovnalosti zistia nové informácie; vyzýva členské štáty, aby vyvinuli všetko potrebné úsilie vrátane zjednodušenia vnútroštátnych správnych postupov na splnenie požadovaných termínov a skrátenia času medzi zistením nezrovnalosti a jej oznámením; vyzýva členské štáty, aby pri boji proti podvodom konali v prvom rade ako ochrancovia peňazí daňových poplatníkov;

9.  pýta sa, aké kroky Komisia prijala s cieľom bojovať proti zvýšenému počtu podozrení z podvodu, pokiaľ ide o počet prípadov aj o celkovú sumu vzniknutú v dôsledku nezrovnalostí v členských štátoch Poľsko, Rumunsko a Bulharsko, v porovnaní s celkovým počtom nezrovnalostí;

10.  je znepokojený podozrivo nízkym počtom podvodov v Španielsku a vo Francúzsku, predovšetkým so zreteľom na ich veľkosť a finančnú podporu, ktorú tieto štáty dostávajú, ako to Komisia opisuje v správe o ochrane finančných záujmov za rok 2009, a preto vyzýva Komisiu, aby do svojej správy zaradila podrobné informácie o uplatňovanej metodike oznamovania a schopnosti týchto štátov odhaľovať podvody;

11.  vyzýva členské štáty, ktoré ešte neratifikovali Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995(6) alebo jeho protokoly(7) (nástroje PIF), t. j. Českú republiku, Estónsko a Maltu, aby bezodkladne pristúpili k ratifikácii týchto právnych nástrojov; naliehavo žiada členské štáty, ktoré ratifikovali nástroje PIF, aby zvýšili úsilie o posilnenie svojich vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti trestného práva s cieľom chrániť finančné záujmy Únie, najmä odstránením existujúcich nedostatkov, na ktoré sa poukázalo v druhej správe Komisie o vykonávaní Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a jeho protokolov (KOM(2008)0077);

12.  víta zavedenie systému riadenia nezrovnalostí (Irregularity Management System – IMS) v roku 2009, ktorý vyvinul a spravuje OLAF, a pozitívny vývoj, ktorý tento systém priniesol; je znepokojený tým, že Komisia vysvetľuje zvýšenie počtu oznamovaných prípadov a  ich finančné dôsledky používaním novej technológie oznamovania; vyzýva Komisiu, aby Parlamentu poskytla podrobnú metodiku novozavedenej technológie oznamovania a aby ju zaradila do svojej správy za ďalší rok; vyzýva členské štáty, aby IMS plne uplatňovali a ďalej zlepšovali dodržiavanie oznamovacích povinností;

13.  žiada Komisiu, aby do svojej správy za ďalší rok zaradila údaj o počte nezrovnalostí oznámených pomocou novej technológie oznamovania a v porovnaní s počtom zisteným pomocou tradičných metód oznamovania; vyzýva členské štáty, aby zvýšili rýchlosť oznamovania nezrovnalostí;

14.  s ohľadom na vážne pochybnosti o kvalite informácií poskytovaných členskými štátmi opakuje svoje poľutovanie nad tým, že Komisia vynakladá viac úsilia na to, aby presvedčila Európsky parlament o potrebe zaviesť „prípustné riziko chýb“, ako na to, aby presvedčila členské štáty o potrebe povinných národných vyhlásení o hospodárení náležite overených národným kontrolným úradom a konsolidovaných Dvorom audítorov; žiada Európsku komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi a vo vhodnej správe v súlade so zmluvou poskytla Európskemu parlamentu rozumné ubezpečenie, že tento cieľ dosiahla a že sa boj proti podvodom riadne realizuje;

Príjmy: vlastné zdroje

15.  je znepokojený množstvom podvodov v porovnaní s nezrovnalosťami v oblasti vlastných zdrojov v členských štátoch Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Rumunsko a Slovensko, keďže podvody tvoria v každom členskom štáte viac než polovicu celkovej sumy nezrovnalostí; vyzýva členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia vrátane úzkej spolupráce s európskymi inštitúciami na odstránenie všetkých príčin podvodov týkajúcich sa prostriedkov EÚ;

16.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkami vo vnútroštátnom colnom dohľade, ktoré zistil Dvor audítorov – najmä pokiaľ ide o vypracúvanie analýzy rizika výberu obchodníkov alebo dovážaného tovaru podrobovaných colným kontrolám – a ktoré zvyšujú riziko nezistených nezrovnalostí a môžu viesť k strate tradičných vlastných zdrojov (TVZ); vyzýva členské štáty, aby posilnili svoje systémy colného dohľadu, a Komisiu, aby v tejto súvislosti poskytla príslušnú podporu;

17.  zdôrazňuje, že okolo 70 % všetkých colných postupov pri dovoze je zjednodušených, čo znamená, že majú podstatný vplyv na získavanie tradičných vlastných zdrojov a na účinnosť spoločnej obchodnej politiky; v tejto súvislosti považuje za neprijateľný nedostatok účinných kontrol zjednodušených postupov pri dovoze v členských štátoch, na čo poukázala osobitná správa Dvora audítorov č.1/2010, a vyzýva Komisiu, aby lepšie preskúmala účinnosť kontrol zjednodušených postupov v členských štátoch, najmä pokrok vo vykonávaní kontrol ex post členskými štátmi, a aby Parlamentu predložila výsledky tohto preskúmania do konca roka 2011;

18.  berie na vedomie výsledok vyšetrovaní v oblasti vlastných zdrojov, ktoré vykonal úrad OLAF; je hlboko znepokojený mierou podvodov týkajúcich sa zásielok dovezených z Číny a vyzýva členské štáty, aby príslušné sumy bezodkladne vymáhali;

19.  víta úspech spoločnej colnej operácie Diabolo II, do ktorej sa zapojili colní úradníci z 13 ázijských krajín a 27 členských štátov EÚ a ktorú koordinovala prostredníctvom úradu OLAF Európska komisia;

20.  víta dohody, ktoré uzatvorila Európska únia a jej členské štáty s výrobcami tabaku s cieľom bojovať proti nezákonnému obchodu s tabakom; domnieva sa, že je vo finančnom záujme EÚ, aby pokračovala v boji proti pašovaniu cigariet, keďže ním spôsobený výpadok príjmov rozpočtu EÚ sa odhaduje na jednu miliardu EUR; naliehavo žiada OLAF, aby naďalej zohrával vedúcu úlohu v medzinárodných rokovaniach o protokole o odstránení protiprávneho obchodu s tabakovými výrobkami podľa článku 15 Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, ktorý by pomohol v boji proti nezákonnému obchodu s tabakom v Únii; a domnieva sa, že 500 miliónov EUR, ktoré majú zaplatiť dve spoločnosti, konkrétne British American Tobacco a Imperial Tobacco, by mala Komisia a dotknuté členské štáty taktiež využiť na posilnenie opatrení proti podvodom;

Výdavky: poľnohospodárstvo

21.  víta závery Komisie, podľa ktorých sa celkové dodržiavanie oznamovacej povinnosti v tejto skupine politík zlepšilo a že sa teraz dodržiava na 95 %; vyzýva tie členské štáty, ktoré stále neoznamujú včas (Rakúsko, Fínsko, Holandsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo), aby túto skutočnosť urýchlene napravili;

22.  vyzýva Komisiu, aby podrobne monitorovala situáciu v Španielsku a Taliansku, ktoré oznámili najvyšší počet prípadov nezrovnalostí resp. najvyššie sumy, o ktoré išlo, a aby Európskemu parlamentu predložila správu o konkrétnych opatreniach, ktoré prijala na riešenie problémov v týchto dvoch členských štátoch;

23.  žiada Komisiu, aby zistila, či rozdiely medzi vyššími výdavkami a oznámenou minimálnou mierou prípadov nezrovnalostí a značná odchýlka v miere oznámených nezrovnalostí (Estónsko 88,25 %; Cyprus, Maďarsko, Lotyšsko, Malta, Slovinsko a Slovensko 0,00 %) súvisia s účinnosťou systémov kontroly, a to s cieľom prikročiť k ich revízii;

24.  je hlboko znepokojený zisteniami Dvora audítorov, podľa ktorých sa v platbách za rok 2009 v tejto skupine politík vyskytli vecné chyby a systémy dohľadu a kontroly boli vo všeobecnosti v najlepšom prípade len čiastočne účinné v zabezpečovaní zákonnosti platieb; vyjadruje poľutovanie nad zistením Dvora audítorov, že aj keď je integrovaný systém správy a kontroly (IACS) v zásade dobre navrhnutý, jeho účinnosť je nepriaznivo ovplyvnená nepresnými údajmi v databázach, neúplnými krížovými kontrolami alebo nesprávnou alebo neúplnou kontrolou anomálií; vyzýva Komisiu, aby podrobne monitorovala činnosť systémov dohľadu a kontroly zavedených v členských štátoch, aby sa zabezpečilo, že informácie o miere nezrovnalostí za členský štát budú predstavovať skutočný a nestranný pohľad na aktuálnu situáciu; vyzýva Komisiu, aby riešila nedostatky v účinnosti integrovaného systému správy a kontroly;

25.  konštatuje, že konečné čísla sa dajú určiť len za roky, ktoré sa dajú považovať za uzatvorené, a že preto teraz možno za posledný uzatvorený rozpočtový rok považovať len rozpočtový rok 2004;

26.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad katastrofálnou situáciou, pokiaľ ide o celkovú mieru vymáhania súm v tejto skupine politík, ktorá v roku 2009 predstavovala 42 % z 1 266 miliónov EUR nevymožených na konci rozpočtového roka 2006; je osobitne znepokojený pripomienkou Dvora audítorov, že 121 miliónov EUR vymožených v rokoch 2007 – 2009 od príjemcov platieb predstavuje menej ako 10 % celkových vymáhaných pohľadávok; tento stav považuje za neprijateľný a vyzýva členské štáty, aby ho urýchlene riešili; naliehavo žiada Komisiu, aby prijala všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom zaviesť účinný systém vymáhania pohľadávok a aby v budúcoročnej správe o ochrane finančných záujmov EÚ informovala Európsky parlament o dosiahnutom pokroku;

Výdavky: politika súdržnosti

27.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že údaje uvedené v správe PIF za rok 2009 neposkytujú spoľahlivý obraz o množstve nezrovnalostí a podvodov v tejto skupine politík, keďže vysoká miera nezrovnalostí a/alebo podvodov môže jednoducho poukazovať na účinnosť systémov oznamovania a/alebo boja proti podvodom;

28.  je hlboko znepokojený tým, že podľa zistení Dvora audítorov sa v platbách za rok 2009 vyskytlo vysoké percento vecných chýb (nad 5 %);

29.  poznamenáva, že jedným z dôležitých zdrojov chýb vo výdavkoch v politike súdržnosti je závažné porušovanie pravidiel verejného obstarávania; žiada preto Komisiu, aby bezodkladne navrhla nové právne predpisy na zjednodušenie a modernizáciu týchto pravidiel;

30.  je hlboko znepokojený zistením Dvora audítorov, podľa ktorého minimálne 30 % chýb, ktoré Dvor audítorov zistil vo vzorke z roku 2009, mohlo byť zistených a napravených členskými štátmi pred tým, ako výdavky potvrdili Komisii, a to na základe informácií, ktoré mali k dispozícii; vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie s cieľom posilniť svoje mechanizmy na zisťovanie a nápravu;

31.  vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu poskytla informácie o opatreniach prijatých v súvislosti s nezrovnalosťami oznámenými členskými štátmi a zistenými Komisiou v tejto skupine politík;

32.  nie je spokojný s mierou vymáhania pohľadávok, ktorá v programovom období 2000 – 2006 prevyšuje 50 %; naliehavo žiada členské štáty, aby vyvinuli ďalšie úsilie na vymoženie neoprávnene vyplatených súm, a vyzýva Komisiu, aby podnikla kroky na zabezpečenie vyššej miery vymáhania pohľadávok – keďže za plnenie rozpočtu je zodpovedná Komisia, ako sa uvádza v článku 317 ZFEÚ;

Výdavky: predvstupové fondy

33.  je hlboko znepokojený podozrením z vysokej miery podvodov v Bulharsku, pokiaľ ide o špeciálny predvstupový program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (SAPARD), ktorá je – za celé programové obdobie – 20 % a predstavuje najvyššiu mieru zo všetkých analyzovaných fondov (oblasť súdržnosti a poľnohospodárstva); poznamenáva, že na väčšiu časť podozrení z prípadov podvodov upozornili skôr externé kontroly/intervencie ako interné/vnútroštátne kontroly; konštatuje, že Komisia riadne plnila svoje povinnosti, keď v roku 2008 pozastavila platby z programu SAPARD, a toto pozastavenie zrušila po dôkladných kontrolách 14. septembra 2009; vyzýva Komisiu, aby naďalej dohliadala na bulharské orgány s cieľom ešte viac tento stav zlepšiť;

34.  konštatuje, že Česká republika, Estónsko, Lotyšsko a Slovinsko vykázali nulovú mieru podvodov v rámci programu SAPARD, a vyjadruje pochybnosti o spoľahlivosti poskytnutých informácií alebo o schopnosti týchto štátov odhaliť podvod; zdôrazňuje, že takáto nulová alebo nízka miera podvodov by mohla signalizovať slabosť kontrolných systémov a naopak; naliehavo žiada Komisiu, aby poskytla údaje o účinnosti kontrolných mechanizmov a aby spoločne s úradom OLAF uplatňovala prísnejšie kontroly používania prostriedkov EÚ;

35.  považuje za neprijateľnú veľmi nízku mieru vymáhania pohľadávok pri podozreniach z podvodov v predvstupových fondoch, ktorá predstavuje len 4,6 % za celé programové obdobie, a vyzýva Komisiu, aby zaviedla účinný systém na riešenie tejto situácie;

Verejné obstarávanie, vyššia miera transparentnosti a boj proti korupcii

36.  vyzýva Komisiu, príslušné agentúry Únie a členské štáty, aby prijali opatrenia a poskytli zdroje na zabezpečenie toho, aby prostriedky EÚ neboli predmetom korupcie, aby zaviedli odrádzajúce sankcie v prípade zistenia korupcie a podvodu a aby zintenzívnili zabavovanie majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou v prípade podvodov, daňových únikov a prania špinavých peňazí;

37.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli, uplatňovali a pravidelne vyhodnocovali jednotné systémy verejného obstarávania s cieľom predchádzať podvodom a korupcii, vymedzili a uplatňovali jednoznačné podmienky účasti na verejnom obstarávaní a kritériá, z ktorých vychádzajú rozhodnutia o verejnom obstarávaní, a tiež aby prijali a uplatňovali systémy na prehodnocovanie rozhodnutí o verejnom obstarávaní na vnútroštátnej úrovni v záujme zabezpečenia transparentnosti a zodpovednosti v oblasti verejných financií a prijímali a uplatňovali systémy riadenia rizík a systémov vnútornej kontroly;

38.  víta zelenú knihu Komisie o modernizácii politiky verejného obstarávania EÚ Smerom k účinnejšiemu európskemu trhu verejného obstarávania; vyzýva Radu a Komisiu, aby ukončili reformu základných pravidiel verejného obstarávania v EÚ (smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES) najneskôr do konca roka 2012;

39.  v nadväznosti na svoju žiadosť uvedenú v minuloročnej správe o ochrane finančných záujmov Spoločenstiev naliehavo žiada úrad OLAF, aby vo svojej ďalšej výročnej správe predložil podrobnú analýzu stratégií a opatrení zavedených každým členským štátom v boji proti podvodom a v oblasti predchádzania nezrovnalostiam v oblasti výdavkov z európskych fondov a ich odhaľovania vrátane prípadov spôsobených korupciou; domnieva sa, že osobitnú pozornosť treba venovať využívaniu poľnohospodárskych a štrukturálnych fondov; domnieva sa, že správa, ktorá obsahuje profily 27 krajín, by mala analyzovať prístup vnútroštátnych justičných a vyšetrovacích orgánov a kvantitu a kvalitu vykonaných kontrol, ako aj štatistiku a dôvody v prípadoch, keď vnútroštátne orgány na základe správ úradu OLAF nikoho neobvinili;

40.  v nadväznosti na svoju žiadosť uvedenú v minuloročnej správe o ochrane finančných záujmov Spoločenstiev naliehavo žiada Radu, aby v čo najkratšom možnom čase uzavrela dohodu o spolupráci s Lichtenštajnskom, a naliehavo žiada Radu, aby Komisiu poverila rokovaním o dohodách o boji proti podvodom s Andorrou, Monakom, San Marinom a Švajčiarskom;

41.  naliehavo žiada Komisiu, aby prijala kroky na zabezpečenie transparentnosti príjemcov prostriedkov EÚ na jednom mieste; vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na zvýšenie transparentnosti právnej úpravy a systém zverejňovania všetkých príjemcov prostriedkov z EÚ na rovnakej internetovej stránke bez ohľadu na správcu prostriedkov a na základe štandardných kategórií informácií, ktoré majú všetky členské štáty poskytovať aspoň v jednom pracovnom jazyku Únie; vyzýva členské štáty, aby s Komisiou spolupracovali a poskytli jej úplné a spoľahlivé informácie o príjemcoch prostriedkov EÚ spravovaných členskými štátmi; vyzýva Komisiu, aby prioritne vyhodnotila systém tzv. spoločnej správy a poskytla o tom Parlamentu správu;

o
o   o

42.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Európskemu dvoru audítorov, dozornému výboru úradu OLAF a úradu OLAF.

(1) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2009/EN.pdf.
(2) Ú. v. EÚ C 303, 9.11.2010, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 303, 9.11.2010, s. 243.
(4) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2010)0176.
(6) Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48.
(7) Ú. v. ES C 313, 23.10.1996, s. 1, Ú. v. ES C 151, 20.5.1997, s. 1 a Ú. v. ES C 221, 19.7.1997, s. 11.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia