Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2201(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0062/2011

Předložené texty :

A7-0062/2011

Rozpravy :

PV 05/04/2011 - 14
CRE 05/04/2011 - 14

Hlasování :

PV 06/04/2011 - 8.17
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0143

Přijaté texty
PDF 309kWORD 73k
Středa, 6. dubna 2011 - Štrasburk
Statut a financování politických stran na evropské úrovni
P7_TA(2011)0143A7-0062/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2011 o uplatňování nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (2010/2201(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 12 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování (nařízení o financování) politických stran na evropské úrovni (politické strany a jejich nadace, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 3 a 4 tohoto nařízení)(1), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 23. března 2006 o evropských politických stranách(2),

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka předsednictvu ze dne 18. října 2010 k financování politických stran na evropské úrovni předloženou podle článku 15 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004(3) o provádění finančního nařízení,

–  s ohledem na sdělení předsednictva ze dne 10. ledna 2011 jako revidovanou verzi rozhodnutí předsednictva přijatých dne 13. prosince 2010,

–  s ohledem na čl. 210 odst. 6 a článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0062/2011),

A.  vzhledem k tomu, že čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii uvádí, že „politické strany na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí a vyjádření vůle občanů Unie“, přičemž Parlament a Rada podle článku 224 Smlouvy o fungování Evropské unie stanovují pravidla, kterými se tyto politické strany a jejich politické nadace řídí, a zejména pravidla pro jejich financování,

B.  vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie jednoznačně uvádí, že politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjádření vůle občanů Unie,

C.  vzhledem k tomu, že Evropská unie musí fungovat na základě zásady zastupitelské demokracie, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii,

D.  vzhledem k tomu, že základy evropských politických stran byly zakotveny v Maastrichtské a Niceské smlouvě, které zavedly možnost financování stran a poskytly jim tak provozní nezávislost na parlamentních skupinách,

E.  vzhledem k tomu, že v roce 2007 Komise na základě požadavku Parlamentu(4) předložila návrh na zavedení financování politických nadací na evropské úrovni (evropské politické nadace), který byl přijat v prosinci 2007 s cílem podpořit evropské politické strany v diskusi o problematice veřejné politiky a evropské integrace,

F.  vzhledem k tomu, že cílem pozměňujícího nařízení z roku 2007(5) je usnadnit proces integrace evropských politických stran tím, že bude politickým stranám umožněno se v rámci Unie účinněji strukturovat a organizovat,

G.  vzhledem k tomu, že pozměňující nařízení z roku 2007 podstatně posílilo postavení evropských politických stran ve volbách do Evropského parlamentu, neboť stanovilo, že do svých výdajů mohou zahrnout náklady na financování volebních kampaní; vzhledem k tomu, že však byla tato možnost omezena podmínkou, že předmětné příspěvky nesmí být použity na přímé ani nepřímé financování vnitrostátních politických stran nebo kandidátů,

H.  vzhledem k tomu, že všechny financované evropské politické strany podepsaly kodex chování, který předsednictvo považuje za závazný pro všechny strany a jímž se stanoví pravidla, která musí být během volebních kampaní dodržena,

I.  vzhledem k tomu, že posílení úlohy evropských politických stran nutně souvisí s jejich zapojením do voleb do Evropského parlamentu,

J.  vzhledem k tomu, že pozměňující nařízení z roku 2007 požaduje pro evropské politické strany větší formální uznání,

K.  vzhledem k tomu, že pozměňující nařízení z roku 2007 je zaměřeno na to, aby byly na evropské úrovni i úrovni členských států pomocí vyváženého procesu institucionalizace vytvářeny dokonale organizované a účinné politické strany,

L.  vzhledem k tomu, že pozměňující nařízení z roku 2007 má za cíl organizační soudržnost politických stran a jejich nadací na evropské úrovni, a přitom uznává různé úkoly, které politické strany a politické nadace sledují,

M.  vzhledem k tomu, že této organizační soudržnosti lze dosáhnout jedině tak, že bude pro evropské politické strany stanoven jednotný politický, právní a fiskální status, což však nesmí mít za následek organizační standardizaci evropských politických stran a jejich nadací, což je oblast v níž mají evropské politické strany a jejich nadace výhradní pravomoci,

N.  vzhledem k tomu, že požadavek na přijetí právního statutu evropských politických stran a jejich politických nadací, který by vycházel z práva Evropské unie, je nepochybným a podstatným krokem k posílení demokracie v rámci Unie,

O.  vzhledem k tomu, že organizační a funkční soudržnosti a zlepšení procesu financování lze dosáhnout jedině tak, že bude přijat jednotný a společný evropský statut pro všechny evropské politické strany a jejich politické nadace, který bude vycházet z práva Evropské unie,

P.  vzhledem k tomu, že nařízení o politických stranách na evropské úrovni nečiní rozdíl mezi uznáním a financováním politických stran,

Q.  vzhledem k tomu, že sdělení předsednictva ze dne 10. ledna 2011 doporučilo zpřísnění kritérií pro financování evropských politických stran; vzhledem k tomu, že pokud kritéria pro uznání a financování politických stran zůstanou stejná, povede to k omezení konkurence stran na evropské úrovni,

R.  vzhledem k tomu, že pozměňující nařízení z roku 2007 poskytuje jasnou právní a finanční základnu pro vznik integrovaných politických stran na úrovni Evropské unie, s cílem zvýšit evropské povědomí a umožnit, aby občané Evropské unie mohli účinně vyjadřovat svou vůli,

S.  vzhledem k tomu, že financování evropských politických stran se řídí ustanoveními hlavy VI finančního nařízení(6) nazvané „Granty“ a prováděcími předpisy k němu(7),

T.  vzhledem k tomu, že předsednictvo, jakožto orgán odpovědný za provádění finančního nařízení v rámci Parlamentu, v roce 2006 rozhodlo o některých důležitých zlepšeních prováděcích předpisů, jako je navýšení případného předběžného financování z 50 % na 80 %, s cílem je zjednodušit postup a zlepšit platební schopnosti příjemců, a uvolnění pravidel pro přesuny mezi jednotlivými kapitolami v rozpočtech příjemců tak, aby své rozpočty mohli přizpůsobovat měnícím se politickým okolnostem,

U.  vzhledem k tomu, že zkušenosti s financováním evropských politických stran a jejich přidružených evropských politických nadací ukázaly, že jim musí být umožněna větší flexibilita a srovnatelné podmínky, pokud jde o převádění finančních prostředků do následujícího rozpočtového roku a vytváření rezerv z vlastních zdrojů nad stanovené předepsané minimum výdajů, které mají být financovány z vlastních zdrojů,

V.  vzhledem k tomu, že evropské politické strany vynaloží v průměru téměř polovinu svých rozpočtů na ústřední správu (zaměstnanci, nájmy atd.) a další čtvrtinu rozpočtu na schůze (statutárních a nestatutárních) orgánů strany, přičemž zbytek tvoří výdaje na volební kampaně a podporu přidružených organizací,

W.  vzhledem k tomu, že výdaje evropských politických nadací mají jinou skladbu – v průměru 40 % svých rozpočtů vynakládají na ústřední správu a schůze a dalších 40 % na vnější služby, například studie, výzkumy, publikační činnost a semináře,

X.  vzhledem k tomu, že hlavním zdrojem vlastních zdrojů evropských politických stran jsou členské příspěvky vybrané od členských stran a méně než 5 % jejich celkového příjmu tvoří členské příspěvky jednotlivých členů a dary,

Y.  vzhledem k tomu, že finanční prostředky z rozpočtu Unie se v případě evropských politických stran na celkovém příjmu podílejí vyšší měrou, než je tomu u evropských politických nadací,

Z.  vzhledem k tomu, že dary dosud netvoří podstatnou část financování, přičemž v roce 2009 byly příjemci pravidelných darů pouze tři strany a dvě nadace,

AA.  vzhledem k tomu, že zde existuje nebezpečí potenciálního konfliktu mezi snahou o usnadnění a zrychlení financování, a tedy zvýšení jejich účinnosti na straně jedné a snahou o minimalizaci finančního rizika pro rozpočet Unie na straně druhé,

AB.  vzhledem k tomu, že v období 2008–2011, o němž tato zpráva pojednává, nebylo nutné uplatnit vůči žádné financované straně ani nadaci žádné sankce,

AC.  vzhledem k tomu, že proto, aby byly evropské politické strany a nadace způsobilé pro získání finančních prostředků, musí získat právní subjektivitu v souladu s právem členského státu svého sídla; vzhledem k tomu, že nemají jednotný právní statut,

AD.  vzhledem k tomu, že příspěvky pro evropské politické strany a nadace jsou „granty“ ve smyslu hlavy VI finančního nařízení Evropské unie a prováděcích předpisů k němu, kvůli své zvláštní povaze však nejsou srovnatelné s žádnými jinými granty udělovanými a spravovanými Komisí; vzhledem k tomu, že tato skutečnost se odráží v mnoha ustanoveních finančního nařízení, ve kterých se stanovují výjimky; vzhledem k tomu, že toto řešení není uspokojivé,

Nové politické prostředí

1.  bere na vědomí, že politické strany – a s nimi spjaté politické nadace – jsou základními nástroji parlamentní demokracie, které vedou poslance k odpovědnosti, pomáhají utvářet politickou vůli občanů, vypracovávají politické programy, vzdělávají a vybírají kandidáty, udržují dialog s občany a umožňují jim vyjádřit své názory;

2.  zdůrazňuje, že Lisabonská smlouva takovou úlohu politických stran a jejich nadací zakotvuje s cílem vytvořit evropský stát, politický prostor na úrovni EU a evropskou demokracii, jejímž základním stavebním prvkem je evropská občanská iniciativa;

3.  konstatuje, že stávající evropské politické strany nejsou schopné zastávat tuto úlohu v plném rozsahu proto, že jsou pouhými zastřešujícími organizacemi vnitrostátních stran a s voliči v členských státech nejsou v přímém kontaktu;

4.  s uspokojením však konstatuje, že se evropské politické strany a politické nadace přesto staly nepostradatelnými hráči politického života v Evropské unii, zejména v otázce utváření a sdělování příslušných stanovisek jednotlivých „politických rodin“;

5.  zdůrazňuje, že všechny evropské politické strany musí splňovat nejvyšší standardy vnitrostranické demokracie (pokud jde o demokratickou volbu orgánů strany a demokratické rozhodování, včetně volby kandidátů);

6.  zastává názor, že jakmile splní podmínky pro uznání za politickou stranu na evropské úrovni, může strana získávat finanční prostředky, avšak pouze pokud je zastoupena v Evropském parlamentu alespoň jedním z jejích členů;

7.  poukazuje na to, že politické strany mají práva, závazky a povinnosti, a z toho důvodu by měly mít vzájemně srovnatelnou obecnou organizační strukturu; domnívá se, že takové organizační soudržnosti lze dosáhnout jedině vytvořením jednotného právního a fiskálního statutu založeného na právních předpisech EU pro evropské politické strany a jejich politické nadace;

8.  je přesvědčen, že neodvozený právní statut evropských politických stran a vlastní právní subjektivita, jež budou vycházet přímo z práva Evropské unie, umožní, aby evropské politické strany a jejich politické nadace jednaly jako subjekty, které zastupují evropský veřejný zájem;

9.  je toho názoru, že evropské politické strany by měly být schopny interakce a soupeřit v záležitostech týkajících se společných evropských problémů a Evropské unie a jejího rozvoje, a to na třech úrovních: na úrovni regionální, vnitrostátní a evropské; domnívá se, že je mimořádně důležité, aby evropské politické strany fungovaly účinně a produktivně na úrovni EU i na úrovni členských států a ještě dále;

10.  zdůrazňuje významné problémy z hlediska organizační kapacity, kterým budou evropské politické strany muset čelit ve vztahu k reformám, jež budou možná uskutečněny v evropském volebním systému (vytvoření dodatečného volebního obvodu, zřízení nadnárodních volebních seznamů);

11.  konstatuje, že výše uvedené je v podstatě v souladu s myšlenkou účasti evropských politických stran v kampaních k referendům v případě, kdy tato referenda přímo souvisí s otázkami týkajícími se Evropské unie;

12.  rozhodl se proto požádat Komisi, aby předložila návrh statutu evropských politických stran v souladu s článkem 225 Smlouvy o fungování Evropské unie;

13.  konstatuje, že je nutné v krátkodobém horizontu zlepšit regulační prostředí evropských politických stran a nadací, přičemž prvním krokem by mělo být přijetí evropského statutu;

Další reformní návrhy

14.  domnívá se, že členové zastoupení v regionálních parlamentech nebo shromážděních by měli být zohledňováni v souvislosti s plněním podmínek pro financování pouze tehdy, pokud takový parlament nebo shromáždění disponuje zákonodárnou mocí;

15.  poukazuje na to, že přidělování finančních prostředků či uzavírání účtu evropských politických stran a nadací jsou byrokratické a těžkopádné procedury; domnívá se, že je to do značné míry dáno tím, že platby financování jsou považovány za „granty“ ve smyslu finančního nařízení, což je vhodné pro financování projektů nebo sdružení, nikoli však stran;

16.  je tedy toho názoru, že Komise by měla podat návrh vytvořit ve finančním nařízení novou hlavu výhradně věnovanou a uzpůsobenou konkrétně financování evropských stran a nadací; domnívá se, že finanční nařízení by mělo, pokud jde o jeho provádění, odkazovat na ustanovení této nové hlavy;

17.  zdůrazňuje, že samofinancování stran a nadací je známkou životaschopnosti; domnívá se, že by mělo být podporováno, a to tím, že se zvýší současný limit pro hodnotu darů, který je 12 tisíc EUR ročně, na 25 tisíc EUR na dárce za rok, ovšem ve spojení s povinností zveřejnit totožnost dárce v okamžiku přijetí daru v souladu s platnými právními předpisy a v zájmu transparentnosti;

18.  domnívá se, že požadavek, aby byly jako podmínka pro financování předkládány roční pracovní programy, je pro politické strany nevhodný; dále poukazuje na to, že takový požadavek neexistuje ani v žádném členském státě EU;

19.  zdůrazňuje skutečnost, že má-li financování splnit svůj účel, musí být včasné; požaduje, aby bylo na začátku rozpočtového roku, jakožto výjimka z prováděcích předpisů k finančnímu nařízení, zpřístupněno 100 % financování, nikoli 80 %; domnívá se, že vzhledem k pozitivním zkušenostem v minulosti se riziko pro Parlament jeví jako zanedbatelné;

20.  poukazuje na to, že finanční nařízení stanoví, že granty „nemohou financovat provozní výdaje dotyčného subjektu v plném rozsahu“; podotýká, že dodržování tohoto pravidla je mimořádně obtížné pro nadace a vede k vyhýbavým technikám v účetnictví (například k „příspěvkům formou věcného plnění“); poukazuje na to, že prakticky žádný ze systémů financování v členských státech nevyžaduje částečné samofinancování, neboť by tak mohl znevýhodnit menší či nedávno vzniklé strany;

21.  poukazuje na to, že nezávislé zdroje, které musí evropské politické strany prokázat, by mohly být sníženy na 10 %, čímž se dále podpoří rozvoj evropských politických stran; současně se domnívá, že jejich vlastní zdroje ve formě věcných zdrojů by neměly překročit 7,5 % jejich celkového rozpočtu;

22.  konstatuje, že v případě evropských politických nadací by revize právního nástroje měla být využita jako příležitost ke zrušení požadavku, aby nadace prokázaly, že mají vlastní zdroje;

23.  poukazuje na to, že by mělo být v rámci této revize odstraněno omezení uvalené na evropské politické nadace, které požaduje, aby využívaly své finanční prostředky pouze v rámci Evropské unie; to nadacím umožní, aby plnily svou úlohu v rámci EU i mimo ni;

24.  zdůrazňuje však, že uvolnění režimu financování by mělo mít protiváhu v podobě sankcí zakotvených ve finančním nařízení, kde v současné době chybí; tyto sankce by mohly mít formu finančních postihů v případě porušení pravidel týkajících se například transparentnosti v oblasti darů; zdůrazňuje potřebu stanovit pro evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace stejné podmínky upravující vytváření rezerv z vlastních zdrojů nad danou úroveň a převádění finančních prostředků;

25.  poukazuje na to, že od roku 2008 měly evropské politické strany právo použít finanční prostředky získané jako granty pro „financování kampaní prováděných ... v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu ...“ (čl. 8 odst. 3 finančního nařízení); je však toho názoru, že mají-li evropské politické strany hrát politickou úlohu na úrovni EU, měly by mít právo se takových kampaní účastnit, jestliže má předmět referenda přímou souvislost s otázkami týkajícími se Evropské unie;

26.  vyzývá evropské politické strany, aby zahájily proces posouzení přímého individuálního členství a vhodných opatření pro přímou nebo nepřímou účast jednotlivců na vnitřních činnostech a rozhodovacích procesech strany;

o
o   o

27.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 127.
(3) Ve znění rozhodnutí předsednictva ze dne 1. února 2006 a 18. února 2008.
(4) Usnesení ze dne 23. března 2006 o evropských politických stranách, bod 14 (Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 127).
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1524/2007 ze dne 18. prosince 2007, (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 5).
(6) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002, Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí