Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2289(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0083/2011

Předložené texty :

A7-0083/2011

Rozpravy :

PV 06/04/2011 - 4
PV 06/04/2011 - 6
CRE 06/04/2011 - 4
CRE 06/04/2011 - 6

Hlasování :

PV 06/04/2011 - 8.18
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0144

Přijaté texty
PDF 391kWORD 86k
Středa, 6. dubna 2011 - Štrasburk
Správa a partnerství v oblasti jednotného trhu
P7_TA(2011)0144A7-0083/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2011 o správě a partnerství na jednotném trhu (2010/2289(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise „Na cestě k Aktu o jednotném trhu pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství: 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod“ (KOM(2010)0608),

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století“ (KOM(2007)0724) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Jednotný trh: přezkum úspěchů“ (SEK(2007)1521),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. září 2007 o přezkumu jednotného trhu(1) a na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Přezkum jednotného trhu: rok poté“ (SEK(2008)3064),

–  s ohledem na sdělení Komise o inteligentní regulaci v Evropské unii (KOM(2010)0543),

–  s ohledem na 27. výroční zprávu Komise o kontrole uplatňování práva v EU a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Stav v jednotlivých odvětvích“ (SEK(2010)1143),

–  s ohledem na doporučení Komise ze dne 29. června 2009 o opatřeních ke zlepšení fungování jednotného trhu(2),

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 10. prosince 2010 o Aktu o jednotném trhu,

–  s ohledem na zprávu profesora Maria Montiho o oživení jednotného trhu určenou Komisi,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany(3),

–  s ohledem na hodnotící zprávu o vnitřním trhu č. 21 (2010) a na svá usnesení ze dne 9. března 2010(4) a 23. září 2008(5) o hodnotící zprávě o vnitřním trhu,

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa přinášející výsledky – uplatňování práva Společenství“ (KOM(2007)0502),

–  s ohledem na články 258 až 260 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na články 7, 10 a 15 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro právní záležitosti (A7-0083/2011),

A.  vzhledem k tomu, že oživení jednotného trhu vyžaduje aktivní podporu všech občanů, evropských orgánů, členských států a zúčastněných stran,

B.  vzhledem k tomu, že k získání aktivní podpory všech zúčastněných stran je nezbytné, aby bylo během konzultací a dialogu s Komisí i v rámci odborných skupin zajištěno účinné zastoupení občanské společnosti a malých a středních podniků,

C.  vzhledem k tomu, že pro úspěšné oživení jednotného trhu je obzvláště důležité řádné zveřejnění, propojení a řízení nejrůznějších konzultací a zpráv orgánů EU (EU 2010, zpráva o občanství EU za rok 2010, integrovaná průmyslová politika, digitální agenda pro Evropu, Montiho zpráva, usnesení Parlamentu „o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany“, zprávy pana Gonzalese a výboru IMCO atd.),

D.  vzhledem k tomu, že stále dosud nebyla překlenuta vzdálenost mezi pravidly jednotného trhu a výhodami, které z nich v praxi plynou pro občany a podniky,

E.  vzhledem k tomu, že průměrný deficit provádění v EU dosahuje 1,7%, pokud jsou brány v úvahu i případy, kdy jsou promeškány lhůty k provedení směrnice a kdy Komise zahájila řízení pro nesplnění povinnosti,

Úvod

1.  se zájmem vítá sdělení Komise nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu“, zejména jeho třetí kapitolu, a globální přístup, který navrhuje s cílem znovu nastolit v rámci jednotného trhu rovnováhu mezi podniky a občany a posílit demokracii a transparentnost rozhodovacího procesu; zdůrazňuje, že tento přístup usiluje o to, aby byla zaručena řádná rovnováha mezi návrhy ze všech tří částí sdělení;

2.  domnívá se, že všechny tři kapitoly sdělení jsou stejně důležité a navzájem propojené, že by se k nim mělo přistupovat jednotně a jednotlivé záležitosti by neměly být oddělovány;

3.  naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby při oživování jednotného trhu podpořily holistický přístup a propojily priority jednotného trhu se všemi politickými oblastmi, které jsou klíčové pro dokončení jednotného trhu v zájmu evropských občanů, spotřebitelů a podniků;

4.  je přesvědčen, že posílení evropské správy ekonomických záležitostí, uskutečňování strategie Evropa 2020 a oživení jednotného trhu jsou pro oživení evropské ekonomiky stejně důležité a měly by být chápány ve vzájemné souvislosti;

5.  domnívá se, že by měl být dokončen konkurenční jednotný trh bez bariér, který by měl pro pracovníky, studenty, důchodce a občany obecně, a také pro podniky, zejména malé a střední podniky, konkrétní přínos v jejich každodenním životě a fungování;

6.  vyzývá Komisi, aby seznámila evropskou veřejnost s harmonogramem uplatňování Aktu o jednotném trhu a aby pravidelně zveřejňovala konkrétní dosažené výsledky, aby tak občané EU získali více informací o jeho provádění a uvědomili si, jaké z něj plynou výhody;

Obecné posouzení
Posílení politického vedení a partnerství

7.  je přesvědčen, že jednou z největších výzev při oživování jednotného trhu je zajištění vedoucí politické úlohy, odpovědnosti a koordinace; je přesvědčen, že klíčem k oživení jednotného trhu jsou komplexní pokyny na nejvyšší politické úrovni;

8.  navrhuje, aby předseda Komise obdržel mandát ke koordinaci a dohledu nad oživením jednotného trhu v úzké spolupráci s předsedou Evropské rady a příslušnými orgány v členských státech; naléhavě vyzývá předsedu Komise a Evropské rady, aby úzce koordinovali své kroky, jež mají v Unii posílit ekonomický růst, konkurenceschopnost, sociálně-tržní hospodářství a udržitelnost;

9.  zdůrazňuje silnější úlohu Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů podle Lisabonské smlouvy; naléhavě vyzývá, aby byla posílena úloha Parlamentu v legislativním procesu; vybízí vnitrostátní parlamenty, aby se zabývaly pravidly jednotného trhu v průběhu legislativního cyklu a zapojily se do společných aktivit s Evropským Parlamentem, což povede k lepší součinnosti mezi těmito dvěma parlamentními úrovněmi;

10.  vítá přístup Komise, který staví dialog a partnerství do středu obnoveného jednotného trhu, a vyzývá k intenzivnějšímu úsilí všech zúčastněných stran, jehož cílem bude zajistit, aby byl tento přístup uplatněn v praxi a jednotný trh tak mohl v plné míře hrát svou úlohu při podpoře růstu a prosazování vysoce konkurenčního tržního hospodářství;

11.  vyzývá Komisi, aby společně s předsednictvím každoročně organizovala fórum o jednotném trhu za účasti zástupců zainteresovaných orgánů EU, členských států, občanské společnosti a obchodních organizací s cílem posoudit pokrok dosažený při oživování jednotného trhu, výměnu osvědčených postupů a řešit nejzávažnější problémy evropských občanů; vybízí Komisi, aby pokračovala v úsilí o určení dvaceti nejvýznamnějších zdrojů nespokojenosti a zklamání spojených s jednotným trhem, s nimiž se občané potýkají; navrhuje, že by Komise mohla využít fórum o jednotném trhu k tomu, aby tyto problémy představila a navrhla jejich příslušná řešení;

12.  naléhavě vyzývá vlády členských států, aby přijaly zodpovědnost za oživení jednotného trhu; vítá iniciativy členských států, které mají vylepšit způsob zpracování směrnic týkajících se jednotného trhu, pokud jde o zlepšení koordinace, vytváření pobídkových struktur a nárůstu politického významu provádění; považuje za klíčové soustředit se v rámci diskuse o prioritách nových právních předpisů více na včasné a správné provádění, správné uplatňování a lepší vymáhání právních předpisů týkajících se jednotného trhu a posílit pobídky k těmto účelům;

13.  bere na vědomí, že pravidla jednotného trhu jsou často prováděna místními a regionálními orgány; zdůrazňuje, že do budování jednotného trhu je třeba ve všech fázích rozhodovacího procesu více zapojit regionální a místní orgány v souladu se zásadami subsidiarity a partnerství; v zájmu zdůraznění tohoto decentralizovaného přístupu navrhuje, aby byl v každém státě vytvořen „územní pakt místních a regionálních orgánů o strategii Evropa 2020“ s cílem posílit odpovědnost za provádění této strategie;

14.  je přesvědčen, že řádná veřejná správa jednotného trhu musí respektovat úlohu obou poradních orgánů na evropské úrovni – Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů – a sociálních partnerů;

15.  zdůrazňuje, že dialog se sociálními partnery a občanskou společností je zásadní pro obnovení důvěry v jednotný trh; očekává od Komise nové, odvážné podněty, jak by bylo možné tento dialog zlepšit; žádá, aby sociální partneři byli konzultováni a zapojeni do postupu přijímání veškerých významných předpisů v oblasti jednotného trhu, které se dotýkají trhu práce;

16.  vítá záměr Komise posílit otevřený, transparentní a pravidelný dialog s občanskou společností;

17.  vyzývá Komisi k vydání zelené knihy o pokynech ke konzultacím orgánů EU s reprezentativními sdruženími a občanskou společností, které zajistí, že tyto konzultace budou široce pojaté, interaktivní a že dodají navrhovaným politikám přidanou hodnotu;

18.  vyzývá Komisi k co největšímu přizpůsobení dialogu a komunikace potřebám běžných občanů, například zpřístupněním všech veřejných konzultací Komise ve všech úředních jazycích Unie, či používáním takových vyjadřovacích prostředků, kterým rozumí i běžný občan;

19.  vyzývá Komisi, aby zahájila informační a vzdělávací kampaň o podstatě a vytyčených cílích jednotného trhu, jejímž cílem bude posílit jeho dynamiku a současně do něj začlenit aspekty sociální a územní soudržnosti; trvá na tom, že tato komunikační kampaň musí podpořit intenzivnější účast a zapojení všech občanů, pracovníků a spotřebitelů při uskutečňování konkurenčního, spravedlivého a vyrovnaného trhu;

20.  domnívá se, že užití nových nástrojů a postupů pro spolupráci v rámci služeb Web 2.0 představuje příležitost dosáhnout otevřenější, odpovědnější a účinnější správy jednotného trhu, která bude mít větší schopnost reagovat;

Regulace jednotného trhu

21.  domnívá se, že iniciativy jednotlivých členských států nemohou být efektivní bez koordinované činnosti na úrovni EU a že je proto zásadně důležité, aby Evropská unie vystupovala přesvědčivě a jednotně a prováděla společná opatření; domnívá se, že solidarita, na níž je model evropské sociální politiky založen, a koordinace návazných opatření na vnitrostátní úrovni jsou klíčovými způsoby jak zamezit krátkodobým ochranným opatřením ze strany jednotlivých členských států; vyjadřuje obavu, že obnovení hospodářského protekcionismu na vnitrostátní úrovni by pravděpodobně vedlo k roztříštěnosti vnitřního trhu a snížení konkurenceschopnosti, a proto je třeba mu zabránit; je znepokojen tím, že stávající hospodářská a finanční krize by mohla být v některých členských státech využita jako důvod proč oživit protekcionistická opatření, přičemž tento hospodářský pokles naopak vyžaduje uplatnění společných ochranných mechanismů;

22.  je toho názoru, že pokrok v rámci vnitřního trhu by neměl vycházet z nejmenších společných jmenovatelů; vybízí proto Komisi, aby převzala iniciativu a předložila dostatečně odvážné návrhy; vybízí členské státy, aby v oblastech, v nichž nelze dosáhnout dohody mezi všemi 27 členskými státy, používaly metodu posílené spolupráce; konstatuje, že ostatní země budou mít příležitost přidat se k těmto průkopnickým iniciativám v následných fázích;

23.  je přesvědčen, že celková účinnost a legitimita jednotného trhu jsou oslabeny komplikovaností jeho správy;

24.  domnívá se, že kvalitě a srozumitelnosti právních předpisů EU by měla být věnována větší pozornost s cílem usnadnit provedení pravidel pro jednotný trh členskými státy;

25.  domnívá se, že využívání nařízení namísto směrnic v případech, kdy je to vhodné, by přispělo k jasnějšímu právnímu prostředí a ke snížení transakčních nákladů spojených s prováděním; vyzývá Komisi, aby vyvinula cílenější přístup k výběru legislativních nástrojů v závislosti na právních a věcných charakteristikách ustanovení, která mají být provedena při současném zachování zásad subsidiarity a proporcionality;

26.  vybízí Komisi a Radu, aby zintenzivnily své úsilí o provedení strategie inteligentní regulace, aby se tak dále zlepšila kvalita regulace, jež by plně respektovala zásady subsidiarity a proporcionality;

27.  naléhavě vyzývá Komisi, aby za účasti zúčastněných stran pokračovala v nezávislém předběžném a následném hodnocení právních předpisů s cílem zlepšit jejich kvalitu;

28.  navrhuje, aby Komise systematizovala a zdokonalila test dopadů na malé a střední podniky a zohlednila přitom jejich různé situace, a to za účelem posouzení důsledků, které mají legislativní návrhy pro tyto podniky;

29.  je přesvědčen, že srovnávací tabulky přispívají k lepšímu provádění a značně usnadňují prosazování pravidel jednotného trhu; naléhavě vyzývá členské státy, aby vytvořily a zpřístupnily srovnávací tabulky týkající se právních předpisů v oblasti jednotného trhu; upozorňuje, že pokud nebudou srovnávací tabulky poskytnuty, může se stát, že Parlament v budoucnu zprávy o kompromisních zněních dohodnutých s Radou nezařadí na pořad plenárního zasedání;

Administrativní koordinace, mechanismy pro řešení problémů a informace

30.  podporuje návrhy Aktu o jednotném trhu, jejichž cílem je posílit rozvoj správní spolupráce mezi členskými státy, včetně rozšíření informačního systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) do dalších relevantních legislativních oblastí při současném zohlednění bezpečnosti a stability tohoto systému; vyzývá Komisi, aby podpořila členské státy tím, že zajistí odbornou přípravu a vedení;

31.  domnívá se, že místní a regionální orgány by se mohly podílet na rozvoji a rozšiřování systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, a to po důkladném zhodnocení výhod a problémů, které toto rozšíření může přinést;

32.  zdůrazňuje význam lepší komunikace a rozšíření systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, neboť je důležité poskytovat malým a středním podnikům zejména jasné informace o vnitřním trhu;

33.  vítá záměr Komise spolupracovat s členskými státy na konsolidaci a posílení nástrojů pro neformální řešení problémů, jako jsou SOLVIT, pilotní projekt EU a evropská spotřebitelská centra; vyzývá Komisi, aby navrhla harmonogram činností pro rozvoj a propojení různých nástrojů pro řešení problémů s cílem zvýšit jejich účinnost a přístupnost pro uživatele a zabránit zbytečnému překrývání; vyzývá členské státy, aby těmto nástrojům pro řešení problémů poskytly přiměřené zdroje;

34.  vyzývá Komisi, aby dále rozvíjela a podporovala internetovou stránku „Vaše Evropa“ tak, aby nabízela jednotný přístup ke všem informacím a pomocným službám, které občané a podniky potřebují k uplatnění svých práv na jednotném trhu;

35.  vyzývá členské státy, aby z jednotných kontaktních míst v rámci směrnice o službách vytvořily uživatelsky přístupná a snadno dostupná centra elektronické správy, kde mohou podniky snadno obdržet všechny informace ve všech příslušných jazycích EU, vyřešit všechny formality a dokončit všechny nezbytné kroky elektronickými prostředky s cílem poskytovat služby ve všech příslušných členských státech;

36.  uznává, že při usnadňování volného pohybu pracovníků v Unii a zajišťování úzké spolupráce mezi vnitrostátními službami zaměstnanosti hraje významnou úlohu EURES; vyzývá členské státy, aby zvyšovaly povědomí veřejnosti o této užitečné službě, díky níž může více občanů EU plně využívat nabídek zaměstnání v celé EU;

37.  vyzývá parlamenty členských států, regionální a místní orgány a sociální partnery, aby se aktivně zapojili do snahy o zprostředkování přínosů jednotného trhu;

Provádění a prosazování

38.  vyzývá Komisi, aby využila všechny pravomoci vyplývající ze Smluv ke zlepšení uplatňování a prosazování pravidel jednotného trhu ve prospěch evropských občanů, spotřebitelů a podniků; vyzývá členské státy, aby zintenzívnily své úsilí o plné a správné provedení pravidel jednotného trhu;

39.  je přesvědčen, že řízení pro nesplnění povinnosti je stále klíčovým nástrojem pro zajištění fungování jednotného trhu; zdůrazňuje však, že je třeba zvážit jako doplněk i ostatní nástroje, které jsou méně časově náročné a méně těžkopádné;

40.  vyzývá Komisi, aby se vyhnula jakýmkoli politickým interferencím a okamžitě zahájila řízení pro nesplnění povinnosti tam, kde selže mechanismus řešení problému ve fázi předcházející řízení;

41.  bere na vědomí, že judikatura Soudního dvora z poslední doby umožňuje Komisi uplatňovat vůči členským státům nové postupy při „obecných a strukturálních nesplněních povinností“ vyplývajících z pravidel jednotného trhu;

42.  vyzývá Komisi, aby plně uplatnila změny zavedené článkem 260 SFEU, které by měly zjednodušit a urychlit uložení finančních sankcí v případech řízení pro nesplnění povinnosti;

43.  je přesvědčen, že by Komise měla hrát aktivnější úlohu při prosazování pravidel jednotného trhu prostřednictvím systematičtějšího a nezávislejšího sledování, aby se urychlilo a usnadnilo řízení pro nesplnění povinnosti;

44.  vyjadřuje politování nad tím, že příliš mnoho řízení pro nesplnění povinnosti je uzavřeno nebo předloženo Soudnímu dvoru až po dlouhé době; žádá Komisi, aby si stanovila maximální dvanáctiměsíční průměrnou lhůtu pro délku řízení pro nesplnění povinnosti, od zahájení šetření po zaslání žaloby Soudnímu dvoru; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že tyto postupy nemají žádný přímý dopad na občany nebo obyvatele EU, kteří se mohli stát oběťmi nedostatečného prosazování právních předpisů EU;

45.  žádá Komisi, aby transparentním způsobem poskytovala lepší informace o probíhajících řízeních pro nesplnění povinnosti;

46.  vyzývá Komisi, aby navrhla srovnání členských států, co se týče dodržování rozsudků Soudního dvora;

47.  podporuje iniciativu Komise zaměřenou na další vylepšení mimosoudního řešení sporů (ADR) s cílem zajistit spotřebitelům a podnikům rychlý a účinný přístup ke snadným, nízkonákladovým a mimosoudním řešením sporů ve vnitrostátních i mezinárodních sporech a při nákupech on-line i off-line;vítá konzultace zahájené Komisí, trvá na tom, že je nutné lépe občany informovat o existenci ADR;

48.  vyzývá Komisi, aby se soustředila také na předcházení sporům, například prostřednictvím silnějších opatření zamezujících nekalým obchodním praktikám;

49.  vítá záměr Komise zahájit veřejné konzultace o evropském přístupu ke kolektivní nápravě a je proti zavedení mechanismů kolektivní nápravy po vzoru Spojených států, jejichž součástí jsou silné ekonomické pobídky k podávání neoprávněných nároků k soudu;

50.  konstatuje, že jakýkoliv návrh týkající se kolektivní nápravy porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže musí respektovat názor Parlamentu vyjádřený v usnesení ze dne 26. března 2009 o žalobách o náhradu škody z důvodu porušení antimonopolních pravidel EU; trvá na tom, aby byl Parlament prostřednictvím řádného legislativního postupu zapojen do přijímání všech takovýchto právních předpisů, a vyzývá Komisi, aby otázku minimálních norem upravujících právo na náhradu škod plynoucích z porušení práva Evropské unie zvážila z obecnější perspektivy;

Monitorování, vyhodnocení a modernizace

51.  podporuje specializovaný přístup k monitorování a vyhodnocování trhu vycházející z konkrétních zjištění; vyzývá Komisi, aby pokračovala ve vývoji prostředků pro monitorování trhu, jako je nástroj včasného varování uvedený ve směrnici o službách, tj. aby zdokonalila metodiku, ukazatele a sběr údajů, a držela se zásad použitelnosti a efektivnosti nákladů;

52.  upozorňuje na potřebu, aby členské státy rychleji a jasněji hodnotily stav provádění všech právních předpisů pro jednotný trh;

53.  zdůrazňuje vzájemné hodnocení stanovené ve směrnici o službách jakožto nový způsob využití vzájemného nátlaku pro zlepšení kvality provádění; podporuje případně i využívání vzájemného hodnocení v jiných oblastech, např. v oblasti volného pohybu zboží;

54.  vybízí členské státy, aby pravidelně přezkoumávaly vnitrostátní pravidla a postupy, které mají dopad na volný pohyb služeb a zboží, a aby tak zjednodušovaly a modernizovaly vnitrostátní pravidla a odstraňovaly překrývání; domnívá se, že proces kontroly vnitrostátních předpisů použitý při provádění směrnice o službách by mohl představovat účinný nástroj k odstraňování překrývání a neodůvodněných překážek volného obchodu na vnitrostátní úrovni i v jiných oblastech;

55.  naléhavě vyzývá Komisi, aby podpořila úsilí veřejného sektoru o zavedení inovativních přístupů, využívání nových technologií a metod a šíření osvědčených postupů ve veřejné správě, které přispějí ke snížení byrokracie a umožní přijetí politik zaměřených na občana;

Klíčové priority

56.  požaduje, aby se Evropská rada na každém jarním zasedání zabývala hodnocením situace na jednotném trhu vycházejícím z postupu monitorování;

57.  vyzývá Komisi k vydání Zelené knihy o pokynech ke konzultacím orgánů EU s reprezentativními sdruženími a občanskou společností, které zajistí, že tyto konzultace budou široce pojaté, interaktivní a transparentní a že dodají navrhovaným politikám přidanou hodnotu;

58.  naléhavě vyzývá členské státy, aby vytvořily a zpřístupnily srovnávací tabulky týkající se právních předpisů v oblasti jednotného trhu;

59.  vyzývá členské státy, aby do konce roku 2012 snížily deficit provádění směrnic jednotného trhu na 0,5 % v případě dosud nepřijatých právních předpisů a na 0,5 % v případě nesprávně provedených právních předpisů;

60.  vyzývá Komisi, aby do konce roku 2011 předložila legislativní návrh na využívání alternativního řešení sporů v EU a zdůrazňuje důležitost jeho urychleného přijetí;

o
o   o

61.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 187 E, 24.7.2008, s. 80.
(2) Úř. věst. L 176, 7.7.2009, s. 17.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2010)0186.
(4) Úř. věst. C 349 E, 22.12.2010, s. 25.
(5) Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s. 7.

Právní upozornění - Ochrana soukromí