Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2289(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0083/2011

Indgivne tekster :

A7-0083/2011

Forhandlinger :

PV 06/04/2011 - 4
PV 06/04/2011 - 6
CRE 06/04/2011 - 4
CRE 06/04/2011 - 6

Afstemninger :

PV 06/04/2011 - 8.18
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0144

Vedtagne tekster
PDF 160kWORD 76k
Onsdag den 6. april 2011 - Strasbourg
Styring og partnerskab i det indre marked
P7_TA(2011)0144A7-0083/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2011 om styring og partnerskab i det indre marked (2010/2289(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »På vej mod en akt for det indre marked - For en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne: 50 forslag med henblik på at blive bedre til at arbejde, iværksætte og handle sammen« (KOM(2010)0608),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om Europa 2020 »En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (KOM(2010)2020),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen »Et indre marked for Europa i det 21. århundrede« (KOM(2007)0724) og Kommissionens tjenestegrenes ledsagedokument med titlen »Det indre marked: Revision af de opnåede resultater« (SEK(2007)1521),

–  der henviser til sin beslutning af 4. september 2007 om det indre marked(1) og Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument om det indre marked: et år senere' (SEK(2008)3064),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen »Smart regulering i Den Europæiske Union« (KOM(2010)0543),

–  der henviser til Kommissionens 27. årsberetning om forvaltning af anvendelsen af fællesskabslovgivningen og Kommissionens tjenestegrenes ledsagedokument med titlen »Situationen inden for de forskellige sektorer« (SEK(2010)1143),

–  der henviser til Kommissionens henstilling af 29. juni 2009 om foranstaltninger til fremme af det indre marked(2),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 10. december 2010 om en akt for det indre marked,

–  der henviser til professor Mario Montis rapport til Kommissionen om relancering af det indre marked,

–  der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om realisering af et indre marked for forbrugere og borgere(3),

–  der henviser til resultattavlen for det indre marked nr. 21 (2010) og til sine beslutninger af 9. marts 2010(4) og 23. september 2008(5) om resultattavlen for det indre marked,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Et resultatorienteret Europa - anvendelse af fællesskabsretten« (KOM(2007)0502),

–  der henviser til artikel 258-260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 7, 10 og 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Retsudvalget (A7-0083/2011),

A.  der henviser til, at en relancering af det indre marked kræver aktiv støtte fra alle borgere, EU-institutioner, medlemsstater og andre berørte parter,

B.  der henviser til, at det med henblik på at opnå aktiv støtte fra alle interessenter er af afgørende betydning, at der sikres effektiv repræsentation af civilsamfundet og SMV'er under høringer og dialogen med Kommissionen samt i ekspertgrupperne,

C.  der henviser til, at en korrekt udbredelse, koordinering og forvaltning af de forskellige EU-institutioners høringer, rapporter og betænkninger (EU 2010, rapport om unionsborgerskab 2010, den integrerede industripolitik, den digitale dagsorden for Europa, Monti, Parlamentets beslutning om realisering af et indre marked for forbrugere og borgere, Gonzales og IMCO-betænkninger osv.) er afgørende for en vellykket relancering af det indre marked,

D.  der henviser til, at der stadig findes en betydelig kløft mellem reglerne for det indre marked og de fordele, som borgerne og virksomhederne kan drage af disse regler i praksis,

E.  der henviser til, at EU's gennemsnitlige gennemførelsesefterslæb udgør 1,7 %, når man tager hensyn til de tilfælde, hvor gennemførelsestidspunktet for et direktiv overskrider fristen, og hvor Kommissionen har iværksat en overtrædelsesprocedure for manglende overholdelse,

Indledning

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om en akt for det indre marked, navnlig tredje kapitel, og den globale tilgang, som foreslås for at bringe ligevægt i det indre marked mellem virksomheder og borgere og forbedre demokratiet og åbenheden omkring beslutningsprocessen; understreger, at denne tilgang skal sikre den bedste balance mellem forslagene fra meddelelsens tre dele;

2.  mener, at meddelelsens tre afsnit er lige vigtige og hænger sammen, og at de bør behandles på en sammenhængende måde, hvor de forskellige spørgsmål ikke isoleres fra hinanden;

3.  opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at styrke den holistiske strategi om en relancering af det indre marked, integrering af det indre markeds prioriteter i alle politikområder, som er altafgørende for at opnå, at det indre marked bringer fordele for europæiske borgere, forbrugere og virksomheder;

4.  mener, at en styrkelse af den europæiske økonomiske styring, gennemførelsen af EU 2020-strategien og relanceringen af det indre marked er lige vigtige, hvis der skal skabes ny fremdrift i den europæiske økonomi, og at de bør ses i sammenhæng;

5.  mener, at der bør sikres endelig etablering af et konkurrencedygtigt indre marked uden barrierer for at skabe konkrete fordele for arbejdstagere, studerende, pensionister og borgerne generelt samt for virksomheder, navnlig SMV'er, i dagligdagen;

6.  opfordrer Kommissionen til at angive tidsplanen for gennemførelsen af akten om det indre marked og regelmæssigt offentliggøre konkrete fremskridt med henblik på at gøre borgerne opmærksomme på gennemførelsen af akten og fordelene ved den;

Generel vurdering
Styrkelse af politisk lederskab og partnerskab

7.  er overbevist om, at en af de vigtigste udfordringer i forbindelse med relanceringen af det indre marked er at sikre politisk lederskab, engagement og samordning; mener, at en samlet styring fra højeste politiske niveau er altafgørende for relanceringen af det indre marked;

8.  foreslår, at Kommissionens formand får mandat til at samordne og overvåge relanceringen af det indre marked i nært samarbejde med formanden for Det Europæiske Råd og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne; opfordrer kraftigt Kommissionens formand og formanden for Det Europæiske Råd til at sikre en tæt samordning af deres respektive indsats, hvis sigte skal være at fremme den økonomiske vækst, forbedre konkurrenceevnen, udvikle en social markedsøkonomi og sikre bæredygtigheden i EU;

9.  understreger Europa-Parlamentets og de nationale parlamenter styrkede rolle i medfør af Lissabon-traktaten; opfordrer til en styrkelse af Parlamentets rolle i forbindelse med lovgivningen om det indre marked; tilskynder de nationale parlamenter til at beskæftige sig med bestemmelserne om det indre marked under hele lovgivningsprocessen og til at deltage i fælles aktiviteter sammen med Europa-Parlamentet, så der kan skabes bedre synergi mellem de to parlamentariske niveauer;

10.  glæder sig over Kommissionens tilgang med at sætte dialog og partnerskab i centrum for fornyelsen af det indre marked og opfordrer alle aktører til at øge bestræbelserne på at sikre den praktiske gennemførelse af denne tilgang for at sikre fuld udnyttelse af det indre markeds potentiale til at fremme væksten og udvikle en meget konkurrencedygtig markedsøkonomi;

11.  opfordrer Kommissionen til sammen med formandskabet hver år at afholde et forum om det indre marked med deltagelse af interesserede parter fra EU-institutionerne, medlemsstaterne, civilsamfundet og erhvervsorganisationer for at gøre status over, hvilke fremskridt der er sket med hensyn til relanceringen af det indre marked, udveksle bedste praksis og drøfte EU-borgernes vigtigste problemer; henstiller til Kommissionen, at den fortsætter med at identificere de 20 vigtigste kilder til utilfredshed med og frustration over det indre marked hos borgerne; foreslår, at Kommissionen anvender forummet om det indre marked til at redegøre for disse problemer og løsningerne på dem;

12.  opfordrer indtrængende medlemsstaternes regeringer til at påtage sig ejerskabet for relanceringen af det indre marked; glæder sig over de initiativer, som medlemsstaterne har truffet for at udnytte den procedure bedst muligt, som de anvender ved behandlingen af direktiver om det indre marked i form af et forbedret samarbejde, skabelse af strukturer for incitamenter og styrkelse af den politiske betydning af gennemførelsen heraf; finder det afgørende, at der i forbindelse med drøftelserne om prioriteterne for den nye lovgivning sættes øget fokus på og skabes bedre incitamenter til rettidig og korrekt gennemførelse, korrekt anvendelse og bedre håndhævelse af lovgivningen om det indre marked;

13.  bemærker, at det ofte er de lokale og regionale myndigheder, der gennemfører reglerne for det indre marked; understreger nødvendigheden af at sikre mere medvirken fra regionale og lokale myndigheder i opbygningen af det indre marked, i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og partnerskabsprincippet, i alle faser af beslutningstagningsprocessen; foreslår for at understrege denne decentraliserede tilgang, at der i alle medlemsstater etableres »De regionale og lokale myndigheders territoriale pagt om Europa 2020-strategien« for at skabe stærkere ansvarsbevidsthed i forbindelse med gennemførelsen af EU 2020-strategien;

14.  mener, at god forvaltning af det indre marked indebærer respekt for den rolle, der er tillagt de to rådgivende organer på EU-plan, dvs. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, samt arbejdsmarkedets parter;

15.  understreger, at dialogen med arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet har en central betydning for genoprettelsen af tilliden til det indre marked; forventer, at Kommissionen fremsætter nye og innovative idéer til, hvorledes denne dialog rent faktisk kan forbedres; kræver, at arbejdsmarkedets parter inddrages i og høres om al relevant lovgivning om det indre marked, som berører arbejdsmarkedet;

16.  glæder sig over, at Kommissionen agter at styrke en åben, gennemskuelig og regelmæssig dialog med civilsamfundet;

17.  opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en grønbog om retningslinjer for EU-institutionernes høring af repræsentative organisationer og civilsamfundet, så det sikres, at disse høringer er vidtfavnende og interaktive og bringer merværdi til den foreslåede lovgivning;

18.  opfordrer Kommissionen til at tilpasse dialogen og kommunikationen til de almindelige borgere, eksempelvis ved at gøre alle sine offentlige høringer tilgængelige på alle EU's officielle sprog eller ved at bruge sproget på en måde, som almindelige borgere forstår;

19.  opfordrer Kommissionen til at lancere en oplysnings- og uddannelseskampagne om kernen i det indre marked og de mål, der er fastsat for at øge det indre markeds dynamik og samtidig indarbejde social og regional samhørighed; understreger behovet for, at denne oplysningskampagne fører til øget medvirken - og bedre muligheder for at medvirke - fra den enkelte borgers, arbejdstagers og forbrugers side i skabelsen af et konkurrencedygtigt, retfærdigt og afbalanceret marked;

20.  mener, at anvendelsen af de nye samarbejdsbaserede værktøjer og metoder i Web 2.0 er en mulighed for at skabe en mere åben, ansvarlig, reaktiv og effektiv ledelse af det indre marked;

Regulering af det indre marked

21.  er af den opfattelse, at initiativer i enkeltstående medlemsstater ikke kan være effektive uden en koordineret indsats på EU-plan, hvilket gør det afgørende, at Den Europæiske Union taler med én stærk stemme og iværksætter fælles aktioner; mener, at solidaritet, som den europæiske socialøkonomiske model er baseret på, og koordination af nationale svar har været afgørende for at undgå kortsigtede protektionistiske foranstaltninger i de enkelte medlemsstater; giver udtryk for sin bekymring for, at en tilbagevenden til økonomisk protektionisme på nationalt plan efter al sandsynlighed ville føre til en fragmentering af det indre marked og et fald i konkurrenceevnen og derfor skal undgås; er bekymret over, at den nuværende økonomiske og finansielle krise kan anvendes til at retfærdiggøre genindførelse af protektionistiske foranstaltninger i nogle medlemsstater, når nedgangsperioden kræver fælles beskyttelsesmekanismer i stedet;

22.  mener ikke, at fremskridt på det indre marked bør baseres på den laveste fællesnævner; tilskynder derfor Kommissionen til at gå i spidsen og fremsætte modige forslag; tilskynder medlemsstaterne til at anvende metoden med udvidet samarbejde på områder, hvor bestræbelserne på at nå til enighed blandt de 27 slår fejl; understreger, at andre lande bør have lov til at deltage i disse banebrydende initiativer på et senere stadium;

23.  mener, at det indre markeds samlede effektivitet og legitimitet lider under den omstændighed, at styringen i det indre marked er kompliceret;

24.  mener, at der bør lægges mere vægt på kvalitet og klarhed i forbindelse med EU-lovgivningen for at lette gennemførelsen af bestemmelserne om det indre marked i medlemsstaterne;

25.  mener, at anvendelsen af forordninger i stedet for direktiver, hvor dette er relevant, ville bidrage til en mere klar lovgivning og mindske omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen heraf; opfordrer Kommissionen til at udvikle en mere målrettet strategi ved valget af lovgivningsinstrumenter, der er baseret på de juridiske og indholdsmæssige karakteristika i de regler, der skal gennemføres, samtidig med, at subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet respekteres;

26.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at øge deres bestræbelser på at gennemføre strategien med intelligent lovgivning for yderligere at forbedre kvaliteten af reguleringen, idet subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet skal respekteres fuldt ud;

27.  foreslår, at Kommissionen fortsætter de ex-ante og ex-post-evalueringer af lovgivningen med deltagelse af de interesserede parter for at forbedre lovgivningens effektivitet;

28.  henstiller, at Kommissionen systematiserer og videreudvikler SMV-testen under hensyntagen til deres forskellige situationer for at evaluere konsekvenserne af lovforslag for disse virksomheder;

29.  mener, at sammenlignende tabeller bidrager til en bedre gennemførelse og i væsentlig grad lettet håndhævelse af bestemmelserne om det indre marked; opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde sammenlignende tabeller for al lovgivning om det indre marked og gøre dem offentligt tilgængelige; påpeger, at der er mulighed for, at Parlamentet ikke sætter kompromistekster, som der er opnået enighed om med Rådet, på dagsordenen for plenarmøderne, hvis de ikke indeholder bestemmelser om sammenlignende tabeller;

Administrativ samordning, problemløsningsmekanismer og information

30.  støtter forslagene om det indre marked, hvis mål er en videreudvikling af det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne, herunder en udvidelse af informationssystemet for det indre marked til at omfatte andre lovgivningsområder under hensyntagen til systemets sikkerhed og brugervenlighed; opfordrer Kommissionen til at bistå medlemsstaterne ved at tilbyde uddannelse og vejledning;

31.  mener, at lokale og regionale myndigheder kunne inddrages i udviklingen og udvidelsen af informationssystemet for det indre marked efter grundig vurdering af de fordele og problemer, en sådan udvidelse af ordningen kan medføre;

32.  understreger betydningen af bedre kommunikation og udvidelse af informationssystemet for det indre marked, da dette er en væsentlig forudsætning for, at der kan formidles klare oplysninger om det indre marked til, navnlig små og mellemstore virksomheder;

33.  glæder sig over, at Kommissionen agter at samarbejde med medlemsstaterne om at konsolidere og styrke uformelle problemløsningsværktøjer som SOLVIT, »EU Pilot«-projektet og netværket af europæiske forbrugercentre; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en køreplan for udvikling and samkøring af forskellige problemløsningsmekanismer med henblik på at sikre effektiviteten og brugervenligheden og undgå overlapninger; opfordrer medlemsstaterne til at afsætte de nødvendige bevillinger til disse problemløsningsværktøjer;

34.  opfordrer Kommissionen til yderligere at udvikle og fremme webstedet Dit Europa, således at der tilbydes en samlet adgang til al den information og alle de hjælpetjenester, som borgere og virksomheder måtte have behov for til at gøre brug af deres rettigheder på det indre marked;

35.  tilskynder medlemsstaterne til at udvikle de såkaldte »kvikskranker« under tjenesteydelsesdirektivet til e-forvaltningscentre, hvor virksomhederne kan indhente alle nødvendige oplysninger på de relevante EU-sprog, afvikle alle formaliteter og fuldføre de nødvendige trin elektronisk, så de kan levere tjenesteydelser i den pågældende medlemsstat;

36.  anerkender den vigtige rolle, som Eures spiller i forhold til at lette arbejdstagernes frie bevægelighed inden for EU og sikre det tætte samarbejde mellem de nationale arbejdsformidlinger; opfordrer medlemsstaterne til at øge offentlighedens kendskab, så denne nyttige tjenesteydelse kan gøre det muligt for flere EU-borgere at drage fuld nytte af beskæftigelsesmulighederne i hele EU;

37.  opfordrer de nationale parlamenter, regionale og lokale myndigheder og arbejdsmarkedets parter til at tage aktiv del i formidlingen af fordelene ved det indre marked;

Gennemførelse og håndhævelse

38.  opfordrer Kommissionen til at anvende samtlige beføjelser, som den har i medfør af traktaterne, til at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af bestemmelserne om det indre marked til fordel for borgere, forbrugere og erhvervsliv i EU; opfordrer medlemsstaterne til at øge deres indsats for at sikre en fuldstændig og korrekt gennemførelse af bestemmelserne om det indre marked;

39.  mener, at overtrædelsesproceduren fortsat er det vigtigste instrument til at sikre, at det indre marked fungerer, men understreger, at andre instrumenter, som er mindre tidskrævende og omstændelige, bør tages i betragtning;

40.  opfordrer Kommissionen til at modsætte sig enhver politisk indblanding og øjeblikkeligt iværksætte overtrædelsesprocedurer, hvor de administrative problemløsningsmekanismer slår fejl;

41.  bemærker, at Domstolens seneste retspraksis åbner nye muligheder for, at Kommissionen kan tage medlemsstaternes generelle og strukturelle overtrædelser af reglerne for det indre marked op;

42.  opfordrer Kommissionen til i fuld udstrækning at gøre brug af de ændringer, som indførtes ved artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som er udformet med henblik på at forenkle og fremskynde iværksættelsen af finansielle sanktioner i forbindelse med overtrædelsesprocedurer;

43.  mener, at Kommissionen bør indtage en mere aktiv rolle i forbindelse med håndhævelsen af reglerne for det indre marked gennem en mere systematisk og uafhængig overvågning for at fremskynde overtrædelsesprocedurerne;

44.  beklager, at alt for mange overtrædelsesprocedurer tager for lang tid, inden de afsluttes eller bringes for Domstolen; opfordrer Kommissionen til som benchmark at fastsætte en frist på 12 måneder for den maksimale gennemsnitlige tid, som det tager at gennemføre overtrædelsesprocedurer, lige fra procedurens indledning til fremsendelsen af en begæring til Domstolen; beklager dybt, at sådanne procedurer ikke har nogen direkte virkninger for EU-borgere eller -indbyggere, som eventuelt har været ofre for manglende håndhævelse af EU-lovgivningen;

45.  anmoder Kommissionen om at fremlægge bedre og mere gennemskuelige oplysninger om igangværende overtrædelsesprocedurer;

46.  opfordrer Kommissionen til at foreslå en frist for medlemsstaternes overholdelse af Domstolens retspraksis;

47.  støtter Kommissionens initiativer til yderligere forbedring af anvendelsen af alternative konfliktløsningsmekanismer i EU for at give forbrugere og virksomheder hurtig og effektiv adgang til enkelt og billig udenretslig bilæggelse af nationale og grænseoverskridende tvister, hvad enten der er tale om køb offline eller online; glæder sig over den høring, som Kommissionen har indledt; understreger, at borgerne har behov for bedre informationer om eksistensen af alternative konfliktløsningsmekanismer;

48.  opfordrer Kommissionen til også at fokusere på forebyggelse af tvister, f.eks. gennem mere stringente forholdsregler til forhindring af urimelig handelspraksis;

49.  glæder sig over, at Kommissionen agter at indlede en offentlig høring om en europæisk strategi for kollektiv klageadgang og er imod indførelse af kollektive klageordninger i stil med den amerikanske model, som indeholder stærke økonomiske incitamenter til at indbringe urimelige krav for retten;

50.  bemærker, at ethvert forslag om kollektive søgsmål for overtrædelse af konkurrencereglerne skal være i overensstemmelse med den holdning, som Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning af 26. marts 2009 om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EU's kartel- og monopolregler; insisterer på, at Parlamentet inddrages i vedtagelsen af en sådan retsakt gennem den almindelige lovgivningsprocedure, og opfordrer Kommissionen til at overveje minimumsstandarder for retten til erstatning for skader som følge af overtrædelse af EU-retten mere generel;

Overvågning, evaluering og modernisering

51.  går ind for en målrettet strategi baseret på fakta med henblik på overvågning og evaluering; opfordrer Kommissionen til at fortsætte udviklingen af sine markedsovervågningsinstrumenter, eksempelvis varslingsmekanismen i tjenesteydelsesdirektivet, ved at forbedre metodologi, indikatorer og dataindsamling samtidig med, at principperne om praktisk gennemførlighed og omkostningseffektivitet overholdes;

52.  påpeger, at det er nødvendigt med en hurtigere og klarere evaluering af, hvor langt gennemførelsen af al lovgivning om det indre marked er nået i de enkelte medlemsstater;

53.  påpeger, at den gensidige evaluering i henhold til tjenesteydelsesdirektivet er en innovativ måde, hvor gruppepres kan anvendes til at forbedre gennemførelseskvaliteten; støtter om nødvendigt anvendelsen af gensidig evaluering inden for andre områder, som f.eks. inden for fri bevægelighed for varer;

54.  tilskynder medlemsstaterne til regelmæssigt at genbehandle de nationale regler og procedurer, som har indvirkning på den fri bevægelighed for tjenesteydelser og varer, med henblik på at forenkle og modernisere de nationale regler og fjerne overlapninger; mener, at processen med screening af national lovgivning, der anvendes i forbindelse med gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet, kunne være et effektivt redskab på andre områder til at fjerne overlapninger og uretmæssige nationale hindringer for den frie bevægelighed;

55.  opfordrer Kommissionen til at understøtte den offentlige sektors bestræbelser på at indføre nye tilgange, som udnytter ny teknologi og nye procedurer, og sprede bedste praksis inden for den offentlige sektor, hvilket vil mindske bureaukratiet og fremme borgercentrerede politikker;

Vigtige prioriteter

56.  opfordrer til, at der på hvert af det Det Europæiske Råds forårstopmøder foretages en vurdering af udviklingen på det indre marked på grundlag af en overvågningsprocedure;

57.  opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en grønbog om retningslinjer for EU-institutionernes høring af repræsentative organisationer og civilsamfundet, så det sikres, at disse høringer er vidtfavnende og interaktive og bringer merværdi til den foreslåede lovgivning;

58.  opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde sammenlignende tabeller for al lovgivning om det indre marked og gøre dem offentligt tilgængelige;

59.  opfordrer medlemsstaterne til at mindske gennemførelsesefterslæbet for direktiverne om det indre marked til 0,5 % for manglende gennemførelse og 0,5 % for ukorrekt gennemførelse inden udgangen af 2012;

60.  opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2011 at stille lovforslag om anvendelsen af alternative former for tvistbilæggelse i EU og understreger vigtigheden af, at det vedtages hurtigt;

o
o   o

61.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 187 E af 24.7.2008, s. 80.
(2) EUT L 176 af 7.7.2009, s. 17.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0186.
(4) EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 25.
(5) EUT C 8 E af 14.1.2010, s. 7.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik