Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2289(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0083/2011

Texte depuse :

A7-0083/2011

Dezbateri :

PV 06/04/2011 - 4
PV 06/04/2011 - 6
CRE 06/04/2011 - 4
CRE 06/04/2011 - 6

Voturi :

PV 06/04/2011 - 8.18
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0144

Texte adoptate
PDF 396kWORD 106k
Miercuri, 6 aprilie 2011 - Strasbourg
Guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice
P7_TA(2011)0144A7-0083/2011

Rezoluția Parlamentului European din 6 aprilie 2011 referitoare la guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice (2010/2289(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate: 50 de propuneri pentru optimizarea muncii, a activităților comerciale și a schimburilor reciproce” (COM(2010)0608),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „EUROPA 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O piață unică pentru Europa secolului XXI” (COM(2007)0724) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei, intitulat „Piața unică: bilanț al realizărilor” (SEC(2007)1521),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 septembrie 2007 privind revizuirea pieței unice(1) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Revizuirea pieței unice: după un an” (SEC(2008)3064),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană” (COM(2010)0543),

–  având în vedere Al 27-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei intitulat „Situația în diverse sectoare” (SEC(2010)1143),

–  având în vedere Recomandarea Comisiei din 29 iunie 2009 privind măsurile pentru îmbunătățirea funcționării pieței unice(2),

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 10 decembrie 2010 referitoare la Actul privind piața unică,

–  având în vedere raportul profesorului Mario Monti adresat Comisiei cu privire la revitalizarea pieței unice,

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la crearea unei piețe unice pentru consumatori și cetățeni(3),

–  având în vedere Tabloul de bord al pieței interne nr. 21 (2010) și rezoluțiile Parlamentului din 9 martie 2010(4) și 23 septembrie 2008(5) referitoare la Tabloul de bord al pieței interne,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către o Europă a rezultatelor - aplicarea legislației comunitare” (COM(2007)0502),

–  având în vedere articolele 258-260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolele 7, 10 și 15 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, precum și cel al Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0083/2011),

A.  întrucât relansarea pieței unice necesită sprijinul activ al tuturor cetățenilor, al instituțiilor europene, al statelor membre și al părților interesate;

B.  întrucât, pentru a beneficia de sprijinul activ al tuturor părților interesate, este esențial ca societatea civilă și IMM-urile să fie reprezentate în mod eficient în cadrul consultărilor și dialogului cu Comisia, precum și în cadrul grupurilor de experți;

C.  întrucât pentru relansarea cu succes a pieței unice sunt deosebit de importante diseminarea, relaționarea și gestionarea adecvată a consultărilor și rapoartelor diferitelor instituții ale UE (UE 2010, Raportul din anul 2010 privind cetățenia, politica industrială integrată, Agenda digitală pentru Europa, raportul Monti, Rezoluția Parlamentului referitoare la oferirea unei piețe unice consumatorilor și cetățenilor, rapoartele Gonzales și IMCO etc.);

D.  întrucât există în continuare o distanță semnificativă între normele pieței unice și beneficiile pe care cetățenii și întreprinderile le pot dobândi în practică de pe urma acestora;

E.  întrucât deficitul mediu de transpunere în UE se ridică la 1,7 %, dacă se iau în calcul cazurile în care transpunerea unei directive depășește termenul limită și cele în care Comisia a inițiat proceduri privind încălcarea dreptului comunitar pe motiv de neconformitate,

Introducere

1.  salută cu interes Comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piața unică”, în special cel de-al treilea capitol, precum și abordarea globală propusă pentru a reechilibra piața unică între întreprinderi și cetățeni și pentru a îmbunătăți caracterul democratic și transparent al procesului decizional; subliniază faptul că această abordare urmărește să garanteze echilibrul optim între propunerile cuprinse în cele trei părți ale comunicării;

2.  consideră că cele trei capitole ale comunicării sunt la fel de importante și interconectate și ar trebui să fie abordate în mod consecvent, fără a separa diferitele mize unele de celelalte;

3.  îndeamnă Comisia și Consiliul să consolideze abordarea holistică a relansării pieței unice, prin integrarea priorităților pieței unice în toate domeniile politice esențiale pentru realizarea pieței unice în beneficiul cetățenilor, al consumatorilor și al întreprinderilor din Europa;

4.  consideră că îmbunătățirea guvernanței economice europene, punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 și relansarea pieței unice sunt la fel de importante pentru revitalizarea economiei europene și ar trebui luate în considerare împreună;

5.  consideră că o piață unică lipsită de obstacole și competitivă ar trebui finalizată pentru a aduce beneficii concrete lucrătorilor, studenților, pensionarilor și cetățenilor în general, precum și întreprinderilor, în special IMM-urilor, în viața lor de zi cu zi;

6.  invită Comisia să indice calendarul de punere în aplicare a Actului privind piața unică și să publice în mod regulat actualizări legate de progresele concrete, pentru a sensibiliza într-o mai mare măsură publicul european cu privire la aplicarea acestui act și pentru a pune în lumină beneficiile acestuia;

Evaluare generală
Consolidarea conducerii politice și a parteneriatului politic

7.  este convins că una dintre principalele provocări ale relansării pieței unice este asigurarea conducerii politice, a angajamentului și a coordonării la nivel politic; consideră că o orientare cuprinzătoare de la cel mai înalt nivel politic este esențială pentru relansarea pieței unice;

8.  sugerează că ar trebui să i se ofere Președintelui Comisiei mandatul de a coordona și de a superviza relansarea pieței unice, în strânsă cooperare cu Președintele Consiliului European și cu autoritățile competente ale statelor membre; îi îndeamnă pe Președinții Comisiei și Consiliului European să își coordoneze îndeaproape acțiunile specifice de stimulare a creșterii economice, a competitivității, a economiei sociale de piață și a sustenabilității Uniunii;

9.  subliniază rolul consolidat al PE și al parlamentelor naționale în temeiul Tratatului de la Lisabona; solicită consolidarea rolului Parlamentului în cadrul procesului legislativ privind piața unică; încurajează parlamentele naționale să se implice în dezbaterea normelor privind piața unică de-a lungul întregului ciclu legislativ și să participe împreună cu Parlamentul European la activități comune, care să conducă la o sinergie mai bună între cele două niveluri parlamentare;

10.  salută abordarea Comisiei care plasează dialogul și parteneriatul în centrul pieței unice reînnoite și solicită tuturor părților interesate să își intensifice eforturile pentru a asigura punerea în practică a acestei abordări, astfel încât piața unică să își poată îndeplini integral rolul de promovare a creșterii economice și a unei economii de piață extrem de competitive;

11.  invită Comisia să organizeze, în colaborare cu Președinția, un Forum anual privind piața unică care să reunească părți interesate din cadrul instituțiilor UE, al statelor membre, al societății civile și al organizațiilor patronale, în vederea evaluării progresului înregistrat în relansarea pieței unice, al schimbului de bune practici și al abordării principalelor preocupări ale cetățenilor europeni; încurajează Comisia să continue procesul de identificare a celor mai importante 20 de surse de nemulțumire și frustrare legate de piața unică cu care se confruntă cetățenii; propune utilizarea de către Comisie a Forumului privind piața unică pentru a prezenta aceste probleme și, respectiv, soluțiile acestora;

12.  îndeamnă guvernele statelor membre să se implice în relansarea pieței unice; salută inițiativele statelor membre de optimizare a modului de abordare a directivelor privind piața unică, în ceea ce privește îmbunătățirea coordonării, crearea de structuri de stimulare și creșterea importanței politice acordate transpunerii; consideră că este esențial, atunci când se discută despre prioritățile noii legislații, să se acorde mai multă atenție și să se stimuleze transpunerea corectă și la timp, aplicarea corectă și îmbunătățirea controlului aplicării legislației în domeniul pieței unice;

13.  remarcă faptul că normele pieței unice sunt deseori puse în aplicare de către autorități locale și regionale; subliniază nevoia unei implicări mai ample a autorităților locale și regionale în crearea pieței unice, în conformitate cu principiile subsidiarității și parteneriatului, precum și la toate nivelurile procesului decizional; propune ca, în vederea evidențierii acestei abordări descentralizate, să se creeze, în fiecare stat membru, un „Pact teritorial al autorităților locale și regionale cu privire la strategia Europa 2020” pentru a determina o implicare mai intensă a statelor în procesul de punere în aplicare a strategiei Europa 2020;

14.  consideră că „buna guvernanță” a pieței unice trebuie să respecte rolul celor două instituții consultative existente la nivel european - Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – precum și pe acela al partenerilor sociali;

15.  subliniază că dialogul cu partenerii sociali și societatea civilă este esențial pentru a restabili încrederea în piața unică; așteaptă din partea Comisiei idei noi și îndrăznețe cu privire la modalități de îmbunătățire efectivă a acestui dialog; solicită ca partenerii sociali să fie implicați și consultați cu privire la toate actele legislative relevante privind piața unică de natură să afecteze piața muncii;

16.  salută intenția Comisiei de a consolida dialogul deschis, transparent și periodic cu societatea civilă;

17.  invită Comisia să publice o carte verde privind orientările pentru consultările dintre instituțiile UE și asociațiile reprezentative și societatea civilă, asigurând faptul că aceste consultări au un caracter amplu, interactiv și că oferă valoare adăugată politicilor propuse;

18.  invită Comisia să adapteze în cea mai mare măsură posibilă dialogul și comunicarea la nevoile cetățenilor obișnuiți, de exemplu prin furnizarea de acces la toate consultările sale publice în toate limbile oficiale ale UE sau prin utilizarea unui limbaj pe care cetățenii obișnuiți să îl poată înțelege;

19.  îndeamnă Comisia să lanseze o campanie de educare și informare cu privire la aspectele esențiale ale pieței unice și la obiectivele stabilite cu scopul de a spori dinamismul acesteia, incluzând totodată dimensiunile coeziunii sociale și regionale; subliniază faptul că este necesar ca această campanie de comunicare să promoveze o mai bună participare – și o mai bună capacitate de a participa – a fiecărui cetățean, lucrător și consumator la realizarea unei piețe competitive, juste și echilibrate;

20.  consideră că folosirea noilor instrumente și abordări bazate pe colaborare ale Web 2.0 oferă oportunitatea de a obține o guvernanță mai deschisă, mai responsabilă, cu o capacitate sporită de răspuns și mai eficientă a pieței unice;

Reglementarea pieței unice

21.  consideră că inițiativele individuale ale statelor membre nu pot fi eficiente fără coordonarea la nivelul UE, fiind astfel de o importanță fundamentală ca UE să aibă o voce unică, fermă și să poată pune în aplicare acțiuni comune; consideră că solidaritatea, pe care se bazează modelul european de economie socială, precum și coordonarea răspunsurilor naționale au fost cruciale pentru evitarea luării de către statele membre a unor măsuri protecționiste de scurtă durată la nivel individual; își exprimă preocuparea față de faptul că reapariția protecționismului economic la nivel național ar putea cel mai probabil să ducă la fragmentarea pieței interne și la reducerea competitivității și prin urmare, trebuie evitat; este preocupat de faptul că actuala criză economică și financiară ar putea fi folosită drept justificare pentru reintroducerea unor măsuri protecționiste în diferite state membre, deși recesiunea necesită, în schimb, mecanisme de protecție comune;

22.  consideră că progresele înregistrate pe piața internă nu ar trebui să fie bazate pe cel mai mic numitor comun; încurajează, prin urmare, Comisia să își asume un rol de prim plan și să prezinte propuneri îndrăznețe; încurajează statele membre să folosească metoda cooperării consolidate în domeniile în care nu se poate ajunge la un acord între cele 27 de state membre; constată că celelalte țări ar putea să se alăture ulterior acestor inițiative de perspectivă;

23.  consideră că eficiența și legitimitatea globală a pieței unice suferă din cauza complexității guvernanței pieței unice;

24.  subliniază faptul că ar trebui să se acorde mai multă atenție calității și clarității legislației UE, pentru a facilita punerea în aplicare a normelor privind piața unică de către statele membre;

25.  consideră că utilizarea regulamentelor în locul directivelor, atunci când este cazul, ar contribui la crearea unui mediu de reglementare mai clar și ar reduce costurile operaționale legate de transpunere; solicită Comisiei să dezvolte o abordare mai bine direcționată în ceea ce privește alegerea instrumentelor legislative, în funcție de caracteristicile juridice și materiale ale dispozițiilor ce urmează să fie puse în aplicare, respectând totodată principiile subsidiarității și proporționalității;

26.  încurajează Comisia și Consiliul să își intensifice eforturile de punere în aplicare a strategiei pentru o reglementare inteligentă pentru a consolida în continuare calitatea reglementării, respectând pe deplin principiile subsidiarității și proporționalității;

27.  îndeamnă Comisia să continue evaluarea independentă ex-ante și ex-post a legislației cu participarea părților interesate, pentru a îmbunătăți eficacitatea legislației;

28.  sugerează ca, luând în considerare diversitatea situațiilor lor, Comisia să sistematizeze și să îmbunătățească testul pentru IMM-uri, pentru a evalua consecințele propunerilor legislative asupra acestor întreprinderi;

29.  consideră că tabelele de corespondență contribuie la îmbunătățirea transpunerii și facilitează în mod semnificativ controlul aplicării normelor pieței interne; îndeamnă statele membre să elaboreze și să pună la dispoziția publicului tabele de corespondență pentru toate actele legislative privind piața unică; subliniază că, în viitor, Parlamentul nu va putea include pe agenda ședinței plenare rapoarte privind textele de compromis în privința cărora s-a ajuns la un acord cu Consiliul în cazul în care tabelele de corespondență nu sunt incluse;

Coordonarea administrativă, mecanismele de soluționare a problemelor și de informare

30.  sprijină propunerile conținute în Actul privind piața unică și destinate dezvoltării în continuare a cooperării administrative între statele membre, inclusiv extinderii Sistemului de informare al pieței interne (IMI) și la alte domenii legislative relevante, ținând seama de securitatea și de accesibilitatea pentru utilizatori a sistemului; invită Comisia să sprijine statele membre oferind facilități de formare profesională și îndrumare;

31.  consideră că autoritățile locale și regionale ar putea fi implicate în dezvoltarea și extinderea Sistemului de informare al pieței interne după o evaluare temeinică a avantajelor și problemelor care ar putea rezulta ca urmare a unei astfel de extinderi a sistemului;

32.  subliniază importanța unei comunicări mai bune și a extinderii Sistemului de informare al pieței interne, întrucât este esențial să se ofere, în special IMM-urilor, informații clare referitoare la piața internă;

33.  salută intenția Comisiei de a coopera cu statele membre pentru a consolida instrumentele informale de soluționare a problemelor, cum ar fi rețeaua SOLVIT, proiectul „EU Pilot” și centrele europene ale consumatorilor; invită Comisia să prezinte o foaie de parcurs referitoare la dezvoltarea și interconectarea diferitelor instrumente de soluționare a problemelor, pentru a garanta eficiența și accesul facil al utilizatorilor și pentru a evita suprapunerile inutile; invită statele membre să asigure resurse adecvate pentru aceste instrumente de soluționare a problemelor;

34.  invită Comisia să dezvolte și să promoveze în continuare site-ul de internet „Europa ta” pentru ca acesta să reprezinte un punct unic de acces la toate informațiile și la toate serviciile de asistență de care au nevoie cetățenii și întreprinderile pentru a se folosi de drepturile lor pe piața unică;

35.  încurajează statele membre să dezvolte puncte unice de contact în conformitate cu Directiva privind serviciile, care să devină centre de e-guvernanță ușor de utilizat și de accesat, unde întreprinderile să poată obține toate informațiile necesare în limbile relevante ale UE, să poată aborda toate formalitățile și să poată parcurge etapele necesare prin mijloace electronice pentru a oferi servicii în statul membru respectiv;

36.  ia act de rolul important al EURES în facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în Uniune și în asigurarea unei cooperări strânse între serviciile naționale de ocupare a forței de muncă; solicită statelor membre să facă mai bine cunoscut publicului acest serviciu util pentru a permite mai multor cetățeni ai UE să beneficieze pe deplin de posibilitățile de ocupare a unui loc de muncă oriunde în UE;

37.  solicită parlamentelor naționale, autorităților locale și regionale, precum și partenerilor sociali, să se implice activ în comunicarea avantajelor prezentate de piața unică;

Transpunerea și controlul aplicării legislației

38.  invită Comisia să utilizeze toate competențele de care dispune în temeiul tratatelor pentru a îmbunătăți transpunerea, punerea în aplicare și controlul aplicării normelor privind piața unică în beneficiul cetățenilor, al consumatorilor și al întreprinderilor din Europa; invită statele membre să își intensifice eforturile pentru a pune în aplicare corect și în totalitate normele pieței unice;

39.  consideră că procedura privind încălcarea dreptului comunitar rămâne un instrument-cheie pentru asigurarea funcționării pieței interne, dar subliniază faptul că ar trebui să se aibă în vedere și alte instrumente, care sunt mai rapide și mai simple;

40.  solicită Comisiei să reziste oricăror imixtiuni politice și să lanseze imediat proceduri privind încălcarea dreptului comunitar în situațiile în care mecanismele precontencioase de soluționare a problemelor nu au succes;

41.  remarcă faptul că jurisprudența recentă a Curții de Justiție pune la dispoziția Comisiei noi scenarii pentru a urmări „încălcările generale și structurale” ale normelor pieței unice de către statele membre;

42.  solicită Comisiei să facă uz deplin de modificările introduse de articolul 260 din TFUE menite să simplifice și să accelereze impunerea de sancțiuni financiare în contextul procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar;

43.  consideră că ar fi utilă o implicare mai activă a Comisiei în controlul aplicării normelor pieței unice printr-o monitorizare mai sistematică și mai independentă, pentru a accelera procedurile privind încălcarea dreptului comunitar;

44.  regretă faptul că prea multe proceduri privind încălcarea dreptului comunitar necesită mult timp până să fie închise sau aduse în fața Curții de Justiție; solicită Comisiei să stabilească un obiectiv de 12 luni ca termen maxim, în medie, pentru procedurile privind încălcarea dreptului comunitar, de la inițierea dosarului până la transmiterea acestuia Curții de Justiție; regretă profund faptul că aceste proceduri nu au un efect direct asupra cetățenilor sau rezidenților UE, care ar putea avea de suferit din cauza absenței unui control al aplicării legislației UE;

45.  solicită Comisiei să ofere informații mai fiabile, în mod transparent, cu privire la procedurile privind încălcarea dreptului comunitar aflate curs de derulare;

46.  solicită Comisiei să propună un interval de timp în care statele membre trebuie să se conformeze hotărârilor Curții de Justiție;

47.  sprijină inițiativele Comisiei de a îmbunătăți în continuare utilizarea mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor (ADR), pentru a le oferi consumatorilor și întreprinderilor acces rapid și eficient la o soluționare extrajudiciară a litigiilor care să fie simplă și la prețuri scăzute, în cazul litigiilor naționale și transfrontaliere care implică atât achiziții online, cât și offline; salută consultarea lansată de Comisie; insistă asupra necesității unei mai bune informări a cetățenilor cu privire la existența ADR;

48.  invită Comisia să se concentreze și asupra prevenirii litigiilor, de exemplu prin măsuri mai ferme care împiedică practicile comerciale neloiale;

49.  salută intenția Comisiei de a iniția o consultare publică privind o abordare europeană a acțiunii colective și se opune introducerii unor mecanisme de acțiune colectivă după modelul american, care include puternice stimulente economice în direcția inițierii unor acțiuni nejustificate în justiție;

50.  constată că orice propunere privind despăgubirea colectivă pentru încălcări ale legislației privind concurența trebuie să respecte poziția Parlamentului exprimată în Rezoluția sa din 26 martie 2009 privind acțiunile în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor UE antitrust; insistă asupra necesității participării Parlamentului la adoptarea oricărui astfel de act prin intermediul procedurii legislative ordinare și invită Comisia să analizeze situația standardelor minime în ceea ce privește dreptul de despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor UE în mod mai general;

Monitorizare, evaluare și modernizare

51.  sprijină o abordare concentrată și bazată pe date concrete în privința evaluării și a monitorizării pieței; invită Comisia să continue dezvoltarea instrumentelor sale de monitorizare a pieței, spre exemplu mecanismul de alertă din cadrul Directivei privind serviciile, prin îmbunătățirea metodologiei, a indicatorilor și a colectării datelor, în paralel cu respectarea principiului pragmatismului și al rentabilității;

52.  subliniază nevoia unei evaluări mai rapide și mai clare a stadiului de punere în aplicare de către statele membre a întregii legislații privind piața unică;

53.  subliniază evaluarea reciprocă prevăzută de Directiva privind serviciile ca fiind o modalitate inovatoare de a utiliza presiunea inter pares pentru a îmbunătăți calitatea transpunerii; sprijină utilizarea, după caz, a evaluării reciproce în alte domenii, de exemplu în domeniul liberei circulații a mărfurilor;

54.  încurajează statele membre să revizuiască în mod regulat normele și procedurile naționale care au un impact asupra liberei circulații a mărfurilor și serviciilor, pentru a simplifica și a moderniza normele naționale și pentru a elimina suprapunerile; consideră că procesul de monitorizare a legislațiilor naționale folosit pentru punerea în aplicare a Directivei privind serviciile ar putea fi un instrument eficient în alte domenii pentru a elimina suprapunerile și obstacolele naționale nejustificate din calea liberei circulații;

55.  îndeamnă Comisia să sprijine eforturile sectorului public de a adopta abordări inovatoare, de a exploata noi tehnologii și proceduri, precum și de a disemina cele mai bune practici în administrația publică, reducând astfel birocrația și promovând politicile centrate pe cetățean;

Priorități-cheie

56.  solicită ca fiecare sesiune de primăvară a Consiliului European să fie dedicată evaluării situației pieței unice, în baza unui proces de monitorizare;

57.  invită Comisia să publice o carte verde privind orientările pentru consultările dintre instituțiile UE și asociațiile reprezentative și societatea civilă, asigurând faptul că aceste consultări au un caracter amplu, interactiv, transparent și că oferă valoare adăugată politicilor propuse;

58.  îndeamnă statele membre să elaboreze și să pună la dispoziția publicului tabele de corespondență pentru toate actele legislative privind piața unică;

59.  solicită statelor membre să reducă deficitul de transpunere a directivelor privind piața unică la 0,5 % în cazul transpunerilor restante și la 0,5 % în cazul celor incorecte, până în 2012;

60.  invită Comisia să prezinte, până la sfârșitul anului 2011, o propunere legislativă privind utilizarea unor mecanisme alternative de soluționare a litigiilor în UE și subliniază importanța adoptării rapide a acesteia;

o
o   o

61.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 187 E, 24.7.2008, p. 80.
(2) JO L 176, 7.7.2009, p. 17.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2010)0186.
(4) JO C 349 E, 22.12.2010, p. 25.
(5) JO C 8 E, 14.1.2010, p. 7.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate