Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2289(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0083/2011

Predkladané texty :

A7-0083/2011

Rozpravy :

PV 06/04/2011 - 4
PV 06/04/2011 - 6
CRE 06/04/2011 - 4
CRE 06/04/2011 - 6

Hlasovanie :

PV 06/04/2011 - 8.18
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0144

Prijaté texty
PDF 303kWORD 87k
Streda, 6. apríla 2011 - Štrasburg
Správa a partnerstvo na jednotnom trhu
P7_TA(2011)0144A7-0083/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011 o správe a partnerstve na jednotnom trhu (2010/2289(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu – pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo: 50 návrhov, ako lepšie spoločne pracovať, podnikať a obchodovať (KOM(2010)0608),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom EURÓPA 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Jednotný trh pre Európu 21. storočia (KOM(2007)0724) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Jednotný trh: zhodnotenie dosiahnutých výsledkov (SEK(2007)1521),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. septembra 2007 o preskúmaní jednotného trhu(1) a pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Preskúmanie jednotného trhu: o rok neskôr (SEK(2008)3064),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Inteligentná regulácia v Európskej únii (KOM(2010)0543),

–  so zreteľom na 27. výročnú správu Komisie o kontrole uplatňovania práva EÚ a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Situácia v rôznych oblastiach práva (SEK(2010)1143),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie z 29. júna 2009 o opatreniach na zlepšenie fungovania jednotného trhu(2),

–  so zreteľom na závery Rady z 10. decembra 2010 o Akte o jednotnom trhu,

–  so zreteľom na správu profesora Maria Montiho Komisii o oživení jednotného trhu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o zabezpečení jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov(3),

–  o zreteľom na hodnotenie výsledkov vnútorného trhu č. 21 (2010) a svoje uznesenia z 9. marca 2010(4) a z 23. septembra 2008(5) o hodnotení výsledkov vnútorného trhu,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa výsledkov – uplatňovanie práva Spoločenstva (KOM(2007)0502),

–  so zreteľom na články 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na články 7, 10 a 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre právne veci (A7-0083/2011),

A.  keďže oživenie jednotného trhu si vyžaduje aktívnu podporu všetkých občanov, európskych inštitúcií, členských štátov a zainteresovaných strán,

B.  keďže na dosiahnutie aktívnej podpory zo strany všetkých zainteresovaných strán je nevyhnutné, aby sa počas konzultácií a dialógu s Komisiou, ako aj v rámci skupín odborníkov zaistilo účinné zastúpenie občianskej spoločnosti a malých a stredných podnikov,

C.  keďže náležité šírenie, formulovanie a riadenie konzultácií a správ rôznych inštitúcií EÚ (EÚ 2010, správa o občianstve z roku 2010, integrovaná priemyselná politika, digitálna agenda pre Európu, Montiho správa, uznesenie Parlamentu o zabezpečení jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov, Gonzalesova správa a správa výboru IMCO atď.) je osobitne dôležité v záujme úspešného oživenia jednotného trhu,

D.  keďže naďalej pretrvávajú veľké rozdiely medzi pravidlami jednotného trhu a výhodami, ktoré z nich občania a podniky môžu mať v praxi,

E.  keďže priemerný transpozičný deficit EÚ predstavuje 1,7 %, keď sa do úvahy zoberú aj prípady, v ktorých je smernica transponovaná neskôr ako v stanovenom termíne a v ktorých Komisia začala konanie vo veci porušenia predpisov,

Úvod

1.  so záujmom víta oznámenie Komisie s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu, najmä jej tretiu kapitolu, a komplexný prístup, ktorý Komisia navrhuje, aby sa opätovne dosiahla rovnováha v rámci jednotného trhu medzi podnikmi a občanmi, a aby sa skvalitnila demokratickosť a transparentnosť rozhodovacieho postupu; zdôrazňuje, že tento prístup má zabezpečiť čo najlepšiu rovnováhu medzi návrhmi uvedenými v troch častiach oznámenia;

2.  domnieva sa, že všetky tri kapitoly oznámenia sú rovnako dôležité a navzájom prepojené a mal by sa k nim zaujímať jednotný prístup bez vzájomného izolovania príslušných otázok, ktorých sa týkajú;

3.  naliehavo žiada Komisiu a Radu, aby posilnili svoj globálny prístup k oživeniu jednotného trhu tým, že priority jednotného trhu začlenia do všetkých oblastí politiky, ktoré majú zásadný význam pre realizáciu jednotného trhu v prospech európskych občanov, spotrebiteľov a podnikov;

4.  domnieva sa, že posilnenie európskej správy ekonomických záležitostí, realizácia stratégie EÚ 2020 a oživenie jednotného trhu sú pre revitalizáciu európskeho hospodárstva rovnako dôležité a mali by sa vnímať súčasne;

5.  domnieva sa, že by sa mal dokončiť bezbariérový a konkurencieschopný jednotný trh, ktorý by priniesol konkrétne výhody pre každodenný život pracujúcich, študentov, dôchodcov alebo občanov vo všeobecnosti, ako aj podnikov, najmä MSP;

6.  vyzýva Komisiu, aby zverejnila časový harmonogram vykonávania Aktu o jednotnom trhu a aby pravidelne zverejňovala konkrétne dosiahnuté výsledky s cieľom zvýšiť informovanosť európskych občanov o jeho vykonávaní a o výhodách, ktoré z neho plynú;

Všeobecné hodnotenie
Posilnenie politického vodcovstva a partnerstva

7.  je presvedčený o tom, že jednou z hlavných úloh pri oživovaní jednotného trhu je zabezpečenie politického vodcovstva, angažovanosti a koordinácie; domnieva sa, že komplexné usmerňovanie z najvyššej politickej úrovne má pre oživenie jednotného trhu zásadný význam;

8.  navrhuje, aby predseda Komisie dostal mandát na koordináciu oživenia jednotného trhu a dohľad nad týmto procesom, a to v úzkej spolupráci s predsedom Európskej rady a príslušnými orgánmi členských štátov; naliehavo žiada predsedov Komisie a Európskej rady, aby úzko koordinovali svoje kroky, ktorých cieľom je podporiť hospodársky, konkurencieschopnosť, sociálne trhové hospodárstvo a udržateľnosť Únie;

9.  poukazuje na posilnenú úlohu EP a národných parlamentov v zmysle Lisabonskej zmluvy; naliehavo žiada o posilnenie úlohy Parlamentu v legislatívnom procese v oblasti jednotného trh; nabáda národné parlamenty, aby sa venovali pravidlám jednotného trhu v priebehu legislatívneho cyklu a aby sa zapojili do spoločných aktivít s Európskym parlamentom, čo by viedlo k lepšej súčinnosti medzi obidvomi parlamentnými úrovňami;

10.  víta prístup Komisie, ktorý pokladá dialóg a partnerstvo za základ obnoveného jednotného trhu, a žiada, aby došlo k zintenzívneniu úsilia všetkých zainteresovaných strán s cieľom zabezpečiť, že sa tento prístup zavedie do praxe takým spôsobom, aby mohol jednotný trh v plnom rozsahu podporovať rast a trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou;

11.  vyzýva Komisiu, aby spoločne s predsedníctvom každoročne organizovala Fórum jednotného trhu a za účasti zainteresovaných strán z inštitúcií EÚ, členských štátov, občianskej spoločnosti a obchodných organizácií, na ktorom by sa hodnotil pokrok pri oživovaní jednotného trhu, vymieňali by sa osvedčené postupy medzi a riešili by sa hlavné problémy európskych občanov; podnecuje Komisiu, aby pokračovala v určovaní 20 hlavných zdrojov nespokojnosti a sklamania v súvislosti s jednotným trhom, s ktorými sa občania stretávajú každý deň; navrhuje, že Fórum jednotného trhu by mohla Komisia využívať na predstavenie týchto problémov a ich príslušných riešení;

12.  naliehavo žiada vlády členských štátov, aby prevzali zodpovednosť za oživenie jednotného trhu; víta iniciatívy, ktoré členské štáty prijímajú s cieľom optimalizovať spôsob, akým pristupujú k smerniciam týkajúcim sa jednotného trhu z hľadiska zlepšenia koordinácie, vytvárania stimulačných štruktúr a zvýšenia politického významu prisudzovaného transpozícii; pri diskusii o prioritách nových právnych predpisov považuje za kľúčové viac sa zamerať na včasnú a správnu transpozíciu, správne uplatňovanie a lepšie presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu a tieto zlepšenia formou stimulov podporovať;

13.  konštatuje, že pravidlá jednotného trhu často implementujú miestne a regionálne orgány; zdôrazňuje požiadavku väčšieho zapojenia regionálnych a miestnych orgánov do budovania jednotného trhu v súlade so zásadou subsidiarity a partnerstva a vo všetkých fázach rozhodovacieho procesu; na zdôraznenie tohto decentralizovaného prístupu navrhuje vytvoriť v každom členskom štáte tzv. územnú dohodu miestnych a regionálnych orgánov o stratégii Európa 2020, aby sa zvýšilo odhodlanie na uplatňovanie stratégie EÚ 2020;

14.  je presvedčený, že „dobrá správa vecí verejných“ na jednotnom trhu musí rešpektovať úlohu dvoch poradných inštitúcií pôsobiacich na európskej úrovni, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, ako aj úlohu sociálnych partnerov;

15.  zdôrazňuje, že dialóg so sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou je nevyhnutným základom obnovenia dôvery v jednotný trh; očakáva od Komisie nové a ambiciózne podnety, pokiaľ ide o to, ako možno tento dialóg skutočne zlepšiť; žiada, aby boli sociálni partneri zapojení a aby sa s nimi konzultovalo v prípade všetkých príslušných právnych predpisov o jednotnom trhu, ktoré sa týkajú trhu práce;

16.  víta úmysel Komisie zlepšiť otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s občianskou spoločnosťou;

17.  vyzýva Komisiu, aby zverejnila zelenú knihu o usmerneniach pre konzultácie inštitúcií EÚ s príslušnými zastupiteľskými združeniami a občianskou spoločnosťou, čím sa zaručí, že tieto konzultácie budú dôkladné, interaktívne a prinesú navrhovaným politikám pridanú hodnotu;

18.  vyzýva Komisiu, aby v čo najväčšej miere prispôsobila dialóg a komunikáciu potrebám obyčajných občanov, napríklad sprístupnením všetkých verejných konzultácií Komisie vo všetkých oficiálnych jazykoch Únie alebo používaním takého jazyka, ktorému rozumie aj bežný občan;

19.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby spustila informačnú a vzdelávaciu kampaň o podstate jednotného trhu a o cieľoch stanovených v záujme posilnenia jeho dynamiky a pri súčasnom udržaní sociálnej a územnej súdržnosti; trvá na tom, že je dôležité, aby táto komunikačná kampaň dokázala u všetkých občanov, pracujúcich a spotrebiteľov podporiť lepšie zapojenie a lepšiu schopnosť každého občana, pracovníka a spotrebiteľa zapojiť sa a dosiahnuť vznik konkurencieschopného, spravodlivého a vyváženého trhu;

20.  domnieva sa, že využívanie nových nástrojov spolupráce a prístupov v rámci aplikácie Web 2.0 ponúka príležitosť dosiahnuť otvorenejšiu, spoľahlivejšiu, lepšie reagujúcu a účinnejšiu správu jednotného trhu;

Regulácia jednotného trhu

21.  domnieva sa, že iniciatívy jednotlivých štátov nemôžu byť účinné bez koordinovanej činnosti na úrovni EÚ a že má teda kľúčový význam, aby Európska únia vystupovala dôrazne a jednomyseľne a vykonávala spoločné postupy. nazdáva sa, že solidarita, z ktorej vychádza európsky sociálny hospodársky model, a koordinácia vnútroštátnych reakcií boli pri predchádzaní krátkodobým ochranným opatreniam jednotlivých členských štátov kľúčové; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že obnovenie hospodárskeho protekcionizmu na vnútroštátnej úrovni by pravdepodobne viedlo k rozdrobeniu vnútorného trhu a zníženiu konkurencieschopnosti, a preto tomu treba predísť; vyjadruje znepokojenie nad tým, že súčasná hospodárska a finančná kríza by sa mohla použiť ako dôvod na opätovné zavedenie ochranných opatrení v niektorých členských štátoch, pričom by sa v súvislosti s krízou mali práve naopak využívať spoločné mechanizmy ochrany;

22.  zastáva názor, že pokrok na vnútornom trhu by sa nemal zakladať na najmenšom spoločnom menovateli; preto nabáda Komisiu, aby vyvinula iniciatívu a predložila ambiciózne návrhy; nabáda členské štáty, aby využili metódu posilnenej spolupráce v oblastiach, v ktorých medzi 27 členskými štátmi nie je dosiahnuteľná dohoda; konštatuje, že ostatné krajiny sa budú môcť k týmto iniciatívam pridať v neskoršej fáze;

23.  domnieva sa, že zložitosť správy jednotného trhu má negatívny dosah na celkovú efektívnosť a legitímnosť jednotného trhu;

24.  nazdáva sa, že by sa malo venovať viac pozornosti kvalite a zrozumiteľnosti právnych predpisov EÚ s cieľom uľahčiť vykonávanie pravidiel jednotného trhu členskými štátmi;

25.  domnieva sa, že využívanie nariadení namiesto smerníc tam, kde je to vhodné, by prispelo k jasnejšiemu regulačnému prostrediu a k zníženiu transakčných nákladov spojených s transpozíciou; vyzýva Komisiu, aby cielenejšie pristupovala k voľbe legislatívnych nástrojov v závislosti od právnych a vecných charakteristík ustanovení, ktoré sa majú prijať, rešpektujúc pritom zásady subsidiarity a proporcionality;

26.  podnecuje Komisiu a Radu, aby zintenzívnili svoje úsilie zamerané na implementáciu Stratégie inteligentnej regulácie, aby sa ďalej posilnila kvalita regulácie pri plnom zohľadnení zásad subsidiarity a proporcionality;

27.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala v nezávislom predbežnom i následnom hodnotení právnych predpisov za účasti zainteresovaných strán s cieľom zlepšiť účinnosť právnych predpisov;

28.  navrhuje, aby Komisia systematizovala a zdokonalila tzv. test malých a stredných podnikov so zreteľom na rozmanitosť ich situácie, a to s cieľom vyhodnotiť dôsledky legislatívnych návrhov pre tieto podniky;

29.  domnieva sa, že tabuľky zhody prispievajú k lepšej transpozícii a výrazne uľahčujú uplatňovania pravidiel jednotného trhu; naliehavo vyzýva členské štáty, aby vytvorili a zverejnili tabuľky zhody o všetkých právnych predpisoch týkajúcich sa jednotného trhu; poukazuje na to, že v budúcnosti Parlament nebude môcť zahrnúť správy o kompromisných textoch dohodnuté s Radou do programu plenárnej schôdze, ak nebudú jestvovať ustanovenia o tabuľkách zhody;

Administratívna koordinácia, mechanizmy riešenia problémov a informácie

30.  podporuje návrhy obsiahnuté v Akte o jednotnom trhu, ktoré sú zamerané na ďalšie rozvíjanie administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi vrátane rozšírenia informačného systému vnútorného trhu na iné relevantné legislatívne oblasti s prihliadnutím na bezpečnosť a využiteľnosť systému; vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty poskytovaním odborných školení a usmernení;

31.  domnieva sa, že miestne a regionálne orgány by sa mali zapojiť do rozvoja a rozširovania informačného systému vnútorného trhu po dôkladnom zhodnotení prínosov a problémov, ktoré by mohlo rozširovanie tohto systému spôsobiť;

32.  zdôrazňuje význam lepšej komunikácie a rozšírenia informačného systému vnútorného trhu, keďže je zásadne dôležité, aby poskytoval jasné informácie o vnútornom trhu, a to najmä malým a stredným podnikom;

33.  víta zámer Komisie spolupracovať s členskými štátmi na zjednotení a posilnení neformálnych nástrojov na riešenie problémov, akým je napríklad sieť SOLVIT, pilotné projekty EÚ a európske spotrebiteľské strediská; vyzýva Komisiu, aby predložila plány týkajúce sa rozvoja a vzájomného prepojenia rôznych nástrojov riešenia problémov s cieľom zabezpečiť efektívnosť a užívateľskú prístupnosť a vyhnúť sa zbytočným zdvojeniam; vyzýva členské štáty, aby týmto nástrojom na riešenie problémov poskytli primerané prostriedky;

34.  vyzýva Komisiu, aby ešte viac rozvinula a propagovala internetovú stránku Vaša Európa tak, aby bola spoločnou bránou ku všetkým informáciám a všetkým pomocným službám, ktoré občania a podniky potrebujú k využívaniu svojich práv na jednotnom trhu;

35.  vyzýva členské štáty, aby v rámci smernice o službách pretvorili jednotné kontaktné miesta na ľahko použiteľné a prístupné strediská elektronickej verejnej správy, v ktorých môžu podniky získať všetky potrebné informácie v príslušných jazykoch EÚ, vyriešiť všetky formality a dokončiť potrebné kroky elektronickou cestou s cieľom poskytovať služby v príslušnom členskom štáte;

36.  uznáva dôležitú úlohu siete EURES pri uľahčovaní voľného pohybu pracovníkov v rámci Únie a zabezpečovaní úzkej spolupráce medzi vnútroštátnymi útvarmi pre zamestnanosť; vyzýva členské štáty, aby zvýšili informovanosť verejnosti o tejto užitočnej službe, a tým umožnili väčšiemu počtu občanov EÚ v plnej miere využívať pracovné príležitosti v celej EÚ;

37.  vyzýva národné parlamenty, regionálne a miestne orgány a sociálnych partnerov, aby sa aktívne podieľali na informovaní o výhodách jednotného trhu;

Transpozícia a presadzovanie

38.  vyzýva Komisiu, aby využila všetky právomoci v rámci zmlúv na zlepšenie transpozície, uplatňovania a presadzovania pravidiel jednotného trhu v prospech európskych občanov, spotrebiteľov a podnikov; vyzýva členské štáty zvýšili úsilie o dôslednú a správnu realizáciu a pravidiel jednotného trhu;

39.  domnieva sa, že konanie vo veci porušenia predpisov naďalej zostáva kľúčovým nástrojom na zabezpečenie fungovania jednotného trhu; zdôrazňuje však, že je potrebné zvážiť ako doplnok aj ostatné nástroje, ktoré sú menej časovo náročné a komplikované;

40.  vyzýva Komisiu, aby odolala akémukoľvek politickému zasahovaniu a okamžite začala konania vo veci porušenia predpisov v prípade, keď zlyhajú mechanizmy riešenia problémov pred podaním žaloby;

41.  konštatuje, že nedávna judikatúra Súdneho dvora poskytuje Komisii nové možnosti konania proti členským štátom v prípade „všeobecného a štrukturálneho nedodržania“ pravidiel jednotného trhu z ich strany;

42.  vyzýva Komisiu, aby v plnej miere uplatnila zmeny zavedené článkom 260 ZFEÚ, ktorých cieľom je zjednodušenie a zrýchlenie ukladania finančných sankcií v prípade konania vo veci porušenia predpisov;

43.  domnieva sa, že Komisia by mala zohrávať aktívnejšiu úlohu pri presadzovaní pravidiel jednotného trhu vykonávaním systematickejšieho a nezávislejšieho monitorovania s cieľom urýchliť konania vo veci porušenia predpisov;

44.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že priveľký počet konaní vo veci porušenia predpisov trvá veľmi dlho pred tým, než je vec uzavretá alebo postúpená na Súdny dvor; žiada Komisiu, aby stanovila referenčnú lehotu 12 mesiacov ako maximálny priemerný čas na vybavenie konaní vo veci porušenia predpisov od otvorenia veci až po predloženie žiadosti Súdnemu dvoru; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že takéto postupy nemajú priamy účinok na občanov alebo obyvateľov EÚ, ktorí boli obeťami nedostatku presadzovania právnych predpisov EÚ;

45.  žiada Komisiu, aby transparentným spôsobom poskytovala lepšie informácie o prebiehajúcich konaniach vo veci porušenia predpisov;

46.  žiada Komisiu, aby navrhla referenčnú lehotu pre členské štáty na vykonanie rozhodnutí Súdneho dvora;

47.  podporuje iniciatívy Komisie zamerané na ďalšie zlepšenie používania alternatívneho riešenia sporov s cieľom zaručiť spotrebiteľom a podnikom rýchly a efektívny prístup k jednoduchému a nákladovo nenáročnému mimosúdnemu riešeniu pri vnútroštátnych a cezhraničných sporoch týkajúcich sa on-line i off-line nákupov; víta konzultáciu, ktorú začala Komisia, trvá na tom, že je potrebné občanov lepšie informovať o existencii mechanizmov alternatívneho riešenia sporov;

48.  vyzýva Komisiu, aby sa zamerala aj na predchádzanie sporom, a to napríklad prostredníctvom prísnejších opatrení, ktoré zabránia nečestným obchodným postupom;

49.  víta úmysel Komisie začať verejné konzultácie o európskom prístupe ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov na nápravu, no vyslovuje sa proti zavedeniu mechanizmov kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu podľa vzoru USA, ktoré silne ekonomicky motivujú nemeritórne podania;

50.  poznamenáva, že akýkoľvek návrh týkajúci sa kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu pri porušení právnych predpisov o hospodárskej súťaži musí byť v súlade s názorom Parlamentu vyjadreným v jeho uznesení z 26. marca 2009 o žalobách o náhradu škody za porušenie antitrustových pravidiel EÚ; trvá na tom, že Parlament sa musí zúčastniť na prijímaní takéhoto aktu prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu a vyzýva Komisiu, aby všeobecnejšie pouvažovala o minimálnych normách týkajúcich sa práva na náhradu škôd v dôsledku porušenia právnych predpisov EÚ;

Monitorovanie, hodnotenie a modernizácia

51.  podporuje cielený prístup k monitorovaniu a hodnoteniu trhu založený na dôkazoch; vyzýva Komisiu, aby naďalej rozvíjala svoje nástroje na monitorovanie trhu, ako napríklad výstražný mechanizmus uvedený v smernici o službách, tým, že zdokonalí metodiky, ukazovatele a zber údajov a súčasne pritom bude dbať na zásady praktickej využiteľnosti a nákladovej efektívnosti;

52.  pripomína, že je potrebné, aby členské štáty rýchlejšie a zrozumiteľnejšie vyhodnotili stav vykonávania všetkých právnych predpisov o jednotnom trhu;

53.  poukazuje na vzájomné hodnotenie stanovené v smernici o službách ako na inovačný spôsob vyvíjania vzájomného tlaku na zlepšenie kvality transpozícií; podporuje využívanie vzájomného hodnotenia vo vhodných prípadoch aj v iných oblastiach, napr. v oblasti voľného pohybu tovaru;

54.  nabáda členské štáty, aby pravidelne skúmali vnútroštátne predpisy a postupy, ktoré majú vplyv na voľný pohyb služieb a tovaru, v záujme zjednodušenia a modernizácie vnútroštátnych predpisov a v záujme odstránenia zdvojení; nazdáva sa, že proces posudzovania vnútroštátneho práva používaný pri vykonávaní smernice o službách by mohol byť účinným nástrojom v iných oblastiach na odstránenie presahov a neodôvodnených vnútroštátnych prekážok voľného pohybu;

55.  naliehavo žiada Komisiu, aby podporila úsilie verejného sektora o osvojovanie si inovatívnych postupov prostredníctvom využívania nových technológií a postupov a informovania o najlepších postupoch vo verejnej správe, ktoré zmenšia rozsah byrokracie a prijmú politiky zamerané na občanov;

Kľúčové priority

56.  žiada, aby sa každé jarné zasadnutie Európskej rady venovalo hodnoteniu stavu jednotného trhu na základe monitorovacieho procesu;

57.  vyzýva Komisiu, aby zverejnila zelenú knihu o usmerneniach pre konzultácie inštitúcií EÚ s príslušnými zastupiteľskými združeniami a občianskou spoločnosťou, čím sa zaručí, že tieto konzultácie budú dôkladné, interaktívne, transparentné a prinesú navrhovaným politikám pridanú hodnotu;

58.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby vytvorili a zverejnili tabuľky zhody o všetkých právnych predpisoch týkajúcich sa jednotného trhu;

59.  vyzýva členské štáty, aby do roku 2012 znížili transpozičný deficit smerníc o jednotnom trhu na 0,5 % pre nedokončené a 0,5 % pre nesprávne transponované právne predpisy;

60.  vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2011 predložila legislatívny návrh o využívaní alternatívnych riešení sporov v EÚ a zdôrazňuje význam jeho rýchleho prijatia;

o
o   o

61.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 80.
(2) Ú. v. EÚ L 176, 7.7.2009, s. 17.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2010)0186.
(4) Ú. v. EÚ C 349 E, 22.12.2010, s. 25.
(5) Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 7.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia