Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2277(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0071/2011

Внесени текстове :

A7-0071/2011

Разисквания :

PV 06/04/2011 - 4
PV 06/04/2011 - 6
CRE 06/04/2011 - 4
CRE 06/04/2011 - 6

Гласувания :

PV 06/04/2011 - 8.20
CRE 06/04/2011 - 8.20
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0146

Приети текстове
PDF 469kWORD 120k
Сряда, 6 април 2011 г. - Страсбург
Единен пазар за предприятията и растежа
P7_TA(2011)0146A7-0071/2011

Резолюция на Европейския парламент от 6 април 2011 г. относно единния пазар за предприятията и растежа (2010/2277(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията „За Акт за единния пазар – За изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика – 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, предприемачество и търговия за всички нас“ (COM(2010)0608),

–   като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите(1),

–   като взе предвид доклада на проф. Mario Monti от 9 май 2010 г., озаглавен „Нова стратегия за единния пазар“,

–   като взе предвид съобщението на Комисията „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010) 2020),

–   като взе предвид съобщението на Комисията „Водеща инициатива на стратегията “Европа 2020' – Съюз за иновации ' (COM(2010)0546),

–   като взе предвид съобщението на Комисията „Разумно регулиране в Европейския съюз“ (СOM(2010)0543),

–   като взе предвид съобщението на Комисията „Програма в областта на цифровите технологии за Европа (“Digital Agenda for Europe„)“ (COM(2010)0245),

–   като взе предвид доклада „Оценка на достъпа на малките и средните предприятия (МСП) до пазара за възлагане на обществени поръчки в ЕС“(2),

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно трансграничната електронна търговия между търговци и потребители в ЕС (COM(2009)0557),

–   като взе предвид препоръката на Комисията от 29 юни 2009 г. относно мерки за подобряване на функционирането на единния пазар(3),

–   като взе предвид съобщението на Комисията „Обществени поръчки, насочени към една по-добра околна среда“ (COM(2008)0400),

–  като взе предвид съобщението на Комисията „Мисли първо за малките!“ – „Small Business Act“ за Европа' (COM(2008)0394),

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно „Единен пазар за Европа през 21-ви век“ (COM(2007)0724) и придружаващия работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Единният пазар: преглед на постиженията“ (SEC(2007)1521),

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно „Възможности, достъп и солидарност: към нова социална визия за Европа на XXI век“ (COM(2007)0726),

–   като взе предвид тълкувателното съобщение на Комисията относно прилагането на правото на Общността в областта на обществените поръчки и концесиите по отношение на институционализирани публично-частни партньорства (ИПЧП) (C(2007)6661),

–  като взе предвид съобщението на Комисията „Време за превключване на по-висока скорост: новото партньорство за растеж и работни места“ (COM(2006)0030),

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Акта за единния пазар от 10 декември 2010 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 21 септември 2010 г. относно доизграждането на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 18 май 2010 г. относно развитието в областта на обществените поръчки(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно индекса на вътрешния пазар(6),

–   като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2009 г. относно доставки на развойни продукти: Насърчаване на иновациите с цел обезпечаване устойчивостта и високото качество на обществените услуги в Европа(7),

–   като взе предвид своята резолюция от 30 ноември 2006 г., озаглавена „Време за превключване на по-висока скорост – създаване на Европа на предприемачеството и растежа“ (8),

–   като взе предвид Зелената книга на Комисията относно модернизирането на политиката на ЕС в областта на обществените поръчки (COM(2011)0015),

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по международна търговия, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, както и на комисията по регионално развитие и на комисията по правни въпроси (A7-0071/2011),

А.  като има предвид, че наличието на единен пазар, основаващ на свободна и лоялна конкуренция, е най-съществената цел на икономическата реформа на ЕС и представлява ключово предимство за конкурентоспособността на Европа по отношение на световната икономика,

Б.  като има предвид, че едно от големите преимущества на вътрешния пазар беше премахването на бариерите пред мобилността и хармонизирането на институционалното регулиране, като това насърчи разбирателството в културната област, интеграцията, икономическия растеж и европейската солидарност,

В.  като има предвид, че е важно да се повиши доверието в единния пазар на всички равнища и да се премахнат съществуващите пречки за дружествата, които започват да развиват стопанска дейност; като има предвид, че голямата административна тежест възпира появата на нови предприемачи,

Г.  като има предвид, че е важно Актът за единния пазар да не се състои от серия от мерки, изолирани една от друга, и всички предложения да се обединят, за да допринесат за постигането на една съгласувана цел,

Д.  като има предвид, че всички предприятия са засегнати от фрагментирането на пазара, но МСП са особено уязвими по отношение на проблемите, произтичащи от него,

Е.  като има предвид, че често единният пазар се възприема като нещо, което до момента е облагодетелствало предимно големите предприятия, въпреки че МСП са движещата сила за растежа на ЕС,

Ж.  като има предвид, че липсата на иновации в ЕС е ключов фактор за ниските равнища на растеж през последните години; като има предвид, че иновациите в областта на екологичните технологии предоставят възможност да се съчетаят дългосрочният растеж и защитата на околната среда,

З.  като има предвид, че за да се постигнат целите на стратегията „ЕС 2020“, единният пазар трябва да осигури условията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; като има предвид, че единният пазар трябва да се превърне в по-добра среда за иновации и научноизследователска дейност на предприятията в ЕС,

И.  като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията е инструмент от основно значение, гарантиращ, че ЕС разполага с динамичен, ефикасен и иновативен вътрешен пазар и е конкурентоспособен на световно равнище,

Й.  като има предвид, че рисковият капитал е важен източник на финансови средства за нови иновативни форми на стопанска дейност; като има предвид, че съществуват пречки пред фондовете за рисков капитал, които желаят да инвестират в различни държави-членки на ЕС,

К.  като има предвид, че разработването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и тяхното по-широко използване от предприятията в ЕС са от основно значение за нашия бъдещ растеж,

Л.  като има предвид, че електронната търговия и електронните услуги, включително услугите на електронното правителство и на електронното здравеопазване, са все още недостатъчно добре развити на равнище ЕС,

М.  като има предвид, че секторът на пощенските услуги и насърчаването на оперативната съвместимост и сътрудничеството между пощенските системи и услуги може да окаже значително въздействие върху развитието на трансграничната електронна търговия,

Н.  като има предвид, че пред ефективното лицензиране на авторските права има пречки от регулаторен характер, които водят до високо равнище на фрагментация на пазара за аудиовизуални продукти, което е вредно за дружествата в ЕС; като има предвид, че както дружествата, така и потребителите биха спечелили от създаването на истински единен пазар за аудиовизуални продукти и услуги, зачитащ основните права на потребителите на интернет,

О.  като има предвид, че фалшифицирането и пиратството понижават доверието на дружествата в електронната търговия и подхранват фрагментирането на правилата за защита на интелектуалната собственост, което задушава новаторството в единния пазар,

П.  като има предвид, че различията във фискалните разпоредби могат да доведат до съществуването на значителни пречки за трансграничните транзакции; като има предвид, че координацията на националните данъчни политики, предложена от Mario Monti в неговия доклад, би донесла значителна добавена стойност за предприятията и гражданите,

Р.  като има предвид, че обществените поръчки играят важна роля за насърчаването на икономическия растеж, като на тях се падат приблизително 17% от БВП на ЕС; като има предвид, че на трансграничното възлагане на обществени поръчки се пада малък дял от целия пазар на обществени поръчки, въпреки че то съществува като възможност за дружествата от ЕС; като има предвид,че МСП все още имат ограничен достъп до пазарите на обществени поръчки,

С.  като има предвид, че услугите са сектор от съществено значение за икономическия растеж и заетостта, но че единният пазар за услуги е все още недостатъчно добре развит най-вече поради пропуски и трудности, които държавите-членки срещат по отношение на прилагането на Директивата за услугите,

Въведение

1.  Приветства съобщението на Комисията „За Акт за единния пазар“; счита, че трите глави на съобщението са еднакво важни и взаимосвързани и следва да се разглеждат съгласувано, без да се изолират един от друг различните въпроси;

2.  Изтъква по-специално ангажимента на Комисията, изразен в това съобщение, да насърчи нови подходи към устойчивото развитие;

3.  Настоятелно призовава Комисията да извърши финансов одит на приоритетите в бюджета на ЕС за следващата финансова рамка и да даде приоритет на проектите с добавена стойност, които са в състояние да повишат конкурентоспособността на ЕС и интеграцията в областта на научните изследвания, знанията и новаторството;

4.  Подчертава, предвид икономическата и финансова криза, важността на единния пазар за конкурентоспособността на предприятията в ЕС и за растежа и стабилността на европейските икономики, призовава Комисията и държавите-членки да гарантират достатъчно ресурси за подобряване на прилагането на правилата на единния пазар и приветства цялостния подход, използван в съобщението; подчертава допълващия характер на различните мерки, съдържащи се в доклада Monti, чиято съгласуваност не е напълно отразена в Акта за единния пазар;

5.  Поради това призовава Комисията да внесе амбициозен пакет от мерки, подкрепени от ясна и съгласувана стратегия за насърчаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар; призовава Комисията да преоткрие духа на доклада на Mario Monti, изразяващ се в насърчаване на либерализирането и конкуренцията, както и в подобряване на фискалното и социалното сближаване;

6.  Подчертава значението на подобряването на икономическото управление на Европейския съюз, за да се създадат такива икономически условия, че предприятията да могат да се възползват от предоставените от единния пазар възможности, които им позволяват растеж и по-голяма конкурентоспособност, и призовава тази връзка да бъде изрично посочена в Акта за единния пазар; призовава Комисията да обърне сериозно внимание на въздействието от вътрешното сближаване на единния пазар върху все по-засилващите се икономически различия между държавите-членки на ЕС;

7.  Подчертава необходимостта от приемане на амбициозна европейска индустриална политика с цел укрепване на реалната икономика и реализиране на прехода към една по-интелигентна и устойчива икономика;

8.  Подчертава, че външното измерение на европейската стратегия, което включва и международната търговия, става все по-важно поради интеграцията на пазарите, и ето защо една подходяща външна стратегия може да бъде наистина полезна за постигане на устойчив растеж, заетост и укрепване на единния пазар за предприятията, в съответствие с целите на стратегията „ЕС 2020“; подчертава необходимостта от превръщането на търговската политика на ЕС в истински двигател на устойчивото развитие и създаването на повече и по-добри работни места; отправя искане до Комисията да разработи търговска политика, която да отговаря на една стабилна индустриална политика за създаване на работни места;

9.  Отбелязва, че политиките на Европейския съюз в областта на единния пазар и регионалното развитие силно се допълват, и изтъква, че напредъкът на вътрешния пазар и бъдещото развитие на регионите в Съюза са взаимозависими, което води до една Европа, белязана от сближаването и конкурентоспособността; приветства предложенията на Комисията, с които се цели задълбочаване на единния пазар; изтъква, че реалната и ефективна достъпност на единния пазар за всички региони на ЕС е предпоставка за свободното движение на хора, стоки, капитали и услуги и по този начин за силен и динамичен единен пазар; в тази връзка изтъква съществената роля, която регионалната политика на Съюза играе за развитието на инфраструктурата и във връзка с балансираното развитие на регионите в икономическо и социално отношение;

Обща оценка
Новаторски единен пазар

10.  Призовава Комисията да приеме последователна и балансирана стратегия в сътрудничество със съответните заинтересовани страни, с оглед подпомагане на иновациите и подкрепяне на иновативния бизнес като най-добър начин за възнаграждаване на творчеството, и защитаване на основните права, например правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни;

11.  Изразява силна подкрепа за създаването на благоприятен за МСП патент на равнище ЕС и на единна система за патентно съдопроизводство с цел единният пазар да бъде превърнат в лидер в областта на иновациите и да се засили европейската конкурентоспособност; подчертава, че преводът на патентите на много езици е допълнителна, свързана с разходи тежест, която би възпрепятствала новаторството на единния пазар, и че възможно най-скоро следва да се постигне компромис по езиковите аспекти;

12.  Подкрепя създаването на облигационни заеми на ЕС с цел да се подкрепи новаторството и разкриването на работни места на единния пазар в дългосрочен план и да се финансира осъществяването на големи трансгранични инфраструктурни проекти, по-специално в областта на енергетиката, транспорта и телекомуникациите, които подкрепят екологичното преустройство на нашите икономики; подчертава необходимостта от подходящи структури за управление на риска и от пълно разкриване на всички потенциални задължения;

13.  Изтъква значението на един изцяло функциониращ вътрешен енергиен пазар, за да се постигне по-голяма независимост на енергийните доставки; счита, че това би могло да се постигне чрез подход на регионално обединяване, както и чрез диверсификация на енергийните маршрути и източници; подчертава, че инфраструктурата в Източна Европа следва да бъде подобрена, за съответства на инфраструктурата на държавите-членки от Западна Европа; подчертава, че единният енергиен пазар следва да допринася за поддържането на цени на енергията, които са достъпни както за потребителите, така и за бизнеса; счита, че за да бъдат постигнати целите на ЕС в областта на климата и енергетиката е необходим нов подход за прилагане на подходящи минимални ставки на акциза върху емисиите на СО2 и енергийното съдържание; изтъква необходимостта от допълнителни планове и мерки за енергийна ефективност с цел значително увеличаване на икономиите на енергия; подчертава необходимостта да се популяризират интелигентните мрежи и енергията от възобновяеми източници и местните и регионалните органи да бъдат насърчавани да използват ИКТ в своите планове за енергийна ефективност; призовава Комисията да следи отблизо прилагането на директивите относно енергийното етикетиране, екодизайна, транспорта, сградите и инфраструктурата, за да осигури и приложи общоевропейски рамков подход;

14.  Подкрепя инициативата във връзка с въздействието на продуктите върху околната среда и настоятелно призовава Комисията своевременно да предложи създаване на реална обща система за оценка и етикетиране;

15.  Призовава Комисията да насърчава трансграничните инвестиции и да създаде рамка, за да стимулира ефективното инвестиране на средства от фондове за рисков капитал в рамките на единния пазар, да защитава инвеститорите и да предоставя стимули тези средства да бъдат инвестирани в устойчиви проекти, с цел постигане на амбициозните цели на стратегията „ЕС 2020“; приканва Комисията да проучи възможностите за създаване на европейски фонд за рисков капитал, който да бъде в състояние да инвестира в „доказване на концепция“ на ранен етап и в развитие на стопанска дейност преди търговските инвестиции; изисква от Комисията всяка година да изготвя в своите предложения оценка относно потребностите от публични и частни инвестиции и относно начините, по които те се удовлетворяват или следва да се удовлетворят;

16.  Признава важността на възлагането на обществени поръчки, особено доставките на развойни продукти, и ролята, която те играят за стимулирането на новаторството в единния пазар; насърчава държавите-членки да използват доставките на развойни продукти, за дадат решаващ първоначален тласък на новите пазари за новаторски и екологични технологии, като същевременно подобряват качеството и ефективността на възлагането на обществени поръчки; призовава Комисията и държавите-членки да информират по-добре за съществуващите възможности за възлагането на доставки на развойни продукти на публични органи; призовава Комисията да проучи възможностите за улесняване на трансграничното съвместно възлагане на обществени поръчки;

17.  Настоятелно призовава държавите-членки да положат повече усилия за обединяване на ресурсите за новаторство чрез създаване на иновационни клъстери и мерки за насърчаване участието на МСП в програми на ЕС за научноизследователска дейност; набляга на необходимостта от разпространение и трансгранично използване на резултатите от научните изследвания и новаторството;

Цифров единен пазар

18.  Приветства предложеното от Комисията преразглеждане на Директивата за електронните подписи с оглед предоставяне на правна рамка за трансгранично признаване и оперативна съвместимост на сигурните системи за електронно удостоверяване; подчертава необходимостта от взаимно признаване на електронното удостоверяване на самоличност и на истинност в целия ЕС и изисква от Комисията в тази връзка да се заеме по-специално с проблемите, свързани с дискриминацията срещу получателите на услуги на основание тяхната националност или местожителство;

19.  Счита, че Бялата книга за транспортната политика следва да акцентира върху предложенията за подобряване на устойчивите видове транспорт, включително на интермодалността; подчертава значението на предложения пакет за електронна мобилност, който има за цел да използва нови технологии в подкрепа на ефикасни и устойчиви транспортни системи, особено посредством интегрирана система за продажба на билети; призовава държавите-членки бързо да приложат директивата относно интелигентните транспортни системи;

20.  Призовава Комисията и държавите-членки да предприемат съответните мерки за засилване на доверието на дружествата и гражданите в електронната търговия, а именно чрез гарантиране на високо равнище на защита на потребителите в тази област; подчертава, че това би могло да се постигне след цялостна оценка на Директивата за правата на потребителите и изчерпателна оценка на въздействието на всички възможности за провеждане на политика в Зелената книга относно европейското договорно право; изтъква, че опростяването на регистрацията на трансгранични домейни за стопанска дейност онлайн, както и подобряването на системите за плащане онлайн и улесняването на трансграничното събиране на вземания също биха представлявали полезни мерки за насърчаване на електронната търговия в целия ЕС;

21.  Подчертава неотложната необходимост от съгласуване на политиката на ЕС за стандартизация в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) с пазарните и политическите промени с оглед постигане на целите на европейската политика, изискващи оперативна съвместимост;

22.  Подчертава необходимостта да се преодолеят съществуващите пречки пред електронната търговия в ЕС; подчертава необходимостта от активна политика, която да дава възможност на обществото и на дружествата да се възползват изцяло от този инструмент, който е на тяхно разположение и може да им предоставя качествени продукти и услуги на конкурентни цени; счита, че това е от основно значение в настоящия климат на икономическа криза и че то ще помогне в голяма степен за завършването на единния пазар като средство за борба с нарастващата неравнопоставеност и за защита на потребителите, които са уязвими, живеят в отдалечени райони или страдат от намалена мобилност, както и на групите с ниски доходи и МСП, за които интеграцията в света на електронната търговия е от особено голямо значение;

23.  Подчертава възможността регионите на ЕС да изпълняват значителна роля в подпомагането на стремежа на Комисията за създаване на единен цифров пазар; в тази връзка изтъква значението, което следва да се отдаде на усвояването на средствата, които са на разположение на регионите на ЕС, за да се превъзмогне тяхната липса на развитие в областите на електронната търговия и електронните услуги, които биха могли да бъдат плодотворен източник на бъдещ растеж в регионите;

24.  Счита, че МСП следва да имат право да използват широко електронната търговия в Европа; изразява съжаление относно факта, че Комисията няма да представи предложение за европейска онлайн система за уреждане на спорове във връзка с електронни транзакции преди 2012 г. – дванадесет години, след като Парламентът призова за тази инициатива през септември 2000 г.(9);

25.  Настоятелно призовава държавите-членки да прилагат изцяло Третата директива за пощенските услуги (2008/6/EО); подчертава необходимостта да се гарантира универсален достъп до висококачествени пощенски услуги, да се избягва социалният дъмпинг и да се насърчава оперативната съвместимост и сътрудничеството между пощенските системи и услуги, за да се улесни ефикасното разпределение и проследяването на покупките онлайн, което ще повиши потребителското доверие по отношение на трансграничните покупки;

26.  Подчертава необходимостта от създаване на единен пазар за аудиовизуални стоки онлайн чрез насърчаване на открити стандарти в областта на ИКТ и подкрепа за иновациите и творчеството чрез ефикасно управление на авторското право, включително създаване на общоевропейска система за лицензиране с цел осигуряване на по-широк и по-справедлив достъп до културни стоки и услуги за гражданите и гарантиране, че притежателите на авторски права получават подходящо възнаграждение за произведенията си и се спазват основните права на потребителите в интернет; подчертава необходимостта от хармонизация на онлайн законодателството със съществуващото офлайн законодателство за правата върху интелектуалната собственост, особено за търговските марки, така че потребителите и предприятията да имат повече доверие в електронната търговия;

27.  Посочва необходимостта от засилване на борбата срещу онлайн пиратството с цел защита на правата на създателите, като същевременно се зачитат основните права на потребителите; изтъква, че органите и гражданите трябва да бъдат информирани по подходящ начин за последиците от фалшифицирането и пиратството; приветства обявената от Комисията инициатива, която има за цел борба с пиратството на търговски марки и продукти, по-специално законодателните предложения, които следва да бъдат внесени през 2011 г. и които се стремят да коригират правната рамка спрямо новите предизвикателства на интернет и да повишат мерките в тази област от страна на митническите органи; отбелязва, че в тази връзка може да бъде постигнато взаимодействие с предстоящия план за действие за повишаване на надзора над европейския пазар;

28.  Подчертава също така, че защитата и прилагането на ПИС следва да бъдат развивани като част от по-широк подход, който взема предвид правата и нуждите на потребителите и гражданите на ЕС, но не противоречи на други вътрешни и външни политики на ЕС, например насърчаването на информационното общество, подобряването на образованието, здравните грижи, развитието в трети държави и насърчаването на биологичното и културното разнообразие в международен мащаб;

Благоприятен за бизнеса единен пазар

29.  Подчертава необходимостта от ефективно прилагане и завършване на пакета за финансов надзор за постигането на устойчив вътрешен пазар; призовава Комисията да извърши оценка, която да гарантира прилагането в целия ЕС и ежегодното публикуване на таблица на съответствието; за тази цел счита, че националните и европейските надзорни органи следва да се насърчават да прилагат най-добрите практики;

30.  Призовава Комисията да подобри достъпа на МСП до капиталовите пазари чрез рационализиране на наличната информация относно различните възможности за финансиране от ЕС като например възможностите, предлагани от Програмата за конкурентоспособност и иновации, Европейската инвестиционна банка или Европейския инвестиционен фонд, и чрез опростяване и ускоряване на процедурите за финансиране, както и чрез намаляване на свързаната с тях бюрокрация; за тази цел препоръчва много по-цялостен подход към отпускането на финансиране, особено с оглед подкрепата за прехода към по-устойчива икономика;

31.  Изразява убеждение, че плуралистичната структура на европейския банков пазар отговаря по най-добрия начин на разнообразието от финансови потребности на МСП, както и че разнообразието на правни модели и търговски цели подобрява достъпа до финансиране;

32.  Подчертава икономическото значение на МСП и на микропредприятията в европейската икономика; следователно настоява върху необходимостта от гарантиране на доброто прилагане на принципа „мисли първо за малките“, залегнал в Small Business Act, и подкрепя мерките на Комисията, насочени към премахване на ненужното административно бреме за МСП; предлага МСП с конкретен потенциал за растеж, високи възнаграждения и добри условия на труд да бъдат подпомагани и призовава за диференциране в рамките на „Small Business Act“ с цел привеждането му в съответствие със стратегията „Европа 2020“;

33.  Обръща внимание на значението на местните предприятия за социалните връзки, заетостта и динамизма в необлагодетелстваните райони, най-вече градските райони, изправени пред трудности, и слабо населените области; призовава те да получат подобаваща подкрепа по регионалната политика на Съюза;

34.  Подчертава необходимостта от засилване на способностите на МСП по отношение на изготвянето на проекти и писането на предложения, включително техническа помощ и подходящи образователни програми;

35.  Призовава за приемане на Устав на европейското частно дружество с цел да се улесни създаването и трансграничното функциониране на малки и средни предприятия на единния пазар;

36.  Изразява убеждение, че капиталовите инвеститори ще бъдат по-склонни да финансират малки и микропредприятия на етапа на тяхното стартиране, ако бъдат осигурени по-ефикасни начини за излизане чрез националните или общоевропейските фондови пазари, стимулиращи икономическия растеж, които в момента не функционират адекватно;

37.  Настоятелно призовава всички държави-членки да прилагат изцяло Пакета за стоките;

38.  Посочва значението на взаимосвързаните търговски регистри и призовава Комисията да изготви ясна правна рамка, която да гарантира, че информацията в тези търговски регистри е пълна и точна;

39.  Признава важния принос за растежа и създаването на работни места в сектора на търговията на дребно; призовава Комисията да включи в Акта за единния пазар предложение за европейски план за действие в областта на търговията на дребно, в който да се определят и обхванат многобройните предизвикателства, пред които са изправени търговците на дребно и доставчиците в рамките на единния пазар; счита, че този план за действие следва да се основава на заключенията от работата, която вече започна в Парламента във връзка с „един по-ефективен и справедлив пазар на дребно“;

40.  Подчертава колко е важно да се премахнат ненужните фискални, административни и правни бариери за трансграничната дейност; счита, че са необходими по-ясна рамка за ДДС и задължения за отчитане от страна на предприятията с цел насърчаване на устойчиви модели за производство и потребление, ограничаване на разходите за привеждане в съответствие, борба с измамите с ДДС и повишаване на конкурентоспособността на дружествата от ЕС;

41.  Приветства намерението на Комисията да публикува Зелена книга за корпоративно управление и да започне обществени консултации във връзка с информацията относно социалните и екологични аспекти, както и относно свързаните с правата на човека аспекти на извършваните от дружествата инвестиции; настоятелно призовава Комисията да излезе с конкретни предложения относно частните инвестиции с цел създаване на ефективни стимули за дългосрочни, устойчиви и етични инвестиции, по-добро координиране на корпоративните фискални политики и насърчаване на корпоративната отговорност;

42.  Приветства преразглеждането на Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, с оглед тя по-добре да отразява целите, свързани с изменението на климата, при условие че данъчната тежест не е прекомерна за уязвимите потребители;

43.  Сърдечно приветства инициативата на Комисията за директива за въвеждане на обща консолидирана основа на корпоративния данък, и подчертава, че това би могло да намали избягването и укриването на данъци и да увеличи прозрачността и съпоставимостта на ставките на корпоративния данък, като по този начин ще се намалят пречките пред трансграничната дейност;

44.  Призовава Комисията да повиши ефективността и да намали бюрокрацията в рамките на процедурите за обществени поръчки с цел насърчаване на дружествата от ЕС да участват в трансгранични процедури за възлагане на обществени поръчки; подчертава, че е необходимо още повече опростяване, особено за местните и регионални органи, и предоставяне на по-голям достъп на МСП до обществени поръчки; призовава настоятелно Комисията да осигури данни за равнището на откритост на обществените поръчки и да гарантира реципрочност с други индустриализирани страни и с главните бързо развиващи се икономики; приканва Комисията да проучи нови начини за подобряване на достъпа на европейските предприятия до пазарите на обществени поръчки извън ЕС с цел гарантиране на равни условия за европейските и чуждестранни предприятия при възлагането на договори за обществени поръчки;

45.  В по-широк смисъл предлага бъдещите търговски споразумения, договаряни от Съюза, да включват глава относно устойчивото развитие, основана на принципите на корпоративната социална отговорност, определени в преразгледаните през 2010 г. насоки на ОИСР по отношение на многонационалните предприятия;

46.  Призовава Комисията да създаде по-добра координация между мерките, насочени към МСП на вътрешно и международно равнище, и да определя и подпомага МСП, които имат търговски потенциал; счита, че държавите-членки следва да правят повече, за да насърчават МСП да използват съществуващите инициативи и инструменти, например базата данни за пазарен достъп и информационното бюро за износители;

47.  Счита, че Комисията следва да подобри своите усилия за улесняване на трансграничното банкиране чрез премахване на всички съществуващи пречки пред използването на конкурентни системи за клиринг и сетълмент и чрез прилагане на общи правила за търговия;

48.  Счита, че Комисията следва да подпомогне финансово европейски обмен на умения, при който малки и средни предприятия да могат да се възползват от уменията на по-големи предприятия, като по този начин се насърчават взаимодействието и наставничеството;

49.  Призовава за предложение на Комисията, което да преразгледа счетоводните директиви с цел да се избегне скъпоструващо и неефикасно свръхрегулиране, най-вече за МСП, така че тяхната конкурентоспособност и потенциал за растеж да могат да се използват по-ефективно;

Единен пазар на услуги

50.  Подчертава необходимостта от цялостно и правилно прилагане на директивата за услугите, включително създаването на напълно функциониращи единични звена за контакт, които да позволяват онлайн изпълняване на процедурите и на формалностите, което значително може да намали оперативните разходи на предприятията и да насърчи единния пазар на услуги; призовава Комисията и държавите-членки да работят заедно и да предприемат по-нататъшни стъпки в развитието на единния пазар на услуги въз основа на процеса на взаимна оценка; настоятелно призовава Комисията да обърне специално внимание на развитието на единния пазар за онлайн услуги;

51.  Призовава Комисията да насърчава развитието на сектора на търговските услуги и да предприема необходимите регулаторни мерки с цел защита на предприятията, особено на МСП, от нелоялни търговски практики от страна на по-големите предприятия в снабдителната верига; приканва Комисията да даде определение на „очевидно нелоялни търговски практики“ в снабдителната верига, като се консултира със заинтересованите страни, и да предложи по-нататъшни действия за предотвратяване на нелоялните търговски практики по отношение на конкуренцията и свободата на договаряне; припомня своята резолюция от 16 декември 2008 г. относно заблуждаващата реклама от издателства на фирмени указатели(10) и настоятелно призовава Комисията отново да представи предложение за предотвратяване на измамните практики на заблуждаващите фирмени указатели;

52.  Счита, че всяко законодателно предложение относно концесиите за услуги следва да предоставя правна рамка, гарантираща прозрачност, ефективна правна защита както за стопанските субекти, така и за възлагащите органи в целия ЕС; отправя искане към Комисията, преди да излезе с предложение за законодателен акт, да представи доказателства, че общите принципи, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз (недискриминация, принцип на равно третиране и прозрачност) не се прилагат по удовлетворителен начин в концесиите за услуги на практика;

53.  Приветства намерението на Комисията да предложи законодателна реформа на рамката за стандартизация, която да обхваща и услугите; подчертава, че стандартизацията на услугите следва да доведе до завършване на изграждането на единния пазар, където е доказано, че това си струва, и по-специално трябва изцяло да вземе предвид потребностите на МСП; признава ролята на стандартите за продуктите за функционирането на европейския вътрешен пазар и счита, че стандартите са инструмент от ключово значение за насърчаване на устойчивите и висококачествени стоки и услуги за потребителите и предприятията; призовава за мерки, насърчаващи прозрачността, намаляването на разходите и подобряването на равнището на ангажираност на заинтересованите страни;

54.  Изтъква значението на „интелигентната специализация“ на регионите в интерес на засилване на регионалната конкурентоспособност; счита, че единният пазар на ЕС може да процъфтява като цяло само когато в него участват всички субекти и всички региони, включително и МСП във всички сектори, както и публичният сектор, социалната икономика и самите граждани; счита още, че не само някои високотехнологични области, а всички региони в Европа и всички държави-членки трябва да бъдат ангажирани, като те следва да се съсредоточат върху собствените си силни страни („интелигентна специализация“) в рамките на Европа;

55.  Подчертава значението на външното измерение на вътрешния пазар и по-специално на регулаторното сътрудничество с основните търговски партньори, независимо дали на двустранна или многостранна основа, с цел насърчаване на сближаването на нормативните уредби, еквивалентността между режимите на третите държави и по-широкото възприемане на международните стандарти; насърчава Комисията да проучи съществуващите споразумения с трети страни, в които елементите на вътрешния пазар излизат извън неговите граници, с оглед на тяхната ефективност при осигуряването на правна сигурност за неговите потенциални бенефициенти;

Ключови приоритети
Създаване на патент на ЕС и на единна система за патентно съдопроизводство

56.  Подчертава, че създаването на патент на ЕС и на единна система за съдопроизводство, както и на по-добра система за управление на авторските права, е незаменимо за подкрепата на нововъведенията и творчеството в рамките на единния пазар (Акт за единния пазар, предложения 1 и 2);

Финансиране на иновациите

57.  Призовава Комисията и държавите-членки да вземат надлежно предвид значението на нововъведенията за големия и по-устойчив растеж и създаването на работни места, като се гарантира, че тези нововъведения се финансират по подходящ начин, по-конкретно посредством създаването на европейски облигации за финансиране на проекти на ЕС, специално в областите на енергията, транспорта и телекомуникациите, които да подкрепят екологичното преустройство на нашите икономики, както и посредством законодателна рамка, която да насърчи ефективното инвестиране навсякъде в ЕС от страна на фондовете за рисков капитал; подчертава, че следва да се предоставят стимули за дългосрочни инвестиции в новаторски и създаващи работни места сектори (Акт за единния пазар, предложения 15 и 16);

Стимулиране на електронната търговия

58.  Настоятелно призовава Комисията да предприеме всички необходими стъпки с цел да укрепи доверието на предприятията и потребителите в електронната търговия и да стимулира нейното развитие на единния пазар; подчертава, че План за действие на ЕС за борба с фалшифицирането и пиратството, както и рамкова директива относно управлението на авторските права са от ключово значение за постигането на тази цел (Акт за единния пазар, предложения 2, 3 и 5);

Повишаване на участието на МСП на единния пазар

59.  Подчертава, че е необходимо по-нататъшно действие за превръщане на единния пазар в по-добра среда за МСП; счита, че такова действие следва да включва подобряване на техния достъп до капиталовите пазари, премахване на административните и данъчните пречки пред техните трансгранични дейности чрез приемане на по-ясна рамка за ДДС и на обща консолидирана основа на корпоративния данък, както и чрез преразглеждане на нормативната уредба за обществените поръчки, с цел процедурите да станат по-гъвкави и по-малко бюрократични (Акт за единния пазар, предложения 12, 17, 19 и 20);

Рационализиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки

60.  Изисква от Комисията да преразгледа законодателството във връзка с обществените поръчки и публично-частните партньорства с цел насърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в рамките на единния пазар и стимулиране на трансграничното възлагане на обществени поръчки; подчертава необходимостта от по-ясна рамка, която да предоставя правна сигурност както на стопанските субекти, така и на възлагащите органи; силно насърчава държавите-членки да използват възлагането на доставки на развойни продукти за публични органи, за да стимулират пазара на новаторски и екологични технологии; настоява върху необходимостта да се гарантира реципрочност с индустриализираните страни и с главните бързо развиващи се икономики в областта на обществените услуги (Акт за единния пазар, предложения 17 и 24);

o
o   o

61.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0186.
(2) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
(3) ОВ L 176, 7.7.2009 г., стр. 17.
(4) Приети текстове, P7_TA(2010)0320.
(5) Приети текстове, P7_TA(2010)0173.
(6) ОВ C 349 E, 22.10.2010 г., стр. 25.
(7) ОВ C 67 E, 18.3.2010 г., стр. 10.
(8) ОВ C 316 E, 22.12.2006 г., стр. 378.
(9) ОВ C 146, 17.5.2001 г., стр. 101.
(10) OВ C 45 E, 23.2.2010 г., стр. 17.

Правна информация - Политика за поверителност