Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2277(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0071/2011

Indgivne tekster :

A7-0071/2011

Forhandlinger :

PV 06/04/2011 - 4
PV 06/04/2011 - 6
CRE 06/04/2011 - 4
CRE 06/04/2011 - 6

Afstemninger :

PV 06/04/2011 - 8.20
CRE 06/04/2011 - 8.20
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0146

Vedtagne tekster
PDF 174kWORD 100k
Onsdag den 6. april 2011 - Strasbourg
Et indre marked for virksomheder og vækst
P7_TA(2011)0146A7-0071/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2011 om et indre marked for virksomheder og vækst (2010/2277(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »På vej mod en akt for det indre marked« For en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne 50 forslag med henblik på at blive bedre til at arbejde, iværksætte og handle sammen' (KOM(2010)0608),

–  der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om realisering af et indre marked for forbrugere og borgere(1),

–  der henviser til professor Mario Montis rapport af 9. maj 2010 om en ny strategi for det indre marked,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om Europa 2020 »En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst«(KOM(2010)2020),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Europa 2020-flagskibsinitiativ - Innovation i EU« (KOM(2010)0546),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Smart regulering i Den Europæiske Union« (KOM(2010)0543),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »En digital dagsorden for Europa« (KOM(2010)0245),

–  der henviser til rapporten om evaluering af SMV'ers adgang til markederne for offentlige indkøb i EU(2),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger i EU« (KOM(2009)0557),

–  der henviser til Kommissionens henstilling af 29. juni 2009 om foranstaltninger til fremme af det indre marked(3),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Offentlige indkøb for et bedre miljø« (KOM(2008)0400),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Tænk småt først« - En »Small Business Act« for Europa' (KOM(2008)0394),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen »Et indre marked for Europa i det 21. århundrede« (KOM(2007)0724) og Kommissionens tjenestegrenes ledsagedokument med titlen »Det indre marked: Revision af de opnåede resultater« (SEK(2007)1521),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Muligheder, adgang og solidaritet: en ny social vision for det 21. århundredes Europa« (KOM(2007)0726),

–  der henviser til Kommissionens fortolkningsmeddelelse om anvendelsen af fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner på institutionelle offentlig-private partnerskaber (IOPP'er) (C(2007)6661),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Fuld fart fremad: Det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse«(KOM(2006)0030),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 10. december 2010 om akten for det indre marked,

–  der henviser til sin beslutning af 21. september 2010 om gennemførelse af det indre marked for e-handel(4),

–  der henviser til sin beslutning af 18. maj 2010 om nye udviklingstendenser for offentlige indkøbskontrakter(5),

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om resultattavlen for det indre marked(6),

–  der henviser til sin beslutning af 3. februar 2009 om prækommercielle indkøb: vedvarende høj kvalitet i offentlige tjenester i Europa gennem øget innovation(7),

–  der henviser til sin beslutning af 30. november 2006 om fuld fart fremad - opbygning af et Europa med iværksætterkultur og vækst(8),

–  der henviser til Kommissionens grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb (KOM(2011)0015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om International Handel, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Regionaludviklingsudvalget samt til Retsudvalget (A7-0071/2011),

A.  der henviser til, at EU har en helt central målsætning om økonomisk reform, der går ud på at etablere et indre marked med fri og fair konkurrence, og at dette indre marked udgør en afgørende konkurrencefordel for Europa i den globale økonomi,

B.  der henviser til, at en af de store fordele ved det indre marked har været fjernelsen af hindringer for mobilitet og harmoniseringen af institutionelle regler, fremme af kulturel forståelse, integration, økonomisk vækst og europæisk solidaritet,

C.  der henviser til at det er vigtigt at styrke tilliden til det indre marked på alle niveauer og fjerne eksisterende hindringer for, at selskaber kan starte virksomhed, og til at store administrative byrder tager modet fra nye iværksættere,

D.  der henviser til, at det er vigtigt, at akten om det indre marked ikke består af en række foranstaltninger, der er isoleret fra hinanden, og at alle forslag sammen skal bidrage til opnåelsen af en sammenhængende strategi,

E.  der henviser til, at alle virksomheder berøres af markedsopsplitninger, men at SMV'er er særlig sårbare over for de problemer, de medfører,

F.  der henviser til, at det indre marked ofte opfattes som noget, der indtil videre mest har gavnet større virksomheder, selv om SMV'erne er EU's vækstmaskine,

G.  der henviser til, at manglen på innovation i EU er en nøglefaktor i forhold til de senere års lave vækstrate, men at innovativ grøn teknologi giver mulighed for at forene vækst på lang sigt med miljøbeskyttelse,

H.  der henviser til, at det indre marked må sørge for forudsætningerne for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst for at nå målene i EU 2020-strategien, og at det indre marked bør gøres til et bedre miljø for EU-virksomheders innovation og forskning,

I.  der henviser til, at konkurrencepolitikken er et afgørende værktøj til at sikre EU et dynamisk, effektivt og innovativt indre marked og sikre EU's konkurrenceevne på verdensmarkedet,

J.  der henviser til, at risikovillig kapital er en vigtig kilde til finansiering af nye innovative virksomheder, og at venturekapitalfonde, der ønsker at investere i forskellige EU-medlemsstater, mødes af forhindringer,

K.  der henviser til, at udvikling og bredere anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i EU's virksomheder er væsentlig for vores fremtidige vækst,

L.  der henviser til, at e-handel og e-tjenesteydelser, herunder e-forvaltningsydelser og e-sundhed, stadig er underudviklede på EU-niveau,

M.  der henviser til, at postsektoren og en forbedring af interoperabiliteten og samarbejdet mellem postsystemer og tjenesteydelser kan have en betydelig indvirkning på udviklingen af grænseoverskridende e-handel,

N.  der henviser til, at der findes lovgivningsmæssige hindringer for effektive licensordninger for ophavsrettigheder, som fører til en høj grad af opsplitning på markedet for audiovisuelle produkter, som er til skade for EU's virksomheder, og at både virksomheder og forbrugere ville nyde godt af oprettelsen af et ægte indre marked for audiovisuelle produkter og tjenester, som respekterer internetbrugernes grundlæggende rettigheder,

O.  der henviser til, at forfalskning og piratkopiering mindsker virksomhedernes tillid til e-handel og fremmer opsplitningen af reglerne for beskyttelse af intellektuel ejendomsret, hvilket kvæler innovationen på det indre marked,

P.  der henviser til forskelle i skattemæssige bestemmelser kan medføre betydelige hindringer for grænseoverskridende transaktioner, og at en koordinering af de nationale skattepolitikker, som Mario Monti foreslår i sin rapport, vil have en betydelig merværdi for virksomheder og borgere,

Q.  der henviser til, at offentlige indkøb spiller en vigtig rolle med hensyn til at fremme den økonomiske vækst, idet disse tegner sig for omkring 17 % af EU's BNP; henviser til, at grænseoverskridende offentlige indkøb tegner sig for en lav andel af det samlede marked for offentlige indkøb, selv om det er en mulighed for EU-virksomheder, og at SMV'er stadig har begrænset adgang til markederne for offentlige indkøb,

R.  der henviser til, at tjenesteydelser er en vigtig sektor for økonomisk vækst og beskæftigelse, men at det indre marked for tjenesteydelser stadig er underudviklet navnlig grundet uoverensstemmelser og medlemsstaternes problemer med gennemførelse af direktivet om tjenesteydelser,

Indledning

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse »På vej mod en akt for det indre marked«; mener, at de tre kapitler i meddelelsen er lige vigtige og hænger sammen, og at de bør behandles ved hjælp af en konsekvent metode, uden at de forskellige spørgsmål isoleres fra hinanden;

2.  understreger specifikt Kommissionens forpligtelse i denne meddelelse til at fremme nye muligheder for bæredygtig udvikling;

3.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en finansiel revision af EU's budgetprioriteringer for de kommende finansielle overslag og til at prioritere projekter, som kan skabe europæisk merværdi, der kan styrke EU's konkurrenceevne og integration inden for forskning, viden og innovation;

4.  understreger, navnlig i lyset af den økonomiske og finansielle krise, det indre markeds betydning for EU's virksomheders konkurrenceevne og for væksten i de europæiske økonomier; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afsætte tilstrækkelige ressourcer til at forbedre gennemførelsen af reglerne for det indre marked og glæder sig over den helhedsorienterede strategi i meddelelsen; understreger komplementariteten mellem de forskellige foranstaltninger i Monti-rapporten, hvis stringens ikke afspejles fuldt ud i akten for det indre marked;

5.  opfordrer derfor Kommissionen til at fremlægge en ambitiøs pakke af foranstaltninger, der understøttes af en klar og sammenhængende strategi, med henblik på at fremme det indre markeds konkurrenceevne; opfordrer Kommissionen til at genfinde ånden fra Mario Montis rapport, som anbefalede at fremme liberaliseringen og konkurrencen, samtidig med at den skattemæssige og sociale konvergens fremmes;

6.  understreger betydningen af at forbedre EU's økonomiske styring med henblik på at skabe de økonomiske betingelser for, at virksomheder kan udnytte mulighederne i det indre marked, som gør dem i stand til at vokse og blive mere konkurrencedygtige, og opfordrer til, at denne kobling gøres eksplicit i akten for det indre marked; opfordrer Kommissionen til at være meget opmærksom på indvirkningen af den voksende økonomiske forskel mellem EU's medlemsstater på det indre markeds interne samhørighed;

7.  understreger, at det er nødvendigt at vedtage en ambitiøs europæisk industripolitik for at styrke realøkonomien og sikre, at denne gøres mere intelligent og bæredygtig;

8.  understreger, at den eksterne dimension af den europæiske strategi, som også omfatter international handel, bliver stadig vigtigere for markedernes integration, og derfor kan en passende ekstern strategi være yderst nyttig med henblik på at skabe bæredygtig vækst, beskæftigelse og en styrkelse af det indre marked for virksomheder, i tråd med målsætningerne i Europa 2020-strategien; understreger nødvendigheden af at gøre EU's handelspolitik til et sandt redskab for bæredygtig udvikling og skabelsen af flere og bedre arbejdspladser; anmoder Kommissionen om at udforme en ny handelspolitik, der er i overensstemmelse med en stærk, jobskabende industripolitik;

9.  bemærker, at EU's politikker om det indre marked og regionaludvikling er stærkt komplementære, og understreger, at fremskridt i det indre marked og videreudvikling af EU's regioner er knyttet til hinanden og fører til et Europa med samhørighed og konkurrencedygtighed; glæder sig over Kommissionens forslag om at uddybe det indre marked; understreger, at reel og effektiv adgang til det indre marked for alle EU-regioner er en forudsætning for den frie bevægelighed for personer, varer, kapital og tjenesteydelser, og dermed for et stærkt og dynamisk indre marked; påpeger i denne forbindelse den væsentlige rolle, som EU's regionalpolitik spiller, for så vidt angår udvikling af infrastruktur og i forbindelse med en økonomisk og social sammenhængende og afbalanceret udvikling af regionerne;

Overordnet vurdering
Et innovativt indre marked

10.  opfordrer Kommissionen til at vedtage en sammenhængende og afbalanceret strategi i samarbejde med de relevante berørte parter med henblik på at fremme innovation og desuden støtte innovativ erhvervsvirksomhed - som den bedste måde at belønne skabelse på - samt beskytte de grundlæggende rettigheder såsom retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger;

11.  støtter kraftigt oprettelsen af et SMV-venligt, EU-dækkende patentsystem og en fælles ordning til afgørelse af patentsager for at gøre det indre marked førende på innovationsområdet og styrke EU's konkurrenceevne; understreger, at oversættelsen af patenter til mange sprog er en yderligere omkostningsmæssig byrde, der hæmmer innovationen i det indre marked, og at der snarest muligt bør indgås et kompromis om de sproglige aspekter;

12.  støtter oprettelsen af EU-projektobligationer med henblik på at støtte langsigtet innovation og jobskabelse på det indre marked og på at finansiere gennemførelsen af større grænseoverskridende infrastrukturprojekter, navnlig inden for energi, transport og telekommunikation, og således støtte omlægningen af vores økonomier i en bæredygtig retning; understreger behovet for hensigtsmæssige risikoforvaltningsstrukturer og fuldstændig afdækning af alle potentielle forpligtelser;

13.  påpeger vigtigheden af et fuldt funktionsdygtigt indre marked for energi for at opnå øget selvstyre i energiforsyningen; mener, at dette kan opnås gennem en tilgang baseret på regional klyngedannelse såvel som gennem diversificering af energiruter og -kilder; understreger, at den østeuropæiske infrastruktur bør styrkes for at bringe den på lige fod med infrastrukturen i de vestlige medlemsstater; understreger, at det indre marked for energi bør bidrage til at opretholde rimelige energipriser for både forbrugerne og virksomhederne; mener, at der for at nå EU's klima- og energimål er behov for en ny tilgang bestående i anvendelse af hensigtsmæssige minimumspunktafgiftssatser for CO2-udledning og energiindhold; understreger, at der er behov for yderligere energieffektivitetsplaner og -foranstaltninger med henblik på en væsentlig forøgelse af energibesparelserne; understreger behovet for at fremme intelligente net og vedvarende energiformer samt at tilskynde lokale og regionale myndigheder til at udnytte ikt i deres energieffektivitets- og miljøplaner; understreger, at der er behov for yderligere energieffektivitetsplaner og -foranstaltninger med henblik på en væsentlig forøgelse af energibesparelserne, og opfordrer Kommissionen til nøje at følge gennemførelsen direktiverne om energimærkning, miljøvenligt design, transport, bygninger og infrastruktur for at sikre og gennemføre en fælles europæisk rammetilgang;

14.  støtter initiativet vedrørende produkters miljømæssige fodaftryk og opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigt at fremlægge forslag om indførelse af et rigtigt fælles evaluerings- og mærkningssystem;

15.  opfordrer Kommissionen til at fremme grænseoverskridende investeringer og etablere en ramme for at tilskynde risikovillige kapitalfonde til at investere effektivt inden for det indre marked, beskytte investorer og give incitamenter til, at disse midler investeres i bæredygtige projekter med henblik på at opnå de ambitiøse målsætninger i EU 2020-strategien; opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for at oprette en europæisk venturekapitalfond, der kan investere i tidlige faser af »proof of concept« og forretningsudvikling forud for kommercielle investeringer; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en årlig vurdering af behovene for offentlige og private investeringer og af, hvordan disse behov opfyldes eller bør opfyldes inden for rammerne af dens forslag;

16.  anerkender betydningen af offentlige indkøb, især prækommercielle indkøb, og den rolle, de spiller i stimuleringen af innovation på det indre marked, og opfordrer medlemsstaterne til at udnytte prækommercielle indkøb til at give et afgørende indledende skub til nye markeder for innovative og grønne teknologier og samtidig forbedre kvaliteten og effektiviteten af de offentlige tjenester; opfordrer samtidig Kommissionen og medlemsstaterne til at formidle de eksisterende muligheder for prækommercielle indkøb bedre til offentlige myndigheder, og Kommissionen til at undersøge, hvordan grænseoverskridende fælles indkøb kan lettes;

17.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at forene de innovative ressourcer gennem oprettelse af innovationsklynger og fremme af SMV'ers deltagelse i EU's forskningsprogrammer; understreger behovet for formidling og grænseoverskridende udnyttelse af resultaterne af videnskabelig forskning og innovation;

Et digitalt indre marked

18.  glæder sig over Kommissionens foreslåede revision af direktivet om elektroniske signaturer med henblik på at etablere en juridisk ramme for grænseoverskridende anerkendelse og interoperabilitet for sikre e-autentifikationssystemer; understreger behovet for gensidig anerkendelse af e-identifikation og e-autentificering i hele EU og beder i denne forbindelse især Kommissionen løse problemer med forskelsbehandling af modtagere af tjenesteydelser på grund af deres nationalitet eller bopæl;

19.  mener, at man i hvidbogen om transportpolitik bør fokusere på forslag om at styrke bæredygtige transportformer, herunder intermodalitet; understreger betydningen af den foreslåede e-mobilitetspakke, der har til formål at anvende nye teknologier til støtte for et effektivt og bæredygtigt transportsystem, navnlig gennem brug af integrerede billetsystemer; opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre direktivet om intelligente transportsystemer;

20.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at øge virksomheders og borgeres tillid til e-handel, navnlig ved at sikre en høj grad af forbrugerbeskyttelse på dette område; understreger, at dette kan opnås efter en grundig evaluering af direktivet om forbrugerrettigheder og en grundig konsekvensanalyse af alle løsningsmodellerne i grønbogen om europæisk aftaleret; påpeger, at forenkling af registreringen af domænenavne på tværs af grænserne for onlinevirksomheder, såvel som forbedring af sikre onlinebetalingssystemer og fremme af grænseoverskridende inddrivelse af gæld, også vil udgøre nyttige foranstaltninger til fremme af e-handel i hele EU;

21.  understreger, at det er absolut nødvendigt at tilpasse EU's standardiseringspolitik inden for informations- og kommunikationsteknologi (ikt) til markeds- og politikudviklinger med henblik på opfyldelse af europæiske politikmål, som kræver interoperabilitet;

22.  understreger behovet for at sætte sig ud over de eksisterende barrierer for grænseoverskridende e-handel i EU; understreger behovet for en aktiv politik, der giver befolkningen og virksomhederne mulighed for at udnytte dette redskab fuldt ud, som kan sikre dem kvalitetsbetonede produkter og tjenesteydelser til konkurrencedygtige priser; mener, at dette er vigtigt i lyset af den nuværende økonomiske krise, og at det vil være en kolossal hjælp ved færdiggørelsen af det indre marked som middel til at bekæmpe voksende ulighed og beskytte forbrugere, der er sårbare, bor i perifere regioner eller er ramt af begrænset mobilitet, samt lavindkomstgrupper og SMV'er, for hvem det er særligt vigtigt at blive integreret i e-handelens verden;

23.  understreger EU-regionernes muligheder for at spille en betydelig rolle ved at bistå Kommissionen i dens bestræbelser på at skabe et digitalt indre marked; påpeger i denne forbindelse den betydning, det må tillægges at anvende de midler, der er til rådighed for EU's regioner, med henblik på at kompensere for deres manglende udvikling på områderne e-handel og e-tjenester, der kan vise sig at være en frugtbar kilde til fremtidig vækst i regionerne;

24.  mener, at SMV'er bør have mulighed for at gøre omfattende brug af e-handel i Europa; beklager, at Kommissionen først vil fremsætte et forslag til et europæisk system for bilæggelse af onlinetvister i 2012, 12 år efter at Parlamentet bad om et sådant initiativ i september 2000(9);

25.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre det tredje postdirektiv (2008/6/EF); understreger behovet for at garantere universel adgang til posttjenester af høj kvalitet, undgå social dumping og fremme interoperabilitet og samarbejde mellem postsystemer og -tjenester for at fremme effektiv distribution og sporing af onlinekøb, hvilket vil styrke forbrugernes tillid til grænseoverskridende indkøb;

26.  understreger behovet for at skabe et indre marked for audiovisuelle varer på internettet ved at fremme åbne ikt-standarder og støtte innovation og kreativitet gennem en effektiv forvaltning af ophavsrettigheder, herunder oprettelse af et paneuropæisk licenssystem, med det formål at sikre en bredere og mere retfærdig adgang til kulturelle goder og tjenesteydelser for borgerne og sikre, at rettighedshaverne modtager en passende betaling for deres kreative værker, og at internetbrugernes grundlæggende rettigheder respekteres; understreger behovet for at bringe lovgivningen om intellektuelle ejendomsrettigheder for onlinemiljøer i overensstemmelse med lovgivningen om intellektuelle ejendomsrettigheder for offlinemiljøer, navnlig vedrørende varemærker, således at forbrugere og virksomheder kan have større tillid til e-handel;

27.  påpeger behovet for at styrke kampen mod piratkopiering på nettet for at beskytte rettighederne for ophavsmænd, samtidig med at forbrugernes grundlæggende rettigheder respekteres; påpeger, at forskellige instanser og borgere skal informeres ordentligt om konsekvenserne af forfalskninger og piratkopiering glæder sig over Kommissionens initiativ om bekæmpelse af piratkopiering af varemærker og produkter og navnlig de forslag til lovgivning, der vil blive fremsat i 2011, hvormed man vil forsøge at tilpasse den juridiske ramme til de nye udfordringer på internettet og styrke toldmyndighedernes indsats på dette område; bemærker, at man i denne forbindelse også kan opnå synergieffekter med den kommende handlingsplan om en styrkelse af den europæiske markedsovervågning;

28.  understreger også, at beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder bør være genstand for en bredere indfaldsvinkel, hvor man tager højde for forbrugernes og EU-borgernes rettigheder og behov, og som ikke strider mod andre interne og eksterne EU-politikker såsom fremme af informationssamfundet, fremme af uddannelse, sundhed og udvikling i tredjelande og fremme af biologisk og kulturel mangfoldighed i international målestok;

Et erhvervsvenligt indre marked

29.  understreger behovet for en effektiv gennemførelse og afslutning af finanstilsynspakken for at opnå et bæredygtigt indre marked; opfordrer til, at der fra Kommissionens side foretages evalueringer for at sikre en sådan gennemførelse i hele EU, og at der offentliggøres en sammenligningstabel på årlig basis; mener, at der til dette formål bør skabes interesse for bedste praksis blandt nationale og EU-tilsynsenheder;

30.  opfordrer Kommissionen til at forbedre SMV'ers adgang til kapitalmarkederne ved at strømline informationen om forskellige EU-finansieringsmuligheder, såsom dem, som stilles til rådighed gennem rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond, og ved at gøre finansieringsprocedurer nemmere, hurtigere og mindre bureaukratiske; anbefaler i den forbindelse en langt mere holistisk tilgang til tilvejebringelse af finansiering, især med henblik på at støtte overgangen til en mere bæredygtig økonomi;

31.  mener, at det europæiske bankmarkeds pluralistiske struktur er det bedst egnede til at opfylde SMV'ernes forskelligartede finansieringsbehov, og at de forskelligartede juridiske modeller og forretningsmæssige mål sikrer en bedre adgang til finansiering;

32.  fremhæver SMV'ernes og mikrovirksomhedernes betydning for den europæiske økonomi; insisterer derfor på, at det er nødvendigt at sikre, at »tænk småt først«-princippet, der anvendes i »Small Business Act«, gennemføres korrekt og støtter Kommissionens foranstaltninger med henblik på at fjerne den administrative byrde for SMV'er; foreslår, at SMV'er med et særligt vækstpotentiale, høje lønninger og gode arbejdsvilkår bør støttes, og kræver en differentiering inden for initiativet vedrørende SMV'er (Small Business Act) for at bringe det på linje med Europa 2020-strategien;

33.  henleder opmærksomheden på de lokale virksomheders betydning for det sociale netværk, beskæftigelsen og dynamikken i ugunstigt stillede områder, navnlig byområder med vanskeligheder eller tyndt befolkede områder; opfordrer til at yde dem passende støtte via EU's regionalpolitik;

34.  understreger nødvendigheden af at styrke SMV'ernes muligheder vedrørende projektdesign og udfærdigelse af forslag, herunder programmer for teknisk bistand og hensigtsmæssige undervisningsprogrammer;

35.  opfordrer til vedtagelse af en statut for et europæisk privat selskab for at gøre det lettere at etablere og drive små og mellemstore virksomheder på tværs af grænserne i det indre marked;

36.  mener, at investorer med risikovillig kapital vil have større lyst til at finansiere mindre virksomheder og mikrovirksomheder i opstartsfasen, hvis der findes mere effektive muligheder for at trække sig ud igen i form af nationale eller paneuropæiske værdipapirmarkeder, som ikke fungerer korrekt i øjeblikket;

37.  opfordrer alle medlemsstaterne til at gennemføre pakken om varer fuldt ud;

38.  påpeger betydningen af sammenkoblede erhvervsregistre og opfordrer Kommissionen til at udvikle en klar juridisk ramme, der kan sikre, at oplysningerne i sådanne erhvervsregistre er fuldstændige og korrekte;

39.  anerkender detailsektorens store bidrag til vækst og jobskabelse; opfordrer Kommissionen til at medtage et forslag om en europæisk handlingsplan for detailsektoren i akten for det indre marked, hvori man identificerer og foreslår løsninger på de talrige udfordringer, som detailhandlende og leverandører står over for på det indre marked; mener, at handlingsplanen skal være baseret på konklusionerne af det igangværende arbejde i Parlamentet om »et mere effektivt og retfærdigt detailmarked«;

40.  understreger betydningen af at fjerne unødvendige skattemæssige, administrative og juridiske hindringer for grænseoverskridende aktiviteter, og mener, at der er behov for en klarere momsramme og klarere indberetningsforpligtelser for virksomhederne for at tilskynde til bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre, begrænse tilpasningsomkostningerne, bekæmpe momssvindel og forbedre EU's virksomheders konkurrence;

41.  glæder sig over Kommissionens hensigt om at offentliggøre en grønbog om virksomhedsledelse og iværksætte en offentlig høring om de sociale, miljømæssige og menneskerettighedsmæssige aspekter af virksomhedernes investeringer; opfordrer Kommissionen til at fremsætte konkrete forslag om private investeringer for at skabe effektive incitamenter til langsigtede, bæredygtige og etiske investeringer med henblik på at opnå en bedre koordinering af virksomhedsbeskatningspolitikker og på at tilskynde virksomhederne til ansvarlighed;

42.  glæder sig over ændringen af energibeskatningsdirektivet med henblik på at fremhæve målsætningerne i forbindelse med klimaforandringen, forudsat at skattebyrden ikke i urimeligt omfang rammer sårbare forbrugere;

43.  glæder sig i høj grad over Kommissionens initiativ til et direktiv om indførelse af et fælles, konsolideret selskabsskattegrundlag og understreger, at dette kunne bidrage til at bekæmpe skattesvig og -unddragelse og ville øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden af selskabsskattesatser og dermed reducere hindringerne for grænseoverskridende aktiviteter;

44.  opfordrer Kommissionen til at gøre procedurerne for offentlige udbud mere effektive og mindre bureaukratiske for at tilskynde EU-virksomheder til at deltage i grænseoverskridende offentlige licitationer; understreger, at der er behov for yderligere at forenkle procedurerne, navnlig for lokale og regionale myndigheder, og for at give SMV'er øget adgang til offentlige indkøb; opfordrer Kommissionen til at fremlægge oplysninger om graden af åbenhed inden for offentlige indkøb og for at sikre gensidighed med andre industrialiserede lande og de store nye vækstøkonomier; opfordrer Kommissionen til at undersøge nye metoder til at forbedre de europæiske virksomheders adgang til markederne for offentlige indkøb uden for EU for at sikre ensartede regler for både europæiske og udenlandske virksomheder, der konkurrerer om tildelingen af offentlige kontrakter;

45.  foreslår mere generelt, at fremtidige handelsaftaler, der forhandles af EU, bør indeholde et kapitel om bæredygtig udvikling baseret på VSA-principperne som defineret i de ajourførte OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder fra 2010;

46.  opfordrer Kommissionen til at skabe en større samordning mellem foranstaltninger for små og mellemstore virksomheder på nationalt og internationalt plan og til at identificere og fremme små og mellemstore virksomheder, som har handelspotentiale; mener, at medlemsstaterne bør gøre mere for at tilskynde små og mellemstore virksomheder til at bruge de eksisterende initiativer og redskaber såsom markedsadgangsdatabasen og eksporthelpdesken;

47.  er af den opfattelse, at Kommissionen bør styrke sin indsats for at lette grænseoverskridende bankforretninger ved at fjerne alle eksisterende hindringer for brugen af konkurrerende clearing- og afviklingssystemer og ved at anvende fælles regler for handel;

48.  mener, at Kommissionen bør sponsere en europæisk ordning for udveksling af færdigheder, hvor ansatte i små og mellemstore virksomheder kan benytte sig af de færdigheder, der findes i større virksomheder, hvorved erhvervsfaglig uddannelse og læring, synergier og mentorordninger fremmes;

49.  opfordrer Kommissionen til at stille forslag om at revidere regnskabsdirektiverne for at undgå bekostelig og ineffektiv overregulering, særligt for SMV'er, så disses konkurrenceevne og vækstpotentiale kan udnyttes mere effektivt;

Et indre marked for tjenesteydelser

50.  understreger behovet for fuldstændig og korrekt gennemførelse af direktivet om tjenesteydelser, herunder etablering af fuldt ud operationelle kvikskranker, der giver mulighed for at gennemføre procedurer og formaliteter online, hvilket i betydelig grad kunne reducere de operationelle omkostninger for virksomhederne og fremme det indre marked for tjenesteydelser; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde om at gå videre med udviklingen af det indre marked for tjenesteydelser på grundlag af den gensidige evalueringsproces; opfordrer indtrængende Kommissionen til at lægge særlig vægt på udviklingen af et indre marked for onlinetjenester;

51.  opfordrer Kommissionen til at fremme udviklingen af erhvervsservicesektoren og træffe de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger til at beskytte virksomheder, især SMV'er, mod urimelig handelspraksis fra større virksomheders side i forsyningskæden; opfordrer Kommissionen til i samråd med interessenterne at definere »entydigt urimelig handelspraksis« i forsyningskæden og at fremsætte forslag om yderligere foranstaltninger til forhindring af urimelig handelspraksis vedrørende konkurrence og aftalefrihed; erindrer om sin beslutning af 16. december 2008 om vildledende udgivere af erhvervsvejvisere(10) og opfordrer på ny indtrængende Kommissionen til at fremsætte et forslag om at forhindre de vildledende erhvervsvejviseres svigagtige praksis;

52.  mener, at alle forslag til lovgivning om tjenesteydelseskoncessioner bør indeholde en juridisk ramme for at sikre gennemsigtighed og effektiv retsbeskyttelse af både erhvervsdrivende og ordregivende myndigheder over hele EU; anmoder Kommissionen, før den foreslår nogen lovgivning, om at godtgøre, at de almindelige principper i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (forbud mod forskelsbehandling, princippet om ligebehandling og gennemsigtighed) ikke i praksis finder tilfredsstillende anvendelse på koncessionskontrakter vedrørende tjenesteydelser;

53.  glæder sig over, at Kommissionen agter at foreslå en lovgivningsmæssig reform af standardiseringsrammen, der også omfatter tjenesteydelser; understreger, at standardiseringen af tjenesteydelser bør føre til færdiggørelsen af det indre marked, hvor dette har vist sig at være hensigtsmæssigt, og navnlig skal tage hensyn til SMV'ernes interesser; erkender, at varestandarder har stor betydning for et velfungerende indre marked, og betragter sådanne standarder som et vigtigt redskab til fremme af bæredygtige varer og tjenesteydelser af høj kvalitet til forbrugere og virksomheder; opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til fremme af gennemsigtighed, omkostningsreduktion og bedre inddragelse af de berørte parter;

54.  understreger betydningen af regionernes »intelligente specialisering« med henblik på at øge den regionale konkurrenceevne; mener, at EU's indre marked kun kan trives som helhed, hvis alle aktører og alle regioner - herunder SMV'er i alle sektorer, herunder den offentlige sektor, socialøkonomien og borgerne selv - er involveret; mener endvidere, at ikke kun nogle få højteknologiske områder, men alle Europas regioner og alle medlemsstater skal inddrages og hver for sig fokusere på deres egne stærke sider (»intelligent specialisering«) i Europa;

55.  fremhæver betydningen af det indre markeds eksterne dimension og i særdeleshed af det lovgivningsmæssige samarbejde med de vigtigste handelspartnere både på bilateralt og multilateralt niveau med det formål at fremme overensstemmelse på lovgivningsområdet, ækvivalens af tredjelandes systemer og bredere anvendelse af internationale standarder; opfordrer Kommissionen til at undersøge de eksisterende aftaler med tredjelande, der udvider visse dele af det indre marked ud over Fællesskabets grænser, for at se, hvor effektivt de garanterer retssikkerheden for de potentielle modtagere;

Nøgleprioriteter
Oprettelsen af et EU-patent og en fælles ordning til afgørelse af patentsager

56.  understreger, at indførelsen af EU-patentet og et fælles tvistbilæggelsessystem samt et forbedret system til forvaltning af ophavsrettigheder er nødvendig for at støtte innovation og kreativitet på det indre marked (akten for det indre marked - forslag 1 og 2);

Finansiering af innovation

57.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage skyldigt hensyn til innovationens betydning for en stærk og mere bæredygtig vækst samt jobskabelse ved at sikre, at der forefindes tilstrækkelig finansiering til innovation, navnlig gennem indførelse af EU-projektobligationer, især inden for energi, transport og telekommunikation, og således støtte omlægningen af vores økonomier i en bæredygtig retning, og gennem en lovgivningsmæssig ramme, der tilskynder venturekapitalfonde til at investere effektivt i hele EU; understreger, at incitamenter bør gives for langsigtede investeringer i innovative og jobskabende sektorer (akten for det indre marked - forslag 15 og 16);

Stimulering af e-handel

58.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at øge virksomheders og forbrugeres tillid til e-handel og stimulere dens udvikling på det indre marked; understreger, at en EU-handlingsplan mod forfalskning og piratkopiering samt et rammedirektiv om forvaltning af ophavsrettigheder er afgørende for at nå dette mål (akten for det indre marked - forslag 2, 3 og 5);

Forbedring af SMV'ernes deltagelse i det indre marked

59.  understreger, at yderligere tiltag er nødvendige for at gøre det indre marked til et bedre miljø for SMV'er; mener, at sådanne foranstaltninger bør omfatte forbedring af deres adgang til kapitalmarkederne, fjernelse af administrative og skattemæssige hindringer for deres grænseoverskridende aktiviteter ved at indføre en tydeligere momsramme samt et fælles, konsolideret selskabsskattegrundlag, såvel som an revision af rammerne for offentlige indkøb, med henblik på at gøre procedurerne mere fleksible og mindre bureaukratiske (akten for det indre marked - forslag 12, 17, 19 og 20);

Rationalisering af procedurerne ved offentlige indkøb

60.  anmoder Kommissionen om at revidere lovgivningen for offentlige indkøb og offentlig-private partnerskaber med henblik på at fremme en intelligent, bæredygtig og integrerende vækst på det indre marked og stimulere grænseoverskridende offentlige licitationer; understreger behovet for en klarere ramme, der skaber retssikkerhed for både erhvervsdrivende og de ordregivende myndigheder; tilskynder på det kraftigste medlemsstaterne til at bruge prækommercielle offentlige indkøb til at stimulere markedet for innovative og grønne teknologier; fremhæver behovet for at sikre gensidighed med industrialiserede lande og de store nye vækstøkonomier inden for offentlige indkøb (akten for det indre marked - forslag 17 og 24);

o
o   o

61.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0186.
(2) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
(3) EUT L 176 af 7.7.2009, s. 17.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0320.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0173.
(6) EUT C 349 E af 22.10.2010, s. 25.
(7) EUT C 67 E af 18.3.2010, s. 10.
(8) EUT C 316 E af 22.12.2006, s. 378.
(9) EFT C 146 af 17.5.2001, s. 101.
(10) EUT C 45 E af 23.2.2010, s. 17.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik