Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2277(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0071/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0071/2011

Συζήτηση :

PV 06/04/2011 - 4
PV 06/04/2011 - 6
CRE 06/04/2011 - 4
CRE 06/04/2011 - 6

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.20
CRE 06/04/2011 - 8.20
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0146

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 415kWORD 132k
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο
Ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη
P7_TA(2011)0146A7-0071/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με μία Ενιαία Αγορά για τις Επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη (2010/2277(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς Μία Πράξη για την Ενιαία Αγορά - Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας - 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με τη «δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες»(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του καθηγητή Mario Monti της 9ης Μαΐου 2010 «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά»,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Έξυπνη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2010)0543),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ(2),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στην ΕΕ (COM(2009)0557),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2009, σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς(3),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Οι δημόσιες συμβάσεις στην υπηρεσία του περιβάλλοντος» (COM(2008)0400),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις μια »Small Business Act' για την Ευρώπη' (COM(2008)0394),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα» (COM(2007)0724) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Ενιαία αγορά: ανασκόπηση των επιτευγμάτων» (SEC(2007)1521),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη: ένα νέο κοινωνικό όραμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα» (COM(2007)0726),

–   έχοντας υπόψη την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου των δημόσιων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης στις Θεσμοθετημένες Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΘΣΔΙΤ) (C(2007)6661),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα: Η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2006)0030),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την «Πράξη Ενιαίας Αγοράς» (ΠΕΑ) της 10ης Δεκεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τις προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2006 με τίτλο «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα – Δημιουργώντας μια Ευρώπη της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης»(8),

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ (COM(2011)0015),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Kανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας, της Ενέργειας, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (A7-0071/2011),

A.  εκτιμώντας ότι μια ενιαία αγορά που βασίζεται στον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό αποτελεί τον θεμελιώδη στόχο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων της ΕΕ και αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη στην παγκόσμια οικονομία,

B.  εκτιμώντας ότι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς υπήρξε η κατάργηση των φραγμών στην κινητικότητα και η εναρμόνιση των θεσμικών ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα την προαγωγή της διαπολιτισμικής κατανόησης, της ολοκλήρωσης, της οικονομικής ανάπτυξης και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης,

Γ.  εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά σε όλα τα επίπεδα και να εξαλειφθούν τα υφιστάμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις· εκτιμώντας ότι οι σημαντικοί διοικητικοί φραγμοί αποθαρρύνουν τους νέους επιχειρηματίες,

Δ.  εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό η Πράξη για την Ενιαία Αγορά να μην αποτελείται από μια σειρά μέτρων απομονωμένων το ένα από το άλλο, και ότι όλες οι προτάσεις πρέπει να συμμετέχουν από κοινού στην επίτευξη ενός συνεκτικού στόχου,

E.  εκτιμώντας ότι όλες οι επιχειρήσεις πλήττονται από τον κατακερματισμό της αγοράς, όμως οι ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στα προβλήματα που απορρέουν από αυτόν,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι, συχνά, επικρατεί η εντύπωση ότι η ενιαία αγορά έχει μέχρι σήμερα ωφελήσει κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι οι ΜΜΕ είναι η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης της ΕΕ,

Ζ.  εκτιμώντας ότι η έλλειψη καινοτομίας στην ΕΕ αποτελεί βασικό παράγοντα για τα χαμηλά ποσοστά ανάπτυξης των τελευταίων ετών· εκτιμώντας ότι οι καινοτομίες στην πράσινη τεχνολογία παρέχουν ευκαιρίες για συμβιβασμό της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας,

H.  εκτιμώντας ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020, η ενιαία αγορά πρέπει να παρέχει τις προϋποθέσεις για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· εκτιμώντας ότι η ενιαία αγορά θα έπρεπε να εξελιχθεί σε περιβάλλον που να ευνοεί σε μεγαλύτερο βαθμό την καινοτομία και την έρευνα εκ μέρους των επιχειρήσεων της ΕΕ,

Θ.  εκτιμώντας ότι η πολιτική ανταγωνισμού είναι ουσιαστικό εργαλείο για να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ να διαθέτει δυναμική, αποτελεσματική και καινοτόμο εσωτερική αγορά και να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο,

Ι.  εκτιμώντας ότι τα επιχειρηματικά κεφάλαια αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις· εκτιμώντας ότι υπάρχουν φραγμοί που εμποδίζουν τα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που επιθυμούν να επενδύσουν σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ,

ΙΑ.  εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη των ΤΠΕ και η ευρύτερη χρήση τους από τις επιχειρήσεις της ΕΕ αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξή μας,

ΙΒ.  εκτιμώντας ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής υγείας, εξακολουθούν να μην έχουν αναπτυχθεί επαρκώς σε επίπεδο ΕΕ,

ΙΓ.  εκτιμώντας ότι ο ταχυδρομικός τομέας και η προαγωγή της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των ταχυδρομικών συστημάτων και υπηρεσιών μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου,

ΙΔ.  εκτιμώντας ότι υπάρχουν ρυθμιστικοί φραγμοί σε σχέση με την αποδοτική αδειοδότηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι οδηγούν σε υψηλό επίπεδο κατακερματισμού της αγοράς οπτικοακουστικών προϊόντων, που ζημιώνει τις επιχειρήσεις της ΕΕ· εκτιμώντας ότι, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές θα επωφελούνταν από τη δημιουργία μιας γνήσιας Ενιαίας Αγοράς οπτικοακουστικών προϊόντων και υπηρεσιών, με την προϋπόθεση ότι θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών του διαδικτύου,

ΙΕ.  εκτιμώντας ότι η παραποίηση και η πειρατεία έχουν ως αποτέλεσμα μείωση της εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο και πυροδοτούν τον κατακερματισμό των κανόνων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, γεγονός που έχει κατασταλτική επίδραση στην καινοτομία στην ενιαία αγορά,

ΙΣΤ.   εκτιμώντας ότι οι διαφορές μεταξύ των φορολογικών διατάξεων ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικά εμπόδια στις διασυνοριακές συναλλαγές· εκτιμώντας ότι ο συντονισμός των εθνικών φορολογικών πολιτικών, όπως προτάθηκε από τον Mario Monti στην έκθεσή του, θα απέφερε πολύτιμη προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις και τους πολίτες,

ΙΖ.   εκτιμώντας ότι οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς υπολογίζονται σε περίπου 17% του ΑΕγχΠ της ΕΕ· εκτιμώντας ότι οι διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις έχουν χαμηλό μερίδιο στο σύνολο της αγοράς δημόσιων συμβάσεων, παρά το γεγονός ότι αποτελούν ευκαιρία για τις επιχειρήσεις της ΕΕ· εκτιμώντας ότι οι ΜΜΕ εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων,

ΙΗ.  εκτιμώντας ότι οι υπηρεσίες αποτελούν ζωτικής σημασίας τομέα για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά ότι η ενιαία αγορά υπηρεσιών εξακολουθεί να μην έχει αναπτυχθεί επαρκώς, κυρίως λόγω κενών και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες,

Εισαγωγή

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά'· εκτιμά ότι και τα τρία κεφάλαια της ανακοίνωσης είναι εξίσου σημαντικά και αλληλοσυνδεόμενα, και πρέπει να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο μιας συνεκτικής προσέγγισης, χωρίς να απομονωθούν μεταξύ τους τα διάφορα ζητήματα που διακυβεύονται·

2.  επισημαίνει ιδιαίτερα τη δέσμευση της Επιτροπής, στην εν λόγω ανακοίνωση, για την προώθηση νέων προσεγγίσεων προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή να διενεργήσει δημοσιονομικό έλεγχο των προτεραιοτήτων του προϋπολογισμού της ΕΕ για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και να δώσει προτεραιότητα σε έργα ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ολοκλήρωση της ΕΕ στους τομείς της έρευνας, της γνώσης και της καινοτομίας·

4.  τονίζει, ιδίως λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, τη σπουδαιότητα της ενιαίας αγοράς για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ και την ανάπτυξη και σταθερότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς πόρους με σκοπό τη βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς, και χαιρετίζει για την ολιστική προσέγγιση που υιοθετείται στην ανακοίνωση· υπογραμμίζει τη συμπληρωματικό χαρακτήρα των διαφόρων μέτρων που περιέχονται στην έκθεση Monti, των οποίων η συνοχή δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στη Πράξη για την Ενιαία Αγορά·

5.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων που θα υποστηρίζεται από μια σαφή και συνεκτική στρατηγική με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμιστεί με το πνεύμα της έκθεσης του Mario Monti, η οποία υποστήριζε την προώθηση της ελευθέρωσης και του ανταγωνισμού, παράλληλα με την βελτίωση της φορολογικής και κοινωνικής σύγκλισης·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία της βελτίωσης της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να δημιουργηθούν για τις επιχειρήσεις οι οικονομικές προϋποθέσεις ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται από την ενιαία αγορά η οποία τους επιτρέπει να αναπτυχθούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και ζητεί η σύνδεση αυτή να διατυπωθεί ρητά στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις των αυξανόμενων οικονομικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στην εσωτερική συνοχή της ενιαίας αγοράς·

7.  τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και την επίτευξη της μετάβασης σε ευφυέστερη και περισσότερο βιώσιμη οικονομία·

8.  υπογραμμίζει ότι η εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής, που περιλαμβάνει και το διεθνές εμπόριο, καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική για την ολοκλήρωση των αγορών και ότι, ως εκ τούτου, μία κατάλληλη εξωτερική στρατηγική μπορεί πραγματικά να αποβεί χρήσιμη για την αειφόρο ανάπτυξη, την απασχόληση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ - 2020· τονίζει την ανάγκη μετατροπής της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ σε ένα πραγματικό όχημα αειφόρου ανάπτυξης και δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια εμπορική πολιτική η οποία θα συνάδει με μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική μέσω της οποίας δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης·

9.  διαπιστώνει ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ενιαία αγορά και την περιφερειακή ανάπτυξη είναι έντονα συμπληρωματικές και τονίζει ότι η πρόοδος στην εσωτερική αγορά και η περαιτέρω ανάπτυξη των περιφερειών της Ένωσης είναι αλληλοεξαρτώμενες, οδηγώντας σε μια Ευρώπη που χαρακτηρίζεται από συνοχή και ανταγωνιστικότητα· χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής οι οποίες στοχεύουν στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι η πραγματική και αποτελεσματική δυνατότητα πρόσβασης όλων των περιφερειών της ΕΕ στην ενιαία αγορά αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών και, επομένως, για μια ισχυρή και δυναμική ενιαία αγορά· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζει η περιφερειακή πολιτική της Ένωσης σε σχέση με την ανάπτυξη υποδομών και την οικονομικά και κοινωνικά συνεκτική και ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών·

Γενική αξιολόγηση
Μία καινοτόμος ενιαία αγορά

10.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μία συνεκτική και ισόρροπη στρατηγική σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και τη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων, ως τον καλύτερο τρόπο για την επιβράβευση της δημιουργίας, και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, όπως είναι το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων·

11.  υποστηρίζει θερμά τη δημιουργία ενός ευνοϊκού για τις ΜΜΕ διπλώματος ευρεσιτεχνίας και ενός ενιαίου συστήματος επιλύσεως των διαφορών στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με στόχο να διαδραματίσει η ενιαία αγορά ηγετικό ρόλο στην καινοτομία και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης· τονίζει ότι η μετάφραση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε πολλές γλώσσες συνιστά πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση που θα παρεμπόδιζε την καινοτομία στην ενιαία αγορά και για τον λόγο αυτό πρέπει να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατόν ένας συμβιβασμός όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς·

12.  υποστηρίζει την έκδοση ομολόγων της ΕΕ για έργα υποδομής, ούτως ώστε να προωθηθεί η απασχόληση στην ενιαία αγορά και να χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση μεγάλων διασυνοριακών έργων υποδομής, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών που θα υποστηρίξουν κατά αυτόν τον τρόπο τον οικολογικό μετασχηματισμό των οικονομιών μας· τονίζει την ανάγκη καταλλήλων δομών διαχείρισης του κινδύνου και πλήρους γνωστοποίησης όλων των δυνητικών υποχρεώσεων·

13.  τονίζει τη σημασία μιας πλήρως λειτουργούσης εσωτερικής αγοράς για την ενέργεια προκειμένου να επιτευχθεί μια αυξημένη αυτονομία στον ενεργειακό ανεφοδιασμό· θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με ένα πρόγραμμα δημιουργίας περιφερειακών δικτύων καθώς και με τη διαφοροποίηση των ενεργειακών οδών και πηγών· τονίζει ότι οι υποδομές στην Ανατολική Ευρώπη πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να ευθυγραμμισθούν με τις υποδομές των κρατών μελών της Δύσης· υπογραμμίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας θα έπρεπε να συμβάλλει στη διατήρηση των τιμών της ενέργειας σε αποδεκτό επίπεδο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις· πιστεύει ότι προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί και οι ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ είναι αναγκαία μια νέα προσέγγιση, εφαρμόζοντας τους δέοντες ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές στις εκπομπές CO2 και το ενεργειακό περιεχόμενο· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω σχεδίων και μέτρων για την ενεργειακή αποδοτικότητα προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά η εξοικονόμηση ενέργειας· τονίζει ότι πρέπει να προωθηθούν τα ευφυή δίκτυα καθώς και οι ανανεώσιμες ενέργειες και να ενθαρρυνθούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στο πλαίσιο των σχεδίων τους για την ενεργειακή αποδοτικότητα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει στενά την εφαρμογή των οδηγιών για την επισήμανση της ενέργειας, τον οικολογικό σχεδιασμό, τις μεταφορές, τα κτίρια και τις υποδομές, προκειμένου να διασφαλιστεί και να υλοποιηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο·

14.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων και καλεί επειγόντως την Επιτροπή να θεσπίσει σύντομα μια πραγματική κοινή αξιολόγηση και ένα κοινό σύστημα επισήμανσης·

15.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις διασυνοριακές επενδύσεις και να θεσπίσει ένα πλαίσιο για να ενθαρρύνει τις αποτελεσματικές επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στην εσωτερική αγορά, να προστατεύσει τους επενδυτές και να παράσχει κίνητρα στα κεφάλαια αυτά για να επενδυθούν σε βιώσιμα σχέδια με στόχο την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ταμείου επιχειρηματικών κεφαλαίων που θα επιτρέπει σε πρώιμο στάδιο, πριν από την εμπορική επένδυση, επενδύσεις στους τομείς της ανάπτυξης των σχεδίων και της επιχειρηματικής ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργεί ετήσιες αξιολογήσεις των αναγκών σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και του τρόπου με τον οποίο ικανοποιούνται ή θα έπρεπε να ικανοποιούνται οι ανάγκες αυτές στο πλαίσιο των πρότασεών της·

16.  αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των δημόσιων συμβάσεων, και ιδιαίτερα των προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων και το ρόλο που διαδραματίζουν στην τόνωση της καινοτομίας στην ενιαία αγορά· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων, ώστε να δοθεί αποφασιστική αρχική ώθηση σε νέες αγορές στον τομέα των καινοτόμων και των πράσινων τεχνολογιών, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα και την αποδοτικότητα των δημόσιων υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώνουν καλύτερα τις δημόσιες αρχές σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες για σύναψη προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει με ποιο τρόπο μπορούν να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές κοινές δημόσιες συμβάσεις·

17.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες συγκέντρωσης πόρων καινοτομίας μέσω της δημιουργίας δικτύων καινοτομίας και της διευκόλυνσης της συμμετοχής των ΜΜΕ στα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη διάδοσης και διασυνοριακής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας·

Ψηφιακή ενιαία αγορά

18.  επιδοκιμάζει την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ηλεκτρονικές υπογραφές που προτείνει η Επιτροπή με σκοπό τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για τη διασυνοριακή αναγνώριση και τη διαλειτουργικότητα των ασφαλών συστημάτων ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας· τονίζει την ανάγκη για αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας σε ολόκληρη την ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να καταπολεμήσει στο πλαίσιο αυτό κυρίως τα προβλήματα διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας σε βάρος των αποδεκτών υπηρεσιών·

19.  εκτιμά ότι η Λευκή Βίβλος σχετικά με την πολιτική μεταφορών πρέπει να εστιάσει σε προτάσεις για την ενίσχυση των βιώσιμων τρόπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της διατροπικότητας· τονίζει τη σημασία της προτεινόμενης δέσμης μέτρων για την ηλεκτρονική κινητικότητα που στοχεύει στη χρήση νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη ενός αποδοτικού και βιώσιμου συστήματος μεταφορών, ιδίως μέσω της χρήσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σύντομα την οδηγία σχετικά με τα ευφυή συστήματα μεταφορών·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των πολιτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, διασφαλίζοντας κυρίως μια υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών στον τομέα αυτόν· τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά από μία προσεκτική αξιολόγηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών και μιας διεξοδικής εκτίμησης επιπτώσεων όλων των επιλογών πολιτικής στην Πράσινη Βίβλο για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων· τονίζει ότι η απλοποίηση της διασυνοριακής καταχώρησης των τομέων για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις καθώς και η βελτίωση των ασφαλών συστημάτων ηλεκτρονικής πληρωμής και η διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης των χρεών θα συνιστούσαν εξίσου χρήσιμα μέτρα για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλόκληρη την ΕΕ·

21.  τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ για την τυποποίηση στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) πρέπει να προσαρμοστεί ανυπερθέτως στις εξελίξεις που σημιεώνονται στην αγορά και στην πολιτική, προκειμένου να υλοποιηθούν οι πολιτικοί στόχοι της Ευρώπης που είναι απαραίτητοι για τη διαλειτουργικότητα·

22.  τονίζει την ανάγκη υπέρβασης των υπαρχόντων φραγμών στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη για μια ενεργό πολιτική που θα επιτρέπει σε κοινό και εταιρείες να επωφελούνται πλήρως από αυτό το μέσο που θα είναι προσιτό και θα μπορεί να τους παράσχει προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές· θεωρεί ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό στην παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης, και ότι θα συνέβαλε καθοριστικά στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ως μέσο καταπολέμησης των αυξανόμενων ανισοτήτων και μέσο προστασίας εκείνων των καταναλωτών που είναι ευάλωτοι, ζουν σε απομονωμένες περιοχές ή πάσχουν από μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των ομάδων χαμηλού εισοδήματος και των ΜΜΕ, για τις οποίες η ένταξη στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ιδιαίτερα σημαντική·

23.  υπογραμμίζει τη δυνατότητα των περιφερειών της ΕΕ να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο για να συνδράμουν τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς· επισημαίνει, εν προκειμένω, τη σημασία που πρέπει να δοθεί στη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που έχουν στη διάθεσή τους οι περιφέρειες της ΕΕ, προκειμένου να υπερκερασθεί η έλλειψη ανάπτυξής τους στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν γόνιμη πηγή μελλοντικής ανάπτυξης στις περιφέρειες·

24.  εκτιμά ότι οι ΜΜΕ πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να κάνουν εκτεταμένη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν θα υποβάλει πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα για την επίλυση των επιγραμμικών διαφορών σε σχέση με τις ψηφιακές συναλλαγές μέχρι το 2012, δώδεκα χρόνια αφότου το Κοινοβούλιο ζήτησε μια τέτοια πρωτοβουλία τον Σεπτέμβριο του 2000(9)·

25.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την τρίτη οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2008/6/ΕΚ)· υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλισθεί η καθολική πρόσβαση σε ταχυδρομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να αποφευχθεί το κοινωνικό «ντάμπιγκ» και να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα και η συνεργασία μεταξύ των ταχυδρομικών συστημάτων και υπηρεσιών, με στόχο να διευκολυνθεί η αποτελεσματική κατανομή και καταγραφή των ηλεκτρονικών αγορών, πράγμα το οποίο θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις διασυνοριακές αγορές·

26.  τονίζει ότι πρέπει να εγκαθιδρυθεί μία ενιαία αγορά για τα ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά προϊόντα, με την προώθηση προτύπων ΤΠΕ και να υποστηριχθεί η καινοτομία και η δημιουργικότητα με την αποτελεσματική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού συστήματος αδειοδότησης, με στόχο να διασφαλισθεί μια πιο ευρεία και δίκαη πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες για τους πολίτες και να εξασφαλισθεί ότι οι δικαιούχοι αποζημιώνονται επαρκώς με το δημιουργικό τους έργο και ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών του διαδικτύου γίνονται σεβαστά· υπογραμμίζει ότι, αναφορικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές πράξεις πρέπει να εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία για τις μη ηλεκτρονικές πράξεις, ιδίως όσον αφορά τα εμπορικά σήματα, ούτως ώστε καταναλωτές και επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο·

27.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης της ηλεκτρονικής πειρατείας με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών, με ταυτόχρονο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των καταναλωτών· τονίζει ότι φορείς και πολίτες πρέπει να ενημερωθούν κατάλληλα για τις συνέπειες της παραποίησης και της πειρατείας· χαιρετίζει την πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή και στοχεύει στην καταπολέμηση της πειρατείας των εμπορικών σημάτων και των προϊόντων, και ιδίως τις νομοθετικές προτάσεις που αναμένεται να υποβληθούν το 2011 και επιδιώκουν την προσαρμογή του νομικού πλαισίου στις νέες προκλήσεις του διαδικτύου και την ενίσχυση των μέτρων των τελωνειακών αρχών στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει ότι, εν προκειμένω, θα μπορούσαν επίσης να επιτευχθούν συνέργειες με το επικείμενο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της εποπτείας της ευρωπαϊκής αγοράς·

28.  υπογραμμίζει επίσης ότι η προστασία και η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα και τις ανάγκες των καταναλωτών και των πολιτών της ΕΕ, χωρίς να διακυβεύονται άλλες εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ όπως η προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών, η προαγωγή της εκπαίδευσης, η υγειονομική περίθαλψη, η ανάπτυξη στις τρίτες χώρες και η προώθηση της βιολογικής και πολιτιστικής πολυμορφίας σε διεθνή κλίμακα·

Ευνοϊκή για τις επιχειρήσεις ενιαία αγορά

29.  τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή και συμπλήρωση της δέσμης μέτρων χρηματοπιστωτικής εποπτείας προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη εσωτερική αγορά· ζητεί από την Επιτροπή αξιολόγηση ώστε να εξασφαλιστεί ότι υλοποιείται η εν λόγω εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ, και να δημοσιεύεται ετησίως ένας πίνακας αντιστοιχίας· θεωρεί, προς το σκοπό αυτό, ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των εθνικών και ενωσιακών εποπτικών φορέων·

30.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές, αυξάνοντας τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες χρηματοδοτικές δυνατότητες της ΕΕ, όπως αυτές που προσφέρει το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και καθιστώντας τις διαδικασίες χρηματοδότησης ευκολότερες, ταχύτερες και λιγότερο γραφειοκρατικές· για τον σκοπό αυτόν, συνιστά μια πολύ πιο ολιστική προσέγγιση για τη χορήγηση χρηματοδότησης, προκειμένου, ιδίως, να υποστηριχθεί η μετάβαση προς μια περισσότερο βιώσιμη οικονομία·

31.  θεωρεί ότι η πλουραλιστική διάρθρωση της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς ανταποκρίνεται καλύτερα στην ποικιλία των χρηματοδοτικών αναγκών των ΜΜΕ και ότι η ποικιλομορφία των νομικών προτύπων και των επιχειρηματικών στόχων βελτιώνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

32.  επισημαίνει την οικονομική σημασία των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» που προωθείται από το νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις και υποστηρίζει τα μέτρα της Επιτροπής που αποσκοπούν στην άρση των περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων για τις ΜΜΕ· προτείνει να υποστηρίζονται όσες ΜΜΕ διαθέτουν ειδικό αναπτυξιακό δυναμικό, υψηλούς μισθούς και καλές συνθήκες εργασίας, και ζητεί μια διαφοροποίηση στα πλαίσια του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις ώστε να υπάρξει ευθυγράμμιση με τη στρατηγική Ευρώπη 2020·

33.  εφιστά την προσοχή στη σημασία των τοπικών επιχειρήσεων για τους κοινωνικούς δεσμούς, την απασχόληση και τον δυναμισμό σε μειονεκτούσες περιοχές και ιδίως σε αστικές συνοικίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή σε αραιοκατοικημένες περιοχές· ζητεί να τους δοθεί κατάλληλη υποστήριξη στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης·

34.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των ικανοτήτων των ΜΜΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό των έργων και την εκπόνηση προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας και των κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων·

35.  ζητεί την έγκριση ενός καταστατικού της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας το οποίο θα διευκολύνει την ίδρυση και διασυνοριακή λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά·

36.  πιστεύει ότι οι κεφαλαιούχοι επενδυτές θα παρακινούνται περισσότερο να χρηματοδοτούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων τους, εάν τα εθνικά ή τα πανευρωπαϊκά χρηματιστήρια ανάπτυξης που επί του παρόντος λειτουργούν ελλιπώς προσφέρουν αποδοτικότερες δυνατότητες εξόδου·

37.  παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τα εμπορεύματα·

38.  επισημαίνει τη σημασία των διασυνδεδεμένων μητρώων επιχειρήσεων και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σαφές νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε τέτοιου είδους μητρώα επιχειρήσεων είναι πλήρεις και ορθές·

39.  αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας του τομέα λιανικού εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά πρόταση για ένα σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό τομέα λιανικού εμπορίου που θα εντοπίζει και θα αντιμετωπίζει τις πολυάριθμες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι έμποροι λιανικής και προμηθευτές στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς· φρονεί ότι το σχέδιο δράσης πρέπει να βασίζεται στα συμπεράσματα των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με «μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά'·

40.  υπογραμμίζει τη σημασία της εξάλειψης των περιττών φορολογικών, διοικητικών και νομικών φραγμών που δυσχεραίνουν τις διασυνοριακές δραστηριότητες· φρονεί ότι χρειάζονται ένα σαφέστερο πλαίσιο για τον ΦΠΑ και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να ενθαρρυνθούν πρότυπα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, να περιοριστούν τα έξοδα προσαρμογής, να καταπολεμηθεί η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ·

41.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να δημοσιεύσει Πράσινη Βίβλο σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και να ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενημέρωση για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές των επιχειρηματικών επενδύσεων καθώς επίσης και για τις πτυχές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τις ιδιωτικές επενδύσεις προκειμένου να δημιουργηθούν αποδοτικά κίνητρα για μακροπρόθεσμες, βιώσιμες και δεοντολογικές επενδύσεις, να συντονιστούν καλύτερα οι εταιρικές φορολογικές πολιτικές και να ενθαρρυνθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη·

42.  επιδοκιμάζει την αναθεώρηση της οδηγίας για τον ενεργειακό φόρο, με στόχο να αντανακλά καλύτερα τους στόχους της κλιματικής αλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι το φορολογικό βάρος δεν μετακυλίεται ως μη όφειλε σε ευάλωτους καταναλωτές·

43.  χαιρετίζει θερμά την πρωτοβουλία της Επιτροπής για μια οδηγία που θα καθιερώσει μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση των εταιρειών και τονίζει ότι μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση των εταιρειών θα μείωνε τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή και θα αύξανε τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους φραγμούς που δυσχεραίνουν τις διασυνοριακές δραστηριότητες·

44.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών αποδοτικότερες και λιγότερο γραφειοκρατικές ώστε να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ να συμμετέχουν σε διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι απαιτείται περαιτέρω απλοποίηση ιδίως για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ώστε οι ΜΜΕ να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στοιχεία όσον αφορά το εύρος των δυνατοτήτων πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις και να διασφαλίσει την αμοιβαιότητα με άλλες βιομηχανικές χώρες και σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νέους τρόπους βελτίωσης της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αγορές δημοσίων προμηθειών εκτός της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού τόσο για τις ευρωπαϊκές όσο και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων·

45.  προτείνει, γενικά, να περιλαμβάνουν οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, τις οποίες διαπραγματεύεται η Ένωση, ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως αυτές προσδιορίζονται στις αναθεωρημένες το 2010 κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

46.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των μέτρων για τις ΜΜΕ σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, και να εντοπίσει και να προωθήσει τις ΜΜΕ που διαθέτουν εμπορικό δυναμικό· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν υπάρχουσες πρωτοβουλίες και εργαλεία, όπως είναι η βάση δεδομένων για την πρόσβαση στην αγορά και το γραφείο υποστήριξης των εξαγωγών («Export helpdesk»)·

47.  είναι της άποψης ότι η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει τις προσπάθειές της για διευκόλυνση των διασυνοριακών τραπεζικών συναλλαγών, αίροντας όλους τους υπάρχοντες φραγμούς στη χρήση ανταγωνιστικών συστημάτων συμψηφισμού και διακανονισμού και εφαρμόζοντας κοινούς κανόνες για τις συναλλαγές·

48.  εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προαγάγει μια ευρωπαϊκή ανταλλαγή δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της οποίας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να επωφεληθούν από τις δεξιότητες που είναι διαθέσιμες σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, προάγοντας έτσι τις συνέργειες και την καθοδήγηση·

49.  ζητεί να υποβάλει η Επιτροπή προτάσεις που να αναθεωρούν τις λογιστικές οδηγίες προκειμένου να αποφευχθεί μια δαπανηρή και αναποτελεσματική υπερρύθμιση, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, ούτως ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα η ανταγωνιστικότητα και τα αναπτυξιακό τους δυναμικό·

Ενιαία αγορά υπηρεσιών

50.  τονίζει την ανάγκη για πλήρη και ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πλήρως λειτουργικών κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης που θα επιτρέπουν την ηλεκτρονική ολοκλήρωση των διαδικασιών και των διατυπώσεων μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και τονώνοντας την ενιαία αγορά υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν και να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών στη βάση μιας διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών·

51.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και να λάβει τα αναγκαία ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία ιδίως των ΜΜΕ από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να ορίσει τις πρόδηλες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον τομέα του λιανικού εμπορίου, κατόπιν διαβούλευσης με τις ομάδες ενδιαφερομένων και να προτείνει τη λήψη περαιτέρω μέτρων που παρεμποδίζουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την ελευθερία των συμβάσεων· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων(10) και παροτρύνει πάλι την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αντιμετώπιση των απατηλών πρακτικών των εταιρειών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων·

52.  εκτιμά ότι κάθε νομοθετική πρόταση σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών πρέπει να προβλέπει νομικό πλαίσιο, το οποίο θα εξασφαλίζει διαφάνεια, ουσιαστική δικαστική προστασία για τους υποβάλλοντες προσφορές και τις αναθέτουσες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή, πριν υποβάλει νομοθετική πρόταση, να παράσχει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι γενικές αρχές που θεσπίζει η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη εισαγωγή διακρίσεων, ισότιμη μεταχείριση και διαφάνεια) δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά στην πράξη στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών·

53.  επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει νομοθετική μεταρρύθμιση του πλαισίου τυποποίησης που να καλύπτει και τις υπηρεσίες· τονίζει ότι η τυποποίηση των υπηρεσιών πρέπει να οδηγήσει στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, όπου έχει αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμη, και πρέπει κυρίως να λάβει πλήρως υπόψη τις ανάγκες των ΜΜΕ· αναγνωρίζει το ρόλο των προδιαγραφών των προϊόντων για την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θεωρεί ότι οι προδιαγραφές αυτές είναι βασικό μέσον για την προώθηση βιώσιμων και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις· ζητεί τη λήψη μέτρων για την προώθηση της διαφάνειας, τη μείωση του κόστους και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων·

54.  τονίζει, προκειμένου να προωθηθεί η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, τη σημασία της «έξυπνης ειδίκευσης» των περιφερειών· πιστεύει ότι η ενιαία αγορά της ΕΕ θα μπορέσει να ανθίσει ως σύνολο μόνο όταν συμμετάσχουν όλοι οι παράγοντες και όλες οι περιφέρειες, αλλά και οι ΜΜΕ σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα, της κοινωνικής οικονομίας και των ιδίων των πολιτών· φρονεί επίσης ότι πρέπει να συμμετέχουν όχι μόνο ορισμένοι τομείς υψηλής τεχνολογίας, αλλά όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης και κάθε κράτος μέλος, εστιάζοντας το καθένα στις δικές του δυνατότητες («έξυπνη ειδίκευση») στο εσωτερικό της Ευρώπης·

55.  επισημαίνει τη σημασία της εξωτερικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς και, ειδικότερα, της ρυθμιστικής συνεργασίας με τους κύριους εμπορικούς εταίρους είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο, με στόχο την προαγωγή της ρυθμιστικής σύγκλισης, της ισοδυναμίας των καθεστώτων τρίτων χωρών και της ευρύτερης υιοθέτησης των διεθνών προτύπων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τις υπάρχουσες συμφωνίες με τρίτους που επεκτείνουν στοιχεία της εσωτερικής αγοράς πέραν των συνόρων της ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την παροχή νομικής βεβαιότητας στους δυνάμει δικαιούχους της·

Βασικές προτεραιότητες
Δημιουργία ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ και ενός ενιαίου συστήματος επίλυσης των διαφορών

56.  τονίζει ότι η δημιουργία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ και ενός ενιαίου συστήματος επίλυσης διαφορών, καθώς και ενός βελτιωμένου συστήματος διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της καινοτομίας και της δημιουργικότητας εντός της Ενιαίας Αγοράς (προτάσεις 1 και 2 της ΠΕΑ)·

Χρηματοπιστωτικές καινοτομίες

57.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη τη σημασία της καινοτομίας για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης μεριμνώντας ώστε οι καινοτομίες να τυγχάνουν κατάλληλης χρηματοδότησης, ειδικότερα μέσω της θέσπισης ομολόγων της ΕΕ για έργα υποδομής, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών που υποστηρίζουν τον οικολογικό μετασχηματισμό των οικονομιών μας και μέσω ενός νομοθετικού πλαισίου που ενθαρρύνει τις αποδοτικές επενδύσεις των ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι πρέπει να παρέχονται κίνητρα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε τομείς καινοτομίας και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης (προτάσεις 15 και 16 της ΠΑΕ)·

Τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου

58.  παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ενιαία αγορά· τονίζει ότι ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας καθώς και μία οδηγία-πλαίσιο για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων έχουν αποφασιστική σημασία για την επίτευξη του στόχου αυτού (προτάσεις 2, 3 και 5 της ΠΑΕ)·

Βελτίωση της συμμετοχής των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά

59.  τονίζει ότι απαιτείται περαιτέρω δράση προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλλον της ενιαίας αγοράς για τις ΜΜΕ· πιστεύει ότι στα μέτρα αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η πρόσβαση των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές, η άρση των υφιστάμενων διοικητικών και φορολογικών εμποδίων στις διασυνοριακές δραστηριότητές τους μέσω της έγκρισης ενός σαφέστερου πλαισίου ΦΠΑ, καθώς και μιας κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης των εταιρειών, καθώς και η αναθεώρηση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις που θα καταστήσουν τις διαδικασίες περισσότερο ευέλικτες και λιγότερο γραφειοκρατικές, (προτάσεις 12, 17, 19 και 20 της ΠΑΕ)·

Εναρμόνιση των διαδικασιών

60.  τονίζει τη σημασία της αναθεώρησης των νομοθετιών πράξεων που σχετίζονται με τις δημόσιες προμήθειες και τις συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα με σκοπό την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και των τοπικών συνθηκών· τονίζει ότι πρέπει να θεσπισθεί ένα σαφέστερο πλαίσιο που θα προσφέρει βεβαιότητα δικαίου τόσο στους οικονομικούς φορείς όσο και στις αναθέτουσες αρχές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των δημοσίων προμηθειών προκειμένου να τονωθεί η αγορά των καινοτόμων και πράσινων τεχνολογιών· τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί η αμοιβαιότητα με τις βιομηχανικές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (προτάσεις 17 και 24 της ΠΑΕ)·

o
o   o

61.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0186.
(2) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf.
(3) ΕΕ L 176, 7.7.2009, σ. 17.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0320.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0173.
(6) ΕΕ C 349 E, 22.10.2010, σ. 25.
(7) ΕΕ C 67 E, 18.3.2010, σ. 10.
(8) ΕΕ C 316 E, 22.12.2006, σ. 378.
(9) ΕΕ C 146, 17.5.2001, σ.101.
(10) ΕΕ C 45 E, 23.2.2010, σ. 17.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου