Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2277(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0071/2011

Teksty złożone :

A7-0071/2011

Debaty :

PV 06/04/2011 - 4
PV 06/04/2011 - 6
CRE 06/04/2011 - 4
CRE 06/04/2011 - 6

Głosowanie :

PV 06/04/2011 - 8.20
CRE 06/04/2011 - 8.20
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0146

Teksty przyjęte
PDF 418kWORD 119k
Środa, 6 kwietnia 2011 r. - Strasburg
Jednolity rynek przyjający przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu
P7_TA(2011)0146A7-0071/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu (2010/2277 (INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku Aktu o jednolitym rynku. W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności. 50 propozycji na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany” (COM(2010)0608),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom(1),

–   uwzględniając sprawozdanie prof. Mario Montiego z dnia 9 maja 2010 r. pt. „Nowa strategia dla jednolitego rynku”,

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia innowacji” (COM(2010)0546),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Inteligentne regulacje w Unii Europejskiej” (COM(2010)0543),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejska agenda cyfrowa” (COM(2010)0245),

–   uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „Ocena dostępu MŚP do rynku zamówień publicznych w UE”(2),

–   uwzględniając komunikat Komisji w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu konsumenckiego w UE (COM(2009)0557),

–   uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku(3),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska” (COM(2008)0400),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Najpierw myśl na małą skalę” – Program „Small Business Act” dla Europy (COM(2008)0394),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Jednolity rynek Europy XXI wieku” (COM(2007)0724) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Jednolity rynek: przegląd osiągnięć” (SEC(2007)1521),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Możliwości, dostęp i solidarność: ku nowej wizji społecznej Europy XXI wieku” (COM(2007)0726),

–   uwzględniając komunikat wyjaśniający Komisji na temat stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-prywatnych (ZPPP) (C(2007)6661),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Czas wrzucić wyższy bieg: nowe partnerstwo na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (COM(2006)0030),

–   uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Aktu o jednolitym rynku z dnia 10 grudnia 2010 r.,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ostatecznego utworzenia wewnętrznego rynku handlu elektronicznego(4),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych(5),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego(6),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie zamówień przedkomercyjnych: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie(7),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 listopada 2006 r. pt. „Czas podjąć bardziej efektywne działania – tworzenie Europy przedsiębiorczej i wzrostu”(8),

–   uwzględniając zieloną księgę Komisji dotyczącą unowocześnienia polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych (COM(2011)0015),

–   uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Prawnej (A7-0071/2011),

A.  mając na uwadze, że jednolity rynek oparty na wolnej i uczciwej konkurencji jest głównym celem reformy gospodarczej UE i stanowi dla Europy główną przewagę konkurencyjną w globalnej gospodarce,

B.  mając na uwadze, że jednym z wielkich osiągnięć rynku wewnętrznego było usunięcie przeszkód w swobodnym przemieszczaniu się oraz harmonizacja przepisów, co zwiększyło zrozumienie kultur, integrację, wzrost gospodarczy i solidarność w Europie,

C.   mając na uwadze, że ważne jest, aby zwiększyć zaufanie na wszystkich szczeblach do jednolitego rynku i usunąć istniejące przeszkody utrudniające funkcjonowanie przedsiębiorstw rozpoczynających działalność; mając na uwadze, że duże obciążenia administracyjne zniechęcają nowych przedsiębiorców,

D.  mając na uwadze, że ważne jest, aby Akt o jednolitym rynku nie obejmował środków niepowiązanych ze sobą oraz aby wszystkie wnioski wspólnie służyły osiągnięciu spójnego celu,

E.  mając na uwadze, że rozdrobnienie rynku wpływa na wszystkie przedsiębiorstwa, jednak MŚP są szczególnie podatne na wynikające stąd problemy,

F.  mając na uwadze, że dotychczas często uważa się, że jednolity rynek przyniósł najwięcej korzyści dużym przedsiębiorstwom, mimo że to MŚP stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego UE,

G.  mając na uwadze, że brak innowacji w UE stanowi jeden z kluczowych czynników powodujących niskie wskaźniki wzrostu w ostatnich latach; mając na uwadze, że innowacje w zakresie ekologicznych technologii stwarzają okazję do pogodzenia kwestii długotrwałego wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska,

H.  mając na uwadze, że do osiągnięcia celów strategii UE 2020 konieczne jest stworzenie na jednolitym rynku warunków do inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego integracji społecznej; mając na uwadze, że jednolity rynek powinien oferować przedsiębiorstwom w UE lepsze warunki w zakresie innowacji i badań naukowych,

I.  mając na uwadze, że polityka konkurencji jest kluczowym narzędziem mającym zapewnić, że UE będzie posiadać dynamiczny, skuteczny i innowacyjny rynek wewnętrzny oraz będzie konkurencyjna w skali światowej,

J.  mając na uwadze, że kapitał podwyższonego ryzyka stanowi ważne źródło finansowania nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw; mając na uwadze, że fundusze kapitału podwyższonego ryzyka chcące inwestować w różnych państwach członkowskich UE napotykają przeszkody,

K.  mając na uwadze, że dla dobra naszego przyszłego wzrostu zasadnicze znaczenie ma rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich szersze stosowanie przez przedsiębiorstwa w UE,

L.  mając na uwadze, że handel elektroniczny i usługi elektroniczne, w tym elektroniczne usługi administracyjne i zdrowotne, są nadal słabo rozwinięte na szczeblu UE,

M.  mając na uwadze, że sektor pocztowy oraz wspieranie powiązania i współdziałania systemów i usług pocztowych mogą mieć poważny wpływ na rozwój transgranicznego handlu elektronicznego,

N.  mając na uwadze, że istnieją bariery regulacyjne dla skutecznego licencjonowania praw autorskich, które prowadzą do znacznego rozdrobnienia rynku produktów audiowizualnych, co jest szkodliwe dla przedsiębiorstw w UE; mając na uwadze, że zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumenci skorzystaliby na stworzeniu prawdziwie jednolitego rynku produktów i usług audiowizualnych, na którym byłyby przestrzegane prawa podstawowe użytkowników Internetu,

O.  mając na uwadze, że podrabianie towarów i piractwo zmniejszają zaufanie przedsiębiorców do handlu elektronicznego i sprzyjają rozdrobnieniu przepisów o ochronie praw własności intelektualnej, co z kolei hamuje innowacyjność na jednolitym rynku,

P.   mając na uwadze, że różnice w przepisach fiskalnych mogą poważnie utrudniać przeprowadzanie transakcji transgranicznych; mając na uwadze, że koordynacja krajowych strategii podatkowych, zaproponowana w sprawozdaniu Mario Montiego, przyniosłaby znaczną wartość dodaną przedsiębiorstwom i obywatelom,

Q.   mając na uwadze, że zamówienia publiczne odgrywają ważną rolę w ożywieniu wzrostu gospodarczego, stanowiąc około 17% PKB Unii Europejskiej; mając na uwadze, że zamówienia transgraniczne stanowią niewielki odsetek całego rynku zamówień publicznych, mimo że są one szansą dla firm z UE; mając na uwadze, że MŚP nadal dysponują ograniczonym dostępem do rynków zamówień publicznych,

R.  mając na uwadze, że usługi to sektor kluczowy dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz że jednolity rynek usług jest nadal słabo rozwinięty przede wszystkim z powodu luk i trudności napotykanych przez państwa członkowskie w związku z wdrażaniem dyrektywy o usługach,

Wprowadzenie

1.  pozytywnie ocenia komunikat Komisji pt. „W kierunku Aktu o jednolitym rynku”; uważa, że trzy rozdziały przedmiotowego komunikatu są tak samo ważne i że są ze sobą powiązane oraz że należy je rozpatrywać w sposób spójny, bez wyodrębniania poszczególnych zagadnień;

2.  podkreśla zwłaszcza zaangażowanie Komisji, o którym mowa w przedmiotowym komunikacie i które polega na propagowaniu nowych podejść do zrównoważonego rozwoju;

3.  wzywa Komisję do przeprowadzenia audytu finansowego priorytetów budżetowych UE dla nowych ram finansowych oraz do priorytetowego traktowania projektów o europejskiej wartości dodanej, które mogą zwiększyć konkurencyjność UE i integrację w takich dziedzinach jak badania, wiedza i innowacje;

4.  podkreśla, w szczególności w świetle kryzysu gospodarczego i finansowego, znaczenie jednolitego rynku dla konkurencyjności przedsiębiorstw z UE i dla wzrostu i stabilności gospodarki krajów europejskich, wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia wystarczających zasobów w celu efektywniejszego wdrażania zasad jednolitego rynku, a także z zadowoleniem przyjmuje całościowe podejście przedstawione w komunikacie; podkreśla komplementarny charakter poszczególnych środków zawartych w sprawozdaniu Montiego, którego spójność nie znalazła pełnego odzwierciedlenia w Akcie o jednolitym rynku;

5.  wzywa zatem Komisję do przedłożenia ambitnego pakietu środków wspartego jasną oraz spójną strategią i mającego na celu promocję konkurencyjności rynku wewnętrznego; wzywa Komisję do powrotu do istoty sprawozdania Maria Montiego, polegającej na sprzyjaniu liberalizacji i konkurencji oraz zwiększaniu konwergencji fiskalnej i społecznej;

6.  podkreśla znaczenie lepszego zarządzania gospodarką w Unii Europejskiej w celu stworzenia takich warunków ekonomicznych dla przedsiębiorstw, które pozwolą im na wykorzystanie sposobności, jakie stwarza jednolity rynek umożliwiający im rozwój i zwiększanie konkurencyjności, oraz apeluje, by powiązanie to zostało wyraźnie ukazane w Akcie o jednolitym rynku; wzywa Komisję do poświęcenia większej uwagi skutkom rosnących rozbieżności gospodarczych między państwami członkowskimi UE dla wewnętrznej spójności jednolitego rynku;

7.  zwraca uwagę na potrzebę przyjęcia ambitnej europejskiej polityki przemysłowej, której celem będzie wzmocnienie gospodarki realnej oraz przejście do bardziej inteligentnej i zrównoważonej gospodarki;

8.   podkreśla, że zewnętrzny wymiar strategii europejskiej, obejmujący również handel międzynarodowy, nabiera coraz większego znaczenia dzięki integracji rynków, a zatem odpowiednia strategia zewnętrzna może w dużym stopniu przyczynić się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i wzmocnienia jednolitego rynku dla przedsiębiorstw, zgodnie z celami strategii Europa 2020; podkreśla potrzebę przekształcenia polityki handlowej UE w autentyczną siłę napędową zrównoważonego rozwoju i tworzenia większej liczby coraz lepszych miejsc pracy; zwraca się do Komisji o opracowanie polityki handlowej zgodnej z solidną polityką przemysłową sprzyjającą zatrudnieniu;

9.  zwraca uwagę na to, że strategie polityczne UE dotyczące jednolitego rynku i rozwoju regionalnego są wysoce komplementarne oraz podkreśla, że rozwój jednolitego rynku i dalszy rozwój regionów Unii wzajemnie od siebie zależą i sprzyjają spójności i konkurencyjności w Europie; z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji mające na celu pogłębienie jednolitego rynku; podkreśla, że realny i skuteczny dostęp do jednolitego rynku dla wszystkich regionów UE jest warunkiem wstępnym swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału i usług, a tym samym warunkiem wstępnym istnienia silnego i dynamicznego jednolitego rynku; zwraca w związku z tym uwagę na zasadniczą rolę, jaką odgrywa polityka regionalna Unii pod względem rozwoju infrastruktury oraz pod względem spójnego gospodarczo i społecznie i zrównoważonego rozwoju regionów;

Ocena ogólna
Innowacyjny jednolity rynek

10.  wzywa Komisję do przyjęcia, we współpracy z odnośnymi zainteresowanymi stronami, spójnej i zrównoważonej strategii w celu pobudzania innowacji, jak również wspierania innowacyjnych przedsięwzięć jako najlepszego sposobu wynagradzania kreatywności, a także ochrony podstawowych praw, takich jak prawo do prywatności i ochrona danych osobowych;

11.  zdecydowanie popiera stworzenie patentu UE sprzyjającego MŚP oraz jednolitego systemu sądowego rozstrzygania sporów patentowych, tak aby jednolity rynek stał się liderem w zakresie innowacyjności oraz aby zwiększyć konkurencyjność Europy; podkreśla, że tłumaczenie patentów na wiele języków stanowi dodatkowe obciążenie finansowe hamujące innowacyjność na jednolitym rynku oraz że trzeba jak najszybciej osiągnąć kompromis dotyczący kwestii językowych;

12.  popiera stworzenie europejskich obligacji na rzecz projektów w celu wspierania długotrwałych innowacji oraz tworzenia miejsc pracy na jednolitym rynku oraz finansowania realizacji głównych transgranicznych przedsięwzięć infrastrukturalnych, przede wszystkim w dziedzinie energii, transportu i telekomunikacji, sprzyjając tym samym ekologicznej transformacji naszej gospodarki; podkreśla potrzebę stworzenia odpowiednich struktur zarządzania ryzykiem oraz pełnego ujawnienia wszystkich potencjalnych zobowiązań;

13.  zwraca uwagę na znaczenie w pełni operacyjnego wewnętrznego rynku energii dla zwiększenia niezależności dostaw energii; uważa, że można by to osiągnąć poprzez podejście oparte na tworzeniu klastrów regionalnych oraz dywersyfikację szlaków dostaw energii i jej źródeł; podkreśla, że należy udoskonalić infrastrukturę w Europie Wschodniej, aby dorównała do poziomu zachodnioeuropejskich państw członkowskich; podkreśla, że wewnętrzny rynek energii powinien sprzyjać utrzymaniu cen przystępnych dla konsumentów i przedsiębiorstw; uważa, że aby osiągnąć cele klimatyczne i energetyczne UE, niezbędne jest przyjęcie nowego podejścia do stosowania odpowiednich minimalnych stawek celnych nakładanych na emisje CO2 i wartości energetyczne; podkreśla potrzebę dalszego opracowywania planów i środków na rzecz wydajności energetycznej, aby znacznie zwiększyć oszczędność energii; zwraca uwagę na konieczność promowania inteligentnych sieci i energii odnawialnej oraz zachęcania władz lokalnych i regionalnych do wykorzystywania TIK w ich planach w zakresie wydajności energetycznej; apeluje do Komisji o dokładne monitorowanie wdrażania dyrektyw dotyczących oznakowania energetycznego, eko-projektu, transportu, budynków i infrastruktury, tak aby zapewnić i wprowadzić w życie wspólne podejście ramowe na poziomie europejskim;

14.  popriera inicjatywę dotyczącą śladu środowiskowego produktów i wzywa Komisję, aby niezwłocznie zaproponowała ustanowienie realnego wspólnego systemu oceny i oznakowania;

15.  wzywa Komisję do promowania inwestycji transgranicznych i opracowania przepisów ramowych w celu zachęcania do skutecznego inwestowania funduszy kapitału podwyższonego ryzyka na jednolitym rynku, ochrony inwestorów oraz zachęcania do inwestowania tych funduszy w zrównoważone projekty, aby osiągnąć ambitne cele strategii Europa 2020; zwraca się do Komisji o przeanalizowanie możliwości utworzenia europejskiego funduszu kapitału podwyższonego ryzyka, który byłby w stanie inwestować na wczesnym etapie w „słuszność koncepcji” oraz rozwój przedsiębiorstw jeszcze przed inwestycją komercyjną; zwraca się do Komisji, aby w ramach swoich wniosków dokonywała rocznej oceny zapotrzebowania na inwestycje publiczne i prywatne oraz sposobu, w jaki jest ono lub ma być zaspokajane;

16.  uznaje znaczenie zamówień publicznych, zwłaszcza zamówień przedkomercyjnych, oraz rolę, jaką odgrywają one w pobudzaniu innowacyjności na jednolitym rynku; zachęca państwa członkowskie do stosowania przedkomercyjnych zamówień publicznych, które mogą nadać nowym rynkom decydujący wstępny impuls do wykorzystywania innowacyjnych i ekologicznych technologii, czemu towarzyszyłaby poprawa jakości i skuteczności usług publicznych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do sprawniejszego przekazywania organom publicznym informacji o istniejących możliwościach dotyczących przedkomercyjnych zamówień publicznych; apeluje do Komisji o zbadanie sposobu, w jaki można usprawnić wspólne transgraniczne zamówienia publiczne;

17.  apeluje do państw członkowskich o zintensyfikowanie działań zmierzających do połączenia zasobów w dziedzinie innowacji poprzez tworzenie klastrów innowacji i podejmowanie kroków zachęcających MŚP do udziału w programach badawczych UE; podkreśla potrzebę rozpowszechniania i wykorzystywania na szczeblu transgranicznym wyników badań naukowych oraz innowacji;

Jednolity rynek cyfrowy

18.  z zadowoleniem przyjmuje zaproponowany przez Komisję przegląd dyrektywy w sprawie podpisu elektronicznego w celu ustanowienia ram prawnych dla transgranicznego uznawania oraz interoperacyjności bezpiecznych systemów elektronicznego uwierzytelniania; podkreśla potrzebę wzajemnego uznawania w całej UE elektronicznych sposobów identyfikacji i uwierzytelniania oraz zwraca się do Komisji o zajęcie się w tym kontekście w szczególności problemami związanymi z dyskryminowaniem odbiorców usług ze względu na ich przynależność państwową lub miejsce zamieszkania;

19.  uważa, że w białej księdze w sprawie polityki transportowej należy skupić się na propozycjach dotyczących wzmocnienia rodzajów transportu zorganizowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym intermodalności; podkreśla znaczenie zaproponowanego pakietu mobilności elektronicznej, którego celem jest wykorzystywanie nowych technologii w celu wsparcia wydajnego i zrównoważonego systemu transportu, zwłaszcza poprzez zintegrowaną sprzedaż biletów; wzywa państwa członkowskie do bezzwłocznego wdrożenia dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych;

20.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich środków służących zwiększeniu zaufania przedsiębiorców i obywateli do handlu elektronicznego, w szczególności poprzez zapewnienie w tym zakresie wysokiego poziomu ochrony konsumentów; podkreśla, że można by to osiągnąć po przeprowadzeniu dokładnej oceny dyrektywy dotyczącej praw konsumentów oraz dokładnej oceny wpływu wszystkich wariantów politycznych przedstawionych w zielonej księdze na europejskie prawo umów; zwraca uwagę, że uproszczenie transgranicznej rejestracji domen dla przedsiębiorstw internetowych, poprawa systemów płatności internetowych oraz ułatwienie transgranicznego odzyskiwania długów stanowiłyby równie użyteczne środki służące promowaniu handlu elektronicznego w UE;

21.  podkreśla nadrzędną potrzebę dostosowania polityki UE w zakresie normalizacji technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do postępów rynkowych i politycznych z myślą o osiągnięciu celów polityki europejskiej wymagających interoperacyjności;

22.  podkreśla konieczność pokonania istniejących obecnie barier dla transgranicznego handlu elektronicznego w UE; podkreśla potrzebę prowadzenia aktywnej polityki umożliwiającej społeczeństwu i przedsiębiorstwom pełne korzystanie z tego dostępnego im narzędzia, za pomocą którego mogą uzyskać produkty i usługi wysokiej jakości po konkurencyjnych cenach; uważa, że działania takie są nieodzowne przy obecnym kryzysie gospodarczym oraz że pomogłyby one w dużym stopniu w zakończeniu procesu tworzenia jednolitego rynku jako środek zwalczania coraz większych nierówności, a także chroniący konsumentów wrażliwych, zamieszkałych w odległych rejonach czy cierpiących z powodu ograniczonej sprawności ruchowej oraz grupy o niskich dochodach i MŚP, dla których integracja ze światem handlu elektronicznego jest szczególnie istotna;

23.  podkreśla potencjał regionów UE, które mogą odegrać znaczącą rolę we wspieraniu starań Komisji zmierzających do utworzenia jednolitego rynku cyfrowego; podkreśla w związku z tym znaczenie wykorzystywania funduszy dostępnych dla regionów UE w celu zrekompensowania ich niewystarczającego rozwoju w dziedzinie handlu elektronicznego i usług elektronicznych, która mogłaby stać się bogatym źródłem przyszłego wzrostu gospodarczego tych regionów;

24.  uważa, że MŚP powinny być uprawnione do rozległego korzystania z handlu elektronicznego w Europie; ubolewa nad tym, że Komisja nie przedłoży do 2012 r., tj. dwanaście lat po tym, jak Parlament wezwał we wrześniu 2000 r.(9) do podjęcia tego typu inicjatywy, wniosku dotyczącego europejskiego systemu rozstrzygania sporów dotyczących elektronicznych transakcji cyfrowych;

25.  apeluje do państw członkowskich o pełne wdrożenie trzeciej dyrektywy o usługach pocztowych (2008/6/WE); podkreśla potrzebę zapewnienia powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług pocztowych, niedopuszczenia do dumpingu socjalnego oraz promowania powiązania i współdziałania systemów i usług pocztowych w celu ułatwienia skutecznej dystrybucji i śledzenia towarów zakupionych w Internecie, co zwiększy zaufanie konsumentów w odniesieniu do zakupów transgranicznych;

26.  podkreśla potrzebę stworzenia jednolitego rynku internetowych towarów audiowizualnych poprzez promowanie otwartych norm w zakresie TIK oraz wspierania innowacyjności i twórczości poprzez skuteczne zarządzanie prawami autorskimi, w tym stworzenie ogólnoeuropejskiego systemu licencjonowania, w celu zagwarantowania obywatelom szerszego i bardziej sprawiedliwego dostępu do dóbr i usług kulturalnych oraz zapewnienia, że posiadacze praw będą otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie za swoją twórczość i przestrzegane będą prawa podstawowe użytkowników Internetu; podkreśla potrzebę dostosowania prawodawstwa dotyczącego praw własności intelektualnej związanych z działalnością prowadzoną w Internecie do obowiązującego prawodawstwa dotyczącego praw własności intelektualnej związanej z działalnością pozainternetową, w szczególności znaków towarowych, tak aby konsumenci i przedsiębiorcy mieli większe zaufanie do handlu elektronicznego;

27.  zwraca uwagę na potrzebę aktywniejszego zwalczania piractwa internetowego w celu ochrony praw twórców przy jednoczesnym przestrzeganiu praw podstawowych konsumentów; zaznacza, że organy i obywateli należy odpowiednio informować o konsekwencjach podrabiania towarów i piractwa; z zadowoleniem przyjmuje ogłoszoną przez Komisję inicjatywę ukierunkowaną na zwalczanie piractwa w dziedzinie znaków towarowych i produktów, a w szczególności wnioski ustawodawcze, które powinny zostać przedłożone w 2011 r. i mają na celu dostosowanie ram prawnych do nowych wyzwań związanych z Internetem oraz wzmocnienie uprawnień organów celnych w tej dziedzinie; odnotowuje, że w tym kontekście można też uzyskać synergię z przyszłym planem działania mającym na celu zwiększenie nadzoru nad rynkiem europejskim;

28.  podkreśla również, że ochronę i egzekwowanie praw własności intelektualnej należy umacniać w ramach szerszego podejścia, przy uwzględnieniu praw i potrzeb konsumentów i obywateli UE, ale bez uszczerbku dla innych wewnętrznych i zewnętrznych strategii politycznych UE takich jak promowanie idei społeczeństwa informacyjnego, wspieranie edukacji, służby zdrowia i rozwoju w krajach trzecich, a także różnorodności biologicznej i kulturowej w skali międzynarodowej;

Jednolity rynek sprzyjający prowadzeniu działalności gospodarczej

29.  podkreśla potrzebę skutecznego wdrożenia i sfinalizowania pakietu instrumentów nadzoru finansowego w celu stworzenia zrównoważonego rynku wewnętrznego; wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny w celu zapewnienia wdrożenia tego pakietu w całej UE oraz publikowania co roku tabeli korelacji; w związku z tym uważa, że krajowe i unijne organy nadzorcze powinny propagować wypracowywanie najlepszych wzorców;

30.  apeluje do Komisji, aby poprawiła dostęp MŚP do rynków kapitałowych poprzez bardziej zrozumiałe informowanie o różnych możliwościach finansowania przez UE, np. o możliwościach, jakie stwarza program na rzecz konkurencyjności i innowacji, Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Fundusz Inwestycyjny, oraz poprzez uproszczenie, skrócenie i odbiurokratyzowanie procedur udostępniania funduszy; w tym celu zaleca znacznie bardziej całościowe podejście do przydziału funduszy, w szczególności z uwagi na wsparcie przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę;

31.  jest przekonany, że pluralistyczna struktura europejskiego rynku bankowego najlepiej spełnia różne potrzeby finansowe MŚP oraz że różnorodność modeli prawnych i celów biznesowych wpływa na poprawę dostępu do finansów;

32.  podkreśla gospodarcze znaczenie MŚP i mikroprzedsiębiorstw w gospodarce europejskiej; nalega w związku z tym na konieczność zapewnienia właściwego wdrożenia zasady „najpierw myśl na małą skalę”, promowanej w Akcie o jednolitym rynku, oraz popiera działania Komisji mające na celu usunięcie niepotrzebnych obciążeń administracyjnych MŚP; sugeruje, że należy wspierać MŚP charakteryzujące się szczególnym potencjałem wzrostu, wysokimi płacami i dobrymi warunkami pracy, oraz wzywa do zróżnicowania w ramach aktu dla drobnej przedsiębiorczości, aby dostosować go do strategii Europa 2020;

33.  zwraca uwagę na istotną rolę lokalnego biznesu z punktu widzenia więzi społecznych, zatrudnienia i dynamiki na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, zwłaszcza w dzielnicach miast znajdujących się w trudnej sytuacji lub na słabo zaludnionych terenach; wzywa do tego, by te obszary otrzymywały odpowiednie wsparcie w ramach unijnej polityki regionalnej;

34.  podkreśla konieczność wzmocnienia możliwości MŚP, jeśli chodzi o sporządzanie projektów i pisanie wniosków, łącznie z pomocą techniczną i odpowiednimi programami edukacyjnymi;

35.  wzywa do przyjęcia statutu europejskiej spółki prywatnej w celu ułatwienia zakładania i funkcjonowania w wymiarze transgranicznym małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku;

36.  uważa, że inwestorzy na rynku akcji będą chętniej finansować małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa na etapie ich zakładania, jeśli krajowe i ogólnoeuropejskie rynki akcji o dużym potencjale wzrostu, które obecnie nie funkcjonują w sposób właściwy, zaoferują skuteczniejsze drogi wyjścia;

37.  apeluje do wszystkich państw członkowskich o pełne wdrożenie pakietu towarowego;

38.  podkreśla znaczenie połączonych rejestrów przedsiębiorstw i wzywa Komisję do opracowania jasnych ram prawnych zapewniających kompletność i prawidłowość informacji zawartych w tego typu rejestrach przedsiębiorstw;

39.  uznaje znaczenie wkładu we wzrost sektora detalicznego i w tworzenie w tym sektorze miejsc pracy; wzywa Komisję do włączenia do Aktu o jednolitym rynku wniosku dotyczącego europejskiego planu działania w sektorze detalicznym, który określa wiele wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się sprzedawcy detaliczni i dostawcy na jednolitym rynku; uważa, że ten plan działania powinien opierać się na wnioskach z prowadzonych w Parlamencie prac nad zagadnieniem „bardziej wydajnego i sprawiedliwego rynku detalicznego”;

40.  podkreśla, jak ważne jest usunięcie niepotrzebnych przeszkód natury fiskalnej, administracyjnej i prawnej utrudniających prowadzenie działalności transgranicznej; uważa, że w celu zachęcenia do stosowania zrównoważonych wzorców produkcji i zużycia, ograniczenia kosztów adaptacyjnych, zwalczania oszustw w zakresie podatku VAT i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw z UE potrzebne są bardziej jednoznaczne przepisy dotyczące podatku VAT i spoczywających na przedsiębiorstwach obowiązków w zakresie sprawozdawczości;

41.  z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar opublikowania zielonej księgi w sprawie ładu korporacyjnego i rozpoczęcia konsultacji społecznych na temat informowania o społecznych i środowiskowych aspektach oraz o prawach człowieka w kontekście działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw; apeluje do Komisji o przedłożenie konkretnych wniosków dotyczących inwestycji prywatnych w celu stworzenia skutecznych zachęt na rzecz długoterminowych, zrównoważonych i etycznych inwestycji, poprawy koordynacji strategii fiskalnych przedsiębiorstw oraz zachęcenia do ponoszenia społecznej odpowiedzialności biznesu;

42.  z zadowoleniem przyjmuje przegląd dyrektywy w sprawie podatku energetycznego, który ma sprawić, że będzie ona lepiej odzwierciedlała cele związane ze zmianą klimatu, pod warunkiem że ciężar podatkowy nie spadnie niesłusznie na barki najsłabszych konsumentów;

43.  z ogromnym zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą dyrektywy wprowadzającej wspólną jednolitą podstawę opodatkowania osób prawnych oraz podkreśla, że mogłaby ona zmniejszyć skalę unikania zobowiązań podatkowych i uchylania się od opodatkowania, zwiększyć przejrzystość i porównywalność stawek podatku dochodowego od osób prawnych, zmniejszając tym samym utrudnienia w prowadzeniu działalności transgranicznej;

44.  apeluje do Komisji o podniesienie skuteczności procedur zamówień publicznych i ich odbiurokratyzowanie w celu zachęcenia przedsiębiorstw z UE do udziału w procedurach transgranicznych zamówień publicznych; podkreśla, że potrzebne jest ich dalsze uproszczenie, zwłaszcza w odniesieniu do organów lokalnych i regionalnych oraz w celu zapewnienia MŚP lepszego dostępu do zamówień publicznych; wzywa Komisję do przedstawienia danych dotyczących stopnia otwarcia rynku zamówień publicznych oraz do zapewnienia stosowania zasady wzajemności w stosunkach z innymi krajami uprzemysłowionymi oraz głównymi gospodarkami wschodzącymi; wzywa Komisję do zbadania nowych sposobów na poprawienie dostępu przedsiębiorstw europejskich do rynków zamówień publicznych poza UE, tak aby zapewnić równe szanse zarówno europejskim, jak i zagranicznym przedsiębiorstwom ubiegającym się o uzyskanie zamówień publicznych;

45.  w bardziej ogólnym ujęciu proponuje, aby przyszłe umowy handlowe negocjowane przez Unię zawierały rozdział poświęcony zrównoważonemu rozwojowi, oparty na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu określonych w ramach zaktualizowanych w 2010 r. wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych;

46.  wzywa Komisję do poprawy koordynacji między działaniami dotyczącymi MŚP na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz do określenia i promowania MŚP mających potencjał handlowy; uważa, że państwa członkowskie powinny w większym stopniu zachęcać MŚP do korzystania z istniejących inicjatyw i narzędzi, takich jak baza danych dostępu do rynków i narzędzie „Export Helpdesk”;

47.  jest zdania, że Komisja powinna usprawnić swoje działania mające na celu ułatwienie bankowości transgranicznej poprzez usunięcie wszystkich istniejących przeszkód dla stosowania konkurujących systemów rozliczeniowych i systemów rozrachunku oraz poprzez stosowanie wspólnych przepisów handlowych;

48.  uważa, że Komisja powinna finansować europejską wymianę umiejętności, dzięki czemu małe i średnie przedsiębiorstwa mogłyby skorzystać z umiejętności dostępnych w większych przedsiębiorstwach, a przez to promować synergię i opiekę;

49.  wzywa Komisję do złożenia wniosków w sprawie zmiany dyrektyw o rachunkowości w celu uniknięcia kosztownej i nieskutecznej nadmiernej regulacji, w szczególności w przypadku MŚP, co pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie ich konkurencyjności i potencjału wzrostu;

Jednolity rynek usług

50.  podkreśla potrzebę pełnego i właściwego wdrożenia dyrektywy o usługach, w tym utworzenia w pełni operacyjnych punktów kompleksowej obsługi umożliwiających realizację procedur i dopełnianie formalności w trybie online, co może znacznie obniżyć administracyjne koszty przedsiębiorstw i ożywić jednolity rynek usług; wzywa Komisję i państwa członkowskie do współpracy oraz do podjęcia dalszych działań zmierzających do rozwoju jednolitego rynku usług na podstawie procesu wzajemnej oceny; wzywa Komisję do położenia szczególnego nacisku na rozwój jednolitego rynku usług internetowych;

51.  wzywa Komisję, aby podejmowała działania sprzyjające rozwojowi sektora usług dla przedsiębiorstw oraz by podjęła wszelkie niezbędne środki regulacyjne w celu ochrony przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, przed nieuczciwymi praktykami handlowymi ze strony większych przedsiębiorstw działających w łańcuchu dostaw; wzywa Komisję, by po konsultacjach z zainteresowanymi stronami zdefiniowała pojęcie „jawnie nieuczciwe praktyki handlowe” w łańcuchu dostaw i zaproponowała dalsze działania zapobiegające nieuczciwym praktykom handlowym w odniesieniu do konkurencji i swobody zawierania umów; przypomina o swojej rezolucji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych(10) i nalega, by Komisja ponownie przedłożyła wniosek mający na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk takich jak wprowadzające w błąd katalogi przedsiębiorstw;

52.  uważa, że każdy wniosek ustawodawczy dotyczący koncesji na usługi powinien obejmować przepisy prawne, które zagwarantowałyby przejrzystość, skuteczną ochronę sądową zarówno podmiotów gospodarczych, jak i instytucji zamawiających w całej UE; zwraca się do Komisji, aby przed zaproponowaniem wszelkich przepisów prawnych przedkładała dowody potwierdzające, że ogólne zasady określone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zakaz dyskryminacji, zasada równego traktowania i zasada przejrzystości) nie są w praktyce stosowane w wystarczającym stopniu w odniesieniu do koncesji na usługi;

53.  z zadowoleniem odnosi się do zamiaru przedstawienia przez Komisję reformy ustawodawczej przepisów normalizacyjnych, obejmującej również usługi; podkreśla, że standaryzacja usług powinna prowadzić do zakończenia procesu tworzenia jednolitego rynku w obszarach, w których okazało się to opłacalne, a w jej ramach przede wszystkim należy w pełni uwzględnić potrzeby MŚP; uznaje rolę, jaką w funkcjonowaniu europejskiego rynku wewnętrznego odgrywają normy dla produktów, oraz uważa normy za kluczowe narzędzie promowania trwałych i wysokiej jakości towarów i usług oferowanych konsumentom i przedsiębiorstwom; wzywa do podjęcia środków na rzecz przejrzystości, obniżenia kosztów i większego zaangażowania zainteresowanych stron;

54.  podkreśla ważność „inteligentnej specjalizacji” regionów w celu wzmocnienia konkurencyjności regionalnej; uważa, że jednolity rynek UE jako całość może się rozwijać tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów i wszystkich regionów – w tym MŚP z wszystkich sektorów, w tym z sektora publicznego, podmiotów gospodarki społecznej i samych obywateli; jest również zdania, że zaangażowanie powinno dotyczyć nie tylko kilku obszarów bardzo zaawansowanych technologicznie, lecz wszystkich regionów Europy i każdego państwa członkowskiego, które będą się mogły skupić na swoich mocnych stronach („inteligentna specjalizacja”) w skali europejskiej;

55.  podkreśla znaczenie zewnętrznego wymiaru rynku wewnętrznego, a w szczególności współpracy z głównymi partnerami handlowymi w zakresie regulacji, zarówno na szczeblu dwustronnym, jak i wielostronnym, w celu promowania zgodności przepisów, równoważności systemów krajów trzecich i szerszego przyjęcia norm międzynarodowych; zachęca Komisję do zbadania obowiązujących obecnie umów ze stronami trzecimi, w których elementy rynku wewnętrznego rozszerzono poza jego granice, i objęcia tą analizą kwestii skuteczności zagwarantowania pewności prawa jego potencjalnym beneficjentom;

Najważniejsze priorytety
Stworzenie patentu UE oraz jednolitego systemu sądowego rozstrzygania sporów patentowych

56.  podkreśla, że stworzenie patentu UE oraz jednolitego systemu sądowego rozstrzygania sporów patentowych, jak również usprawnienie systemu zarządzania prawami autorskimi są niezbędne w kontekście wspierania innowacyjności i kreatywności na jednolitym rynku (Akt o jednolitym rynku – propozycja 1 i 2);

Finansowanie innowacji

57.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do należytego uwzględnienia znaczenia innowacji dla wysokiego i bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy poprzez zapewnienie jej odpowiedniego finansowania, w szczególności poprzez stworzenie unijnych obligacji na rzecz projektów, zwłaszcza w dziedzinie energii, transportu i telekomunikacji, wspieranie ekologicznej transformacji naszej gospodarki oraz ramy prawne zachęcające fundusze kapitału podwyższonego ryzyka do skutecznego inwestowania w UE; podkreśla, że należy opracować środki zachęcające do długoterminowych inwestycji w sektory sprzyjające innowacyjności i tworzeniu miejsc pracy (Akt o jednolitym rynku – propozycja 15 i 16);

Pobudzenie handlu elektronicznego

58.  nalega, by Komisja poczyniła wszelkie kroki niezbędne do zwiększenia zaufania przedsiębiorców i konsumentów do handlu elektronicznego oraz do pobudzenia jego rozwoju na jednolitym rynku; podkreśla, że zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tego celu ma plan działania UE skierowany przeciw podrabianiu i piractwu oraz dyrektywa ramowa w sprawie zarządzania prawami autorskimi (Akt o jednolitym rynku – propozycja 2, 3 i 5);

Poprawa udziału MŚP we wspólnym rynku

59.  zwraca uwagę, że potrzebne są dalsze działania na rzecz stworzenia na jednolitym rynku lepszych warunków dla MŚP; uważa, że takie działania powinny obejmować poprawę dostępu MŚP do rynków kapitałowych, usunięcie administracyjnych i fiskalnych przeszkód dla ich działalności transgranicznej poprzez przyjęcie bardziej przejrzystych ram podatku VAT i wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz przegląd przepisów ramowych dotyczących zamówień publicznych, tak aby procedury były bardziej elastyczne i mniej zbiurokratyzowane (Akt o jednolitym rynku – propozycja 12, 17, 19 i 20);

Racjonalizacja procedur zamówień publicznych

60.  zwraca się do Komisji o przeprowadzenie przeglądu prawodawstwa dotyczącego zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście wspierania inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu na jednolitym rynku oraz w kontekście pobudzenia transgranicznych zamówień publicznych; podkreśla potrzebę stworzenia bardziej przejrzystych przepisów ramowych, które zagwarantują pewność prawa zarówno podmiotom gospodarczym, jak i instytucjom zamawiającym; zdecydowanie zachęca państwa członkowskie do stosowania przedkomercyjnych zamówień publicznych w celu stymulowania rynku w zakresie innowacyjnych i ekologicznych technologii; nalega na zapewnienie stosowania zasady wzajemności w stosunkach z krajami uprzemysłowionymi oraz głównymi gospodarkami wschodzącymi w dziedzinie zamówień publicznych (Akt o jednolitym rynku – propozycja 17 i 24);

o
o   o

61.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0186.
(2) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
(3) Dz.U. L 176 z 7.7.2009, s. 17.
(4) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0320.
(5) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0173.
(6) Dz.U. C 349 E z 22.10.2010, s. 25.
(7) Dz.U. C 67 E z 18.3.2010, s. 10.
(8) Dz.U. C 316 E z 22.12.2006, s. 378.
(9) Dz.U. C 146 z 17.5.2001, s. 101.
(10) Dz.U. C 45E z 23.2.2010, s. 17.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności