Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2277(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0071/2011

Texte depuse :

A7-0071/2011

Dezbateri :

PV 06/04/2011 - 4
PV 06/04/2011 - 6
CRE 06/04/2011 - 4
CRE 06/04/2011 - 6

Voturi :

PV 06/04/2011 - 8.20
CRE 06/04/2011 - 8.20
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0146

Texte adoptate
PDF 441kWORD 129k
Miercuri, 6 aprilie 2011 - Strasbourg
Piaţa unică pentru întreprinderi şi creştere economică
P7_TA(2011)0146A7-0071/2011

Rezoluţia Parlamentului European din 6 aprilie 2011 referitoare la piața unică pentru întreprinderi și creștere economică (2010/2277(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piața unică. Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate. 50 de propuneri pentru optimizarea muncii, a activităților comerciale și a schimburilor reciproce” (COM(2010)0608),

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la crearea unei piețe unice pentru consumatori și cetățeni(1),

–  având în vedere raportul profesorului Mario Monti din 9 mai 2010, intitulat „O nouă strategie pentru piața unică”,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020: o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020: O Uniune a inovării” (COM(2010)0546),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană” (COM(2010)0543),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O Agendă digitală pentru Europa” (COM(2010)0245),

–  având în vedere Raportul asupra evaluării accesului IMM la achizițiile publice din UE(2),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Comerțul electronic transfrontalier dintre întreprinderi și consumatori în Uniunea Europeană” (COM(2009)0557),

–  având în vedere Recomandarea Comisiei din 29 iunie 2009 privind măsurile pentru îmbunătățirea funcționării pieței unice(3),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Achiziții publice pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu ” (COM(2008)0400),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „'Gândiți mai întâi la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri - Un „Small Business Act” pentru Europa' (COM(2008)0394),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O piață unică pentru Europa secolului XXI” (COM(2007)0724) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei, intitulat „Piața unică: bilanț al realizărilor” (SEC(2007)1521),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Oportunități, acces și solidaritate: către o nouă viziune socială pentru Europa secolului XXI (COM(2007)0726),

–  având în vedere Comunicarea interpretativă a Comisiei privind aplicarea dreptului comunitar în domeniul contractelor de achiziții publice și al concesiunilor în cazul parteneriatelor public-privat instituționale (PPPI) (C(2007)6661),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „E timpul să accelerăm: Noul parteneriat pentru creștere și ocuparea forței de muncă” (COM(2006)0030),

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Actul privind piața unică din 10 decembrie 2010,

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pieței interne în ceea ce privește comerțul electronic(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 18 mai 2010 referitoare la noi evoluții în achizițiile publice(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la Tabloul de bord al pieței interne(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 3 februarie 2009 referitoare la achiziția înainte de comercializare: încurajarea inovației pentru asigurarea unor servicii publice durabile de înaltă calitate în Europa(7),

–  având în vedere Rezoluția sa din 30 noiembrie 2006 intitulată „E timpul să accelerăm - Crearea unei Europe a spiritului antreprenorial și a creșterii”(8),

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei privind modernizarea politicii UE în domeniul achizițiilor publice (COM(2011)0015),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0071/2011),

A.  întrucât o piață unică bazată pe o concurență liberă și echitabilă este obiectivul esențial al reformei economice a UE și reprezintă un avantaj competitiv fundamental pentru Europa într-o economie globalizată;

B.  întrucât unul dintre avantajele importante ale pieței interne îl constituie înlăturarea barierelor din calea mobilității și armonizarea reglementărilor instituționale cu scopul de a promova înțelegerea culturală, integrarea, creșterea economică și solidaritatea europeană;

C.  întrucât este importantă sporirea încrederii în piața unică la toate nivelurile, precum și eliminarea actualelor bariere la intrarea pe piață a întreprinderilor; întrucât birocrația excesivă descurajează noii antreprenori;

D.  întrucât este important ca Actul privind piața unică să nu fie constituit dintr-o serie de măsuri izolate una de cealaltă și ca toate propunerile să contribuie împreună la atingerea unui obiectiv coerent;

E.  întrucât toate întreprinderile sunt afectate de fragmentarea pieței, IMM-urile fiind deosebit de vulnerabile la problemele provocate de această fragmentare;

F.  întrucât piața unică este adeseori percepută ca benefică până în acest moment mai ales marilor societăți, deși IMM-urile sunt motorul de creștere al UE;

G.  întrucât lipsa de inovare din UE este unul dintre factorii-cheie al ratelor scăzute de creștere din ultimii ani; întrucât inovarea în domeniul tehnologiilor ecologice oferă o oportunitate pentru reconcilierea creșterii pe termen lung și a protecției mediului;

H.  întrucât, pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, piața unică trebuie să ofere condițiile necesare unei creștere inteligente, durabile și favorabile incluziunii; întrucât piața unică ar trebui să devină un mediu mai propice inovării și cercetării de către întreprinderile din UE;

I.  întrucât politica în domeniul concurenței este un instrument esențial care permite UE să aibă o piață internă dinamică, eficientă și inovatoare și să fie competitivă la nivel mondial;

J.  întrucât capitalul de risc este o importantă sursă de finanțare pentru noile întreprinderi inovatoare; întrucât există în continuare bariere în ceea ce privește investirea de capitaluri de risc în diferite state membre ale UE;

K.  întrucât dezvoltarea și utilizarea pe scară mai largă a tehnologiilor informației și comunicațiilor de către întreprinderile europene sunt esențiale pentru creșterea viitoare;

L.  întrucât comerțul și serviciile electronice, inclusiv serviciile de e-Guvernare și e-Sănătate, sunt în continuare subdezvoltate la nivelul UE;

M.  întrucât sectorul poștal și promovarea interoperabilității și a cooperării între serviciile și sistemele poștale pot avea un impact important asupra dezvoltării comerțului electronic transfrontalier;

N.  întrucât există obstacole de natură reglementară care afectează transferul eficace al drepturilor de autor și care conduc la un nivel ridicat de fragmentare pe piața produselor audiovizuale, ceea ce dăunează mediului de afaceri din UE; întrucât atât mediul de afaceri, cât și consumatorii ar avea de câștigat din crearea unei veritabile piețe unice a produselor și serviciilor audiovizuale, care să respecte drepturile fundamentale ale utilizatorilor de internet;

O.  întrucât contrafacerile și pirateria reduc încrederea întreprinderilor în comerțul electronic și alimentează fragmentarea legislației de protejare a drepturilor de autor, ceea ce descurajează inovarea pe piața internă;

P.  întrucât diferențele dintre legislațiile fiscale pot conduce la obstacole importante în calea tranzacțiilor transfrontaliere; întrucât coordonarea politicilor fiscale naționale, așa cum a propus Mario Monti în raportul său, ar aduce o valoare adăugată importantă întreprinderilor și cetățenilor;

Q.  întrucât achizițiile publice joacă un rol important în stimularea creșterii economice, reprezentând aproximativ 17% din PIB-ul UE; întrucât achizițiile transfrontaliere reprezintă doar o cotă redusă din totalul pieței achizițiilor publice, deși sunt o șansă pentru întreprinderile europene; întrucât accesul IMM-urilor la piețele achizițiilor publice este în continuare redus;

R.  întrucât serviciile reprezintă un sector esențial pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă, însă piața unică a serviciilor este încă prea puțin dezvoltată, în special date fiind lacunele și dificultățile întâmpinate de statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei privind serviciile;

Introducere

1.  salută Comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piața unică”; consideră că cele trei capitole ale comunicării sunt la fel de importante și interconectate și ar trebui să fie tratate printr-o abordare coerentă, fără a izola diferitele chestiuni în joc unele de celelalte;

2.  subliniază, în special, angajamentul Comisiei asumat în această comunicare de a promova noi abordări în ceea ce privește dezvoltarea durabilă;

3.  îndeamnă Comisia să efectueze un audit financiar al priorităților bugetului UE pentru următorul cadru financiar și să acorde prioritate proiectelor cu valoare adăugată europeană susceptibile să consolideze competitivitatea UE și integrarea în domeniul cercetării, al cunoașterii și inovării;

4.  subliniază, în special având în vedere criza economică și financiară, importanța pieței unice pentru competitivitatea întreprinderilor din UE și pentru creșterea și stabilitatea economiilor europene; invită Comisia și statele membre să asigure resurse suficiente pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a normelor privind piața unică și salută abordarea cuprinzătoare adoptată în comunicare; subliniază caracterul complementar al diferitelor măsuri cuprinse în raportul Monti, a cărui coerență nu este reflectată în totalitate în Actul privind piața unică;

5.  invită, prin urmare, Comisia, să prezinte un pachet ambițios de măsuri susținute de o strategie clară și coerentă pentru a promova competitivitatea pieței interne; solicită Comisiei să revină la ideea centrală a raportului Mario Monti, care susține promovarea liberalizării și a concurenței, precum și îmbunătățirea convergenței fiscale și sociale;

6.  subliniază importanța îmbunătățirii guvernanței economice a Uniunii Europene, astfel încât să se creeze condițiile economice necesare pentru ca întreprinderile să beneficieze de oportunitățile oferite de piața unică pentru a se dezvolta și a deveni mai competitive; solicită ca această corelație să fie menționată în mod explicit în Actul privind piața unică; solicită Comisiei să acorde o atenție deosebită impactului pe care îl au discrepanțele economice tot mai mari dintre statele membre ale UE asupra coeziunii interne a pieței unice;

7.  subliniază necesitatea de a adopta o politică industrială europeană ambițioasă cu obiectivul de a consolida economia reală și de a realiza tranziția către o economie mai inteligentă și mai durabilă;

8.  subliniază faptul că dimensiunea externă a strategiei europene, care include și comerțul internațional, dobândește o importanță tot mai mare datorită integrării piețelor și, prin urmare, consideră că o strategie externă adecvată poate fi cu adevărat utilă în ceea ce privește creșterea durabilă, ocuparea forței de muncă și o piață unică mai solidă pentru întreprinderi, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020; subliniază nevoia de a transforma politica comercială a UE într-un adevărat instrument de dezvoltare durabilă și de creare a mai multor locuri de muncă, de mai bună calitate; solicită Comisiei să formuleze o politică comercială compatibilă cu o politică industrială solidă, care generează locuri de muncă;

9.  observă faptul că politicile Uniunii Europene privind piața unică și dezvoltarea regională sunt în foarte mare măsură complementare; subliniază că progresul pieței interne și dezvoltarea continuă a regiunilor Uniunii sunt interdependente și conduc, împreună, către o Europă a coeziunii și a competitivității; salută propunerile Comisiei care vizează aprofundarea pieței unice; subliniază faptul că accesibilitatea reală și efectivă a pieței unice pentru toate regiunile UE este o condiție prealabilă pentru libera circulație a persoanelor, bunurilor, capitalurilor și serviciilor și, astfel, pentru o piață unică puternică și dinamică; subliniază, în acest context, rolul esențial pe care îl are politica regională a Uniunii în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurilor și dezvoltarea coerentă și echilibrată din punct de vedere economic și social a regiunilor;

Evaluare generală
O piață unică inovatoare

10.  invită Comisia să adopte, în cooperare cu părțile interesate relevante, o strategie coerentă și echilibrată pentru a stimula inovarea și a susține întreprinderile inovatoare ca cea mai bună modalitate de recompensare a creației, precum și pentru a proteja drepturile fundamentale, cum ar fi dreptul la viață privată și protecția datelor cu caracter personal;

11.  sprijină ferm crearea unui brevet la nivelul UE favorabil IMM-urilor și a unui sistem unitar de soluționare a litigiilor privind brevetele pentru a face astfel din piața unică un lider al inovării, precum și pentru a stimula competitivitatea europeană; subliniază faptul că traducerea brevetelor în mai multe limbi reprezintă un cost suplimentar prea ridicat, care ar frâna inovarea pe piața unică; consideră că ar trebui să se ajungă cât mai curând posibil la un compromis asupra aspectelor lingvistice;

12.  sprijină crearea unor obligațiuni pentru finanțarea de proiecte europene care să susțină inovarea pe termen lung și crearea de locuri de muncă pe piața unică și care să finanțeze implementarea proiectelor majore de infrastructură transfrontalieră, în special în domeniul energiei, al transporturilor și al telecomunicațiilor, cu scopul de a sprijini conversia ecologică a economiilor noastre; subliniază necesitatea unor structuri adecvate de gestiune a riscurilor, precum și nevoia de a asigura o prezentare completă a tuturor riscurilor potențiale;

13.  subliniază că o piață internă a energiei pe deplin operațională este un element foarte important pentru obținerea unei autonomii crescute în ceea ce privește aprovizionarea cu energie; consideră că acest obiectiv ar putea fi realizat printr-o abordare bazată pe grupări regionale, precum și prin diversificarea rutelor și a surselor de energie; subliniază că infrastructura est-europeană ar trebui îmbunătățită și adusă la același nivel cu infrastructura statelor membre din Europa Occidentală; subliniază faptul că piața internă a energiei ar trebui să contribuie la menținerea prețurilor energiei la un nivel accesibil atât consumatorilor, cât și întreprinderilor; consideră că, pentru atingerea obiectivelor UE în domeniul climei și energiei, este necesară o nouă abordare vizând aplicarea unor niveluri minime adecvate de acciză pe emisiile de CO2 și pe conținutul de energie; insistă asupra faptului că sunt necesare noi planuri și măsuri în materie de eficiență energetică în vederea unei creșteri semnificative a economiilor de energie; subliniază că trebuie promovate rețelele energetice inteligente, precum și energiile regenerabile, iar autoritățile locale și regionale trebuie încurajate să utilizeze tehnologiile informației și comunicațiilor în planurile lor privind eficiența energetică; solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a directivelor privind etichetarea energetică, proiectarea ecologică, transportul, construcțiile și infrastructura pentru a asigura și aplica o abordare bazată pe un cadru european comun;

14.  salută inițiativa privind amprenta produselor asupra mediului și îndeamnă Comisia să propună fără întârziere un adevărat sistem comun de evaluare și etichetare;

15.  solicită Comisiei să promoveze investițiile transfrontaliere și să instituie un cadru care să încurajeze investirea efectivă de capitaluri de risc pe piața unică, să protejeze investitorii și să stimuleze investirea acestor fonduri în proiecte durabile în vederea realizării obiectivelor ambițioase ale Strategiei Europa 2020; invită Comisia să analizeze posibilitățile de creare a unui fond european de capital de risc în măsură să investească în faza incipientă de „demonstrație de concept” și în dezvoltarea întreprinderilor înainte de investițiile comerciale propriu-zise; solicită Comisiei să desfășoare evaluări anuale cu privire la necesarul de investiții publice și private și la modul în care acesta este sau ar trebui să fie acoperit în propunerile sale;

16.  recunoaște importanța achizițiilor publice, mai ales a achizițiilor înainte de comercializare, și rolul pe care acestea îl joacă în stimularea inovării pe piața unică; încurajează statele membre să apeleze la achizițiile publice înainte de comercializare pentru a oferi un impuls inițial decisiv noilor piețe pentru tehnologii inovatoare și ecologice, îmbunătățind în același timp calitatea și eficacitatea serviciilor publice; invită Comisia și statele membre să informeze mai bine autoritățile publice cu privire la posibilitățile existente în domeniul achizițiilor publice înainte de comercializare; invită Comisia să analizeze modalități de facilitare a achizițiilor comune transfrontaliere;

17.  îndeamnă statele membre să își intensifice eforturile de partajare a resurselor în domeniul inovării, prin crearea de centre de inovare și prin măsuri de încurajare a participării IMM-urilor la programele de cercetare ale UE; subliniază necesitatea de a disemina și de a exploata la nivel transfrontalier rezultatele cercetării științifice și ale inovării;

O piață digitală unică

18.  salută revizuirea propusă de Comisie cu privire la Directiva privind semnăturile electronice în vederea creării unui cadru juridic pentru recunoașterea și interoperabilitatea la nivel transfrontalier a sistemelor sigure de e-autentificare; subliniază necesitatea recunoașterii reciproce a identificării și autentificării electronice în UE și solicită Comisiei să abordeze, în acest sens, în special problemele legate de discriminare împotriva beneficiarilor de servicii din cauza naționalității acestora sau a locului lor de reședință;

19.  consideră că, în ceea ce privește Cartea albă privind politica în domeniul transporturilor, aceasta ar trebui să se concentreze asupra propunerilor vizând consolidarea modurilor de transport durabile, inclusiv a intermodalității; subliniază importanța pachetului de e-mobilitate propus care vizează utilizarea noilor tehnologii pentru sprijinirea unui sistem de transporturi eficient și durabil, în special prin utilizarea de sisteme integrate de eliberare a biletelor; invită statele membre să pună în aplicare rapid Directiva privind sistemele inteligente de transport;

20.  invită Comisia și statele membre să ia măsurile necesare pentru a consolida încrederea mediului de afaceri și a cetățenilor în comerțul electronic, îndeosebi prin garantarea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor în acest domeniu; consideră că acest obiectiv poate fi atins după o evaluare riguroasă a Directivei privind drepturile consumatorilor și după o evaluare de impact aprofundată a tuturor opțiunilor de politică din Cartea verde privind dreptul european al contractelor; subliniază că simplificarea înregistrării domeniilor în afara frontierelor pentru întreprinderile online, precum și îmbunătățirea sistemelor sigure de plată online și facilitarea recuperării transfrontaliere a datoriilor ar putea fi, de asemenea, măsuri utile de promovare a comerțului electronic în UE;

21.  subliniază necesitatea stringentă de a adapta politica de standardizare în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor din UE la evoluțiile pieței și ale politicilor în vederea realizării obiectivelor politicii europene care presupun interoperabilitate;

22.  subliniază necesitatea de a depăși barierele existente în calea comerțului electronic transfrontalier în UE; subliniază necesitatea unei politici active care să permită publicului și întreprinderilor să beneficieze pe deplin de acest instrument pe care îl au la dispoziție și care le poate oferi produse și servicii de calitate la prețuri competitive; consideră că acest lucru este esențial în actualul climat de criză economică și că ar contribui în mod considerabil la finalizarea pieței unice, ca un mijloc de combatere a inegalității în creștere și de protejare a consumatorilor vulnerabili, care trăiesc în regiuni îndepărtate sau au o mobilitate redusă, precum și a grupurilor cu venituri mici și a IMM-urilor, pentru care integrarea în mediul comerțului electronic este deosebit de importantă;

23.  subliniază potențialul regiunilor UE de a juca un rol considerabil ajutând Comisia în eforturile sale de creare a unei piețe digitale unice; subliniază, în această privință, importanța care ar trebui acordată utilizării fondurilor disponibile pentru regiunile UE în vederea depășirii lipsei de dezvoltare în domeniile comerțului electronic și serviciilor electronice, care ar putea servi drept sursă fructuoasă de creștere economică viitoare în regiuni;

24.  consideră că IMM-urilor ar trebui să li se ofere mijloace pentru a utiliza pe scară largă comerțul electronic în Europa; regretă faptul că Comisia nu va prezenta o propunere de sistem european de soluționare a litigiilor online în legătură cu tranzacțiile digitale înainte de 2012, la doisprezece ani după ce Parlamentul a solicitat o astfel de inițiativă în septembrie 2000(9);

25.  îndeamnă statele membre să pună pe deplin în aplicare cea de-a treia Directivă privind serviciile poștale (2008/6/CE); subliniază necesitatea de a garanta accesul universal la servicii poștale de înaltă calitate, de a evita dumpingul social și de a promova interoperabilitatea și cooperarea între sistemele și serviciile poștale cu scopul de a asigura eficacitatea distribuirii și urmăririi achizițiilor online în vederea creșterii încrederii consumatorilor în ceea ce privește achizițiile transfrontaliere;

26.  subliniază necesitatea creării unei piețe unice pentru bunurile audiovizuale online prin promovarea standardelor deschise în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, precum și necesitatea de a sprijini inovarea și creativitatea printr-o administrare eficace a drepturilor de autor, inclusiv prin crearea unui sistem paneuropean de acordare a licențelor, cu scopul de a garanta un acces mai extins și mai echitabil la bunurile și serviciile culturale pentru cetățeni, garantându-se în același timp faptul că deținătorii drepturilor sunt remunerați în mod adecvat pentru operele lor și că drepturile fundamentale ale utilizatorilor de internet sunt respectate; subliniază că este necesară alinierea legislației online privind drepturile de proprietate intelectuală cu legislația offline existentă în acest domeniu, în special cu privire la mărcile comerciale, astfel încât consumatorii și întreprinderile să aibă mai multă încredere în comerțul electronic;

27.  subliniază că trebuie intensificată lupta împotriva pirateriei online pentru a proteja drepturile creatorilor, respectându-se în același timp drepturile fundamentale ale consumatorilor; arată că organizațiile și cetățenii trebuie să fie informați corespunzător cu privire la consecințele contrafacerii și ale pirateriei; salută inițiativa anunțată de Comisie care vizează combaterea pirateriei mărcilor comerciale și a produselor și, în special, propunerile legislative care trebuie depuse în 2011 și care au în vedere ajustarea cadrului juridic la noile provocări ale internetului și consolidarea măsurilor luate de către autoritățile vamale în acest domeniu; constată că, în această privință, ar putea fi realizate sinergii și cu viitorul plan de acțiune vizând consolidarea supravegherii pieței europene;

28.  subliniază, de asemenea, faptul că protecția și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ar trebui dezvoltate în cadrul unei abordări mai ample ce ia în considerare drepturile și nevoile consumatorilor și ale cetățenilor din UE, dar care nu intră în conflict cu alte politici interne și externe ale UE, precum promovarea societății informaționale, sprijinirea educației, a îngrijirilor medicale și a dezvoltării în țările terțe, precum și promovarea diversității culturale și biologice la nivel internațional;

O piață unică propice mediului de afaceri

29.  subliniază nevoia finalizării și punerii în aplicare efective a pachetului privind supravegherea financiară pentru a îndeplini obiectivul unei piețe interne sustenabile; solicită Comisiei să realizeze o evaluare pentru a asigura această punere în aplicare pe întreg teritoriul UE, precum și publicarea anuală a unui tabel de corespondență; în acest scop, consideră că cele mai bune practici ar trebui promovate în rândul autorităților de supraveghere naționale și de la nivelul UE;

30.  invită Comisia să îmbunătățească accesul IMM-urilor la piețele de capital prin integrarea informațiilor disponibile cu privire la diverse posibilități de finanțare propuse de UE, cum ar fi cele oferite de Programul pentru competitivitate și inovare, de Banca Europeană de Investiții sau de Fondul European de Investiții, și prin simplificarea și accelerarea procedurilor de finanțare, precum și prin reducerea birocrației aferente acestor proceduri; în acest scop, recomandă o abordare mult mai holistică în ceea ce privește acordarea finanțărilor, în special în vederea sprijinirii tranziției către o economie mai durabilă;

31.  consideră că structura pluralistă a pieței bancare europene răspunde cel mai bine varietății nevoilor de finanțare ale IMM-urilor și că diversitatea modelelor juridice și a obiectivelor comerciale îmbunătățește accesul la finanțare;

32.  subliniază importanța economică a IMM-urilor și a microîntreprinderilor în economia europeană; insistă, prin urmare, asupra necesității de a se garanta că principiul „gândiți mai întâi la scară mică” promovat de „Small Business Act” (Actul privind întreprinderile mici) este bine pus în aplicare și sprijină măsurile Comisiei care vizează eliminarea sarcinilor administrative nenecesare impuse IMM-urilor; sugerează că IMM-urile cu un anumit potențial de creștere, salarii ridicate și condiții de lucru bune ar trebui sprijinite și solicită introducerea unei diferențieri în inițiativa „Small Business Act” pentru armonizarea acesteia cu Strategia Europa 2020;

33.  atrage atenția asupra importanței comerțului de proximitate pentru legăturile sociale, ocuparea forței de muncă și dinamism în zonele dezavantajate, în special în cartierele urbane care se confruntă cu dificultăți sau în zonele slab populate; solicită să li se acorde acestora un sprijin adecvat în cadrul politicii regionale a Uniunii;

34.  subliniază necesitatea consolidării capacităților IMM-urilor în contextul conceperii de proiecte și a redactării propunerilor, inclusiv asistență tehnică și programe de formare adecvate;

35.  solicită adoptarea statutului întreprinderilor europene private pentru a facilita înființarea și funcționarea la nivel transfrontalier a întreprinderilor mici și mijlocii pe piața unică;

36.  consideră că investitorii de capital vor fi mai încurajați să finanțeze întreprinderile mici și micro aflate abia înființate dacă sunt oferite mai multe rute eficace de dezangajare prin intermediul piețelor naționale sau paneuropene de capital de creștere, care, în prezent, nu funcționează corespunzător;

37.  îndeamnă toate statele membre să pună pe deplin în aplicare pachetul privind bunurile;

38.  subliniază importanța interconectării registrelor comerțului și invită Comisia să dezvolte un cadru legislativ clar care să garanteze că informațiile cuprinse în aceste registre sunt complete și corecte;

39.  recunoaște contribuția importantă a sectorului comerțului cu amănuntul la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă; invită Comisia Europeană să includă în Actul privind piața unică o propunere pentru un plan european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul, care să identifice și să abordeze numeroasele provocări cu care se confruntă detailiștii și furnizorii în cadrul pieței unice; consideră că planul de acțiune ar trebui să se bazeze pe concluziile activităților în curs de desfășurare din Parlamentul European cu privire la „o piață cu amănuntul mai eficace și mai echitabilă”;

40.  subliniază importanța eliminării barierelor fiscale, administrative și juridice nenecesare din calea activităților transfrontaliere; consideră că este necesar un cadru mai clar în ceea ce privește TVA-ul și obligațiile de declarare pentru întreprinderi pentru a încuraja modele durabile de producție și de consum, pentru a limita costurile de adaptare, pentru a combate frauda în materie de TVA și pentru a crește competitivitatea întreprinderilor din UE;

41.  salută intenția Comisiei de a publica o Carte verde privind guvernanța corporativă și de a lansa o consultare publică cu privire la informații privind aspectele umane, sociale și de mediu ale investițiilor efectuate de către întreprinderi; îndeamnă Comisia să prezinte propuneri concrete privind investițiile private cu scopul de a crea stimulente eficace pentru investiții pe termen lung, durabile și etice, de a asigura o mai bună coordonare a politicilor fiscale ale întreprinderilor și de a încuraja responsabilitatea socială a acestora;

42.  salută revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, care permite o reflecție mai aprofundată asupra obiectivelor legate de schimbările climatice, cu condiția ca sarcinile fiscale nu să revină în mod nejustificat consumatorilor vulnerabili;

43.  salută călduros inițiativa Comisiei vizând o directivă care să introducă o bază fiscală consolidată comună a societăților și subliniază că aceasta ar putea reduce frauda și evaziunea fiscală și ar îmbunătăți nivelul de transparență și comparabilitate al impozitelor aplicate la nivelul întreprinderilor, reducând astfel obstacolele pentru activitățile transfrontaliere;

44.  invită Comisia să mărească eficacitatea procedurilor de achiziții publice și să reducă birocrația aferentă acestora pentru a încuraja întreprinderile din UE să participe la achizițiile publice transfrontaliere; subliniază că este necesară simplificarea în continuare a procedurilor în special pentru autoritățile locale și regionale, astfel încât IMM-urile să dispună de un acces mai facil la achizițiile publice; îndeamnă Comisia să pună la dispoziție date privind nivelul de deschidere al procedurilor de achiziții publice și să asigure reciprocitatea cu alte țări industrializate și cu marile economii emergente; invită Comisia să examineze noi modalități de îmbunătățire a accesului întreprinderilor europene la piețele externe de achiziții publice pentru a asigura condiții de concurență echitabile atât pentru întreprinderile europene, cât și pentru cele străine care concurează la atribuirea contractelor de achiziții publice;

45.  propune, la nivel mai general, ca acordurile comerciale viitoare negociate de Uniune să conțină un capitol privind dezvoltarea durabilă, plecând de la principiile privind răspunderea socială a întreprinderilor definite în versiunea actualizată din 2010 a Orientărilor OCDE pentru întreprinderile multinaționale;

46.  invită Comisia să realizeze o coordonare mai amplă între măsurile naționale și cele de la internațional privind IMM-urile, să identifice și să promoveze IMM-urile care au potențial comercial; consideră că statele membre ar trebui să își intensifice eforturile de încurajare a IMM-urilor să utilizeze inițiativele și instrumentele existente, cum ar fi baza de date privind accesul pe piață și centrul de asistență pentru exportatori;

47.  consideră că ar trebui intensificate eforturile Comisiei de facilitare a serviciilor bancare transfrontaliere, prin înlăturarea tuturor obstacolelor existente în calea utilizării sistemelor concurente de compensare și de regularizare și prin aplicarea de norme comune pentru tranzacționare;

48.  consideră că Comisia ar trebui să sponsorizeze un schimb de competențe europene, prin care întreprinderile mici și mijlocii să poată beneficia de competențele disponibile în întreprinderi mai mari, promovând astfel sinergiile și mentoratul;

49.  solicită propuneri din partea Comisiei privind revizuirea directivelor referitoare la contabilitate pentru a evita o reglementare excesivă costisitoare și ineficientă, în special în cazul IMM-urilor, astfel încât competitivitatea și potențialul lor de creștere să poată fi exploatate cu mai multă eficacitate;

O piață unică a serviciilor

50.  subliniază că Directiva privind serviciile trebuie pusă în aplicare în integralitate și în mod corespunzător, inclusiv în ceea ce privește înființarea unor ghișee unice pe deplin operaționale, care să permită efectuarea procedurilor și a formalităților necesare online, reducându-se astfel în mod considerabil costurile operaționale pentru întreprinderi și stimulându-se piața unică a serviciilor; invită Comisia și statele membre să colaboreze și să ia măsuri suplimentare pentru dezvoltarea pieței unice a serviciilor, pe baza procesului de evaluare reciprocă; îndeamnă Comisia să acorde o atenție deosebită dezvoltării pieței unice a serviciilor online;

51.  invită Comisia să încurajeze dezvoltarea sectorului serviciilor pentru întreprinderi și să ia măsurile necesare de reglementare pentru a proteja întreprinderile, îndeosebi IMM-urile, de practicile comerciale neloiale utilizate de întreprinderile mai mari din lanțul de aprovizionare; invită Comisia să definească, în consultare cu părțile interesate, „practicile comerciale în mod manifest neloiale” din lanțul de aprovizionare și să propună măsuri suplimentare de prevenire a practicilor comerciale neloiale în ceea ce privește concurența și libertatea contractuală; reamintește Rezoluția sa din 16 decembrie 2008 referitoare la anuarele profesionale înșelătoare(10) și îndeamnă din nou Comisia să prezinte o propunere pentru a preveni practicile frauduloase ale anuarelor profesionale înșelătoare;

52.  consideră că orice propunere legislativă privind acordarea de concesiuni de servicii ar trebui să includă un cadru juridic care să asigure transparență și protecție judiciară efectivă atât pentru operatorii economici, cât și pentru autoritățile contractante pe întreg teritoriul UE; solicită Comisiei ca, înainte de a prezenta o propunere legislativă, să demonstreze că principiile generale prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (interzicerea discriminării, principiul tratamentului egal și al transparenței) nu sunt aplicate în mod satisfăcător în practică în cazul concesiunilor de servicii;

53.  salută intenția Comisiei de a propune o reformă legislativă a cadrului de standardizare, care să acopere și serviciile; subliniază faptul că standardizarea serviciilor ar trebui să contribuie la realizarea pieței unice, atunci când această măsură se dovedește a fi utilă, și, în special, trebuie să țină cont pe deplin de nevoile IMM-urilor; recunoaște rolul jucat de standardele pentru produse în funcționarea pieței interne europene și consideră că standardele sunt un instrument esențial pentru promovarea unor bunuri și servicii durabile și de calitate pentru consumatori și întreprinderi; solicită măsuri de promovare a transparenței și de reducere a costurilor, precum și implicarea într-o mai mare măsură a părților interesate;

54.  subliniază importanța „specializării inteligente” a regiunilor pentru a stimula competitivitatea regională; consideră că piața unică a UE se poate dezvolta ca întreg numai cu condiția implicării tuturor actorilor și a regiunilor, inclusiv a IMM-urilor din toate sectoarele, inclusiv a sectorului public, a economiei sociale și a cetățenilor înșiși; consideră că nu trebuie implicate numai câteva regiuni specializate în înalta tehnologie, ci toate regiunile Europei și toate statele membre, fiecare axându-se pe propriile puncte forte („specializare inteligentă”) în Europa;

55.  subliniază importanța dimensiunii externe a pieței interne și mai ales a cooperării în materie de reglementare cu principalii parteneri comerciali, la nivel bilateral sau multilateral, cu scopul de a promova convergența reglementărilor, echivalența regimurilor aplicate terților și adoptarea pe scară mai largă a standardelor internaționale; încurajează Comisia să examineze acordurile existente cu părțile terțe, care extind elementele pieței interne dincolo de granițele sale, și să determine măsura în care aceste acorduri reușesc să asigure certitudinea juridică necesară pentru beneficiarii potențiali;

Priorități-cheie
Crearea unui sistem european de brevetare și a unui sistem unitar de soluționare a litigiilor privind brevetele

56.  subliniază faptul că instituirea unui sistem european de brevetare și a unui sistem unitar de soluționare a litigiilor privind brevetele, precum și crearea unui sistem îmbunătățit de gestionare a drepturilor de autor sunt indispensabile pentru încurajarea inovării și a creativității în cadrul pieței unice (propunerile 1 și 2 din Actul privind piața unică);

Finanțarea inovării

57.  invită Comisia și statele membre să țină seama în mod corespunzător de importanța inovării pentru o a asigura o creștere solidă și mai durabilă și crearea de locuri de muncă, garantând finanțarea adecvată a inovării, în special prin crearea unor obligațiuni pentru finanțarea proiectelor UE, îndeosebi a celor din domeniul energiei, al transportului și al telecomunicațiilor, care sprijină conversia ecologică a economiilor noastre, și prin elaborarea unui cadru legislativ care să încurajeze investiții efective de capitaluri de risc pe întreg teritoriul UE; subliniază că ar trebui oferite stimulente pentru investițiile pe termen lung în sectoarele inovatoare și în cele care creează locuri de muncă (propunerile 15 și 16 din Actul privind piața unică);

Stimularea comerțului electronic

58.  îndeamnă Comisia să ia toate măsurile necesare pentru a consolida încrederea întreprinderilor și a consumatorilor în comerțul electronic și pentru a stimula dezvoltarea sa în cadrul pieței unice; subliniază că Planul de acțiune al UE împotriva contra contrafacerii și pirateriei și Directiva-cadru privind gestionarea drepturilor de autor sunt elemente cruciale pentru atingerea acestui obiectiv (propunerile 2, 3 și 5 din Actul privind piața unică);

Îmbunătățirea participării IMM-urilor la piața unică

59.  subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare pentru ca piața unică să devină un mediu mai propice IMM-urilor; consideră că astfel de eforturi ar trebui să includă îmbunătățirea accesului IMM-urilor la piețele de capital, eliminarea barierelor administrative și financiare din calea activităților lor transfrontaliere prin adoptarea unui regim de TVA mai clar și a unei baze fiscale consolidate comune a societăților, precum și revizuirea cadrului privind achizițiile publice, astfel încât acestea să devină mai flexibile și mai puțin birocratice (propunerile 12, 17, 19 și 20 din Actul privind piața unică);

Raționalizarea procedurilor de achiziții publice

60.  solicită Comisiei să reexamineze legislația privind achizițiile publice și parteneriatele public-privat, obiectivul fiind acela de a promova o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în cadrul pieței unice și de a stimula achizițiile publice transfrontaliere; subliniază necesitatea elaborării unui cadru mai clar, de natură să asigure certitudinea juridică necesară atât pentru operatorii economici, cât și pentru autoritățile contractante; încurajează cu tărie statele membre să recurgă la achizițiile publice înainte de comercializare pentru a stimula piața tehnologiilor inovatoare și ecologice; insistă asupra faptului că trebuie asigurată reciprocitatea cu țările industrializate și cu marile economii emergente în domeniul achizițiilor publice (propunerile 17 și 24 din Actul privind piața unică);

o
o   o

61.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2010)0186.
(2) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
(3) JO L 176, 7.7.2009, p. 17.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2010)0320.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2010)0173.
(6) JO C 349 E, 22.10.2010, p. 25.
(7) JO C 67 E, 18.3.2010, p. 10.
(8) JO C 316 E, 22.12.2006, p. 378.
(9) JO C 146, 17.5.2001, p. 101.
(10) JO C 45E, 23.2.2010, p. 17.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate