Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2277(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0071/2011

Predkladané texty :

A7-0071/2011

Rozpravy :

PV 06/04/2011 - 4
PV 06/04/2011 - 6
CRE 06/04/2011 - 4
CRE 06/04/2011 - 6

Hlasovanie :

PV 06/04/2011 - 8.20
CRE 06/04/2011 - 8.20
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0146

Prijaté texty
PDF 324kWORD 116k
Streda, 6. apríla 2011 - Štrasburg
Jednotný trh pre podniky a rast
P7_TA(2011)0146A7-0071/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011 o jednotnom trhu pre podniky a rast ((2010/2277(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo 50 návrhov, ako lepšie spoločne pracovať, podnikať a obchodovať (KOM(2010)0608),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o zabezpečení jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov(1),

–  so zreteľom na správu O novej stratégii pre jednotný trh profesora Maria Montiho z 9. mája 2010,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom EURÓPA 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 – Únia inovácií (KOM(2010)0546),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o inteligentnej regulácii v Európskej únii (KOM(2010)0543),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Digitálna agenda pre Európu KOM(2010)0245),

–  so zreteľom na správu o hodnotení prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k trhom verejného obstarávania v rámci EÚ(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o cezhraničnom elektronickom obchode medzi podnikmi a spotrebiteľmi v EÚ (KOM(2009)0557),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie z 29. júna 2009 o opatreniach na zlepšenie fungovania jednotného trhu(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie (KOM(2008)0400),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Najskôr myslieť v malom“ Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu (KOM(2008)0394),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Jednotný trh pre Európu 21. storočia (KOM(2007)0724) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Jednotný trh: zhodnotenie dosiahnutých výsledkov (SEK(2007)1521),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Príležitosti, prístup a solidarita: smerom k novej sociálnej vízii pre Európu 21. storočia (KOM(2007)0726),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o uplatňovaní práva Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania a o koncesiách inštitucionalizovaným verejno-súkromným partnerstvám (IVSP) (C(2007)6661),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Čas zaradiť vyššiu rýchlosť: nové partnerstvo pre rast a zamestnanosť (KOM(2006)0030),

–  so zreteľom na závery Rady o Akte o jednotnom trhu z 10. decembra 2010,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. septembra 2010 o dobudovaní vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2010 o novom vývoji v oblasti verejného obstarávania(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2010 o hodnotení výsledkov vnútorného trhu(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2009 o verejnom obstarávaní vo fáze pred komerčným využitím: podpora inovácií s cieľom zabezpečiť v Európe trvalo udržateľné verejné služby vysokej kvality(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2006 o dokumente s názvom Čas zaradiť vyššiu rýchlosť – vytváranie Európy podnikania a rastu(8),

–  so zreteľom na zelenú knihu Komisie o modernizácii politiky verejného obstarávania EÚ (KOM(2011)0015),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre právne veci (A7-0071/2011),

A.  keďže jednotný trh založený na voľnej a spravodlivej súťaži je zásadným cieľom hospodárskej reformy EÚ a predstavuje kľúčovú konkurenčnú výhodu pre Európu v rámci svetového hospodárstva,

B.  keďže medzi najväčšie výhody vnútorného trhu patrí odstránenie prekážok mobility a harmonizácia inštitucionálnych predpisov, čím sa posilnilo kultúrne porozumenie, integrácia, hospodársky rast a európska solidarita,

C.  keďže je dôležité na všetkých úrovniach zvýšiť dôveru v jednotný trh a odstrániť existujúce prekážky pre podniky vstupujúce na trh; keďže veľká administratívna záťaž nových podnikateľov odrádza,

D.  keďže je dôležité, aby Akt o jednotnom trhu nepozostával zo skupiny izolovaných opatrení a aby všetky návrhy spoločne prispievali k dosiahnutiu jednotného cieľa,

E.  keďže na všetky podniky vplýva fragmentácia trhu, ale MSP reagujú na problémy, ktoré z nej vyplývajú, osobitne citlivo,

F.  keďže jednotný trh sa zatiaľ často považuje za najviac výhodný pre veľké podniky, napriek tomu, že hnacím motorom rastu EÚ sú MSP,

G.  keďže kľúčovým faktorom nízkeho rastu v posledných rokoch je nedostatok inovácií v rámci EÚ; keďže „zelené“ technologické inovácie predstavujú príležitosť spojiť dlhodobý rast s ochranou životného prostredia,

H.  keďže na to, aby sa splnili ciele stratégie Európa 2020, musí jednotný trh poskytovať podmienky na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast; keďže jednotný trh by sa mal stať lepším prostredím pre inovácie a výskum podnikov EÚ,

I.  keďže politika hospodárskej súťaže je nevyhnutným nástrojom pri zabezpečovaní dynamického, efektívneho a inovatívneho vnútorného trhu a konkurencieschopnosti EÚ na globálnej úrovni,

J.  keďže rizikový kapitál je dôležitým zdrojom financovania nových inovatívnych podnikov; keďže fondy rizikového kapitálu, ktoré chcú investovať v rôznych členských štátoch EÚ, čelia prekážkam,

K.  keďže rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) a ich širšie využitie podnikmi EÚ je základom nášho budúceho rastu,

L.  keďže elektronický obchod a elektronické služby vrátane služieb elektronickej štátnej správy a elektronického zdravotníctva sú na úrovni EÚ ešte stále nedostatočne rozvinuté,

M.  keďže odvetvie poštových služieb a podpora interoperability a spolupráce medzi poštovými systémami a službami môže významne vplývať na rozvoj cezhraničného elektronického obchodu,

N.  keďže existujú regulačné prekážky účinného poskytovania autorských práv, ktoré zapríčiňujú vysokú úroveň fragmentácie trhu s audiovizuálnymi produktmi, čo je pre podniky EÚ nežiaduce; keďže podniky aj spotrebitelia by mali úžitok z vytvorenia skutočného jednotného trhu s audiovizuálnymi produktmi a službami pri dodržiavaní základných práv používateľov internetu,

O.  keďže falšovanie a pirátstvo znižujú dôveru podnikov v elektronický obchod a sú hnacím motorom fragmentácie pravidiel na ochranu duševného vlastníctva, čo potláča inovácie na jednotnom trhu,

P.  keďže rozdiely vo fiškálnych pravidlách môžu vytvárať značné prekážky pre cezhraničné transakcie; keďže koordinácia daňových politík jednotlivých členských štátov, ako ju vo svojej správe navrhol Mario Monti, by priniesla významnú pridanú hodnotu pre podniky a občanov,

Q.  keďže verejné obstarávanie zohráva dôležitú úlohu pri podpore hospodárskeho rastu, pretože tvorí približne 17 % HDP Európskej únie; keďže cezhraničné obstarávanie sa na celkovom trhu s verejným obstarávaním podieľa len malou mierou, a to napriek tomu, že je príležitosťou pre spoločnosti EÚ; keďže prístup MSP k trhom s verejným obstarávaním je stále obmedzený,

R.  keďže služby sú veľmi dôležitým sektorom pre hospodársky rast a zamestnanosť, pričom ale jednotný trh so službami ešte stále nie je dostatočne rozvinutý, a to najmä pre nedostatky a ťažkosti členských štátov v rámci vykonávania smernice o službách,

Úvod

1.  víta oznámenie Komisie s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu; domnieva sa, že všetky tri kapitoly oznámenia sú rovnako dôležité, vzájomne spolu súvisia, treba sa nimi zaoberať komplexne a jednotlivé dôležité otázky sa nesmú izolovať;

2.  osobitne zdôrazňuje záväzok Komisie, vyjadrený v tomto oznámení, podporovať nové prístupy k trvalo udržateľnému rozvoju;

3.  naliehavo žiada Komisiu, aby uskutočnila finančný audit rozpočtových priorít EÚ pre ďalší finančný rámec a uprednostnila projekty s európskou pridanou hodnotou, ktoré môžu zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ a integráciu v oblastiach výskumu, poznatkov a inovácií;

4.  predovšetkým so zreteľom na hospodársku a finančnú krízu zdôrazňuje význam jednotného trhu pre konkurencieschopnosť podnikov EÚ a rast a stabilitu európskych ekonomík, vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dostatočné prostriedky na zlepšenie vykonávania predpisov týkajúcich sa jednotného trhu, a víta holistický prístup oznámenia; zdôrazňuje komplementárnosť rôznych opatrení obsiahnutých v Montiho správe, ktorých súdržnosť nie je plne zohľadnená v Akte o jednotnom trhu;

5.  vyzýva preto Komisiu, aby predložila ambiciózny súbor opatrení, ktorý sa bude opierať o jasnú a ucelenú stratégiu na podporu konkurencieschopnosti jednotného trhu; vyzýva Komisiu, aby sa znovu nechala inšpirovať duchom správy Maria Montiho, v ktorej sa odporúča podporovať liberalizáciu a hospodársku súťaž, ako aj zlepšovať konvergenciu v daňovej a sociálnej oblasti;

6.  zdôrazňuje, že je dôležité zlepšiť správu ekonomických záležitostí Európskej únie s cieľom vytvoriť pre podniky také hospodárske podmienky, aby mohli využívať príležitosti, ktoré ponúka jednotný trh a ktoré im umožňujú rásť a zvyšovať svoju konkurencieschopnosť, a vyzýva, aby bolo toto prepojenie výslovne uvedené v Akte o jednotnom trhu; vyzýva Komisiu, aby venovala dôkladnú pozornosť vplyvu narastajúcich hospodárskych rozdielov medzi členskými štátmi EÚ na vnútornú súdržnosť jednotného trhu;

7.  zdôrazňuje potrebu prijať ambicióznu európsku politiku v oblasti priemyslu s cieľom posilniť skutočné hospodárstvo a dosiahnuť prechod k inteligentnejšiemu a trvalo udržateľnejšiemu hospodárstvu;

8.  zdôrazňuje, že vonkajší rozmer európskej stratégie, do ktorej patrí aj medzinárodný obchod, je pre integráciu trhov čoraz dôležitejší, a preto môže byť primeraná vonkajšia stratégia skutočne veľmi užitočná v záujme trvalo udržateľného rastu, zamestnanosti a posilnenia jednotného trhu pre podniky v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020; zdôrazňuje potrebu transformovať obchodnú politiku EÚ na reálny nástroj udržateľného rozvoja a vytvárania väčšieho počtu a kvalitnejších pracovných miest; žiada Komisiu, aby obchodnú politiku vyvíjala v súlade so silnou priemyselnou politikou vytvárania pracovných miest;

9.  konštatuje, že politiky Únie v oblasti jednotného trhu a regionálneho rozvoja sa veľmi dobre dopĺňajú a zdôrazňuje, že pokrok v oblasti vnútorného trhu a ďalší rozvoj regiónov Únie sú vzájomne závislé a prispievajú k Európe založenej na súdržnosti a konkurencieschopnosti; víta návrhy Komisie, ktorých cieľom je prehĺbenie jednotného trhu; zdôrazňuje, že skutočná a efektívna dostupnosť jednotného trhu všetkým regiónom EÚ je predpokladom pre voľný pohyb občanov, tovaru, kapitálu a služieb, a preto aj pre silný a dynamický jednotný trh; v tejto súvislosti poukazuje na mimoriadne dôležitú úlohu, ktorú zohráva regionálna politika Únie, pokiaľ ide o rozvoj infraštruktúry a s ohľadom na súlad hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov;

Všeobecné hodnotenie
Inovatívny jednotný trh

10.  žiada Komisiu, aby prijala jednotnú a vyváženú stratégiu v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami, s cieľom podporiť inovácie a inovatívne podniky ako najlepší spôsob, akým odmeňovať tvorivosť, a chrániť základné práva občanov, napr. právo na ochranu súkromia a osobných údajov;

11.  dôrazne podporuje vytvorenie patentu EÚ, ktorý bude priaznivý pre SME, a jednotného systému pre spory týkajúce sa patentov, s cieľom vytvoriť z jednotného trhu prostredie, ktoré bude na vedúcej pozícii vo vzťahu k inováciám, a podporiť konkurencieschopnosť Európy; zdôrazňuje, že preklad patentov do viacerých jazykov predstavuje bremeno navyše, ktoré by brzdilo inovácie na jednotnom trhu, a že by sa mal čo najskôr dosiahnuť kompromis v jazykových otázkach;

12.  podporuje vytvorenie systému projektových dlhopisov EÚ s cieľom podporiť dlhodobé inovácie a tvorbu pracovných miest v rámci jednotného trhu a financovať realizáciu veľkých cezhraničných projektov infraštruktúry, najmä v oblasti energetiky, dopravy a telekomunikácií, pričom by sa podporovala ekologická transformácia našich ekonomík; zdôrazňuje potrebu adekvátnych štruktúr riadenia rizík a úplného zverejnenia všetkých prípadných záväzkov;

13.  poukazuje na potrebu plne funkčného vnútorného trhu s energiou s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru nezávislosti v oblasti zásobovania energiou; domnieva sa, že by sme ju mohli dosiahnuť prostredníctvom regionálneho zoskupovania, ako aj diverzifikáciou energetických zásobovacích trás a zdrojov; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť východoeurópsku infraštruktúru, aby bola v súlade s infraštruktúrou v západoeurópskych členských štátoch; zdôrazňuje, že vnútorný trh s energiou by mal prispieť k udržaniu cien za energiu na dostupnej úrovni pre spotrebiteľov aj podniky; vyjadruje presvedčenie, že ak sa majú splniť ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky, je potrebné zaujať nový postoj spočívajúci v tom, že sa na emisie CO2 a na obsah energií uplatnia primerané minimálne sadzby dane; upozorňuje, že na výrazné zvýšenie úspory energie sú potrebné ďalšie plány a opatrenia energetickej efektívnosti, zdôrazňuje potrebu presadzovať inteligentné rozvodné siete a nabáda miestne a regionálne úrady, aby vo svojich plánoch energetickej efektívnosti využívali IKT; vyzýva Komisiu, aby prísne dohliadala na vykonávanie smerníc o označovaní energetickými štítkami, ekodizajne, doprave, budovách a infraštruktúre v záujme zabezpečenia a uplatňovania spoločného európskeho rámcového prístupu;

14.  podporuje iniciatívu o ekologickej stope výrobkov a naliehavo žiada Komisiu, aby urýchlene navrhla vytvorenie skutočného spoločného systému posudzovania a označovania;

15.  vyzýva Komisiu, aby podporovala cezhraničné investície a aby vytvorila rámec, ktorým by nabádala fondy rizikového kapitálu na to, aby boli efektívne investované na jednotnom trhu, aby chránila investorov a poskytovala stimuly na to, aby boli tieto fondy investované do udržateľných projektov, čím by sa splnili ambiciózne ciele stratégie EÚ 2020; vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti vytvorenia európskeho fondu rizikového kapitálu, ktorého prostriedky by bolo možné investovať v ranej fáze overovania funkčnosti koncepcie a obchodného rozvoja ešte pred realizáciou komerčných investícií; žiada Komisiu, aby vykonala každoročné hodnotenie potrieb verejných a súkromných investícií a toho, ako sa plnia, alebo ako by sa mali plniť, podľa jej návrhov;

16.  uznáva význam verejného obstarávania, najmä verejného obstarávania vo fáze pred komerčným využitím, a úlohu, ktorú zohráva v podnecovaní inovácií na jednotnom trhu; nabáda členské štáty, aby verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím na začiatku rozhodne nasmerovali na nové trhy s inovatívnymi a zelenými technológiami a pritom zlepšili kvalitu a efektívnosť verejných služieb; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby verejné orgány lepšie oboznamovali s existujúcimi možnosťami verejného obstarávania vo fáze pred komerčným využitím; vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti zjednodušenia spoločného cezhraničného obstarávania;

17.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili úsilie zhromažďovať zdroje inovácií vytváraním inovačných zoskupení a prijímaním krokov na podporu zapojenia MSP do výskumných programov EÚ; zdôrazňuje potrebu šírenia a cezhraničného využívania výsledkov vedeckého výskumu a inovácií;

Digitálny jednotný trh

18.  víta návrh Komisie na revíziu smernice o elektronickom podpise v záujme poskytnutia právneho rámca pre cezhraničné uznávanie a interoperabilitu bezpečných systémov elektronickej verifikácie; zdôrazňuje potrebu vzájomného uznávania elektronickej identifikácie a elektronickej verifikácie v celej EÚ a žiada Komisiu, aby sa v tejto súvislosti zaoberala najmä problémami týkajúcimi sa diskriminácie príjemcov služieb z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu;

19.  domnieva sa, že biela kniha o dopravnej politike by sa mala zamerať na návrhy, ako rozšíriť trvalo udržateľné spôsoby dopravy vrátane kombinovaných spôsobov; zdôrazňuje význam navrhovaného balíka elektronickej mobility zameraného na používanie nových technológií na podporu efektívneho a trvalo udržateľného dopravného systému, najmä prostredníctvom využitia integrovaného systému cestovných lístkov; vyzýva členské štáty, aby čo najrýchlejšie zaviedli smernicu o inteligentných dopravných systémoch;

20.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali príslušné opatrenia na posilnenie dôvery podnikov a občanov v elektronický obchod, a to predovšetkým zabezpečením vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa v tejto oblasti; zdôrazňuje, že je to možné dosiahnuť na základe podrobného posúdenia smernice o ochrane práv spotrebiteľa a podrobného posúdenia vplyvu všetkých možností politiky uvedených v zelenej knihe o európskom zmluvnom práve; konštatuje, že zjednodušenie cezhraničnej registrácie domén pre elektronické podniky, ako aj zlepšenie bezpečnostných systémov on-line platieb a zjednodušenie cezhraničného vymáhania dlhov by rovnako predstavovali užitočné opatrenia na podporu elektronického obchodu v rámci celej EÚ;

21.  zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné prispôsobiť normalizačnú politiku EÚ v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) vývoju trhu a politík v záujme splnenia cieľov európskych politík vyžadujúcich interoperabilitu;

22.  zdôrazňuje potrebu prekonať existujúce prekážky cezhraničného elektronického obchodu v Európskej únii; zdôrazňuje potrebu aktívnej politiky, ktorá by občanom a podnikom umožnila naplno využívať výhody tohto nástroja, ktorý majú k dispozícii a prostredníctvom ktorého sa im ponúkajú výrobky a služby dobrej kvality za konkurenčné ceny; domnieva sa, že v súčasnej atmosfére hospodárskej krízy ide o zásadnú vec a že by to v obrovskej miere pomohlo pri dobudovaní jednotného trhu, pretože ide o prostriedok na boj proti prehlbovaniu nerovností a na ochranu spotrebiteľov, ktorí sú zraniteľní, žijú v odľahlých oblastiach alebo trpia obmedzenou pohyblivosťou, ako aj na ochranu skupín s nízkymi príjmami a malých a stredných podnikov, pre ktoré má vstup do sveta elektronického obchodu obzvlášť veľký význam;

23.  zdôrazňuje potenciál regiónov EÚ zohrávať významnú úlohu a pomáhať Komisii pri vytváraní digitálneho jednotného trhu; v tomto smere zdôrazňuje význam, ktorý treba prikladať využívaniu finančných prostriedkov dostupných regiónom EÚ s cieľom prekonať ich nedostatočný rozvoj v oblastiach elektronického obchodu a elektronických služieb, ktoré by mohli slúžiť ako bohatý zdroj budúceho rastu v regiónoch;

24.  domnieva, že malým a stredným podnikom treba umožniť, aby intenzívnejšie využívali elektronický obchod v Európe; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia do roku 2012 nepredloží návrh európskeho systému urovnávania on-line sporov v oblasti digitálnych transakcií – dvanásť rokov odvtedy, ako Parlament v septembri 2000 o takúto iniciatívu požiadal(9);

25.  naliehavo žiada členské štáty, aby v plnom rozsahu implementovali tretiu smernicu o poštových službách (2008/6/ES); zdôrazňuje potrebu zaručiť univerzálny prístup k poštovým službám vysokej kvality, zabrániť sociálnemu dumpingu a podporiť interoperabilitu a spoluprácu medzi poštovými systémami a službami v záujme zjednodušenia efektívnej distribúcie a sledovania nákupov online, čím sa posilní dôvera spotrebiteľov v cezhraničné nákupy;

26.  zdôrazňuje potrebu vytvoriť jednotný trh s audiovizuálnymi tovarmi k dispozícii on-line, a to podporou otvorených štandardov informačných a komunikačných technológií, a podporiť inovácie a kreativitu účinnou správou autorských práv vrátane vytvorenia celoeurópskeho licenčného systému s cieľom zabezpečiť širší a spravodlivejší prístup k produktom kultúry a k službám pre občanov a zaručiť, aby držitelia autorských práv dostali za svoje kreatívne diela zodpovedajúcu odmenu a aby boli dodržané základné práva používateľov internetu; zdôrazňuje potrebu zosúladiť právne predpisy týkajúce sa práv duševného vlastníctva v súvislosti s internetom s platnými právnymi predpismi v oblasti práv duševného vlastníctva pre mimointernetové prostredie, predovšetkým tými, ktoré sa týkajú obchodných známok, aby sa zvýšila dôvera spotrebiteľov a podnikov v elektronické obchodovanie;

27.  upozorňuje na potrebu posilniť boj proti on-line pirátstvu s cieľom chrániť práva tvorcov, pričom je zároveň potrebné rešpektovať základné práva spotrebiteľov; zdôrazňuje, že orgány a občania sa musia náležite informovať o dôsledkoch falšovania a pirátstva; víta ohlásenú iniciatívu Komisie na boj proti značkovému a produktovému pirátstvu a predovšetkým legislatívne návrhy, ktoré majú byť predložené v roku 2011 s cieľom prispôsobiť právny rámec novým výzvam vyplývajúcim z internetu a sprísniť opatrenia colných orgánov v tejto oblasti; poukazuje na skutočnosť, že v tejto súvislosti by bolo možné využiť synergiu s ohláseným akčným plánom na posilnenie dohľadu nad európskym trhom;

28.  zdôrazňuje tiež, že ochrana a presadzovanie práv duševného vlastníctva by sa mali rozvíjať v rámci širšieho prístupu pri zohľadnení práv a potrieb spotrebiteľov a občanov EÚ, ktorý však nie je v rozpore s inými vnútornými a vonkajšími politikami EÚ, napríklad s podporou informačnej spoločnosti, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a rozvoja v tretích krajinách a podporou biologickej a kultúrnej rozmanitosti v medzinárodnom meradle;

Jednotný trh priaznivo naklonený podnikaniu

29.  zdôrazňuje, že v záujme vytvorenia udržateľného vnútorného trhu je potrebné účinne vykonávať a skompletizovať balík finančného dohľadu; vyzýva Komisiu, aby túto otázku posúdila a zabezpečila vykonanie balíka v celej EÚ a každoročné zverejnenie tabuľky zhody; domnieva sa, že na tento účel by sa mali v rámci vnútroštátnych orgánov dohľadu a orgánov dohľadu na úrovni EÚ podporovať najlepšie postupy;

30.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila prístup MSP ku kapitálovým trhom lepším informovaním o rôznych možnostiach financovania zo strany EÚ, napríklad z programu pre konkurencieschopnosť a inováciu, z Európskej investičnej banky alebo z Európskeho investičného fondu, a zjednodušením a zrýchlením postupu získavania finančných prostriedkov, ako aj znížením s tým súvisiacej byrokratickej záťaže; na dosiahnutie tohto cieľa navrhuje prijať omnoho komplexnejší prístup k poskytovaniu finančnej podpory, predovšetkým v záujme podpory prechodu k udržateľnejšiemu hospodárstvu;

31.  domnieva sa, že rozmanitosť štruktúry európskeho bankového trhu najlepšie vyhovuje rôznym potrebám malých a stredných podnikov a že rôznorodosť právnych modelov a podnikateľských cieľov zvyšuje dostupnosť financií;

32.  zdôrazňuje hospodársky význam MSP a mikropodnikov pre európske hospodárstvo; trvá preto na tom, že je potrebné zabezpečiť, aby sa správne uplatňovala zásada „najskôr myslieť na malých“ presadzovaná v rámci iniciatívy „Small Business Act“, a podporuje opatrenia Komisie zamerané na odstránenie zbytočnej administratívnej záťaže pre MSP; navrhuje, aby sa podporovali MSP s osobitným potenciálom pre rast, vysokými mzdami a dobrými pracovnými podmienkami, a požaduje rozlišovanie v rámci iniciatívy „Small Bussiness Act“ s cieľom uviesť ju do súladu so stratégiou Európa 2020;

33.  upozorňuje na dôležitosť miestnych obchodných prevádzok z hľadiska sociálnych väzieb, zamestnanosti a dynamiky v znevýhodnených oblastiach, najmä v problematických mestských častiach a slabo zaľudnených oblastiach; žiada, aby sa im v rámci regionálnej politiky Európskej únie poskytla príslušná podpora;

34.  zdôrazňuje potrebu zlepšiť schopnosť malých a stredných podnikov navrhovať projekty a vypracúvať návrhy vrátane technickej pomoci a vhodných vzdelávacích programov;

35.  vyzýva na prijatie štatútu európskej súkromnej spoločnosti s cieľom podporiť vznik a cezhraničné aktivity malých a stredných podnikov na jednotnom trhu;

36.  je presvedčený, že záujem kapitálových investorov o financovanie malých podnikov a mikropodnikov v počiatočnej fáze sa zvýši v prípade poskytnutia účinnejších únikových ciest prostredníctvom národných alebo celoeurópskych trhov s rastovými cennými papiermi, ktoré v súčasnosti nefungujú primeraným spôsobom;

37.  naliehavo žiada členské štáty, aby v plnej miere vykonávali balík právnych predpisov o voľnom pohybe tovaru;

38.  poukazuje na význam vzájomne prepojených obchodných registrov a vyzýva Komisiu, aby vytvorila jasný právny rámec, na základe ktorého sa zaistí úplnosť a správnosť informácií v týchto obchodných registroch;

39.  uvedomuje si významný prínos odvetvia maloobchodu pre rast a tvorbu pracovných miest; vyzýva Komisiu, aby do Aktu o jednotnom trhu začlenila návrh európskeho akčného plánu pre maloobchod, prostredníctvom ktorého sa identifikuje množstvo problémov maloobchodníkov a dodávateľov v rámci jednotného trhu a ktorý pomôže pri ich riešení; domnieva sa, že tento akčný plán by mal vychádzať zo záverov činnosti, ktorú Európsky parlament vykonáva v záujme zabezpečenia „efektívnejšieho a spravodlivejšieho obchodného trhu“;

40.  zdôrazňuje význam odstránenia zbytočných fiškálnych, administratívnych a právnych prekážok cezhraničných aktivít; domnieva sa, že je potrebný zrozumiteľnejší rámec pre DPH a jasnejšie vymedzenie ohlasovacích povinností pre podniky, aby sa podporila trvalo udržateľná výroba a spotreba, obmedzili náklady na adaptáciu, umožnil boj proti podvodom s DPH a posilnila konkurencieschopnosť spoločností EÚ;

41.  víta zámer Komisie uverejniť zelenú knihu o správe a riadení spoločností a začať verejné konzultácie o informáciách o sociálnych a environmentálnych aspektoch, ako aj o aspektoch ľudských práv v oblasti podnikových investícií; naliehavo žiada Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy týkajúce sa súkromných investícií s cieľom pripraviť účinné podnety pre dlhodobé, trvalo udržateľné a etické investície, lepšie koordinovať fiškálne politiky spoločností a podporiť sociálnu zodpovednosť podnikov;

42.  víta preskúmanie smernice o energetickej dani v záujme lepšieho zohľadnenia cieľov v oblasti zmeny klímy za predpokladu, že daňová záťaž nespočinie neprimeraným spôsobom na zraniteľných spotrebiteľoch;

43.  s potešením víta iniciatívu Komisie týkajúcu sa smernice zavádzajúcej spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb a zdôrazňuje, že by sa tým mohli obmedziť daňové úniky a vyhýbanie sa ich plateniu a mohla by sa zvýšiť transparentnosť a porovnateľnosť sadzieb dane z príjmov právnických osôb, čím by sa obmedzili prekážky brániace cezhraničnej činnosti;

44.  vyzýva Komisiu, aby zefektívnila a odbyrokratizovala postupy verejného obstarávania a tým povzbudila spoločnosti EÚ k účasti na cezhraničnom verejnom obstarávaní; zdôrazňuje, že ich ďalšie zjednodušenie je potrebné najmä pre mieste a regionálne orgány a tiež preto, aby sa zlepšil prístup MSP k verejnému obstarávaniu; nalieha na Komisiu, aby poskytla údaje týkajúce sa miery otvorenosti verejného obstarávania a aby zabezpečila reciprocitu s ostatnými rozvinutými krajinami, ako aj s významnými krajinami s rozvíjajúcim sa hospodárstvom; vyzýva Komisiu, aby hľadala nové spôsoby zlepšovania prístupu európskych podnikov na trhy s verejným obstarávaním mimo EÚ, s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre európske aj zahraničné podniky, ktoré sa uchádzajú o pridelenie verejných zákaziek;

45.  vo všeobecnejšej rovine navrhuje, aby sa do budúcich obchodných dohôd, o ktorých bude rokovať Únia, začlenila kapitola o trvalo udržateľnom rozvoji navrhnutá podľa zásad sociálnej zodpovednosti podnikov, ako sa uvádza v aktualizácii usmernení OECD pre nadnárodné spoločnosti z roku 2010;

46.  žiada Komisiu, aby lepšie skoordinovala opatrenia pre MSP na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni a identifikovala a podporovala MSP, ktoré majú obchodný potenciál; domnieva sa, že členské štáty by mali viac podporovať MSP v tom, aby využívali existujúce iniciatívy a nástroje, napríklad databázu prístupu na trh alebo poradenské centrum pre vývoz;

47.  zastáva názor, že Komisia by mala zvýšiť úsilie o zjednodušenie cezhraničného bankovníctva, a to odstránením všetkých existujúcich prekážok využívania konkurenčných systémov zúčtovania a vyrovnania a uplatňovaním spoločných pravidiel obchodovania;

48.  domnieva sa, že Komisia by mala finančne podporiť európsku výmenu zručností, v rámci ktorej by malé a stredné podniky mohli využiť zručnosti dostupné vo väčších podnikoch, čím by sa podporila synergia a mentorský prístup;

49.  požaduje, aby Komisia predložila návrhy na revíziu smerníc o účtovníctve, aby sa zabránilo nadmernej regulácii, ktorá je nákladná a neúčinná, a to najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky, aby bolo možné účinnejšie využiť ich konkurencieschopnosť a potenciál rastu;

Jednotný trh so službami

50.  zdôrazňuje potrebu plného a riadneho vykonávania smernice o službách vrátane zriadenia úplne funkčných jednotných kontaktných miest umožňujúcich uskutočnenie celého postupu a formalít on-line, čo by mohlo podnikom významne znížiť prevádzkové náklady a podporiť jednotný trh pre služby; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali a prijali ďalšie opatrenia v záujme rozvoja jednotného trhu pre služby na základe vzájomného posúdenia; naliehavo žiada Komisiu, aby kládla osobitný dôraz na rozvoj jednotného trhu so službami dostupnými on-line;

51.  vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvoj sektora podnikových služieb a aby prijala potrebné regulačné opatrenia na ochranu podnikov, najmä MSP, pred nečestnými obchodnými praktikami väčších podnikov pôsobiacich v dodávateľskom reťazci; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s ostatnými zúčastnenými stranami vymedzila „zreteľne nečestné obchodné postupy“ v odvetví maloobchodu a aby navrhla ďalšie opatrenia s cieľom zabrániť nečestným obchodným postupom týkajúcim sa hospodárskej súťaže a zmluvnej slobody; pripomína svoje uznesenie zo 16.decembra 2008 o klamlivých adresárových spoločnostiach(10) a opäť naliehavo žiada Komisiu, aby predložila návrh, ktorý by zabránil podvodným postupom klamlivých adresárových spoločností;

52.  domnieva sa, že každý legislatívny návrh o koncesiách v oblasti služieb by mal ponúknuť právny rámec, ktorý by zabezpečil transparentnosť a účinnú právnu ochranu pre uchádzačov i obstarávateľov v rámci celej EÚ; žiada Komisiu, aby pred navrhnutím akýchkoľvek právnych predpisov poskytla dôkaz o tom, že všeobecné zásady stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (zákaz diskriminácie, zásada rovnakého zaobchádzania a transparentnosti) sa neuplatňujú v uspokojujúcom rozsahu na platné koncesie v oblasti služieb;

53.  víta zámer Komisie navrhnúť legislatívnu reformu rámca pre normalizáciu vzťahujúcu sa aj na služby; zdôrazňuje, že normalizácia služieb by mala v prípadoch, v ktorých sa ukázalo, že to má význam, viesť k dobudovaniu jednotného trhu a že sa v rámci nej musia predovšetkým v plnom rozsahu zohľadniť potreby malých a stredných podnikov; uznáva úlohu, ktorú normy pre výrobky zohrávajú pri fungovaní európskeho vnútorného trhu, a považuje normy za kľúčový nástroj na podporu udržateľných a vysokokvalitných výrobkov a služieb pre spotrebiteľov a podniky; požaduje prijať opatrenia na podporu transparentnosti, znižovania nákladov a lepšieho zapojenia zainteresovaných strán;

54.  v záujme zvýšenia regionálnej konkurencieschopnosti zdôrazňuje význam „inteligentnej špecializácie“ regiónov; domnieva sa, že jednotný trh EÚ môže ako celok prekvitať len vtedy, keď sa doň zapoja všetci aktéri a všetky regióny vrátane MSP vo všetkých odvetviach vrátane verejného sektora, sociálneho hospodárstva a samotných občanov, domnieva sa, že sa musí doňho zapojiť nielen niekoľko oblastí vyspelých technológií, ale všetky regióny Európy a každý členský štát, pričom každý z týchto subjektov sa zameria na vlastné silné stránky (tzv. inteligentná špecializácia) v rámci Európy;

55.  zdôrazňuje význam vonkajšieho rozmeru vnútorného trhu, a najmä spolupráce v oblasti regulačného rámca s hlavnými obchodnými partnermi na bilaterálnej a viacstrannej úrovni v záujme podpory zosúladenia regulačného rámca, ekvivalentnosti režimov tretích krajín a prijímania medzinárodných noriem v širšom rozsahu; vyzýva Komisiu, aby preskúmala platné dohody s tretími stranami, ktoré rozširujú prvky vnútorného trhu za jeho hranice v súvislosti s ich účinnosťou pri zabezpečovaní právnej istoty pre potenciálnych príjemcov;

Kľúčové priority
Vytvorenie patentu EÚ a jednotného systému riešenia sporov

56.  zdôrazňuje, že nevyhnutným predpokladom podpory inovácií a tvorivosti v rámci jednotného trhu (návrhy 1 a 2 Aktu o jednotnom trhu) je vytvorenie patentu EÚ a jednotného systému riešenia sporov, ako aj kvalitnejšieho systému správy autorských práv;

Financovanie inovácií

57.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby primeraným spôsobom zohľadnili význam inovácií pre silný a trvalo udržateľnejší rast a tvorbu pracovných miest tým, že predovšetkým prostredníctvom vydávania projektových dlhopisov zabezpečia riadne financovanie inovácií EÚ, a to najmä v oblastiach energetiky a dopravy a telekomunikácií, a zároveň podporia ekologickú transformáciu našich ekonomík, a tiež prostredníctvom legislatívneho rámca s cieľom motivovať fondy rizikového kapitálu, aby účinným spôsobom investovali v rámci celej EÚ; zdôrazňuje, že by sa mali poskytovať stimuly na dlhodobé investície do inovatívnych odvetví a tiež sektorov vytvárajúcich pracovné miesta (návrhy 15 a 16 Aktu o jednotnom trhu);

Podpora elektronického obchodu

58.  naliehavo žiada Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zvýšenie dôvery podnikov a spotrebiteľov v elektronické obchodovanie a aby podporila jeho rozvoj v rámci jednotného trhu; zdôrazňuje, že akčný plán EÚ proti falšovaniu a pirátstvu, ako aj rámcová smernica o správe autorských práv majú zásadný význam pre splnenie tohto cieľa (návrhy 2, 3 a 5 Aktu o jednotnom trhu);

Zlepšenie zastúpenia MSP na jednotnom trhu

59.  zdôrazňuje, že sú potrebné ďalšie opatrenia na to, aby sa jednotný trh stal lepším prostredím pre MSP; domnieva sa, že tieto opatrenia by mali byť zamerané aj na zlepšenie ich prístupu na kapitálové trhy, odstránenie administratívnych a fiškálnych prekážok pre ich cezhraničnú činnosť prijatím jasnejšieho rámca DPH a spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb, ako aj na revíziu rámca pre verejné obstarávanie, s cieľom spružniť a odbyrokratizovať príslušné postupy (návrhy 12, 17 a 19 a 20 Aktu o jednotnom trhu);

Racionalizácia postupov verejného obstarávania

60.  žiada Komisiu, aby preskúmala právne predpisy týkajúce sa verejného obstarávania a verejno-súkromných partnerstiev s cieľom podporiť inteligentný, trvalo udržateľný a inkluzívny rast na jednotnom trhu a podnietiť cezhraničné verejné obstarávanie; zdôrazňuje potrebu jasnejšieho rámca, ktorý poskytne právnu istotu hospodárskym subjektom, ako aj obstarávateľom; dôrazne nabáda členské štáty, aby využili verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím na stimulovanie trhu s inovatívnymi a ekologickými technológiami; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť reciprocitu s rozvinutými krajinami a významnými krajinami s rozvíjajúcim sa hospodárstvom (návrhy 17 a 24 Aktu o jednotnom trhu);

o
o   o

61.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2010)0186.
(2) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf.
(3) Ú. v. EÚ L 176, 7.7.2009, s. 17.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2010)0320.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2010)0173.
(6) Ú. v. EÚ C 349 E, 22.10.2010, s. 25.
(7) Ú. v. EÚ C 67 E, 18.3.2010, s. 10.
(8) Ú. v. EÚ C 316 E, 22.12.2006, s. 378.
(9) (Ú. v. ES C 146, 17.5.2001, s. 101).
(10) Ú. v. EÚ C 45 E, 23.2.2010, s. 17.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia