Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0326(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0121/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0121/2011

Συζήτηση :

PV 07/04/2011 - 4
CRE 07/04/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2011 - 6.1
CRE 07/04/2011 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0147

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 358kWORD 56k
Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο
Εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου ***I
P7_TA(2011)0147A7-0121/2011
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων (COM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0666),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 2011, με την οποία το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η νομική βάση θα πρέπει να τροποποιηθεί και ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του επί της πρότασης της Επιτροπής στη βάση του άρθρου 43, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05499/2011 – C7-0032/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 43, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση της νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0121/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Απριλίου 2011 εν όψει της έκδοσης οδηγίας 2011/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου
P7_TC1-COD(2010)0326

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα εξής :

(1)  Η οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου(3) θεσπίζει τους κανόνες ελέγχου και τα μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών προστασίας και εποπτείας και της χρήσης εμβολίων κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων.

(2)  Κατά το παρελθόν, σποραδικές μόνον εμφανίσεις ορισμένων οροτύπων του ιού του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων καταγράφονταν στην Ένωση. Οι εν λόγω εμφανίσεις συνέβαιναν κυρίως στα νότια μέρη της Ένωσης. Ωστόσο, από την έκδοση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ και εφεξής, και, ιδίως, μετά την εισαγωγή στην Ένωση του ιού του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, ορότυποι 1 και 8, κατά τα έτη 2006 και 2007, ο ιός του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων έχει διαδοθεί περισσότερο στην Ένωση, με πιθανότητα να καταστεί ενδημικός σε ορισμένες περιοχές. Συνεπώς, έχει καταστεί δύσκολη η καταπολέμηση της διάδοσης του εν λόγω ιού.

(3)  Οι κανόνες για τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού που ορίζονται στην οδηγία 2000/75/ΕΚ βασίζονται στη χρήση των αποκαλούμενων «τροποποιημένων ζωντανών εμβολίων» ή «ζώντων εξασθενημένων εμβολίων», που ήταν τα μόνα διαθέσιμα εμβόλια όταν εκδόθηκε η εν λόγω οδηγία. Η χρήση των εν λόγω εμβολίων μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη τοπική κυκλοφορία του ιού του εμβολίου και σε μη εμβολιασμένα ζώα.

(4)  Τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της νέας τεχνολογίας, έχουν καταστεί διαθέσιμα «αδρανοποιημένα εμβόλια» κατά του καταρροϊκού πυρετού, που δεν παρουσιάζουν αυτόν τον κίνδυνο για τα μη εμβολιασμένα ζώα. Η εκτεταμένη χρήση αυτών των εμβολίων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εμβολιασμού, την περίοδο 2008-2009, οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της κατάστασης της νόσου. Είναι πλέον ευρύτερα αποδεκτό ότι ο εμβολιασμός με αδρανοποιημένα εμβόλια είναι το προτιμώμενο μέσο για τον έλεγχο του καταρροϊκού πυρετού και για την πρόληψη της κλινικής νόσου στην Ένωση.

(5)  Για να εξασφαλισθεί ο καλύτερος έλεγχος της διάδοσης του ιού του καταρροϊκού πυρετού και για να μειωθεί η επιβάρυνση στον γεωργικό τομέα που προκαλείται από την εν λόγω νόσο, ενδείκνυται να τροποποιηθούν οι ισχύοντες κανόνες για τον εμβολιασμό που ορίζονται στην οδηγία 2000/75/ΕΚ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά την παραγωγή εμβολίων.

(6)  Για να καταστεί δυνατόν να επωφεληθεί ο εμβολιασμός για την περίοδο 2011 από τους νέους κανόνες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7)  Οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να καταστήσουν τους κανόνες για τον εμβολιασμό πιο ευέλικτους, και να λάβουν επίσης υπόψη το γεγονός ότι είναι πλέον διαθέσιμα αδρανοποιημένα εμβόλια που μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται επιτυχώς εκτός περιοχών που υπόκεινται σε περιορισμούς μετακίνησης των ζώων.

(8)  Επιπλέον, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί η χρήση των ζώντων εξασθενημένων εμβολίων, δεδομένου ότι η χρήση τους ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι αναγκαία υπό ορισμένες περιστάσεις, όπως η συνέχεια της εισαγωγής νέου οροτύπου του ιού του καταρροϊκού πυρετού κατά του οποίου μπορεί να μην είναι διαθέσιμα αδρανοποιημένα εμβόλια.

(9)  Επομένως, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί η οδηγία 2000/75/ΕΚ αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2000/75/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

   ι) “ζώντα εξασθενημένα εμβόλια”: εμβόλια που παρήχθησαν με την προσαρμογή απομονωμάτων του ιού του καταρροϊκού πυρετού μέσω σειριακών διόδων σε καλλιέργεια ιστών ή σε γονιμοποιημένα αυγά κότας·
"

2)  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Άρθρο 5

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους μπορεί να αποφασίσει να επιτρέψει τη χρήση εμβολίων κατά του καταρροϊκού πυρετού, υπό την προϋπόθεση ότι:

   α) η απόφαση αυτή βασίζεται στο αποτέλεσμα ειδικής αξιολόγησης κινδύνου που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια αρχή·
   β) η Επιτροπή ενημερώνεται πριν από τη διενέργεια αυτού του εμβολιασμού.

2.  Οσάκις χρησιμοποιούνται ζώντα εξασθενημένα εμβόλια, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή οριοθετεί:

   α) μια ζώνη προστασίας, που αποτελείται τουλάχιστον από την περιοχή εμβολιασμού·
   β) μια ζώνη εποπτείας, που αποτελείται από ένα τμήμα του εδάφους της Ένωσης, που εκτείνεται σε τουλάχιστον 50 χιλιόμετρα πέρα από τα όρια της ζώνης προστασίας.

"

3)  Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

   δ) εφαρμόζει τα μέτρα που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή ενδεχόμενου προγράμματος εμβολιασμού ή κάθε άλλου εναλλακτικού μέτρου•
"

4)  Στο άρθρο 8, παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

β)  Η ζώνη εποπτείας αποτελείται από ένα τμήμα του εδάφους της Ένωσης, που εκτείνεται σε τουλάχιστον 50 χιλιόμετρα πέρα από τα όρια της ζώνης προστασίας και εντός της οποίας δεν έχει διενεργηθεί εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού με ζώντα εξασθενημένα εμβόλια κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών.

"

5)  Στο άρθρο 10, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

   2. να απαγορεύεται ο εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου με τη χρήση ζώντων εξασθενημένων εμβολίων στη ζώνη εποπτείας.
"

Άρθρο 2

1)  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν έως τις 30 Ιουνίου 2011, το αργότερο, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Γνωστοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2011, το αργότερο.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2)  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Γνώμη της 15.3.2011 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011.
(3) ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 74.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου