Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/0326(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0121/2011

Predložena besedila :

A7-0121/2011

Razprave :

PV 07/04/2011 - 4
CRE 07/04/2011 - 4

Glasovanja :

PV 07/04/2011 - 6.1
CRE 07/04/2011 - 6.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0147

Sprejeta besedila
PDF 355kWORD 84k
Četrtek, 7. april 2011 - Strasbourg
Cepljenje proti bolezni modrikastega jezika ***I
P7_TA(2011)0147A7-0121/2011
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2011 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/75/ES glede cepljenja proti bolezni modrikastega jezika (KOM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2010)0666),

–  ob upoštevanju pisma Sveta z dne 26. januarja 2011, v katerem Svet meni, da je treba spremeniti pravno podlago, in poziva Evropski parlament, naj sprejme stališče o predlogu Komisije v skladu s členom 43 (2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (05499/2011 - C7-0032/2011),

–  ob upoštevanju členov 294(2) in 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. marca 2011(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani spremembi pravne podlage,

–  ob upoštevanju členov 55 in 37 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0121/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 7. aprila 2011 z namenom sprejetja Direktive 2011/..../EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 2000/75/ES glede cepljenja proti bolezni modrikastega jezika
P7_TC1-COD(2010)0326

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Direktiva Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika(3) določa pravila in ukrepe nadzora za boj zoper bolezen modrikastega jezika in njeno izkoreninjenje, vključno s pravili o vzpostavitvi okuženih in ogroženih območij ter uporabi cepiv proti bolezni modrikastega jezika.

(2)  V preteklosti so bili v Uniji evidentirani le občasni vdori nekaterih serotipov virusa bolezni modrikastega jezika. Ti vdori so se pojavili predvsem v južnih delih Unije. Vendar pa je po sprejetju Direktive 2000/75/ES in zlasti po pojavu serotipov 1 in 8 virusa bolezni modrikastega jezika v letih 2006 in 2007 virus bolezni modrikastega jezika postal bolj široko razširjen v Uniji z možnostjo, da na določenih območjih postane endemičen. Zato je postalo težko nadzirati širitev navedenega virusa.

(3)  Pravila o cepljenju proti bolezni modrikastega jezika, kot so določena v Direktivi 2000/75/ES, temeljijo na izkušnjah z uporabo tako imenovanih „modificiranih živih cepiv“ ali „oslabljenih živih cepiv“, ki so bila v času sprejetja direktive edina razpoložljiva cepiva. Uporaba navedenih cepiv lahko pripelje do nezaželenega lokalnega kroženja cepilnega virusa tudi med necepljenimi živalmi.

(4)  V zadnjih letih so kot posledica nove tehnologije postala na voljo „inaktivirana cepiva“ proti bolezni modrikastega jezika, ki ne pomenijo navedenega tveganja za necepljene živali. S široko uporabo takih cepiv med akcijo cepljenja v letih 2008 in 2009 se je stanje glede bolezni znatno izboljšalo. Splošno sprejeto je, da je cepljenje z inaktiviranimi cepivi najprimernejše orodje za nadzor bolezni modrikastega jezika in preprečevanje klinične bolezni v Uniji.

(5)  Za zagotovitev boljšega nadzora bolezni modrikastega jezika in zmanjšanja bremena, ki ga kmetijskemu sektorju povzroča navedena bolezen, je primerno spremeniti trenutna pravila o cepljenju iz Direktive 2000/75/ES, da se upošteva najnovejši tehnološki razvoj pri proizvodnji cepiv.

(6)  Da bi novi predpisi veljali za cepljenje v letu 2011, bi morala ta direktiva začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(7)  S spremembami te direktive je treba pravila o cepljenju narediti prožnejša in obenem upoštevati dejstvo, da so zdaj na voljo inaktivirana cepiva, ki se lahko uspešno uporabljajo tudi zunaj območij, za katera veljajo omejitve gibanja živali.

(8)  Poleg tega uporaba oslabljenih živih cepiv ne sme biti izvzeta, če se uvedejo ustrezni varnostni ukrepi, saj bi ta lahko bila še vedno potrebna v določenih razmerah, kot na primer po pojavu novega serotipa virusa bolezni modrikastega jezika, proti kateremu inaktivirana cepiva morda še ne bodo na voljo.

(9)  Zato je treba Direktivo 2000/75/ES ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2000/75/ES se spremeni:

1)  v členu 2 se doda naslednja točka:"

   (j) oslabljena živa cepiva‘: cepiva, ki so proizvedena s prilagoditvijo v naravi prisotnih izolatov virusa bolezni modrikastega jezika z zaporednimi pasažami na tkivnih kulturah ali na oplojenih kokošjih jajcih.
"

2)  člen 5 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 5

1.  Pristojni organ države članice lahko dovoli uporabo cepiva proti bolezni modrikastega jezika, če:

   (a) taka odločitev temelji na rezultatih posebne ocene tveganja, ki jo je izvedel pristojni organ;
   (b) je Komisija obveščena pred izvajanjem takega cepljenja.

2.  Kadar koli se uporabijo oslabljena živa cepiva, države članice zagotovijo, da pristojni organ določi meje:

   (a) okuženega območja, ki vključuje vsaj območje cepljenja;
   (b) ogroženega območja, ki vključuje del ozemlja Unije in sega najmanj 50 kilometrov čez meje okuženega območja.

"

3)  v členu 6(1) se besedilo točke (d) nadomesti z naslednjim:"

   (d) izvaja ukrepe, sprejete v skladu s postopkom iz člena 20(2), še zlasti v zvezi z uvedbo kakršnega koli programa cepljenja ali drugih alternativnih ukrepov;
"

4)  v členu 8(2) se besedilo točke (b) nadomesti z naslednjim:"

(b)  Ogroženo območje obsega del ozemlja Unije, ki sega najmanj 50 kilometrov čez meje okuženega območja in na katerem ni bilo v preteklih 12 mesecih opravljeno nikakršno cepljenje proti bolezni modrikastega jezika z oslabljenimi živimi cepivi.

"

5)  v členu 10 se besedilo točke 2 nadomesti z naslednjim:"

   2. je na ogroženem območju prepovedano kakršno koli cepljenje proti bolezni modrikastega jezika z oslabljenimi živimi cepivi.
"

Člen 2

1.  Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise za uskladitev s to direktivo najpozneje do 30. junija 2011. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise začnejo uporabljati najpozneje 1. julija 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice Komisiji sporočijo besedila bistvenih določb nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Mnenje z dne 15.3.2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2011.
(3) UL L 327, 22.12.2000, str. 74.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov