Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2999(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0226/2011

Внесени текстове :

B7-0226/2011

Разисквания :

PV 06/04/2011 - 15
CRE 06/04/2011 - 15

Гласувания :

PV 07/04/2011 - 6.5
CRE 07/04/2011 - 6.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0150

Приети текстове
PDF 368kWORD 64k
Четвъртък, 7 април 2011 г. - Страсбург
Доклад относно напредъка, осъществен от Исландия през 2010 г.
P7_TA(2011)0150B7-0226/2011

Резолюция на Европейския парламент от 7 април 2011 г. относно доклада за напредъка на Исландия за 2010 г.

Европейският парламент,

–  като взе предвид регламента на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2010 г., който добавя Исландия към списъка от страни, които отговарят на изискванията за предприсъединителна помощ от ЕС за подпомагане на страните кандидатки да приведат законодателството си в съответствие с достиженията на европейското право,

–  като взе предвид становището на Комисията от 24 февруари 2010 г. относно заявлението на Исландия за членство в Европейския съюз (SEC(2010)0153),

–  като взе предвид решението на Европейския съвет от 17 юни 2010 г. за откриване на присъединителни преговори с Исландия,

–  като взе предвид общата позиция на ЕС и общата позиция на правителството на Исландия, приети на заседание на равнище министри за откриване на Междуправителствената конференция за присъединяване на Исландия към Европейския съюз на 27 юли 2010 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2010‐2011 г.“ (COM(2010)0660) и доклада за напредъка на Исландия за 2010 г., приет на 9 ноември 2010 г.,

–  взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2009 г. относно стратегията за разширяване за 2009 г., отнасяща се до страните от Западните Балкани, Исландия и Турция(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2010 г. относно кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз(2),

–  като взе предвид препоръките от първото заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия, приети през октомври 2010 г.,

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Исландия изпълнява критериите от Копенхаген и че преговорите за присъединяване на Исландия бяха открити на 27 юли 2010 г. след одобрение от Съвета на ЕС,

Б.  като има предвид, че процесът на скрининг започна на 15 ноември 2010 г. и е предвидено да продължи до 17 юни 2011 г.,

В.  като има предвид, че както беше подчертано от възобновения консенсус относно разширяването, напредъкът на всяка страна към членство в Европейския съюз се основава на заслуженото от нея,

Г.  като има предвид, че Исландия вече сътрудничи тясно с ЕС като член на Европейското икономическо пространство (ЕИП), Шенгенските споразумения и Регламента от Дъблин и следователно вече е приела значителна част от достиженията на правото на ЕС,

Д.  като има предвид, че Исландия допринася за европейското сближаване и солидарност чрез финансовия механизъм в рамките на ЕИП и сътрудничи с ЕС в областта на поддържането на мира и операциите за управление на кризисни ситуации,

1.  Приветства започването на преговорите за присъединяване на Исландия през юли 2010 г.; счита, че е от съществено значение да се създадат условия за приключване на процеса на присъединяване на Исландия и да се гарантира успехът на присъединяването й;

Политически критерии

2.  Приветства перспективата страна със силна демократична традиция и гражданска култура да стане нов член на ЕС; подчертава, че присъединяването на Исландия към ЕС допълнително ще укрепи ролята на Съюза като фактор, насърчаващ и подкрепящ в световен мащаб правата на човека и основните свободи;

3.  Поздравява Исландия за добрите й резултати по отношение на защитата на правата на човека и гарантирането на високо равнище на сътрудничество с международните механизми за защита на правата на човека;

4.  Подкрепя продължаващата работа за укрепване на законодателната среда по отношение на свободата на изразяване на мнение и достъпа до информация; във връзка с това приветства инициативата за исландски модерни медии, която ще позволи както на Исландия, така и на ЕС да укрепят позициите си по отношение на правната защита на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация;

5.  Приветства създаването на Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия през октомври 2010 г. и изразява убеждение, че този форум ще допринесе за засилване на сътрудничеството между Алтинги и Европейския парламент по време на процеса на присъединяване;

6.  Силно насърчава исландските държавни органи да хармонизират правата на гражданите на ЕС по отношение на правото им да гласуват на местните избори в Исландия;

7.  Отбелязва съществения напредък в укрепването на независимостта на съдебната власт и приветства предприетите мерки от исландските държавни органи през май 2010 г. с цел да се разреши въпросът с правомощията, предоставени на министъра на правосъдието по отношение на назначенията в съдебната власт, както и измененията, внесени в Закона за съдебната система, които укрепват независимостта на съдебната власт, като същевременно поставят ударение върху необходимостта от цялостно прилагане на тези мерки;

8.  Приветства работата, извършена от службата на специалния прокурор, както и доклада на Специалната комисия за разследване, създадена през декември 2008 г. от исландския парламент, с цел да разследва и анализира процесите, водещи до колапса на банковата система, и напредъка, който беше постигнат за преодоляване на политическите, институционалните и административните последици от колапса на исландската банкова система, като същевременно отбелязва, че прилагането на препоръките понастоящем се провежда и трябва да се следва с непрекъснати усилия;

Икономически критерии

9.  Приветства като цяло удовлетворителните резултати, постигнати от Исландия, от изпълнението на задълженията й в рамките на ЕИП и от способността й да издържи на конкурентния натиск и пазарните сили в ЕС;

10.  Отбелязва при все това, че последният доклад за достиженията на ЕАСТ показа, че дефицитът по транспонирането на Исландия леко се е увеличил и че със стойност от 1,3 % той е останал над междинната цел от 1 %, въпреки че закъсненията, свързани с транспонирането, са намалели;

11.  Приветства споразумението, постигнато между представители на правителствата на Исландия, Нидерландия и Обединеното кралство по въпроса Icesave, особено относно гарантирането на възстановяването на разходи, направени при плащане на минимални гаранции на вносителите в клоновете на Landsbanki Islands hf. в Обединеното кралство и Нидерландия; приветства приемането на споразумението от страна на исландския парламент на 17 февруари 2011 г. с мнозинство от три четвърти; отбелязва решението на президента на Исландия да споменава законопроекта за референдум и се надява да се сложи край на процедурата за нарушение, която започна на 26 май 2010 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу правителството на Исландия;

12.  Приветства факта, че институционалните слабости във финансовия сектор бяха разгледани и че беше постигнат напредък по укрепването на практиките за регулиране и надзор на банките, в частност по отношение на правомощията на органа за финансов надзор;

13.  Приветства представянето от Исландия на първата й предприсъединителна икономическа програма пред Европейската комисия като важна стъпка в предприсъединителната фаза и изразява надежда, че обявеният ежегоден двустранен икономически диалог ще консолидира сътрудничеството между двете страни;

14.  Насърчава исландските държавни органи да продължат по пътя на изработването на стратегия за либерализиране на контрола върху капитала, което представлява важно изискване за присъединяването на страната към ЕС;

15.  Приветства неотдавнашния положителен четвърти преглед на помощната програма на МВФ, която очертава важно развитие на фискално и икономическо консолидиране в Исландия, както и факта, че след свиване за седем последователни тримесечия, исландската икономика излезе от рецесията и реалният брутен вътрешен продукт отбеляза растеж от 1,2 % през периода юли-септември 2010 г. в сравнение с предходното тримесечие;

16.  Приветства политиките за допълнително диверсифициране на икономиката на Исландия като необходима стъпка в посока на икономическото благосъстояние на страната в дългосрочен план; насърчава исландските държавни органи допълнително да развиват туризма, който се счита за обещаващ сектор − носител на по-дългосрочен растеж, и който като цяло отбелязва увеличаващ се дял в производството и заетостта;

17.  Отбелязва позицията на Исландия относно присъединяването към еврозоната − амбиция, която може да бъде постигната след като тя стане член на ЕС и след изпълнение на всички необходими условия;

18.  Изразява загриженост относно високото равнище на безработица в Исландия, в частност безработицата сред младежите, както и относно спада в инвестициите и вътрешното потребление вследствие на икономическата и финансова криза, въпреки че отбелязва признаци за подобрение в някои от тези области; отбелязва, че евтината зелена енергия и свързаните с нея технологии, които Исландия произвежда, биха могли да бъдат по-важен фактор за съживяването на икономиката;

19.  Поздравява Исландия за високия дял на инвестициите й в образование, научноизследователска и развойна дейност, както и за подкрепата и участието й в Лисабонската стратегия, включително приемането на стратегия „Исландия 2020“, която подчертава важността на образованието, научноизследователската и развойната дейност и очертава измерими цели;

Капацитет за поемане на задълженията, свързани с членството

20.  Отбелязва, че Исландия, като член на ЕИП, е значително напреднала по отношение на изискванията на 10 от преговорните глави и частично изпълнява изискванията на 11 от преговорните глави; подчертава, че поемането на задълженията от Исландия в рамките на Споразумението за ЕИП е важно изискване за преговорите за присъединяване;

21.  Призовава Исландия да засили подготовката за привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС, в частност в областите, които не са обхванати от ЕИП, и да гарантира тяхното изпълнение и прилагане до датата на присъединяване;

22.  Призовава Исландия да се подготви за участието си в политиката на ЕС за селското стопанство и развитието на селските райони, и в частност да положи повече усилия с цел създаване на административните структури, необходими за прилагане на тези политики до датата на присъединяване; при все това подчертава особеностите на екосистемата на Исландия и насърчава Комисията и исландските държавни органи да постигнат взаимно задоволително споразумение, като се отчита уникалното естество на исландската околна среда;

23.  Отчита факта, че общата политика в областта на рибарството понастоящем се преразглежда, и че достиженията на правото на ЕС може да бъдат изменени преди присъединяването на Исландия, призовава Исландия и ЕС да се отнесат към тази преговорна глава по конструктивен начин с оглед на постигане на взаимно удовлетворяващо решение за устойчиво управление и експлоатация на рибните ресурси;

24.  Отбелязва добрите резултати, постигнати от Исландия, в областта на управлението на рибните й ресурси по устойчив начин и въз основа на научни оценки;

25.  Призовава исландските държавни органи да адаптират законодателството си към достиженията на правото на ЕС в областта на вътрешния пазар по отношение на правото на установяване, свободата на предоставяне на услуги, както и на свободното движение на капитали в производствения и преработвателния сектор в областта на рибарството;

26.  Призовава Исландия да продължи конструктивнте и преговори с ЕС и Норвегия с цел постигане на решение за спора относно скумрията въз основа на реалистични предложения, които да осигурят бъдещето на запасите, да защитят и запазят работните места в морски риболов и да гарантират дългосрочен устойчив риболов;

27.  Отбелязва, че Исландия може да има ценен принос към политиките на ЕС поради опита си в сферата на възобновяемите енергийни източници, особено по отношение на използването на геотермална енергия, опазването на околната среда и мерките за борба с изменението на климата;

28.  Отбелязва при все това, че между ЕС и Исландия продължават да съществуват сериозни различия по въпроси, свързани с управлението на морската флора и фауна, особено във връзка с китолова; изтъква, че забраната на китолова е част от достиженията на правото на ЕС и призовава за по-широки разисквания по въпроса за премахването на китолова и търговията с китови продукти;

29.  Отбелязва факта, че Исландия е държава без собствена армия и не произвежда оръжие; приветства непрекъснатата подкрепа от страна на Исландия за гражданските операции в рамките на ОПСО и привеждането й в съответствие с по-голямата част от декларациите и решенията в областта на ОВППС;

30.  Приветства традициите на Исландия в областта на външната политика, основани на международното право, правата на човека, равенството между половете, сътрудничеството за развитие и концепцията относно политиката на сигурност, базирана на граждански ценности;

Регионално сътрудничество

31.  Счита, че присъединяването на Исландия към ЕС би засилило перспективите пред Съюза да играе по-активна и конструктивна роля в Северна Европа и в Арктика, допринасяйки за многостранното управление и устойчивите политически решения в региона; разглежда положително участието на Исландия в Северния съвет, както и в политиката на ЕС относно Северното измерение, Евро-арктическия съвет за региона на Баренцово море и в Арктическия съвет, който представлява основният многостранен форум за сътрудничество в Арктика; счита, че присъединяването на Исландия към ЕС допълнително би укрепило европейското присъствие в Арктическия съвет;

32.  Подчертава необходимостта от по-ефективна и координирана политика за Арктика на Европейския съюз и изразява становището, че присъединяването на Исландия към ЕС би засилило северноатлантическото измерение на външните политики на Съюза;

Обществено мнение и подкрепа за разширяване

33.  Насърчава исландските държавни органи да разширят общественото разискване относно присъединяването към ЕС, като отчитат необходимостта от твърд ангажимент, за да бъдат преговорите успешни; поздравява Исландия за създаването на обществен уебсайт eu.mfa.is и приветства разрастващите се и все по-балансирани разисквания в исландските медии относно предимствата и недостатъците във връзка с членството в ЕС;

34.  Призовава Комисията да предостави материална и техническа подкрепа, ако й бъде отправено искане за това от исландските държавни органи, за да им помогне да засилят прозрачността и отчетността във връзка с процеса на присъединяване и да допринесат за организирането на задълбочена и изчерпателна кампания в цялата страна, основаваща се на ясна, точна и базирана на факти информация относно последствията от членството в ЕС, така че исландските граждани да могат да направят информиран избор в бъдещия референдум за присъединяването;

35.  Изразява надежда, че извън рамките на различните политически гледни точки информираното обществено мнение може също да окаже положително въздействие върху ангажимента за членство в ЕС на исландските държавни органи;

36.  Счита, че е от първостепенно значение на гражданите на ЕС да се предостави ясна и всеобхватна базирана на факти информация относно последиците от присъединяването на Исландия; призовава Комисията и държавите-членки да положат усилия за тази цел и счита, че е също толкова съществено да се изслушат съображенията за загриженост и въпросите на гражданите, да се работи по тях и да се отговори на мненията и изразените от тях интереси;

o
o   o

37.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, председателя на Алтинги и на правителството на Исландия.

(1) OВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 47.
(2) Приети текстове, P7_TA(2010)0278.

Правна информация - Политика за поверителност