Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2999(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0226/2011

Indgivne tekster :

B7-0226/2011

Forhandlinger :

PV 06/04/2011 - 15
CRE 06/04/2011 - 15

Afstemninger :

PV 07/04/2011 - 6.5
CRE 07/04/2011 - 6.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0150

Vedtagne tekster
PDF 137kWORD 56k
Torsdag den 7. april 2011 - Strasbourg
Statusrapport for 2010 om Island
P7_TA(2011)0150B7-0226/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om statusrapport 2010 for Island

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 31. maj 2010, hvori Island opføres på listen over lande, der er berettiget til EU's førtiltrædelsesbistand, der har til formål at hjælpe ansøgerlande med at tilpasse deres lovgivning til EU-retten,

–  der henviser til Kommissionens udtalelse af 24. februar 2010 om Islands ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union (SEK(2010)0153),

–  der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 17. juni 2010 om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Island,

–  der henviser til EU's generelle holdning og den islandske regerings generelle holdning, der blev vedtaget på det ministermøde, der indledte regeringskonferencen om Islands tiltrædelse af Den Europæiske Union den 27. juli 2010 i Bruxelles,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen »Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2010-2011« (KOM(2010)0660) og til Statusrapport 2010 for Island, der blev vedtaget den 9. november 2010,

–  der henviser til sin beslutning af 26. november 2009 om udvidelsesstrategidokument for 2009 vedrørende landene på Vestbalkan, Island og Tyrkiet(1),

–  der henviser til sin beslutning af 7. juli 2010 om Islands ansøgning om medlemskab af EU(2),

–  der henviser til henstillingerne fra det første møde i Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island, der blev vedtaget i oktober 2010,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at Island opfylder Københavnskriterierne, og at der blev indledt tiltrædelsesforhandlinger med Island den 27. juli 2010 efter godkendelse fra Rådet,

B.  der henviser til, at screeningsprocessen blev påbegyndt den 15. november 2010 og forventes at vare til den 17. juni 2011,

C.  der henviser til, at ethvert lands fremskridt i retning af medlemskab af Den Europæiske Union er baseret på resultater, hvilket fremhæves af den nye konsensus om udvidelse,

D.  der henviser til, at Island allerede samarbejder tæt med EU som medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schengen-aftalerne og Dublin-forordningen og derfor allerede har vedtaget en betydelig del af den gældende EU-ret,

E.  der henviser til, at Island bidrager til europæisk samhørighed og solidaritet gennem finansieringsmekanismen under EØS og samarbejder med EU om fredsbevarende operationer og krisestyringsoperationer,

1.  glæder sig over igangsættelsen af tiltrædelsesforhandlinger med Island i juli 2010; finder det vigtigt at skabe de betingelser, der er nødvendige for at afslutte tiltrædelsesprocessen med Island og sikre, at landets tiltrædelse bliver vellykket,

Politiske kriterier

2.  glæder sig over udsigten til at få et land med en meget stærk demokratisk tradition og medborgerkultur som nyt medlem af EU; understreger, at Islands tiltrædelse af EU yderligere vil styrke Unionens rolle som en af verdens fortalere for og forsvarere af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;

3.  roser Island for dets gode renommé med hensyn til at beskytte menneskerettighederne og sikre en høj grad af samarbejde med internationale mekanismer til beskyttelse af menneskerettighederne;

4.  støtter det igangværende arbejde for at styrke de lovgivningsmæssige rammer med hensyn til ytringsfrihed og adgang til information; glæder sig i denne forbindelse over Icelandic Modern Media Initiative, hvorigennem både Island og EU vil kunne udtrykke en stærk stillingtagen til spørgsmålet om retlig beskyttelse af ytrings- og informationsfriheden;

5.  glæder sig over oprettelsen af Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island i oktober 2010 og er overbevist om, at dette forum vil bidrage til at øge samarbejdet mellem Altinget og Europa-Parlamentet under tiltrædelsesprocessen;

6.  opfordrer på det kraftigste de islandske myndigheder til at harmonisere EU-borgeres rettigheder for så vidt angår retten til at stemme ved lokalvalg i Island;

7.  konstaterer, at der sker gode fremskridt med hensyn til at styrke domstolenes uafhængighed, og glæder sig over de foranstaltninger, som de islandske myndigheder traf i maj 2010 for at imødegå den forrang, justitsministeren havde fået tildelt med hensyn til udnævnelse af retsembedsmænd, samt ændringerne af lovgivningen om domstolene, der styrker deres uafhængighed, men understreger samtidig nødvendigheden af, at disse foranstaltninger gennemføres omhyggeligt;

8.  glæder sig over det arbejde, der er udført af kontoret for den særlige anklager samt over rapporten fra den særlige undersøgelseskommission, der blev nedsat af det islandske parlament i december 2008 for at efterforske og analysere de processer, der førte til banksystemets kollaps, og de fremskridt, der er gjort, med hensyn til at tackle de politiske, institutionelle og administrative konsekvenser af det islandske banksystems kollaps, men bemærker samtidig, at gennemførelsen af dens anbefalinger stadig er i gang og bør forfølges gennem en kompromisløs indsats;

Økonomiske kriterier

9.  glæder sig over Islands generelt tilfredsstillende resultater med hensyn til at opfylde dets forpligtelser som medlem af EØS og dets evne til at modstå konkurrencepresset og markedskræfterne inden for EU;

10.  bemærker imidlertid, at den seneste rapport vedrørende EFTA's resultattavle viser, at Islands gennemførelsesunderskud er steget en smule, og at det med 1,3 % stadig ligger over det midlertidige mål på 1 %, skønt gennemførelsesforsinkelsen blev reduceret;

11.  glæder sig over den aftale, der er indgået mellem repræsentanterne for regeringerne i Island, Nederlandene og Det Forenede Kongerige om Icesave-spørgsmålet, navnlig om garantien for tilbagebetaling af de omkostninger, der er afholdt i forbindelse med betaling af minimumsgarantier til kunderne i Landsbanki Islands filialer i Det Forenede Kongerige og Nederlandene; glæder sig over, at det islandske parlament den 17. februar 2011 godkendte aftalen med et flertal på tre fjerdedele; noterer sig den islandske præsidents beslutning om at sende lovforslaget til folkeafstemning, og håber på en afslutning af den overtrædelsesprocedure, der den 26. maj 2010 blev indledt af EFTA- Tilsynsmyndigheden mod Island;

12.  glæder sig over, at der er blevet taget fat om de institutionelle mangler i finanssektoren, og at der er sket fremskridt med hensyn til at styrke praksis for bankregulering og -tilsyn, navnlig for så vidt angår Finanstilsynets beføjelser;

13.  glæder sig over Islands forelæggelse af dets første økonomiske førtiltrædelsesprogram for Kommissionen som et vigtigt skridt i førtiltrædelsesfasen og håber, at den annoncerede årlige bilaterale økonomiske dialog vil befæste samarbejdet mellem de to parter;

14.  tilskynder de islandske myndigheder til at fortsætte med at udvikle en strategi for liberalisering af kontrollen med kapitalbevægelserne, hvilket er en vigtig betingelse for landets tiltrædelse af EU;

15.  glæder sig over den nylige positive fjerde revision af stand by-aftalen med IMF, der opridser en væsentlig udvikling med hensyn til finanspolitisk og økonomisk konsolidering i Island, samt over, at den islandske økonomi - efter at være gået tilbage i syv på hinanden følgende kvartaler - er kommet ud af recessionen, og at bruttonationalproduktet i faste priser steg med 1,2 % i perioden juli-september 2010 i forhold til det foregående kvartal;

16.  glæder sig over de politiske foranstaltninger, der er truffet med henblik på en yderligere diversificering af Islands økonomi som et nødvendigt skridt til at sikre landets økonomiske trivsel på lang sigt; tilskynder de islandske myndigheder til yderligere at udvikle turistindustrien, der anses for at være en lovende vækstsektor på lang sigt og generelt set har præsteret en stigende andel af produktion og beskæftigelse;

17.  noterer sig Islands holdning angående indtrædelse i euroområdet, hvilket er en ambition, der kan opnås, når landet er blevet EU-medlem, og alle nødvendige forudsætninger er opfyldt;

18.  er bekymret over det høje niveau, som Islands arbejdsløshed, navnlig ungdomsarbejdsløsheden, befinder sig på, og over faldet i investeringerne og det indenlandske forbrug som følge af den økonomiske og finansielle krise, skønt der er konstateret tegn på forbedring på nogle af disse områder; bemærker, at den billige grønne energi og tilhørende teknologi, som Island producerer, kunne være en vigtigere faktor med henblik på at få genstartet økonomien;

19.  roser Island for dets store investeringer i uddannelse, forskning og udvikling samt dets støtte til og involvering i Lissabonstrategien, herunder vedtagelsen af en Island 2020-strategi, der understreger betydningen af uddannelse, forskning og udvikling og fastsætter målbare mål;

Evne til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab

20.  bemærker, at Island som EØS-medlem er langt fremme med hensyn til kravene i 10 af forhandlingskapitlerne og delvist opfylder kravene i 11 andre kapitler; understreger, at opfyldelsen af Islands forpligtelser i medfør af EØS-aftalen er væsentlige krav i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne;

21.  opfordrer Island til at forstærke forberedelserne til at tilpasse sig den gældende EU-ret, navnlig på områder der ikke er omfattet af EØS, og til at sikre, at gennemførelsen og håndhævelsen heraf er på plads senest på tiltrædelsesdatoen;

22.  opfordrer Island til at forberede sin deltagelse i EU's politik for landbrug og udvikling af landdistrikter og navnlig til at øge sine bestræbelser på at sørge for, at de administrative strukturer, der er nødvendige for gennemførelsen af disse politikker, er på plads senest på tiltrædelsesdatoen; fremhæver ikke desto mindre det islandske økosystems egenart, og opfordrer Kommissionen og de islandske myndigheder til at finde en gensidigt tilfredsstillende aftale, der tager hensyn til de unikke karakteristika ved Islands miljø;

23.  opfordrer, i betragtning af at den fælles fiskeripolitik i øjeblikket er ved at blive revideret, og at den gældende EU-ret kan blive ændret inden Islands tiltrædelse, Island og EU til at gribe dette kapitel i forhandlingerne konstruktivt an med henblik på at finde en gensidigt tilfredsstillende løsning på bæredygtig forvaltning og udnyttelse af fiskeressourcerne;

24.  bemærker Islands gode resultater med hensyn til at forvalte dets fiskeressourcer bæredygtigt og på grundlag af videnskabelige vurderinger;

25.  opfordrer de islandske myndigheder til at tilpasse sin lovgivning på grundlag af EU-retten for det indre marked, for så vidt angår retten til etablering, fri udveksling af tjenesteydelser og frie kapitalbevægelser i sektoren for fiskeriproduktion og -forarbejdning;

26.  opfordrer Island til at fortsætte de konstruktive drøftelser med EU og Norge med det formål at nå til enighed om en løsning på makreltvisten på grundlag af realistiske forslag, der sikrer bestandens fremtid, beskytter og bevarer arbejdspladser i det pelagiske fiskeri og sikrer et bæredygtigt fiskeri på lang sigt;

27.  bemærker, at Island kan yde et værdifuldt bidrag til EU's politikker som følge af dets erfaringer inden for områderne vedvarende energi, især hvad angår udnyttelse af geotermisk energi, miljøbeskyttelse og foranstaltninger til tackling af klimaforandringer;

28.  bemærker imidlertid, at der fortsat er alvorlige uoverensstemmelser mellem EU og Island vedrørende spørgsmål i forbindelse med forvaltning af livet i havet, især vedrørende hvalfangst; påpeger, at forbuddet mod hvalfangst er en del af EU-retten, og opfordrer til bredere drøftelser af spørgsmålet om afskaffelse af hvalfangst og handel med hvalprodukter;

29.  noterer sig, at Island er en ikke-militær stat og ikke producerer våben; glæder sig over Islands vedvarende støtte til civile FSFP-operationer og dets tilpasning til de fleste erklæringer og afgørelser på FUSP-området;

30.  bifalder Islands udenrigspolitiske tradition, der er forankret i folkeretten, menneskerettighederne, ligestilling mellem kvinder og mænd og udviklingssamarbejde, og landets sikkerhedspolitiske koncept baseret på civile værdier;

Regionalt samarbejde

31.  mener, at Islands medlemskab af EU ville styrke Unionens muligheder for at spille en mere aktiv og konstruktiv rolle i det nordlige Europa og i Arktis og dermed bidrage til multilateral forvaltning og bæredygtige politiske beslutninger i regionen; ser positivt på Islands deltagelse i Nordisk Råd og EU's politik for den nordlige dimension, Det Euro-arktiske Barentsråd og i Arktisk Råd, som er det vigtigste multilaterale forum for samarbejde i Arktis; mener, at Islands tiltrædelse af EU yderligere ville forankre den europæiske tilstedeværelse i Arktisk Råd;

32.  fremhæver nødvendigheden af, at Den Europæiske Union har en mere effektiv og samordnet arktisk politik, og er af den opfattelse, at islandsk EU-medlemskab vil styrke den nordatlantiske dimension af Unionens eksterne politikker;

Den offentlige opinion og støtte til udvidelsen

33.  opfordrer de islandske myndigheder til at styrke den offentlige debat om tiltrædelse af EU, i betragtning af at et stærkt engagement er en forudsætning for vellykkede forhandlinger; roser Island for at have etableret den offentlige hjemmeside eu.mfa.is, og glæder sig over den voksende og mere afbalancerede debat i de islandske medier om fordele og ulemper ved et EU-medlemskab;

34.  opfordrer Kommissionen til at stille materiel og teknisk bistand til rådighed for de islandske myndigheder, hvis de anmoder herom, for at hjælpe dem med at forbedre gennemsigtigheden og ansvarliggørelsen i forbindelse med tiltrædelsesprocessen og bidrage til at organisere en detaljeret og omfattende landsdækkende informationskampagne, som bygger på klare, præcise og faktabaserede oplysninger om virkningerne af et EU-medlemskab, således at de islandske borgere kan foretage et informeret valg ved den fremtidige folkeafstemning om medlemskab;

35.  håber, at en velinformeret offentlig opinion ud over forskellige politiske holdninger også kan få positiv indvirkning på de islandske myndigheders engagement med hensyn til medlemskab af EU;

36.  mener, at det er af afgørende betydning at give EU's borgere klar og udtømmende faktabaseret information om følgerne af islandsk medlemskab; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger med det sigte og mener, at det er af lige så afgørende betydning at lytte til og reagere på borgernes betænkeligheder og spørgsmål og tage hensyn til deres synspunkter og interesser;

o
o   o

37.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, formanden for Altinget og Islands regering.

(1) EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 47.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0278.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik