Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2998(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0225/2011

Indgivne tekster :

B7-0225/2011

Forhandlinger :

PV 06/04/2011 - 16
CRE 06/04/2011 - 16

Afstemninger :

PV 07/04/2011 - 6.6
CRE 07/04/2011 - 6.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0151

Vedtagne tekster
PDF 156kWORD 73k
Torsdag den 7. april 2011 - Strasbourg
Statusrapport for 2010 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
P7_TA(2011)0151B7-0225/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om statusrapport 2010 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 16. december 2005 om at give Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien status som kandidatland til EU-medlemskab og til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 15.-16. juni 2006 og den 14.-15. december 2006,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 845 (1993) og 817 (1993) samt til interimsaftalen fra 1995 mellem Den Hellenske Republik og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien,

–  der henviser til Kommissionens statusrapport 2010 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (SEK(2010)1332) og Kommissionens meddelelse »Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2010-2011« af 9. november 2010 (KOM(2010)0660),

–  der henviser til sin beslutning af 10. februar 2010 om statusrapport 2009 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien(1),

–  der henviser til henstillingerne fra Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af 30. november 2010,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/212/EF af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien(2),

–  der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 13.-14. december 2010,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU's udvidelsesproces er en stærk drivkraft for fred, stabilitet og forsoning i regionen,

B.  der henviser til, at Det Europæiske Råd i 2005 gav Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien status som kandidatland, men sidenhen ikke har angivet en dato for indledningen af forhandlingerne på trods af landets væsentlige fremskridt på dets vej ind i EU; der henviser til, at bilaterale problemer ikke skal udgøre og anvendes som en forhindring i forbindelse med tiltrædelsesprocessen, selv om disse bør løses inden medlemskabet; der henviser til, at fortsættelsen af tiltrædelsesprocessen ville medføre stabilitet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og yderligere ville styrke den interetniske dialog,

C.  der henviser til, at det gennem intensiveret økonomisk dialog og samarbejde med udvidelseslandene bliver muligt for EU at fokusere på i fællesskab at overvinde den økonomiske krise, hvilket bidrager til Unionens globale konkurrenceevne,

D.  der henviser til, at udvidelsesstrategien fra 2010 fremhæver reform af den offentlige administration og den dømmende magt samt bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption som prioriteter samt dialogen blandt de politiske aktører,

E.  der henviser til, at EU arbejder med omfattende godkendelsesprocedurer, som sikrer, at de nye medlemmer udelukkende godkendes, hvis de har opfyldt alle krav, og kun med det aktive samtykke fra EU-institutionerne, og navnlig regeringerne i EU-medlemsstaterne,

F.  der henviser til, at ytringsfrihed og mediernes uafhængighed stadig giver anledning til bekymring i de fleste udvidelseslande,

Den politiske udvikling

1.  er enig i vurderingen i Kommissionens statusrapport 2010 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og beklager, at Rådet ikke har truffet beslutning om at indlede tiltrædelsesforhandlinger, således som Kommissionen har henstillet for andet år i træk og i overensstemmelse med tidligere beslutninger fra Parlamentet; minder om sin henstilling til Rådet om at indlede tiltrædelsesforhandlingerne øjeblikkeligt;

2.  henviser til den seneste politiske udvikling, der har ført til udskrivning af valg; opfordrer samtlige politiske partier til at spille en aktiv og konstruktiv rolle i forberedelserne til valget; understreger, at frie og retfærdige valg, som foregår på grundlag af fuldstændig åbenhed og i overensstemmelse med internationale normer, er et vigtigt element i et konsolideret demokrati; opfordrer samtlige politiske partier til aktivt at deltage i valget; er bekymret over den aktuelle politiske situation og opfordrer alle politiske ledere til at nå til enighed om grundlaget for de demokratiske institutioner;

3.  påpeger, at bilaterale spørgsmål skal løses mellem de pågældende parter i god naboskabsånd og under hensyntagen til EU's overordnede interesser; appellerer til alle nøglespillere og berørte parter om at udvise ansvarlighed og beslutsomhed med henblik på at få løst alle udestående spørgsmål, som ikke blot forhindrer kandidatlandets tiltrædelsesproces og EU's egen politik i regionen, men også indvirker på de interetniske relationer, regionens stabilitet og den økonomiske udvikling;

4.  lykønsker landet i anledning af 10-årsdagen for Ohrid-rammeaftalen, der fortsat er hjørnepillen i de interetniske forbindelser i landet, og opfordrer regeringen og alle statslige institutioner til at anvende dette enestående jubilæum til at tilskynde til fremme af interetnisk samarbejde og tillid; er imidlertid bekymret over de voksende interetniske spændinger som følge af bygningsarbejdet på grunden, hvor Kale-fæstningen lå i Skopje; appellerer til alle politiske og religiøse ledere samt medierne til at handle ansvarligt og afstå fra enhver handling, som kan øge de interetniske spændinger; bemærker med bekymring landets øgede isolationisme, som synes at udvikles som en erstatningsagenda som følge af et manglende konkret EU-perspektiv;

5.  opfordrer regeringen til at fremme en omfattende dialog mellem de etniske samfund og tage behørig højde for alle befolkningsgruppers og minoriteternes følelser, når den træffer beslutninger, som f.eks. byplanen for »Skopje 2014«, og at undgå handlinger og initiativer, som har til formål at styrke den nationale identitet på bekostning af andre befolkningsgrupper; henleder opmærksomheden på nødvendigheden af, at det parlamentariske udvalg for interetniske relationer fungerer effektivt med hensyn til at integrere mindretal i lovgivningsprocessen, og understreger, at der er brug for foranstaltninger til at fortsætte decentraliseringsprocessen i henhold til Ohrid-rammeaftalen;

6.  beklager, at FN's mæglingsbestræbelser på at løse navnespørgsmålet ikke har ført til konkrete resultater;

Demokrati, retsstat og menneskerettigheder

7.  minder om, at en sund politisk kultur er grundlaget for demokrati; opfordrer oppositionspartierne til at afslutte boykotten af det nationale parlament og til at genoptage den politiske dialog med andre institutioner; mener, at det er regeringens og oppositionens ansvar at sikre den øjeblikkelige og åbne dialog vedrørende alle eksisterende udfordringer, som landet står over for; påpeger, at den politiske ustabilitet kan påvirke og undergrave den europæiske integrationsproces, som burde være en fælles prioritet for alle samfundsgrupper i landet; glæder sig over vedtagelsen af ændringer til parlamentets forretningsorden, som gør det muligt for oppositionen at blive mere involveret i dets arbejde; er imidlertid bekymret over den utilstrækkelige dialog mellem regeringen og oppositionspartierne og et overordnet klima af mistillid og konfrontation; opfordrer begge sider til at fremme et klima præget af tillid og udvise en stærk forpligtelse med henblik på at anvende den nye parlamentariske forretningsorden for at styrke den politiske dialog og det konstruktive samarbejde i de parlamentariske processer;

8.  glæder sig over den politiske vilje til at færdiggøre den meget forsinkede angivelse af navne på de agenter, der er sat i forbindelse med den tidligere jugoslaviske efterretningstjeneste, som et vigtigt skridt mod et brud med den gamle kommunistiske æra; bemærker dog de utilstrækkelige fremskridt mod en fuldstændig håndhævelse af de relevante love; opfordrer regeringen til rettidigt at færdiggøre renselsesprocessen uden anvendelse af denne til politiske mål, såsom selvpolitisk legitimering eller krænkelse af politiske modstandere;

9.  hylder det fremragende arbejde, der er udført af den afgående særlige repræsentant for Den Europæiske Union/chef for EU's delegation; fordømmer upassende angreb fra politikere fra det regerende parti mod EU's repræsentanter og beklager, at regeringen ikke har taget utvetydigt og offentligt afstand fra sådanne fornærmelser; mener, at disse hændelser er ekstremt skadelige for landets omdømme;

10.  henleder opmærksomheden på nødvendigheden af at forbedre valglovgivningen med henblik på at bringe den i overensstemmelse med OSCE/ODIHR og Venedigkommissionens anbefalinger som fastsat i rapporten om præsident- og lokalvalgene i 2009;

11.  gentager, at frie og uafhængige medier er en nødvendig forudsætning for udviklingen af et stabilt demokrati; bemærker, at der eksisterer en bred vifte af forskellige offentlige og private medieinstanser i landet; udtrykker dog alvorlig bekymring over politiseringen af medierne og indblanding i deres arbejde; er bekymret over den økonomiske afhængighed og koncentration af politisk magt i medierne, hvilket ofte medfører manglende redaktionel uafhængighed og lave journalistiske standarder; er bekymret over en betydelig forringelse af mediefriheden i landet, som det fremgår af et væsentligt fald (fra en 34. til en 68. plads) i Journalister uden Grænsers pressefrihedsindex; bemærker, at indenrigsministeriet på sin hjemmeside har indsat en opfordring til borgerne til at fordømme ikke-objektive presseartikler, og opfordrer journalister til at følge høje professionelle standarder under deres arbejde og tage afstand fra politiske indflydelse og til at oprette journalistsammenslutninger, mens det samtidig henstiller til de ansvarlige myndigheder til t styrke mediernes uafhængighed for frihed ved at anvende de samme normer for alle og ved at skabe åbenhed omkring ejerskabsforholdene omkring dem;

12.  glæder sig over de mange love, der er blevet vedtaget med henblik på retsreformen, og opfordrer til en yderligere intensiv indsats for at reformere den dømmende magt med henblik på at sikre dens professionalisme og uafhængighed af politisk pres; understreger med dette for øje, at det er nødvendigt hurtigt og effektivt at effektuere den eksisterende retlige ramme; er bekymret over justitsministeriets fortsatte rolle i Retsrådet og over regeringens og parlamentarikernes kritik af Forfatningsdomstolen, hvilket skaber risiko for, at domstolene bliver underkastet politisk indblanding; bemærker ikke desto mindre med tilfredshed, at alle domstolsafgørelser på trods af disse uenigheder er blevet gennemført; glæder sig over bestræbelserne på at øge domstolenes effektivitet og gennemsigtighed, og navnlig at mindske puklen af sager ved de fleste domstole; glæder sig ligeledes over, at loven om retsbistand er trådt i kraft;

13.  glæder sig over den vedvarende indsats i bekæmpelsen af korruption, som blandt andet kommer til udtryk via gennemførelsen af anden runde af Greco-anbefalingerne og ikrafttrædelsen af straffelovsændringerne; tilskynder myndighederne til fortsat at gennemføre lovgivning med henblik på at bekæmpe korruption og forbedre uafhængigheden af, effektiviteten af og ressourcerne inden for retsvæsnet; minder imidlertid om, at korruption fortsat er udbredt og opfordrer til yderligere intense bestræbelser på at udrydde den; understreger, at effektiv og upartisk håndhævelse af anti-korruptionslovgivningen, navnlig vedrørende finansiering af politiske partier og interessekonflikter, er presserende; minder om vigtigheden af, at domstolssystemet fungerer uafhængigt af politisk indblanding; glæder sig over indsatsen for at øge domstolssystemets effektivitet og gennemsigtighed; understreger behovet for at opbygge et håndhævelsesregister over retsforfølgelse og domfældelser, der kan bruges til at måle fremskridt; opfordrer til harmonisering af retspraksis med henblik på at sikre et forudsigeligt retssystem og offentlig tillid;

14.  opfordrer Kommissionen til i sin næste statusrapport at medtage en vurdering af, hvilke virkninger og resultater tildelingen af EU-midler har haft for reformen af retsvæsenet og bekæmpelse af korruption; opfordrer Kommissionen til at give Rådet og Parlamentet en mere detaljeret vurdering af effektiviteten af antikorruptionsforanstaltningerne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien mod offentlige indkøb og svig og inddrage denne i den næste situationsrapport;

15.  opfordrer til yderligere bestræbelser på at reformere den offentlige administration, der stadig er politiseret og mangler kompetencer og professionalisme; støtter regeringens vedtagelse af en national strategi til reform af den offentlige administration og udarbejdelsen af stabiliserings- og associeringsaftalens underudvalg vedrørende reformen af den offentlige administration; er bekymret over den uigennemsigtige og ad hoc-prægede proces med at ændre midlertidige stillinger til faste stillinger, hvilket fører til yderligere politisering af den offentlige administration; opfordrer til, at der udarbejdes en klar HR-strategi, som definerer administrationens behov for så vidt angår kompetencer og færdigheder samt implementeringen heraf gennem kvalifikationsbaserede ansættelsesprocedurer og karriereudvikling; glæder sig over den stigende rekruttering fra minoritetsgrupper, men understreger, at den bør gennemføres på grundlag af en behovsanalyse i den offentlige administration for at sikre, at nyansattes kvalifikationer svarer til de krav, der er knyttet til jobbene;

16.  glæder sig over de fortsatte fremskridt inden for decentraliseringen; bemærker dog, at de passende budgetter bør ledsage overførslen af ansvar til lavere myndigheder;

17.  glæder sig over de fremskridt, der er opnået i forhold til reformen af fængselssystemet; er dog fortsat alvorligt bekymret over de forværrede betingelser i nogle fængsler, navnlig i form af overfyldte fængsler og utilstrækkelig sundhedspleje; understreger behovet for at overholde princippet om, at fængslede personer skal behandles på passende vis i henhold til FN-principperne;

18.  glæder sig over vedtagelsen i 2011 af loven om folke- og boligtælling og understreger behovet for at sikre en passende forberedelse og operationel organisering med henblik på at gennemføre præcise tællinger; opfordrer regeringen til at afsætte de nødvendige bevillinger til organiseringen heraf og understreger vigtigheden af afpolitiseringen af spørgsmålet for at få uvildige tællinger med den videst mulige deltagelse;

19.  understreger, at det er af yderste vigtighed at sikre, at uddannelsessystemet støtter etnisk integration; glæder sig med dette for øje over strategien med integreret uddannelse og opfordrer til, at den gennemføres hurtigt, bl.a. ved at udfase den etniske segregation og ved at øge undervisning i alle de officielle sprog i den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien; opfordrer regeringen til at forbedre processen for høring af forskellige samfund og til at arbejde tæt sammen med dem om gennemførelsen af strategien;

20.  understreger, at der mangler fremskridt inden for den fælles fejring af fælles historiske begivenheder med nabomedlemsstater i EU med henblik på at skabe en bedre forståelse for historien og de gode naboforbindelser som understreget i tidligere rapporter; opfordrer til indføring af skolebøger uden ideologiske fortolkninger af historien;

21.  er alvorligt bekymret over situationen blandt roma-folket, som fortsat står over for frygtelige levevilkår og diskrimination hvad angår adgang til arbejdsmarkedet, sundhedspleje og sociale serviceydelser; understreger især den vanskelige situation for romapiger og -kvinder, som fortsat lider under dobbelt diskrimination på grundlag af både etnicitet og køn; opfordrer regeringen til et stærkere engagement med hensyn til gennemførelse af roma-strategien og Roma Decade-handlingsplanen; glæder sig i den forbindelse over regeringens indsats for at udvirke en politisk integration af Roma-folket, bl.a. ved at have en minister fra roma-folket, som er ansvarlig for spørgsmål vedrørende romaerne; udtrykket sin anerkendelse af, at regeringen har indkaldt til et særligt møde vedrørende roma-integrationen under sit formandskab for Europarådets Ministerkomité;

22.  glæder sig over vedtagelsen af anti-diskriminationsloven som et vigtigt skridt i retning af at bekæmpe diskrimination, som stadig er vidt udbredt, og opfordrer til en hurtig og effektiv gennemførelse heraf; beklager imidlertid, at seksuel orientering i modsætning til europæisk lovgivning er blevet udeladt som grundlag for diskrimination i loven; opfordrer til hurtig tilpasning af de nationale bestemmelser på dette område med den gældende fællesskabsret og til at styrke overvågningsmekanismerne og understreger, at dette er en forudsætning for indtrædelsen; er bekymret over udvælgelsesgangen for medlemmer af kommissionen for beskyttelse mod forskelsbehandling; beklager, at der ikke er blevet udpeget en repræsentant fra civilsamfundet til kommissionen; opfordrer til, at der gøres en yderligere indsats med hensyn til kvinders rettigheder for at øge deres deltagelse på arbejdsmarkedet og i de politiske og forretningsmæssige beslutninger samt at beskytte kvinder og børn mod vold i hjemmet;

23.  opfordrer til en større indsats inden for ligestilling og kvinders rettigheder; opfordrer de makedonske myndigheder til at gennemføre loven om lige muligheder for mænd og kvinder fuldt ud og at sikre, at den nationale handlingsplan for ligestilling mellem kønnene bliver sammenhængende; glæder sig over vedtagelsen af strategien for bekæmpelse af vold i hjemmet; opfordrer til indførelse af en støtteordning for ofre; opfordrer regeringen til sammen med den ikke-statslige sektor at fremme opmærksomheden vedrørende disse anliggender;

24.  fordømmer de nylige trusler mod og direkte angreb på civilsamfundsorganisationer og den personlige bagvaskelse af deres ledende aktivister; glæder sig over mekanismerne til høring af organer inden for civilsamfundet, som blev indført af regeringen, men er bekymret over, at der ikke foreligger en systematisk og gennemsigtig mekanisme til høring af civilsamfundet vedrørende nationale udviklingspolitikker, lovgivning, programmer eller strategiske dokumenter; understreger behovet for at involvere civilsamfundsorganisationer i den politiske beslutningsproces på en ikke-selektiv måde for at anspore til en reel offentlig debat og inddrage interessenter i landets tiltrædelsesproces; understreger civilsamfundets afgørende rolle i skabelsen af forbedret regionalt samarbejde inden for sociale og politiske spørgsmål; roser vedtagelsen af den nye lov om borgerforeninger og opfordrer indtrængende myndighederne til at gennemføre bestemmelserne om almennyttige organisationer ved snarest muligt at sikre finansieringsordninger;

25.  bemærker med tilfredshed, at IPA fungerer godt i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien; opfordrer både landets regering og Kommissionen til at forenkle administrationsproceduren for IPA-midler med henblik på at gøre disse mere tilgængelige for mindre og ikkecentrale civile organisationer, fagforeninger og andre modtagere;

26.  understreger, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har ratificeret de otte vigtigste ILO-konventioner om arbejdsmarkedsrettigheder; er bekymret over, at der kun er sket begrænsede fremskridt inden for arbejdsmarkedsrettighederne og fagforeningerne; opfordrer myndighederne til yderligere at styrke arbejdsmarkedsrettighederne og fagforeningsrettighederne og opfordrer i denne sammenhæng også regeringen til at sikre tilstrækkelig administrativ kapacitet med henblik på at sikre en korrekt gennemførelse og håndhævelse af arbejdsmarkedslovgivningen; understreger betydningen af den sociale dialog og opfordrer regeringen til at styrke deres ambitioner i forhold til og skabe en altomfattende social dialog med de relevante partnere;

27.  understreger vigtigheden af bevarelsen og vedligeholdelsen af kulturarven, som er en hjørnesten i de europæiske værdier og principper; beklager, at en lang række kirkegårde, freskoinskriptioner og artefakter, som tilhører den bulgarske kulturarv, er blevet fuldstændig opgivet og ødelagt;

28.  glæder sig over landets udvikling mod en fungerende markedsøkonomi og den brede konsensus vedrørende de grundlæggende funktioner bag landets økonomiske politik; glæder sig over regeringen og dens fastholdelse af en makroøkonomisk stabilitet på trods af de negative indvirkninger fra den globale finanskrise og tager til efterretning, at der er gode udsigter for økonomisk vækst i de kommende år;

Den socioøkonomiske udvikling

29.  er bekymret over den vedvarende og meget høje arbejdsløshed, navnlig blandt unge mennesker, som er almindelig i landene i denne region; opfordrer regeringen til hurtigt at gennemføre mere effektive foranstaltninger til at forbedre de offentlige investeringer med hovedvægt på beskæftigelse og absorption af arbejdsstyrken inden for en betydningsfuld, stabil og anstændig beskæftigelse; opfordrer Kommissionen til at støtte myndighederne med øget bistand fra Førtiltrædelsesinstrumentet (IPA);

30.  henviser til forbedringerne i erhvervsklimaet som følge af gennemførelsen af økonomiske reformer i de seneste år og understreger nødvendigheden af fortsatte strukturreformer i landet; bemærker på samme tid, at udenlandske investeringer er faldet yderligere fra et allerede lavt niveau og at situationen blev værre som følge af den verdensomspændende økonomiske krise; opfordrer de statslige organer med ansvar for de udenlandske direkte investeringer til at styrke deres bestræbelser på at tiltrække potentielle udenlandske investorer;

31.  lykønsker regeringen med den effektive og vellykkede gennemførelse af stabiliserings- og associeringsaftalen med EU; glæder sig i den forbindelse over regeringens nylige beslutning om at ophæve toldtariffer på over 100 forskellige produkter som et første skridt i retning af en fuldstændig liberalisering af handelen med EU; håber, at disse ændringer vil øge konkurrenceevnen for de nationale producenter og således stimulere en bredere økonomisk vækst; mener, at denne udvikling er en vigtig milepæl, som giver udtryk for landets bestræbelser på at modstå den øgede konkurrence som følge af optagelsen som EU-medlem;

32.  understreger behovet for at anvende principperne om god regeringsførelse i forbindelse med budgetudgifterne ved at forbedre fri adgang til offentlig information, høre interessenterne i forbindelse med budgetproceduren og etablere en rapporteringsmekanisme og dermed påtage sig ansvarlighed for de midler, der anvendes; minder om, at uigennemsigtig anvendelse af budgetmidler fører til social udstødelse og konflikter, og stiller spørgsmålstegn ved legitimiteten af visse nationale kampagner;

33.  glæder sig over den nylige vedtagelse af energiloven, som har til formål at liberalisere landets elektricitetsmarked, og som er i overensstemmelse med de relevante europæiske direktiver;

34.  understreger vigtigheden af at udvikle et effektivt og pålideligt system for offentlig trafik både på nationalt og regionalt niveau (herunder jernbaneforbindelsen Sofia-Skopje-Tirana); gentager i den forbindelse sin appel til myndighederne om at investere i vedligeholdelsen og moderniseringen af jernbanenettet, som et bæredygtigt alternativ til vejnettet; beklager regeringsbeslutningen om at sænke investeringsmidlerne til det årlige jernbaneinfrastrukturprogram og opfordrer Kommissionen til at yde den nødvendige tekniske og finansielle hjælp inden for rammerne af IPA-midlerne;

35.  opfordrer myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Bulgarien til at genåbne grænseovergangen for passagerer og cyklister mellem Staro Konjarevo og Gabrene for at forbedre afsnittet af jerntæppebanen mellem Strumica og Petric;

36.  glæder sig over vedtagelsen af den nationale strategi for bæredygtig udvikling, men opfordrer til en større indsats for at gennemføre lovgivningen på miljøområdet og afsætte tilstrækkelige midler til dette formål; henleder navnlig opmærksomheden på udfordringerne med hensyn til vandkvalitet, affaldshåndtering og naturbeskyttelse; opfordrer til tættere samarbejde vedrørende grænseoverskridende miljømæssige spørgsmål baseret på EU-standarder; gentager sin opfordring til en effektiv kontrol med vandkvaliteten og vandstanden i grænsesøerne Ohrid, Prespa og Dojran og i Vardas-floden; glæder sig over initiativet i den trilaterale euroregion omkring Prespa-søen, som involverer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Grækenland og Albanien; opfordrer regeringen til at udvide de gode erfaringer med Ohrid-spildevandsindsamlingssystemet til andre søer i regionen; glæder sig endvidere over de fremskridt, der er opnået inden for konstruktionen af anlæg til spildevandsbehandling i Gevgelia;

37.  er dybt optaget af problemerne med den forurenede jord i byen Veles, der af Verdenssundhedsorganisationen er blevet erklæret for et farligt sted at bo; opfordrer regeringen til at tage sig af denne sag og træffe passende foranstaltninger til at beskytte befolkningens sundhed i dette område; anmoder Kommissionen om at overveje, om IPA-midler kan anvendes i dette specielle tilfælde;

Regionale spørgsmål

38.  roser landet for dets fortsatte stabiliserende rolle i regionen; fremhæver dets deltagelse i EU's civile og militære missioner, men minder ikke desto mindre regeringen om dens forpligtelse til at overholde de fælles FUSP-holdninger, navnlig dem der henviser til restriktive foranstaltninger, specielt for så vidt angår det særlige tilfælde med Zimbabwe;

39.  glæder sig over den seneste beslutning truffet af myndighederne i Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om at ophæve nødvendigheden af internationale pas for borgere, der rejser mellem de to stater, med henblik på at etablere fælles kontrol af deres fælles grænse;

40.  beklager dybt, at navnetvisten med Grækenland fortsat blokerer landets vej ind i EU, og minder om sin henstilling til Rådet om straks at indlede tiltrædelsesforhandlinger; fremhæver betydningen af gode naboskabsrelationer og forståelsen af følsomme områder hos nabomedlemsstaterne i denne proces; opfordrer regeringerne til at afholde sig fra at gøre noget, træffe kontroversielle nationalistiske handlinger eller komme med udtalelser, der kan skade et godt naboforhold; bemærker med tilfredshed den forstærkede dialog mellem de to premierministre og opfordrer dem til at udvise politisk mod og vilje til at gå på kompromis og til hurtigt at finde frem til en model, der kan tilfredsstille begge parter;

41.  minder om, at det i henhold til konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender) den 14. december 2010 er vigtigt at fastholde gode naboforhold, herunder en forhandlet og gensidigt accepteret løsning på navnespørgsmålet under FN's auspicier;

42.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at starte med at udvikle en generelt anvendelig voldgiftsmekanisme, som har til formål at løse bilaterale problemer mellem udvidelseslande, mellem medlemsstater og udvidelseslande og mellem medlemsstater;

43.  noterer sig anvendelsen af historisk baserede argumenter i den aktuelle debat, herunder henvisningen til antikken, som risikerer at øge spændingerne i forholdet til nabolandene og skabe ny intern splittelse;

44.  opfordrer Unionens højtstående repræsentant og kommissæren med ansvar for udvidelse og naboskabspolitik til at formidle en aftale om navnespørgsmålet og tilbyde politisk rådgivning, med fuld respekt for den aktuelle forhandlingsprocedure og bestemmelserne i FN-chartret; anser det at finde frem til en gensidigt acceptabel løsning så hurtigt som muligt for at være en prøveballon for den fælles udenrigspolitik efter Lissabontraktaten såvel som for Unionens kapacitet til at løse længerevarende internationale tvister ved dens grænser;

45.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at overholde forpligtelserne over for tredjepartslandene og belønne fremskridtene og reformbestræbelserne i de lande, der opfylder Unionens krav; bemærker, at disse landes villighed til reformer ellers kan mindskes;

46.  er af den opfattelse, at en yderligere forlængelse af status quo vedrørende navnespørgsmålet og andre udestående spørgsmål med nabolandene kan undergrave stabiliteten i landet og regionen og troværdigheden af udvidelsespolitikken, og opfordrer derfor alle involverede parter til at udvise velvilje, solidaritet og ansvarlighed med hensyn til at få løst de udestående spørgsmål; opfordrer i denne sammenhæng myndighederne i landet til at fremme initiativet om at etablere fælles ekspertudvalg inden for historie og uddannelse med Bulgarien og Grækenland;

o
o   o

47.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til regeringen og parlamentet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

(1) EUT C 341 E af 16.12.2010, s. 54.
(2) EUT L 80 af 19.3.2008, s. 32.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik