Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2248(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0073/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0073/2011

Συζήτηση :

PV 07/04/2011 - 3
CRE 07/04/2011 - 3

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2011 - 6.11
PV 07/04/2011 - 6.12
CRE 07/04/2011 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0156

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 459kWORD 99k
Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο
Ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009
P7_TA(2011)0156A7-0073/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την ετήσια έκθεση 2009 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2010/2248(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2009 του ομίλου της ΕΤΕπ (έκθεση δραστηριοτήτων και έκθεση περί εταιρικής ευθύνης, χρηματοοικονομική έκθεση και στατιστική έκθεση),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2010, σχετικά με την ετήσια έκθεση 2008 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2007 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0073/2011),

Το νέο καταστατικό της ΕΤΕπ

1.  επικροτεί τις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας οι οποίες επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ, όσον αφορά μεταξύ άλλων: την απόκτηση συμμετοχών σε ίδια κεφάλαια ως συμπλήρωμα των συνήθων δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ· τη δυνατότητα ίδρυσης θυγατρικών ή άλλων οντοτήτων, ρύθμισης των λεγόμενων ειδικών δραστηριοτήτων και παροχής ευρύτερων υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας· και την ενίσχυση της ελεγκτικής επιτροπής·

2.  υπενθυμίζει τις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας, οι οποίες διευκρινίζουν τους χρηματοδοτικούς στόχους της ΕΤΕπ στις τρίτες χώρες· υπενθυμίζει επίσης ότι οι στόχοι αυτοί οφείλουν να στηρίζουν τις γενικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 5 της ΣΕΕ και τους σκοπούς των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ που ορίζονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ·

3.  έχει επίγνωση του αιτήματος ορισμένων κρατών μελών να αναλάβει η ΕΤΕπ μεγαλύτερους κινδύνους στις χρηματοδοτικές της δραστηριότητες, αλλά εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τούτο δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την πιστοληπτική αξιολόγηση AAA της ΕΤΕπ, κεντρικό στοιχείο που επιτρέπει στην ΕΤΕπ να χορηγεί τα δάνειά της υπό τους καλύτερους όρους·

4.  υπενθυμίζει ότι αποστολή της ΕΤΕπ είναι να στηρίζει τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ και ότι η ΕΤΕπ λογοδοτεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην OLAF, στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και, σε εθελοντική βάση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

5.  συνιστά πάντως να εξετασθεί η πρόταση καθιέρωσης προληπτικού κανονιστικού ελέγχου για την ποιότητα της οικονομικής κατάστασης της ΕΤΕπ, για την ακριβή μέτρηση των αποτελεσμάτων της και για το βαθμό συμμόρφωσής της με τους κανόνες της χρηστής επιχειρηματικής πρακτικής·

6.  προτείνει να διενεργείται ο εν λόγω κανονιστικός έλεγχος:

   από την ΕΚΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127, παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ·
   ή, ελλείψει αυτής της δυνατότητας και κατόπιν πρωτοβουλίας της ίδιας της ΕΚΤ, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών με ή χωρίς την συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή από ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2011, νομική ανάλυση των πιθανών εναλλακτικών δυνατοτήτων για τον προληπτικό έλεγχο της ΕΤΕπ·

8.  προτείνει να διεκπεραιώσει η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, λόγω του ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της και της εμπειρίας της στην χρηματοδότηση μεγάλων υποδομών, το έργο της στρατηγικής ανάλυσης της χρηματοδότησης των επενδύσεων χωρίς να αποκλείεται καμία εναλλακτική δυνατότητα: επιδοτήσεις, καταβολή των εγγεγραμμένων ποσών από τα κράτη μέλη στο κεφάλαιο της ΕΤΕπ, εγγραφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο κεφάλαιο της ΕΤΕπ, δάνεια, καινοτόμα μέσα, κατάλληλη χρηματοοικονομική τεχνική προσαρμοσμένη στα μακροπρόθεσμα σχέδια που δεν είναι άμεσα αποδοτικά και κερδοφόρα, ανάπτυξη συστημάτων εγγυήσεων, δημιουργία τμήματος επενδύσεων εντός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτικές κοινοπραξίες μεταξύ αρχών ευρωπαϊκού, εθνικού και τοπικού επιπέδου, και συμπράξεις ιδιωτικού - δημόσιου τομέα·

9.  υπενθυμίζει εντούτοις τις προειδοποιήσεις και τις ανησυχίες του για το γεγονός ότι ένα τμήμα της ΕΤΕπ που αφορά τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων εξαιρείται από τη διαδικασία απαλλαγής, γεγονός το οποίο δημιουργεί ιδιαίτερες απαιτήσεις συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ και καθιστά δύσκολη την κατάρτιση συνολικής εικόνας των αποτελεσμάτων· εμμένει στο αίτημα που διετύπωσε προς την ΕΤΕπ να του παράσχει πλήρη ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα: δηλαδή τους στόχους που έθεσε και πέτυχε, τους λόγους ενδεχόμενων ελλείψεων και τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν· καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες συντονισμού με την ΕΤΕπ και την αποτελεσματικότητά αυτών·

10.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από την ΕΤΕπ δήλωση όσον αφορά δράσεις με μείζονα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που τυγχάνουν της εγγύησης του προϋπολογισμού της ΕΕ·

11.  υπογραμμίζει ότι, στο τέλος του 2009, οι εγγυήσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για δάνεια που χορήγησε η ΕΤΕπ ανήλθαν σε ύψος 19,2 δισεκατομμυρίων ευρώ· τονίζει ότι το ποσόν αυτό είναι σημαντικό σε σχέση με το μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ και αναμένει λεπτομερείς διευκρινήσεις όσον αφορά τους ενεχόμενους κινδύνους· υποστηρίζει ότι η ΕΤΕπ οφείλει επίσης να εξηγήσει πώς διατίθενται οι τόκοι των δανείων που προκύπτουν από αυτό το μεγάλο ύψος των εγγυήσεων·

12.  ζητεί λεπτομερείς διευκρινίσεις όσον αφορά τα έξοδα διαχείρισης που έλαβε η ΕΤΕπ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

13.  διατυπώνει εκ νέου την πρόταση του, σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορεί να γίνει μέλος της ΕΤΕπ·

Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στην ΕΕ
Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και οι επιπτώσεις της στην ΕΤΕπ

14.  επικροτεί την εστίαση της ΕΤΕπ στους τρεις τομείς όπου η κρίση έχει πλήξει δριμύτερα την Ευρώπη, και συγκεκριμένα στους τομείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των περιφερειών σύγκλισης και των δράσεων για το κλίμα·

15.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της ΕΤΕπ στη στήριξη των ΜΜΕ, ιδίως σε εποχές χρηματοπιστωτικής κρίσης και οικονομικής ύφεσης, και την καλεί να διευκολύνει την αλληλεπίδραση του οικείου συστήματος συνολικών δανείων με τις ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων·

16.  επισημαίνει την σημασία των ΜΜΕ για την ευρωπαϊκή οικονομία και, για το λόγο αυτό, επικροτεί το γεγονός ότι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ προς τις ΜΜΕ αυξήθηκαν από το 2008 έως το 2011 φθάνοντας σε συνολικό ύψος 30,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, και αναγνωρίζει ότι το ποσόν αυτό υπερβαίνει το ετήσιο επιδιωκόμενο ποσόν των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εν λόγω περίοδο· επικροτεί τη δημιουργία του ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress τον Μάρτιο του 2010 με χρηματοδοτικούς πόρους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ· υπογραμμίζει, ωστόσο, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όταν προσπαθούν να λάβουν πίστωση και καλεί, εν προκειμένω, την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια κατά τη χορήγηση δανείων μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών· ζητεί, για το σκοπό αυτό, να θεσπιστούν σαφείς όροι χρηματοδότησης και αυστηρότερα κριτήρια αποτελεσματικότητας της χορήγησης δανείων για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· ζητεί να προβλέπεται υποχρέωση της ΕΤΕπ να υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά τη χορήγηση δανείων της προς τις ΜΜΕ, όπου θα περιλαμβάνεται αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της αποτελεσματικότητας αυτής της χορήγησης δανείων, καθώς και των μέτρων που αποσκοπούν στην επίτευξη μεγαλύτερου συντελεστή διείσδυσης·

17.  συνιστά να είναι ο ρόλος της ΕΤΕπ περισσότερο εστιασμένος, επιλεκτικός, αποτελεσματικός και να έχει ως γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων· υποστηρίζει ότι η ΕΤΕπ, στην προσπάθεια ενίσχυσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οφείλει να συμπράττει ιδίως με διαφανείς και υπεύθυνους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συνδέονται με την τοπική οικονομία· εκτιμά ότι η ΕΤΕπ, όσον αφορά τη χορήγηση δανείων προς τις ΜΜΕ, οφείλει να αναλαμβάνει δράση και να δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπό της, ιδίως όσον αφορά το εκταμιευόμενο ποσό, τον αριθμό των δανείων που χορηγήθηκαν μέχρι σήμερα και τις περιοχές και τους κλάδους της βιομηχανίας που υπήρξαν οι αποδέκτες των εκταμιευθέντων ποσών· εκτιμά ότι πρέπει να παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τους όρους που πρέπει να πληρούν οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί·

18.  επικροτεί το γεγονός ότι η πρόσβαση της ΕΤΕπ σε ρευστότητα της ΕΚΤ μέσω της Κεντρικής Τράπεζας του Λουξεμβούργου συμφωνήθηκε με την προοπτική να διευκολυνθούν τα δανειοδοτικά προγράμματα και η διαχείριση ρευστότητας της ΕΤΕπ·

19.  σημειώνει ότι η σύγκλιση, ως στόχος της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, αποτελεί κεντρικό στόχο και της ΕΤΕπ· τονίζει την προστιθέμενη αξία των κοινών δράσεων ΕΤΕπ-Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της τεχνικής βοήθειας (JASPERS), η οποία προσφέρει πρόσθετη στήριξη και μόχλευση στις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων·

20.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να συνεχίσει να παρέχει στις περιφέρειες που καλύπτονται από τον στόχο της σύγκλισης την τεχνική συνδρομή και τη συγχρηματοδότηση που χρειάζονται ώστε να μπορέσουν να απορροφήσουν μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτικών πόρων που καθίστανται διαθέσιμοι γι' αυτές, ιδίως για σχέδια σε τομείς προτεραιότητας, όπως ο τομέας των υποδομών μεταφοράς, και για άλλα σχέδια που συντείνουν στην αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς και για σχέδια που αποτελούν μέρος της στρατηγικής Ευρώπη 2020, σύμφωνα με υψηλές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και προδιαγραφές διαφάνειας·

21.  καλεί την ΕΤΕπ να ευθυγραμμίσει πλήρως τις πράξεις της με τον ευρωπαϊκό στόχο της ταχείας μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να εγκρίνει σχέδιο σταδιακής κατάργησης των δανείων για έργα ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων δανείων για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με άνθρακα, και διπλασιασμού των προσπαθειών για μεγαλύτερη μεταφορά τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποδοτικών από ενεργειακή άποψη τεχνολογιών·

22.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη έλλειψη διαφάνειας ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα «συνολικά δάνεια» χορηγούνται και εποπτεύονται από φορολογική άποψη και κατά συνέπεια θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι παραλήπτες των δανείων δεν θα χρησιμοποιούν φορολογικούς παραδείσους ή άλλες μεθόδους φοροδιαφυγής·

23.  ζητά μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στις δραστηριότητες της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), ιδίως προκειμένου να συνδεθεί στενότερα ο προσανατολισμός του ΕΤΑΕ με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020, και ζητεί εν προκειμένω να βελτιστοποιηθεί τόσο ο καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στις οντότητες όσο και η χρησιμοποίηση των αντίστοιχων ισολογισμών τους·

24.  επικροτεί την απόφαση του Ομίλου ΕΤΕπ να συνεργαστεί στενότερα με την Επιτροπή στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής όσον αφορά τις τρεις κοινές πρωτοβουλίες JESSICA, JEREMIE και JASMINE, που έχουν ως στόχο να καταστήσουν την πολιτική συνοχής αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη και να αυξήσουν το αποτέλεσμα μόχλευσης των Διαρθρωτικών Ταμείων· αναγνωρίζει ότι η ανωτέρω συνεργασία αποδείχθηκε χρήσιμη και επωφελής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης·

Χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ μετά το 2013

25.  εκτιμά ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή για να αυξηθούν σημαντικά οι στρατηγικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση στους καίριους τομείς των ευρωπαϊκών υποδομών και της ευρωπαϊκής συνοχής· ζητεί δε σε αυτό πλαίσιο:

   μεγαλύτερη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
   σαφή υποχρέωση λογοδοσίας της ΕΤΕπ έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
   στοχοθετημένη χρήση των χρηματοπιστωτικών μέσων·

26.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να χαράξει τη μετά το 2013 επιχειρησιακή στρατηγική της σε αρμονία με τη στρατηγική Ευρώπη 2020·

27.  πιστεύει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 υιοθετεί μια ενδιαφέρουσα και θετική προσέγγιση όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή, προς αύξηση της αποτελεσματικότητας αυτών των μέσων, να έχουν κατά νου τους ακόλουθους στόχους: απλούστευση των διαδικασιών και μεγιστοποίηση των πολλαπλασιαστικών παραγόντων και της καταλυτικής επίδρασης του ομίλου της ΕΤΕπ, προκειμένου να προσελκυσθούν επενδυτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

28.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να δίνει κεντρικό ρόλο στις κοινές πρωτοβουλίες με την Επιτροπή, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Επιτροπή, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική συνοχής· αναγνωρίζει το ρόλο αυτών των πρωτοβουλιών ως καταλύτη για περαιτέρω εξελίξεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προπαρασκευή της επόμενης περιόδου προγραμματισμού μετά το 2013·

29.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να ορίσει ιεράρχηση προτεραιοτήτων στα επενδυτικά της σχέδια, με τη χρήση μεθόδων όπως είναι η ανάλυση κόστους-οφέλους, ώστε να επιτυγχάνει το υψηλότερο δυνατόν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για το ΑΕγχΠ·

30.  στηρίζει επενδυτικούς φορείς υψηλού επιπέδου όπως η ΕΤΕπ, κυρίως λόγω της ειδικευμένης εμπειρίας της στη χρήση καινοτόμων μέσων όπως ο διαρθρωμένος χρηματοδοτικός μηχανισμός, η χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου και το ευρωπαϊκό μέσο χρηματοδότησης για καθαρές μεταφορές·

31.  ενθαρρύνει την επέκταση του συνδυασμού επιχορηγήσεων της ΕΕ με δάνεια της ΕΤΕπ ως μέσου για την αύξηση του αποτελέσματος μόχλευσης των διαθέσιμων πόρων, υπό τον όρο ότι τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι έξυπνα, ολοκληρωμένα και ευέλικτα·

32.  θεωρεί ότι η εκτεταμένη εμπειρία στη δημιουργία και χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την παρούσα περίοδο προγραμματισμού θα επιτρέψει τόσο στην Επιτροπή όσο και στην ΕΤΕπ να προχωρήσουν πέρα από το παρόν πεδίο και την παρούσα χρήση αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων και να καινοτομήσουν επεκτείνοντας το φάσμα των προσφερόμενων προϊόντων·

33.  πιστεύει ότι χρειάζονται σαφείς και αυτοτελείς στόχοι και νομικά πλαίσια για τα ομόλογα που εκδίδει η ΕΤΕπ στο πλαίσιο της δικής της χρηματοδότησης, καθώς και για τη μελλοντική έκδοση «ομολόγων έργου» (project bonds)·

34.  επισημαίνει ότι η ΕΤΕπ αυτοχρηματοδοτείται μέσω της επιτυχούς έκδοσης κοινών ομολόγων με την εγγύηση όλων των κρατών μελών της ΕΕ·

35.  επικροτεί την ιδέα των «ομολόγων έργου», που αποσκοπούν στη βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης των ομολόγων που εκδίδονται από τις ίδιες τις εταιρείες στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών υποδομών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της πληροφορικής, καθώς και της πορείας προς μία πράσινη οικονομία· πιστεύει ότι η έκδοση τέτοιων ομολόγων έργου θα είχε θετικό αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα κεφαλαίων για βιώσιμες επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και την απασχόληση και συμπληρώνουν τις εθνικές επενδύσεις και τις επενδύσεις του Ταμείου Συνοχής· θεωρεί ότι το μέσο αυτό πρέπει να βελτιώσει την πιστοληπτική διαβάθμιση επιλεγμένων έργων και να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις που θα συμπληρώσουν τις εθνικές επενδύσεις και τις επενδύσεις του Ταμείου Συνοχής·

36.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις για τη δημιουργία «ομολόγων έργου'· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως στη δημιουργία αυτών των μέσων και ζητεί να εξεταστεί, στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ως πρώτου αναχώματος κάλυψης κινδύνου με ανώτατο όριο ως προς την ενδεχόμενη απώλεια, ενώ η ΕΤΕπ θα επιτελεί ρόλο δευτερεύοντος χρηματοδότη·

37.  πιστεύει ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για πρόσθετη στήριξη εκ μέρους της ΕΤΕπ στους ακόλουθους τομείς: ΜΜΕ, εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και υποδομή, καθώς και άλλα πρωτεύοντα έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, ως μέρος της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

38.  προτρέπει την ΕΤΕπ να προβεί σε επενδύσεις στις εμπορευματικές μεταφορές στον τομέα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων καθώς και σε άλλα διευρωπαϊκά δίκτυα εμπορευματικών μεταφορών με έμφαση στα λιμάνια της Μεσογείου, του Ευξείνου Πόντου και της Βαλτικής Θάλασσας ώστε αυτά να συνδεθούν οριστικά με τις ευρωπαϊκές αγορές·

39.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη για την υλοποίηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), με σκοπό την πρόκληση αποτελέσματος μόχλευσης για περισσότερες επενδύσεις εκ μέρους τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι και σε αυτόν τον τομέα τα «ομόλογα έργου» μπορούν να λειτουργήσουν ως συμπληρωματικό επενδυτικό μέσον παράλληλα με τους πόρους που διατίθενται για το ΔΕΔ-Μ· ζητεί να εστιασθούν οι μελλοντικές επενδύσεις στα διασυνοριακά τμήματα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η προκύπτουσα ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

40.  προτρέπει την ΕΤΕπ να επενδύσει στον αγωγό αερίου Nabucco και σε άλλα σημαντικά σχέδια στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας (ΔΕΔ-E) που θα επιτρέψουν να καλυφθεί η μελλοντική ενεργειακή ζήτηση της ΕΕ με διαφοροποίηση της ομάδας των προμηθευτριών χωρών, με βελτίωση του μίγματος πολιτικής της EE και με υποβοήθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της Ένωσης·

Χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ έξω από την ΕΕ
Ρόλος της ΕΤΕπ στις υπό ένταξη χώρες

41.  υποστηρίζει ότι η ΕΤΕπ, ως μέρος των δραστηριοτήτων της στις υπό ένταξη χώρες, πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις περιβαλλοντικές υποδομές, στα ΔΕΔ και στα ΔΕΔ-Ε και στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με βάση υψηλές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και προδιαγραφές διαφάνειας, και, σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα, πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε βιώσιμα μέσα μεταφοράς, ιδιαίτερα στο σιδηρόδρομο·

42.  υποστηρίζει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να παράσχει τεχνική βοήθεια στις υπό ένταξη χώρες, όπως προβλέπεται στο νέο άρθρο 18 του καταστατικού της·

Ο ρόλος της ΕΤΕπ στην ανάπτυξη

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας και δη το άρθρο 209 ΣΕΚ (σε συνδυασμό με το άρθρο 208 ΣΕΚ), το οποίο ορίζει ότι ΕΤΕπ συμβάλλει, υπό τους όρους που προβλέπονται στο καταστατικό της, στην εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την περαιτέρω επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη·

44.  υπενθυμίζει ότι η χρηματοδοτική στρατηγική και οι χρηματοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ πρέπει να συμβάλουν στις γενικές αρχές που διέπουν την εξωτερική δράση της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΣΕΕ, στην προσπάθεια ανάπτυξης και παγίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, στον στόχο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και στην τήρηση των διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών στις οποίες συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη μέλη της· υπενθυμίζει επίσης ότι η ΕΤΕπ οφείλει να εξασφαλίζει, σε όλα τα σχετικά στάδια των προγραμμάτων της, τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα·

45.  επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα της «ομάδας εργασίας των σοφών», σύμφωνα με τα οποία πρέπει να εξεταστεί η ανάπτυξη μιας «πλατφόρμας της ΕΕ για την εξωτερική συνεργασία και ανάπτυξη'· εντούτοις καλεί την ΕΤΕπ και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν προσεκτικά κατά πόσον είναι εφικτή αυτή η νέα προσέγγιση και ποιές θα είναι οι επιπτώσεις της μακροπρόθεσμα για την αποτελεσματικότητα της συνολικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ, ώστε οι συνολικές αναπτυξιακές πολιτικές και οι στόχοι να μην εξουδετερωθούν από τη δημιουργία μηχανισμών χωρίς προκαταρκτική αξιολόγηση των στόχων και των προτεραιοτήτων που αυτοί θα εξυπηρετούν·

46.  επικροτεί την προτεινόμενη νέα απόφαση που θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΤΕπ να στηρίζει τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ, θα αντικαταστήσει τους περιφερειακούς στόχους με οριζόντιους στόχους υψηλού επιπέδου και θα επιτρέψει την κατάρτιση επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών για κάθε περιφέρεια που εμπίπτει στην εξωτερική εντολή· υπενθυμίζει την ανάγκη καθορισμού σαφών προτεραιοτήτων, όπου θα περιλαμβάνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι αστικές υποδομές, η ανάπτυξη δήμων και κοινοτήτων, οι χρηματοπιστωτικοί φορείς τοπικής ιδιοκτησίας·

47.  συνιστά τις ακόλουθες ενέργειες προς ενίσχυση του ρόλου της ΕΤΕπ στην ανάπτυξη:

   αύξηση του ειδικευμένου προσωπικού με εστίαση και εμπειρογνωσία στα ζητήματα της ανάπτυξης και στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και αύξηση της τοπικής παρουσίας προσωπικού σε τρίτες χώρες,
   αύξηση του μεριδίου συμμετοχής τοπικών φορέων στα έργα,
   πρόσθετα κεφάλαια ειδικού προορισμού για τα σχέδια που έχουν στόχο την ανάπτυξη,
   χορήγηση περισσότερων ενισχύσεων,
   διερεύνηση της δυνατότητας να συγκεντρώνονται οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ σε τρίτες χώρες υπό μια ενιαία αυτοτελή οντότητα·

48.  συνιστά την εστίαση της ΕΤΕπ στις επενδύσεις σε σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην Υποσαχάρια Αφρική·

Συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και διεθνών, περιφερειακών και εθνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

49.  αναγνωρίζει ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ, των πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης, των περιφερειακών τραπεζών ανάπτυξης, των ευρωπαϊκών διμερών οργανισμών ανάπτυξης και των δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να ενισχυθεί προς στήριξη των πολιτικών της ΕΕ·

50.  πιστεύει ότι η ενίσχυση της συνεργασίας, υπό τους ίδιους όρους και σε βάση αμοιβαιότητας, με τα περιφερειακά και εθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πόρων και εστίαση σε συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες·

51.  ενθαρρύνει την υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης που τελεί υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της ΕΤΕπ, της ΕΤΑΑ και της Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία σε όλες τις εκτός ΕΕ κοινές χώρες δραστηριοποίησης με διττό σκοπό να καταστούν τα δάνεια συνεκτικά μεταξύ τους και συνεκτικά με τους στόχους πολιτικής της ΕΕ, όπως είναι η κοινωνική συνοχή και η προστασία του περιβάλλοντος·

Εξωχώρια χρηματοπιστωτικά κέντρα

52.  καλεί την ΕΤΕπ να θεσπίσει σαφείς όρους χρηματοδότησης για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και να ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά την διαφάνεια και την αύξηση της υποχρέωσης λογοδοσίας, ιδίως κατά τη χορήγηση δανείων μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών· εκτιμά ότι η ΕΤΕπ οφείλει να επικαιροποιήσει και να καταστήσει αυστηρότερη την πολιτική της όσον αφορά τα εξωχώρια χρηματοπιστωτικά κέντρα προχωρώντας πέρα από τους ίσους όρους που προβλέπονται στους καταλόγους του ΟΟΣΑ, και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας που επιτρέπουν ενδεχομένως τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή·

53.  εκτιμά ότι η στήριξη στον κατάλογο εξωχώριων χρηματοπιστωτικών κέντρων του ΟΟΣΑ δεν αρκεί και ότι πρέπει να ισχύουν όλοι οι διεθνώς αναγνωρισμένοι κατάλογοι μέχρις ότου η ΕΕ καταρτίσει δικό της κατάλογο· θεωρεί εντούτοις ότι η ΕΤΕπ οφείλει να διενεργεί τη δική της ανεξάρτητη αξιολόγηση και εποπτεία για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας και να δημοσιοποιεί τακτικά τα αποτελέσματα, τα οποία θα συμπληρώνουν τις αναλύσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών καταλόγων αναφοράς·

54.  υποστηρίζει ότι η ΕΤΕπ δεν πρέπει να συμμετέχει σε καμία δραστηριότητα που υλοποιείται μέσω μη συνεργάσιμης περιοχής δικαιοδοσίας, όπως προσδιορίζονται από τον ΟΟΣΑ, την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, καθώς και από τη δική της ανεξάρτητη αξιολόγηση και εποπτεία·

55.  πιστεύει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να εφαρμόσει την επικαιροποιημένη και δημοσιευμένη πολιτική της για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας/εξωχώρια χρηματοπιστωτικά κέντρα με πολύ αυστηρό τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικές της πράξεις δεν θα συμβάλλουν σε καμία μορφή φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

56.  ζητεί από την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της σε θέματα εξωχώριων χρηματοπιστωτικών κέντρων, αναφέροντας ειδικότερα τον αριθμό των αιτήσεων που απερρίφθησαν λόγω μη συμμόρφωσης και τον αριθμό των μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων που ζητήθηκαν και εκτελέστηκαν με σκοπό τη συμμόρφωση·

57.  καλεί την ΕΤΕπ να προωθήσει περαιτέρω μια προληπτική και έγκαιρη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν κάθε έργο, μαζί με τις δικές της αξιολογήσεις των επιπτώσεων του έργου στους τομείς του περιβάλλοντος, των κοινωνικών θεμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης, τις εκθέσεις εποπτείας και τις εκθέσεις εκ των υστέρων αξιολόγησης·

o
o   o

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας, σε όλες τις τράπεζες περιφερειακής ανάπτυξης και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) EE C 81 E, 15.3.2011, σ. 135.
(2) ΕΕ C 117 E, 6.5.2010, σ. 147.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0223.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου