Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2190(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0126/2011

Pateikti tekstai :

A7-0126/2011

Debatai :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Balsavimas :

PV 10/05/2011 - 9.25
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0184

Priimti tekstai
PDF 360kWORD 56k
Antradienis, 2011 m. gegužės 10 d. - Strasbūras
2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS
P7_TA(2011)0184A7-0126/2011
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2011 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (C7-0250/2010 – 2010/2190(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ARTEMIS 2009 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 15 d. Tarybos rekomendaciją (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą(3), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2002 m. lapkričio 19 d. reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0126/2011),

1.  patvirtina bendrosios įmonės ARTEMIS direktoriui, kad bendrosios įmonės 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės ARTEMIS direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 342, 2010 12 16, p. 1.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 30, 2008 2 4, p. 52.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


2. 2011 m.gegužės 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C7-0250/2010 – 2010/2190(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ARTEMIS 2009 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 15 d. Tarybos rekomendaciją (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą(3), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2002 m. lapkričio 19 d. reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 (4) dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0126/2011),

1.  pritaria bendrosios įmonės ARTEMIS 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ARTEMIS direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 342, 2010 12 16, p. 1.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 30, 2008 2 4, p. 52.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


3. 2011 m.gegužės 10 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (C7-0250/2010 – 2010/2190(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ARTEMIS 2009 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 15 d. Tarybos rekomendaciją (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą(3), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ARTEMIS finansines taisykles, patvirtintas 2008 m. gruodžio 18 d. jos valdybos sprendimu,

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2002 m. lapkričio 19 d. reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 (4) dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0126/2011),

A.  kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.  kadangi 2007 m. gruodžio mėn. buvo įsteigta bendroji įmonė ARTEMIS, kurios paskirtis – apibrėžti ir įgyvendinti pagrindinių technologijų, susijusių su įterptosiomis kompiuterinėmis sistemomis įvairiose taikymo srityse, vystymo mokslinių tyrimų darbotvarkę siekiant skatinti Europos konkurencingumą ir tvarumą ir sudaryti sąlygas naujų rinkų atsiradimui bei visuomenei naudingam technologijų taikymui,

C.  kadangi bendroji įmonė dar tik pradeda veiklą, ir 2009 m. pabaigoje dar buvo nevisiškai įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemas,

Biudžeto vykdymas

1.  pažymi, kad bendrosios įmonės galutiniame 2009 m. biudžete buvo numatyta 46 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 8 000 000 EUR mokėjimų asignavimų; taip pat pažymi, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo rodikliai atitinkamai buvo 81 proc. ir 20 proc.;

2.  pripažįsta, kad bendroji įmonė tebėra pradiniame veiklos etape ir dėl šios priežasties suprantamas palyginti mažas mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis;

Narių įnašai

3.  ragina bendrąją įmonę suderinti narių įnašų pateikimą ataskaitose vadovaujantis Komisijos gairėmis;

4.  ragina bendrąją įmonę toliau gerinti nuostatas dėl narystės ir bendro finansavimo, visų pirma nuostatas dėl:

   naujų narių įstojimo tvarkos,
   narių daromų įnašų natūra,
   sąlygų, kuriomis bendroji įmonė gali atlikti narių įnašų auditą,
   sąlygų, kuriomis administracinė valdyba gali tvirtinti bendrą finansavimą;

Vidaus kontrolės sistemos

5.  ragina bendrąją įmonę baigti diegti savo vidaus kontrolės ir finansinės informacijos sistemą; ypač ragina:

   gerinti IT procesų ir veiklos dokumentaciją ir IT rizikos analizę,
   parengti verslo tęstinumo planą,
   vystyti duomenų apsaugos politiką;

6.  ragina bendrąją įmonę į savo finansines taisykles įtraukti konkrečią nuorodą apie Komisijos vidaus audito tarnybos (VAT), kaip savo vidaus auditoriaus, įgaliojimus remiantis atitinkama Bendrijos įstaigoms skirto finansinio pagrindų reglamento nuostata;

7.  mano, kad VAT, kaip vidaus auditorius, visų pirma turėtų bendrajai įmonei patarti, kaip spręsti su rizika susijusius klausimus, pateikdama nepriklausomas nuomones dėl valdymo ir kontrolės sistemų kokybės ir rekomendacijas, kaip pagerinti operacijų vykdymo sąlygas ir skatinti patikimą finansų valdymą; mano, kad taip pat labai svarbu, jog bendroji įmonė biudžeto institucijai, atsakingai už sprendimą dėl biudžeto įvykdymo, pateiktų vykdomojo direktoriaus parengtą ataskaitą, apibendrinančią vidaus auditoriaus atliktų vidaus auditų skaičių ir tipus, pateiktas rekomendacijas ir veiksmus, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į šias rekomendacijas;

8.  mano, kad, atsižvelgiant į bendros įmonės biudžeto dydį ir užduočių sudėtingumą, ji turėtų apsvarstyti audito komiteto, kuris teiktų ataskaitas tiesiogiai valdančiajai tarybai, įsteigimo klausimą;

Susitarimo dėl priėmimo nebuvimas

9.  ragina bendrąją įmonę skubiai sudaryti susitarimą su Belgija dėl priėmimo, kuriame būtų aptartas patalpų suteikimas, privilegijos ir imunitetai bei kita parama, kurią Belgija turėtų teikti bendrajai įmonei, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 74/2008 17 straipsnyje.

(1) OL C 342, 2010 12 16, p. 1.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 30, 2008 2 4, p. 52.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

Teisinė informacija - Privatumo politika