Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2189(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0128/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0128/2011

Συζήτηση :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2011 - 9.26
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0185

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 357kWORD 62k
Τρίτη 10 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2009: Κοινή επιχείρηση Clean Sky
P7_TA(2011)0185A7-0128/2011
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2009 (C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2009,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2) και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Clean Sky(3), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής(4), της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, και ιδίως το άρθρο 94,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α7-0128/2011),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2009·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 342, 16.12.2010, σ. 7.
(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 1.
(4) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2009 (C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2009,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2), και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Clean Sky(3), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής(4), της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, και ιδίως το άρθρο 94,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α7-0128/2011),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2009·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 342, 16.12.2010, σ. 7.
(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 1.
(4) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2009 (C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2009,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2), και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Clean Sky(3), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

–  έχοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης Clean Sky που εγκρίθηκαν με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου στις 7 Νοεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002(4) της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, και ιδίως το άρθρο 94,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α7-0128/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2009 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Clean Sky δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2007 για να επισπεύσει την ανάπτυξη, επικύρωση και επίδειξη καθαρών αεροπορικών τεχνολογιών στην ΕΕ, με στόχο τη συντομότερη δυνατή αξιοποίησή τους,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση βρίσκεται στη φάση εκκίνησης και ότι έως τα τέλη του 2009 δεν είχαν τεθεί πλήρως σε εφαρμογή οι εσωτερικοί έλεγχοι και το σύστημα οικονομικών πληροφοριών·

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

1.  σημειώνει ότι ο τελικός προϋπολογισμούς της κοινής επιχείρησης του 2009 συμπεριλάμβανε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων ύψους 91 000 000 ευρώ και πιστώσεις πληρωμών ύψους 60 000 000 ευρώ· σημειώνει επιπλέον ότι τα ποσοστά απορρόφησης των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωμών ήταν 98% και λιγότερο από 1%, αντίστοιχα·

2.  αναγνωρίζει ότι η κοινή επιχείρηση εξακολουθεί να διανύει περίοδο εκκίνησης· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες που προχρηματοδοτήθηκαν από την Επιτροπή το 2008 για λογαριασμό της κοινής επιχείρησης δεν υλοποιήθηκαν πλήρως κατά το 2009 και, λόγω καθυστερήσεων στα έργα, χρησιμοποιήθηκαν μόλις 8 700 00 ευρώ, ήτοι το 65 % της προχρηματοδότησης ύψους 13 600 000 ευρώ·

3.  εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του διότι η έγκριση, η δομή και η παρουσίαση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το 2009 δεν ήταν σύμφωνες ούτε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/2008 για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Clean Sky, ούτε με τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την κοινή επιχείρηση να φροντίσει να διορθωθεί σύντομα αυτή η σοβαρή ανεπάρκεια·

Εισφορές των μελών

4.  καλεί την κοινή επιχείρηση να εναρμονίσει την παρουσίαση των εισφορών των μελών στους λογαριασμούς των κοινών επιχειρήσεων υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής·

5.  καλεί την κοινή επιχείρηση να αναπτύξει περαιτέρω διατάξεις για τη συμμετοχή και τη συγχρηματοδότηση και, ειδικότερα, όσον αφορά:

   τους κανόνες για την προσχώρηση νέων μελών,
   τις εισφορές των μελών εις είδος,
   τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η κοινή επιχείρηση μπορεί να ασκεί λογιστικό έλεγχο στις εισφορές των μελών,
   τους όρους υπό τους οποίους το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει τη συγχρηματοδότηση·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

6.  παροτρύνει την κοινή επιχείρηση να ολοκληρώσει την εφαρμογή των συστημάτων εσωτερικών ελέγχων της και δημοσιονομικών πληροφοριών·

7.  καλεί, επιπλέον, την κοινή επιχείρηση να συμπεριλάβει στους δημοσιονομικούς κανόνες της ειδική αναφορά στις εξουσίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ως εσωτερικού ελεγκτή της, με βάση τη διάταξη που περιέχει ο δημοσιονομικός κανονισμός - πλαίσιο για τους κοινοτικούς οργανισμούς·

8.  εκτιμά, συγκεκριμένα, ότι ο ρόλος της ΥΕΕ ως εσωτερικού ελεγκτή θα πρέπει να είναι να συμβουλεύει την κοινή επιχείρηση ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των κινδύνων, διατυπώνοντας ανεξάρτητες γνώμες σχετικά με την ποιότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και εκδίδοντας συστάσεις για τη βελτίωση των όρων εκτέλεσης των πράξεων και για την προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· φρονεί ότι είναι επίσης ουσιώδες ο κοινοτικός οργανισμός να διαβιβάζει προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση, η οποία συντάσσεται από τον διευθυντή του κοινοτικού οργανισμού και συνοψίζει τον αριθμό και το είδος των εσωτερικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τον εσωτερικό ελεγκτή, τις διατυπωθείσες συστάσεις και τη συνέχεια που εδόθη στις συστάσεις αυτές·

9.  είναι της γνώμης ότι, δεδομένου του μεγέθους του προϋπολογισμού της και του σύνθετου χαρακτήρα των καθηκόντων της, η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στη σύσταση μιας επιτροπής λογιστικού ελέγχου που θα υποβάλλει εκθέσεις απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο·

Έλλειψη συμφωνίας φιλοξενίας

10.  προτρέπει την κοινή επιχείρηση να συνάψει σύντομα συμφωνία φιλοξενίας με το Βέλγιο όσον αφορά τη στέγαση σε γραφεία, τα προνόμια και τις ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να προσφέρει το Βέλγιο στην κοινή επιχείρηση, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/2008.

(1) ΕΕ C 342, 16.12.2010, σ. 7.
(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 1.
(4) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου